Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Όλη η διάταξη για την ενοικιαζόμενη εργασία. Αλλάζει ο εργασιακός χάρτης της χώραςΜειώνεται από τους έξη στους τρεις μήνες ο χρόνος κατά τον οποίο ο εργοδότης ''εκμισθώνει εργαζόμενους'' δεν θα πρέπει να έχει προχωρήσει σε απολύσεις και από τους 12 στους 6 μήνες η απαγόρευση ομαδικών απολύσεων
Αλλάζει όλος εργασιακός χάρτης της χώρας με την θέσπιση ελαστικότερων όρων εργασίας για τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους  που θα ''δανείζονται'' μέσω ιδιωτικών εταιριών στο δημόσιο.
Συγκεκριμένα οι αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους προβλέπει σύμφωνα με πληροφορίες διάταξη του Πολυνομοσχεδίου που περιλαμβάνει τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας μεταξύ κυβέρνηση και Τρόικας και όπως έχει γίνει γνωστό θα κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση την Παρασκευή στη βουλή την ερχόμενη εβδομάδα.
Σύμφωνα με την συγκεκριμένη διάταξη του Πολυνομοσχεδίου που παρουσιάζει το dikaiologitika.grμειώνεται από τους έξη στους τρεις μήνες ο χρόνος κατά τον οποίο ο εργοδότης ''εκμισθώνει εργαζόμενους'' δεν θα πρέπει να έχει προχωρήσει σε απολύσεις και από τους 12 στους 6 μήνες η απαγόρευση ομαδικών απολύσεων.
Παράλληλα δεν θα ισχύει πλέον ότι η απασχόληση ενοικιαζόμενου εργαζομένου επιτρέπεται μόνο για έκτακτες ή εποχιακές ανάγκες ενώ ο λόγος που ο εργαζόμενος μπορεί να απασχοληθεί ως ''δανεικός'' δεν χρειάζεται να αναφέρεται στη σύμβαση εργασίας που συνάπτει ο εκάστοτε εργαζόμενος
Όσο αφορά τα δημόσια έργα με αρχικό προϋπολογισμό 10 εκ. ευρώ και πάνω θα δίνεται πλέον η δυνατότητα απασχόλησης εργατοτεχνιτών οικοδόμων μέσω εταιριών ενοικίασης εργαζομένων κατά παρέκκλιση της σχετικής προηγούμενης πρόβλεψης.
Η εργασία των ενοικιαζόμενων εργαζομένων σύμφωνα με την νομοθεσία δεν μπορεί να ξεπερνά τους 36 μήνες
Τι αναφέρει το άρθρο του Πολυνομοσχεδίου σχετικά με τις αλλαγές στην ενοικιαζόμενη εργασία
Η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης δεν  επιτρέπεται:
α) όταν με αυτήν αντικαθίστανται εργαζόμενοι που ασκούν το δικαίωμα της απεργίας.
β) όταν ο έμμεσος εργοδότης το προηγούμενο τρίμηνο είχε πραγματοποιήσει απολύσεις εργαζομένων της ίδιας ειδικότητας για οικονομοτεχνικούς λόγους ή το προηγούμενο εξάμηνο ομαδικές απολύσεις ιδίων ειδικοτήτων
γ) όταν ο έμμεσος εργοδότης υπάγεται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α` 28) ή στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (Α` 206), όπως ισχύουν, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του δεύτερου άρθρου του ν. 3845/2010 (Α` 65), δ) όταν οι εργασίες λόγω της φύσης τους, εγκυμονούν ιδιαίτερους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Οι εργασίες αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από τη γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ) που ορίζεται στο άρθρο 26 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α` 84) και στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989 (Α` 163) όπως ισχύει,
ε) όταν ο απασχολούμενος υπάγεται στις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεων εργατοτεχνιτών οικοδόμων, εξαιρουμένων των εργατοτεχνιτών οικοδόμων που απασχολούνται σε έργα αρχικού προϋπολογισμού 10.000.000,00 ? και άνω , τα οποία χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και διεξάγονται μετά από παραχώρηση ή εργολαβία για λογαριασμό του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Για τους απασχολούμενους οικοδόμους σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης εφαρμόζεται το νομοθετικό πλαίσιο , όπως ισχύει, για την εργασία μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης.
Αντικείμενο Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης
1. Οι ΕΠΑ δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλη δραστηριότητα πέραν αυτής που ορίζεται στο άρθρο 115 περίπτωση β`, με εξαίρεση:
α) μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεως εργασίας, για την οποία έχει γίνει αναγγελία έναρξης της στη Διεύθυνση Απασχόλησης και δεν έχει απαγορευτεί η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας,
β) αξιολόγηση ή και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
γ) συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις."
Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την υποπαράγραφο ΙΑ.8 εδάφιο 1 του  Ν.4093/2012 ΦΕΚ Α 222/12.11.2012
2. Οι Ε.Π.Α. έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εργοδότη.
Κατοχύρωση Εργασιακών Δικαιωμάτων των Προσωρινά Απασχολούμενων
