Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Μισθολογικές διαφορές...


Από τον Νίκο Παπαδόπουλο
.
ΕΛΛΑΔΑ 2009
ΦΥΛΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΕ - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔ 1600 €
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕ - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔ 1300 €
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝ ΔΕ - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔ 2100 €Read more...

Εξάμηνο πρέσινγκ από την Εφορία


Εξάμηνο πρέσινγκ από την Εφορία

Ένα εξάμηνο με εντατικούς ελέγχους από ειδικά συνεργεία της Εφορίας περιμένει επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ενόψει και των παραγραφών υποθέσεων που θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου της νέας χρονιάς.

Σε σχετική του ανακοίνωση, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι παγίως δίδει πρωταρχική σημασία και προτεραιότητα στη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, οι οποίοι αποσκοπούν τόσο στη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και στη βελτίωση της συμμόρφωσης, όσο και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Ειδικά στην υφιστάμενη οικονομική συγκυρία, η εντατικοποίηση και αποτελεσματικότητα των ελέγχων είναι ακόμα πιο επιτακτική, για την αντιμετώπιση των τρεχόντων δημοσιονομικών προβλημάτων και την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Περαιτέρω, όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3790/2009 παρατάθηκαν μέχρι 30/6/2010 οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών που έληγαν στις 31/12/2009.

Η παράταση αυτή καταλαμβάνει τόσο τις κανονικές προθεσμίες παραγραφής που έληγαν στις 31/12/2009 ( π.χ. χρήση 2003), όσο και προθεσμίες οι οποίες βάσει υφιστάμενων διατάξεων είχαν ήδη παραταθεί (π.χ. χρήσεις 2000, 2001 και 2002, σχετ. διατ. άρθ. 11 ν.3513/2006, 29 ν.3697/2008, υποθέσεις με πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, σχετ. διατ. παρ. 18, άρθ. 19 ν. 3091/2002, παρ. 2, άρθ. 22 ν. 3212/2003, υποθέσεις με κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία, σχετ. διατ. παρ. 3, άρθ. 22 ν. 3212/2003 κλπ.) ή είναι μεγαλύτερες των κανονικών (π.χ. περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης) και η κατά παράταση ή η μεγαλύτερη προθεσμία έληγε την ίδια ως άνω ημερομηνία (σχετ. και η εγκ. ΠΟΛ. 1114/2009).

Κατόπιν αυτών, κατά την 30/6/2010 παραγράφονται πλέον σωρευτικά:
• Οι χρήσεις 2000, 2001, 2002 και 2003, εφόσον δεν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος παράτασης ή μεγαλύτερης παραγραφής.
• Οι χρήσεις για τις οποίες είχε επέλθει παράταση λόγω και της ύπαρξης εικονικών κλπ. στοιχείων ή της κατάσχεσης ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων καθώς και οι χρήσεις με μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής από την κανονική, εφόσον η κατά παράταση ή η μεγαλύτερη αυτή προθεσμία έληγε στις 31/12/2009.

Σημειώνεται ότι στις 30/6/2010 λήγει επίσης η προθεσμία παραγραφής για την κοινοποίηση πράξεων επιβολής Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) υποθέσεων των ετών 1997, 1998 και 1999, καθώς και Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων άρθρων 15-17 του ν. 3091/2002 των ετών 2003 και 2004.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3763/2009, έληξε στις 30/6/2009 η προθεσμία έκδοσης και υποβολής των εκκαθαριστικών σημειωμάτων περαίωσης με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 11 του ν.3259/2004, όπως ισχύoυν.

Συνεπώς, οι υποθέσεις για τις οποίες εκδόθηκαν εκκαθαριστικά σημειώματα κατά τις ανωτέρω διατάξεις αλλά οι φορολογούμενοι δεν αποδέχθηκαν τελικά την περαίωση, καθώς επίσης και οι υποθέσεις για τις οποίες δεν εκδόθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. ούτε υποβλήθηκαν από τους ίδιους τους φορολογούμενους μέχρι 30/6/2009 εκκαθαριστικά σημειώματα, υπόκεινται κατ΄ αρχήν σε έλεγχο κατά τις κείμενες διατάξεις.