1. Για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ της Ε.Π.Α. (άμεσος εργοδότης) και του μισθωτού και σε αυτήν πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και η διάρκεια της, οι όροι παροχής της εργασίας στον ή στους έμμεσους εργοδότες, οι όροι αμοιβής και ασφάλισης του μισθωτού καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την καλή πίστη και τις περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο μισθωτός αναφορικά με την παροχή της εργασίας του.
Οι αποδοχές του μισθωτού που δεν παρέχει εργασία σε έμμεσο εργοδότη δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις προβλεπόμενες στον εκάστοτε νομοθετικός καθορισμένο νόμιμο κατώτατο μισθό και κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας.
Εάν κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης αυτής δεν είναι δυνατή η μνεία του συγκεκριμένου έμμεσου εργοδότη ή ο προσδιορισμός του χρόνου, που θα προσφέρει σε αυτόν την εργασία του, θα πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση το πλαίσιο των όρων και των συνθηκών για την παροχή εργασίας σε έμμεσο εργοδότη.
2. Απασχόληση του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη επιτρέπεται μόνο μετά την κατάρτιση της σύμβασης με τον άμεσο εργοδότη, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
3. Με σύμβαση, που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ της Ε.Π.Α. και του έμμεσου εργοδότη, ορίζονται ειδικότερα τα του τρόπου αμοιβής και ασφάλισης του εργαζομένου για το χρόνο που ο μισθωτός προσφέρει τις υπηρεσίες του στον έμμεσο εργοδότη Ο έμμεσος εργοδότης πρέπει να προσδιορίζει, πριν τεθεί στη διάθεση του ο εργαζόμενος με τη σύμβαση, τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα ή ικανότητες, την ειδική ιατρική παρακολούθηση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προς κάλυψη θέσης εργασίας. Οφείλει επίσης να επισημαίνει τους μεγαλύτερους ή ιδιαίτερους κινδύνους που έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη εργασία. Η Ε.Π.Α. υποχρεούται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτά στους μισθωτούς.
4. α) Η Ε.Π.Α. και ο έμμεσος εργοδότης είναι αλληλέγγυος και εις ολόκληρον έκαστος υπεύθυνοι έναντι του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού με σύμβαση ή σχέση εργασίας για την ικανοποίηση των μισθολογικών δικαιωμάτων του και για την καταβολή των ασφαλιστικών του εισφορών. Η ευθύνη αυτή του έμμεσου εργοδότη αναστέλλεται, εφόσον με τη σύμβαση προβλέπεται ότι υπόχρεος για την καταβολή των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών είναι ο άμεσος εργοδότης και τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού μπορούν να ικανοποιηθούν από την κατάπτωση των κατά το άρθρο 126 εγγυητικών επιστολών (επικουρική ευθύνη έμμεσου εργοδότη).
β) Οι αποδοχές του προσωρινά απασχολούμενου καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό που αυτός έχει υποδείξει.
5. α) Οι προσωρινά απασχολούμενοι μισθωτοί, για όσο χρόνο παραμένουν στη διάθεση της
επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, καθώς και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους σε έμμεσο εργοδότη υπάγονται στον κλάδο παροχών ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον επικουρικό φορέα ΕΤΕΑΜ, με εξαίρεση τα πρόσωπα που λόγω της ιδιότητας τους ασφαλίζονται σε κλάδους άλλου κύριου ή επικουρικού φορέα.
β) Οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωρινά απασχολούμενου καταβάλλονται από την Ε.Π.Α. σε σχετικό τραπεζικό λογαριασμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σε περίπτωση που ο προσωρινά απασχολούμενος λόγω της ιδιότητας του ασφαλίζεται σε κλάδους άλλου κύριου ή επικουρικού φορέα, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του καθορίζεται με συμφωνία του (προσωρινά απασχολούμενου) και της Ε.Π.Α..
1. Για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ της Ε.Π.Α. (άμεσος εργοδότης) και του μισθωτού και σε αυτήν πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και η διάρκεια της, οι όροι παροχής της εργασίας στον ή στους έμμεσους εργοδότες, οι όροι αμοιβής και ασφάλισης του μισθωτού, οι λόγοι της παραχώρησης του εργαζομένου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την καλή πίστη και τις περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο μισθωτός αναφορικά με την παροχή της εργασίας του.
Οι αποδοχές του μισθωτού που δεν παρέχει εργασία σε έμμεσο εργοδότη δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις προβλεπόμενες στον εκάστοτε νομοθετικός καθορισμένο νόμιμο κατώτατο μισθό και κατώτατο  ημερομίσθιο για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας. Εάν κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης αυτής δεν είναι δυνατή η μνεία του συγκεκριμένου έμμεσου εργοδότη ή ο προσδιορισμός του χρόνου, που θα προσφέρει σε αυτόν την εργασία του, θα πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση το πλαίσιο των όρων και των συνθηκών για την παροχή εργασίας σε έμμεσο εργοδότη.
http://news247.gr/

Read more...

Ενημερώθηκαν οι συγγενείς «Έπεσε στον Ινδικό Ωκεανό χωρίς επιζώντες το Boeing»


Σπαρακτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο ξενοδοχείο όπου είχαν συγκεντρωθεί οι οικογένειες των επιβατών μετά την ανακοίνωση   (Φωτογραφία:  Reuters )

Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία
Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας ενημέρωσε τους συγγενείς των επιβατών του Boeing ότι η πτήση «έληξε» στον Ινδικό Ωκεανό.

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι το αεροσκάφος πραγματοποίησε «βουτιά» στο νότιο Ινδικό Ωκεανό. Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Νατζίμπ Ραζάκ, ανακοίνωσε «με μεγάλη θλίψη» ότι η τελευταία θέση του αεροσκάφους ήταν στον Ινδικό Ωκεανό, δυτικά του Περθ.
 Επιλέξτε εδώ για να δείτε την εικόνα σε μεγέθυνση


Σύμφωνα με στοιχεία από δορυφόρο, πραγματοποιήθηκαν υπολογισμοί, οι οποίοι έριξαν μεγαλύτερο φως στην πορεία του αεροσκάφους. Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού βασίστηκε σε αυτά τα στοιχεία που προήλθαν από την Inmarsat και τη βρετανική υπηρεσία διερεύνησης ατυχημάτων και όχι στα συντρίμμια που βρέθηκαν στον Ινδικό Ωκεανό.

Η Malaysia Airlines ανακοίνωσε νωρίτερα στους συγγενείς των 239 επιβατών ότι θα πρέπει να υποθέσουν «χωρίς αμφιβολία» ότι η εξαφανισμένη πτήση έχει χαθεί και ότι δεν υπάρχουν επιζώντες.

Η εταιρεία επέλεξε να ενημερώσει τους συγγενείς με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, συγκεντρώνοντας επικρίσεις.

View image on Twitter
Malaysian Airlines to families: "None of those on board have survived," http://nbcnews.to/1jmx0Py 

Απαντώντας στις κατηγορίες, η εταιρεία τονίζει ότι δεν ενημέρωσε τους συγγενείς μόνο με γραπτό μήνυμα αλλά και προσωπικά, και ότι μηνύματα και τηλεφωνήματα έγιναν στους συγγενείς των επιβατών που δεν ήταν στα ξενοδοχεία, όπου έχουν συγκεντρωθεί οι υπόλοιποι συγγενείς.


View image on Twitter
We have asked Airlines about the text messages sent to relatives. Their response here:

Σπαρακτικές σκηνές εκτυλίσσονται στο ξενοδοχείο, όπου έχουν συγκεντρωθεί οι συγγενείς των επιβατών. «Μας είπαν ότι όλες οι ζωές χάθηκαν» είπε συγγενής ενός εκ των επιβατών στο CNN.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία εξέφρασε τη θλίψη της. «Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν λόγια που είτε εμείς, είτε κάποιος άλλος να μπορεί να πει για να ελαφρύνει τον πόνο σας. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε βοήθεια και να σας στηρίζουμε, όπως κάναμε από την πρώτη στιγμή που εξαφανίστηκε η πτήση ΜΗ370 τις πρώτες ώρες της 8ης Μαρτίου» τονίζει η Malaysia Airlines σε ανακοίνωσή της.

Η εταιρεία δηλώνει ότι η επιχείρηση εντοπισμού του αεροσκάφους θα συνεχιστεί, καθώς αναζητούνται οι πληροφορίες για τα ερωτηματικά που παραμένουν. «Παράλληλα με την αναζήτηση της MH370, πραγματοποιείται εντατική έρευνα, η οποία ελπίζουμε ότι επίσης θα μας δώσει απαντήσεις» προσθέτει η εταιρεία.

Πώς η Inmarsat «βρήκε» την MH370;

Ο αντιπρόεδρος της Inmarsat, Ντέιβιντ Κόιλι, είχε δηλώσει πριν από μερικές ημέρες ότι το αεροσκάφος που αγνοείται ήταν εξοπλισμένο με σύστημα το οποίο εκπέμπει ένα σήμα που προδίδει ότι τα τηλεπικοινωνιακά του συστήματα εξακολουθούν να λειτουργούν, αν και δεν μεταδίδουν κάτι.
Το σύστημα αναζητά επαφή με το δορυφόρο, περίπου όπως τα κινητά αναζητούν κεραία κινητής τηλεφωνίας σε σημεία χωρίς καλή λήψη. Είναι «περίπου όπως ο θόρυβος που ακούμε καμία φορά από ηχεία που βρίσκονται κοντά σε ένα κινητό τηλέφωνο».
Επειδή το σήμα έχει διανύσει μία συγκεκριμένη απόσταση και έφτασε στο δορυφόρο υπό συγκεκριμένη γωνία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την -κατά προσέγγιση- εκτίμηση της θέσης του αεροσκάφους.
Το αεροσκάφος εξέπεμψε μία σειρά τέτοιων σημάτων -ο Κόιλι αρνήθηκε να πει πόσα- μετά την απώλεια επαφής από τα ραντάρ.

Το Boeing είχε εξαφανιστεί από τα ραντάρ στις 8 Μαρτίου και από τότε οι αρχές της Μαλαισίας, σε συνεργασία με άλλες χώρες, δεν είχαν καταφέρει να βρουν τα ίχνη του.

Η ανακοίνωση ήρθε, καθώς η επιχείρηση αναζήτησης του αεροσκάφους στον Ινδικό Ωκεανό συμπλήρωνε πέντε ημέρες. Δύο αντικείμενα βρέθηκαν στο νότιο τμήμα του Ινδικού Ωκεανού και εκτιμάται ότι μπορεί να πρόκειται για τα συντρίμμια του μοιραίου Boeing.

Οι αρχές της Αυστραλίας ανακοίνωσαν ότι εντοπίστηκαν δύο αντικείμενα, ένα στρογγυλό και ένα πολυγωνικό.

Όπως τόνισε ο υπουργός Μεταφορών της Μαλαισίας, ενδεχομένως μέσα στις επόμενες 24 ώρες να έχει επιτευχθεί η περισυλλογή τους, ώστε να λυθεί το μυστήριο.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας είχε δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά τα δύο κομμάτια: το ένα έχει χρώμα πορτοκαλί και το άλλο πράσινο-γκρι.
Επιμέλεια: Αγγελική Στελλάκη
Newsroom ΔΟΛ

Read more...

"Δεν πληρώνει" και παρουσιάζει… πρωτογενές πλεόνασμα!...


euro-xrimataΠρωτογενές πλεόνασμα 2 δισ. ευρώ στο πρώτο δίμηνο του 2013 ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, βασιζόμενο στην λογική του "δεν πληρώνω".

Την ώρα που το...
Δημόσιο καθυστερεί τις πληρωμές του, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πως το πρωτογενές πλεόνασμα στο πρώτο δίμηνο του 2013 έφτασε στα 2,063 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 487 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2014, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 487 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 788 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και στόχου για έλλειμμα 527 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.063 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 487 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.047 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 9.463 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 427 εκατ. ευρώ ή 4,7% έναντι του στόχου προϋπολογισμού 2014. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.869 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 580 εκατ. ευρώ ή 6,9% χαμηλότερα έναντι του στόχου. Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 6.879 εκατ. ευρώ, 454 εκατ. ευρώ ή 6,2% λιγότερα έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα, κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν τον στόχο του διμήνου Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2014 είναι οι εξής:

1. Οι φόροι εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 86 εκατ. ευρώ ή 33,7%.

2. Οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 149 εκατ. ευρώ ή 67,7%, λόγω κυρίως των εισπράξεων από Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης.

3. Ο ΦΠΑ λοιπών προϊόντων κατά 175 εκατ. ευρώ ή 9,1%.

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του στόχου:

1. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων κατά 131 εκατ. ευρώ ή 12,1% και 191 εκατ. ευρώ ή 92,0% αντίστοιχα.

2. Οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 94 εκατ. ευρώ ή 12,1%.

3. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ πετρελαιοειδών και ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 218 εκατ. ευρώ ή 39,4% και 79 εκατ. ευρώ ή 10,6% αντίστοιχα.

Οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 497 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 304 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (193 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1.594 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.007 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 8.976 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 587 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (9.563 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8.369 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 844 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 789 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (7.207 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 774 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 8,5%, παρά την αύξηση στις δαπάνες καταπτώσεων εγγυήσεων σε φορείς εντός γενικής κυβέρνησης κατά 352 εκατ. ευρώ και των δαπανών για τόκους κατά 301 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 1.320 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 17,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 606 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 256 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (350 εκατ. ευρώ) και κατά 327 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο...

efsyn.gr

Read more...

Ουκρανικά στρατεύματα απομακρύνονται από την Κριμαία...


Η Ουκρανία απομακρύνει τα στρατεύματα από την ΚριμαίαΗ μεταβατική κυβέρνηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι απομακρύνει τα στρατεύματά της και τις οικογένειές τους από την Κριμαία, παραδεχόμενη κατ' ουσίαν την ...
ήττα της από τις ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες κατέλαβαν εξ εφόδου μια από τις τελευταίες εναπομείνασες ουκρανικές βάσεις που συνέχιζαν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

Χιλιάδες Ουκρανοί στρατιωτικοί παρέμεναν πολιορκημένοι σε βάσεις στην Κριμαία, χωρίς να προβάλουν ένοπλη αντίσταση αλλά αρνούμενοι να παραδοθούν, αφότου ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ανακηρύξει το δικαίωμα της Μόσχας να επέμβει στις αρχές του μήνα.

Η Μόσχα προσάρτησε και επίσημα τη χερσόνησο στη Ρωσική Ομοσπονδία την περασμένη εβδομάδα και οι δυνάμεις της καταλαμβάνουν τις τελευταίες ουκρανικές βάσεις τις τελευταίες ημέρες.

«Το Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας έδωσε εντολή στο υπουργείο Άμυνας να προχωρήσει στην μετακίνηση των στρατιωτικών μονάδων της Κριμαίας και να απομακρύνει τις οικογένειες» των στελεχών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε ο μεταβατικός πρόεδρος της Ουκρανίας Ολεξάντρ Τουρτσίνοφ μιλώντας στο κοινοβούλιο στο Κίεβο.

Η μετακίνηση των στρατευμάτων, πρόσθεσε ο ίδιος, αποφασίστηκε μετά τις απειλές των ρωσικών δυνάμεων κατά των ζωών των Ουκρανών στρατιωτικών και των οικογενειών τους.

Ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιώντας χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και οπλοπολυβόλα, με την υποστήριξη δύο ελικοπτέρων, εισέβαλαν σε μια βάση του σώματος των Πεζοναυτών στο λιμάνι Φεοντόσια νωρίς σήμερα, υπερφαλαγγίζοντας έναν από τους τελευταίους θύλακες ουκρανικής αντίστασης στην Κριμαία. Οι Ουκρανοί αξιωματικοί οι οποίοι βρίσκονταν στη βάση απομακρύνθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις για να ανακριθούν, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές.

Η επίσημη απομάκρυνση των στελεχών των ένοπλων δυνάμεων αναμενόταν να αρχίσει στις 15:00 [τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας], δήλωσε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού Βλάντισλαβ Σελεζνιόφ. Οι σημαίες της Ουκρανίας υπεστάλησαν στη βάση. Οι ρωσικές δυνάμεις είχαν χρησιμοποιήσει παρόμοια τακτική για να πάρουν τον έλεγχο της αεροπορικής βάσης Μπελμπέκ της Κριμαίας το Σάββατο.

Οι ρωσικές δυνάμεις είχαν καταλάβει νωρίτερα μέσα στον Μάρτιο τμήμα της βάσης αυτής, την οποία χρησιμοποιεί το 1ο Τάγμα Πεζοναυτών, μια από τις πιο επίλεκτες μονάδες του ουκρανικού στρατού. Οι Ουκρανοί είχαν κρατήσει τον έλεγχο των οπλαποθηκών, των κτιρίων του στρατοπέδου και μερικών ακόμη εγκαταστάσεων.

Ο Τουρτσίνοφ, προσπαθώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την ανικανότητα της Ουκρανίας να υπερασπιστεί τις βάσεις της στην Κριμαία, είπε ότι η άρνηση των Ουκρανών στρατιωτικών να παραδοθούν εξασφάλισε πολύτιμο χρόνο ώστε οι ένοπλες δυνάμεις να ανασυνταχθούν σε εθνικό επίπεδο για να προασπίσουν την υπόλοιπη χώρα.

«Παρά τις τεράστιες απώλειες, οι ουκρανικές δυνάμεις στην Κριμαία εκτέλεσαν το καθήκον τους. Έδωσαν τη δυνατότητα και το χρόνο οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να κάνουν αμυντικές προετοιμασίες και να οργανωθεί η μερική επιστράτευση», είπε.

Ο υπολοχαγός Ανατόλι Μοζγκοβόι, ένας Ουκρανός αξιωματικός, δήλωσε τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters από το εσωτερικό του στρατοπέδου Φεοντόσια ότι Ρώσοι πυροβόλησαν, ενώ οι Ουκρανοί ήταν άοπλοι. Ερωτηθείς εάν η βάση καταλήφθηκε, απάντησε «ναι». Ο Σελεζνιόφ είπε ότι συνελήφθησαν αξιωματικοί για να ανακριθούν. Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι Ρώσοι μετέφεραν Ουκρανούς πεζοναύτες με φορτηγά από τη βάση σε άλλη τοποθεσία.

«Αυτή τη στιγμή από 60 ως 80 Ουκρανοί Πεζοναύτες έχουν συλληφθεί και στην πράξη είναι αιχμάλωτοι του ρωσικού στρατού στο λιμάνι Φεοντόσια. Βρίσκονται υπό μόνιμη ψυχολογική πίεση», ανέφερε το υπουργείο.

Δύο ημέρες μετά την έφοδο στη βάση Μπελμπέκ ο διοικητής της, ο σμήναρχος Γιούλι Μαμτσούρ, δεν έχει ακόμη αφεθεί ελεύθερος. Ουκρανοί στρατιωτικοί πιστεύουν ότι κρατείται στη Σεβαστούπολη, στη βάση του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού...
enikos.gr

Read more...

Την υποψηφιότητα Παυλίδου στην Κ. Μακεδονία στηρίζει το ΠΑΣΟΚ...


Την υποψηφιότητα Παυλίδου στην Κ. Μακεδονία στηρίζει το ΠΑΣΟΚ
Την υποψηφιότητα της Νιόβης Παυλίδου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει το ΠΑΣΟΚ.
Η στήριξη αυτή εκφράστηκε στη...
διάρκεια κλειστής σύσκεψης κομματικών στελεχών, που πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, υπό την προεδρία του προέδρου του κόμματος Ευάγγελου Βενιζέλου.

Read more...

Kασσής: «Ας με διαγράψει ο Βενιζέλος...
...χάρη θα μου κάνει».
HXHTIKO... 

"Ανάθεμα την ώρα που αποφάσισα να στηρίξω αυτή τη κυβέρνηση" δήλωσε στο "Κόκκινο" ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κασσής που αρνείται να ψηφίσει τη ρύθμιση για το γάλα χαρακτηρίζοντας φτηνά επιχειρήματα τις ...
δηλώσεις του ΥΠΟΙΚ.
"Ας με διαγράψει ο Βενιζέλος, χάρη θα μου κάνει" , πρόσθεσε.
Ακουστε το ηχητικό:

Read more...

Οι αγελαδοτρόφοι προειδοποιούν τους βουλευτές...


 ...για τη ρύθμιση για το γάλα... 
Οι αγελαδοτρόφοι της Άρτας και της Πρέβεζας καλούν τους βουλευτές και ιδιαίτερα τους Ηπειρώτες «να μη συμβάλουν στον "αφανισμό" του τόπου, με ...
την ψήφος τους στον νόμο για το φρέσκο γάλα» .
Σε σχετική ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν «Δούρειο Ίππο», για την είσοδο εισαγόμενου γάλακτος στη χώρα μας, τη διεύρυνση των ημερών κατανάλωσης του φρέσκου γάλακτος και προειδοποιούν τους βουλευτές της Ηπείρου ότι θα είναι «ανεπιθύμητοι στον τόπο».

Όπως αναφέρουν, «το φρέσκο γάλα, πέρα από νόμους και οδηγίες που εκπορεύονται από μεγάλες κτηνοτροφικές εταιρείες και επιχειρήσεις, είναι μόνο αυτό που, από τους κτηνοτρόφους, πηγαίνει άμεσα στον καταναλωτή μετά από παστερίωση, όπως γίνεται μέχρι σήμερα».

Ειδικότερα, σημειώνουν, σε μία περίοδο κατά την οποία η κτηνοτροφία περνάει σοβαρή κρίση, η τρόικα, αξιοποιώντας τη μελέτη του ΟΟΣΑ, πιέζει για να θεωρηθεί «φρέσκο» ένα είδος γάλακτος «αμφίβολης ποιότητας και διατροφικής αξίας, ένα υποβαθμισμένο προϊόν - κονσέρβα, που μπορούν να προωθήσουν φθηνά στην Ελλάδα οι ξένες βιομηχανίες, αποσπώντας μεγάλα κέρδη σε βάρος της ελληνικής αγελαδοτροφίας και οδηγώντας τη σε διάλυση».

Η Ένωση Νέων Αγροτών Πρέβεζας, ύστερα από την προτροπή πολλών κτηνοτρόφων μελών της, και σε συνεργασία με τον Συνεταιρισμό αγελαδοτρόφων Πρέβεζας - 'Αρτας, αναμένεται να πραγματοποιήσει σύσκεψη στη Σαμψούντα της Πρέβεζας, την Τετάρτη 26 Μαρτίου, προκειμένου να καθορίσουν κοινή στάση.

 ΑΜΠΕ

Read more...

Πρώην πρόεδρος του Ολυμπιακού Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Σταύρος Νταϊφάς


Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Σταύρος Νταϊφάς
Φωτό: www.olympiacos.org  

Πειραιάς
Απεβίωσε το πρωί της Δευτέρας στο σπίτι του στο Παλαιό Φάληρο σε ηλικία 87 ετών ο Σταύρος Νταϊφάς, ο οποίος υπήρξε εφοπλιστής και πρόεδρος του Ολυμπιακού.

Βρέθηκε στον προεδρικό θώκο των Ερυθρολεύκων για εννέα χρόνια σε τρεις διαφορετικές περιόδους και κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα (από το 1980 έως το 1983 και ένα το 1987) και ένα Κύπελλο (1981).

Αρχικά ανέλαβε τον Ολυμπιακό με το ξεκίνημα του επαγγελματικού πρωταθλήματος τη σεζόν '79-'80 και έφυγε το 1985 έχοντας κατακτήσει τέσσερα διαδοχικά πρωταθλήματα (1980-1983) και ένα Κύπελλο (1981). Επέστρεψε το 1986 και οδήγησε ξανά την ομάδα στην κορυφή το 1987, ενώ επανήλθε στα διοικητικά του συλλόγου το 1992, όταν η ΠΑΕ είχε οδηγηθεί στο Πρωτοδικείο και ουσιαστικά την έσωσε από τον κίνδυνο να οδηγηθεί σε πτώχευση.

Ανέλαβε την εντολή να σχηματίσει μια αξιόπιστη διοίκηση και ήταν αυτός που το πέτυχε, οδηγώντας έτσι τον Ολυμπιακό με ομαλό τρόπο στη μεταβατική περίοδο. Πέρασε την ΠΑΕ στα χέρια του Σωκράτη Κόκκαλη παραμένοντας πρόεδρος ως και το 1994, ενώ πριν από λίγα χρόνια βοήθησε στη μετάβαση των μετοχών του Ολυμπιακού από τον Κόκκαλη στον Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον πατέρα του οποίου, Μιλτιάδη, ήταν στενοί φίλοι.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός θρηνεί για το χαμό του Σταύρου Νταϊφά.

H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και όλη η οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ θρηνεί για το χαμό ενός μεγάλου Έλληνα, ενός μεγάλου Ολυμπιακού, του Σταύρου Νταϊφά.

Η ζωή του και η διαδρομή του θα είναι πάντα ένας φωτεινός φάρος για όλους».

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:


«Ένας μεγάλος Ολυμπιακός, ένας ιστορικός πρόεδρος του Θρύλου έφυγε από τη ζωή και άφησε ένα μεγάλο κενό στην οικογένειά μας.

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια προς την οικογένεια του Σταύρου Νταϊφά».
Newsroom ΔΟΛ

Read more...

«Καλό ταξίδι Πρόεδρε...» «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον Νταϊφά», το μήνυμα Μαρινάκη


«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον Νταϊφά», το μήνυμα Μαρινάκη
  (Φωτογραφία:  Intime )

Αθήνα
Ο «ισχυρός άνδρας» του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του πρώην προέδρου της ομάδας, Σταύρου Νταϊφά, με γραπτή δήλωσή του που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας.

Αναλυτικά η δήλωση Μαρινάκη:

«Σήμερα είναι μέρα πένθους για την οικογένεια του Ολυμπιακού μας.

Έφυγε για τις αιώνιες θάλασσες ο Σταύρος Νταϊφάς, ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας Έλληνας που τίμησε την πατρίδα μας σε κάθε βήμα της ζωής του.

Γνώρισα τον Σταύρο Νταϊφά σε παιδική ηλικία όταν στο πλευρό του πατέρα μου Μιλτιάδη ζούσα από κοντά τους αγώνες τους για την ομάδα και μάθαινα να τη λατρεύω όπως εκείνοι.

Ο Σταύρος Νταϊφάς μου έμαθε κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι που έκανε εκείνος όταν ήταν Πρόεδρος του Ολυμπιακού μας.

Χωρίς να έχει κανένα άλλο συμφέρον, παρά μόνο από αγνή αγάπη για τον σύλλογο και για να υπερασπιστεί το δίκαιο και τα συμφέροντα του Ολυμπιακού, ήταν ικανός να σταθεί μόνος, αντιμέτωπος με όλους, αδιαφορώντας για το προσωπικό κόστος.

Και αυτό είναι ένα μάθημα που δε θα ξεχάσω ποτέ.

Η οικογένεια του Ολυμπιακού δε θα λησμονήσει ποτέ τον Άνθρωπο, τον Πρόεδρο, τον Ηγέτη, το Νικητή Σταύρο Νταϊφά.

Καλό ταξίδι Πρόεδρε».
Newsroom ΔΟΛ

Read more...

«Επιτυγχάνονται οι στόχοι» Στα 2,06 δισ. ευρω το πρωτογενές πλεόνασμα στο πρώτο δίμηνο


Στα 2,06 δισ. ευρω το πρωτογενές πλεόνασμα στο πρώτο δίμηνο

Αθήνα
Στα 2,063 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα το πρώτο δίμηνο του 2014, έναντι πλεονάσματος 487 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου για 1,047 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία, πλεόνασμα καταγράφεται και στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 487 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 788 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και στόχου για έλλειμμα 527 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 9.463 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 427 εκατ. ευρώ ή 4,7% έναντι του στόχου. Υστέρηση έναντι του στόχου κατά 6,2% εμφανίζει το σύνολο των φορολογικών εσόδων.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 8.976 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 587 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα στοιχεία αναλυτικά

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το δίμηνο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2014, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 487 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 788 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και στόχου για έλλειμμα 527 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.063 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 487 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.047 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 9.463 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 427 εκατ. ευρώ ή 4,7% έναντι του στόχου Π/Υ 2014 .

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.869 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 580 εκατ. ευρώ ή 6,9% χαμηλότερα έναντι του στόχου.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 6.879 εκατ. ευρώ, 454 εκατ. ευρώ ή 6,2% λιγότερα έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα, κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν τον στόχο του διμήνου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2014 είναι οι εξής:

1. Οι φόροι εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 86 εκατ. ευρώ ή 33,7%.

2. Οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 149 εκατ. ευρώ ή 67,7%, λόγω κυρίως των εισπράξεων από Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης.

3. Ο Φ.Π.Α λοιπών προϊόντων κατά 175 εκατ. ευρώ ή 9,1%.

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του στόχου:

1. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων κατά 131 εκατ. ευρώ ή 12,1% και 191 εκατ. ευρώ ή 92,0% αντίστοιχα.

2. Οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 94 εκατ. ευρώ ή 12,1%.

3. Τα έσοδα από τον Φ.Π.Α πετρελαιοειδών και Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 218 εκατ. ευρώ ή 39,4% και 79 εκατ. ευρώ ή 10,6% αντίστοιχα.

Οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 497 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 304 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (193 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1.594 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.007 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 8.976 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 587 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (9.563 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8.369 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 844 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 789 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (7.207 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 774 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 8,5%, παρά την αύξηση στις δαπάνες καταπτώσεων εγγυήσεων σε φορείς εντός γενικής κυβέρνησης κατά 352 εκατ. ευρώ και των δαπανών για τόκους κατά 301 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 1.320 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 17,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 606 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 256 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου (350 εκατ. ευρώ) και κατά 327 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Newsroom ΔΟΛ

Read more...