Ομοίως, ευνόητο είναι ότι υπόκεινται ιδίως σε έλεγχο και οι εξαιρούμενες από τις ως άνω διατάξεις υποθέσεις, όπως για παράδειγμα οι υποθέσεις με πλαστά ή εικονικά κλπ. φορολογικά στοιχεία, καθώς βεβαίως και οι υποθέσεις με ύψος ακαθάριστων εσόδων ανά χρήση μεγαλύτερο των 9.000.000 ευρώ (αρμοδιότητας Δ.Ε.Κ.), οι υποθέσεις με μη ελεγχθέντα κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία κλπ.

Με βάση τα παραπάνω είναι φανερό ότι είναι επιτακτική η ανάγκη εντατικοποίησης των φορολογικών ελέγχων από όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τόσο για την αύξηση των δημοσίων εσόδων όσο και για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου από πλευράς τυχόν παραγραφών κατά την 30/6/2010.

Τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι

Κατόπιν αυτών, αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο, είναι αναγκαίο να γίνει από κάθε ελεγκτική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ., Δ.Ε.Κ.) ο κατάλληλος προγραμματισμός των τακτικών ελέγχων που αυτή θα πραγματοποιήσει μέχρι 30/6/2010, με προτεραιότητα στον έλεγχο των υποθέσεων για τις οποίες επίκειται ο χρόνος παραγραφής κατά την ημερομηνία αυτή, ανάλογα πάντα με το φορολογικό τους ενδιαφέρον (σχετ. και το άρθ. 1, παρ. 1 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1037/2005).

Προς τούτο, θα πρέπει να μεριμνήσουν σχετικά οι ίδιοι οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών σε συνεργασία με τους Υποδιευθυντές και τους Επόπτες Ελέγχου. Ειδικότερα, επισημαίνεται η ανάγκη καταγραφής των εν λόγω υποθέσεων, αν αυτό δεν έχει ήδη γίνει, καθώς και έγκαιρης έκδοσης των οικείων εντολών ελέγχου και ολοκλήρωσης των ελέγχων, με την αναγκαία στελέχωση προς τούτο, ειδικά ως προς τις Δ.Ο.Υ., των τμημάτων ελέγχου αυτών, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων από τον κανονισμό λειτουργίας τους και με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση όλων των έμπειρων υπαλλήλων.

Σημειώνεται ότι με τα υπ’ αριθ. 1090523/18132/ΔΕ-Δ΄/25.9.07 και 1112606/18304/ ΔΕ-Δ΄/21.11.07 έγγραφά μας έχουν ήδη αποσταλεί από την υπηρεσία μας στις ελεγκτικές υπηρεσίες (Δ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ., Δ.Ο.Υ.) αρχεία των νομικών προσώπων αρμοδιότητάς τους, στα οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες για προηγούμενους ελέγχους που τυχόν έχουν διενεργηθεί σε αυτά, οι τυχόν περαιωμένες χρήσεις βάσει του ν. 3259/2004, το τελευταίο ελεγχόμενο έτος, η τυχόν διενέργεια αυτοελέγχου (αυτοπεραίωσης) βάσει του ν. 3296/2004 κλπ. Επίσης, με το υπ’ αριθ. 1105205/18632/ΔΕ-Δ’/21-10-08 έγγραφό μας απεστάλησαν στις ελεγκτικές υπηρεσίες παρόμοια συμπληρωματικά στοιχεία για τα νομικά πρόσωπα αρμοδιότητάς τους, καθώς και παρόμοια επίσης στοιχεία και για τα φυσικά πρόσωπα.

Τα στοιχεία όλων των ανωτέρω αρχείων, αλλά και άλλα στοιχεία (π.χ. παραβάσεις Κ.Β.Σ., ύπαρξη κατασχεθέντων κλπ.) και εφαρμογές που έχουν επίσης αποσταλεί, μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική σελίδα http://10.16.5.21 της Δ/σης Ελέγχου και να αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση εντοπισμού των εκκρεμών υποθέσεων για τις οποίες θα πρέπει να γίνει έλεγχος, αφού ληφθούν υπόψη και οι υποθέσεις οι οποίες έχουν ήδη περαιωθεί με τις διατάξεις του 3259/2004, όπως ίσχυσαν με βάση το ν.3697/2008 και μεταγενέστερα.


Προσωρινοί φορολογικοί έλεγχοι

Εκτός από τους τακτικούς ελέγχους, κατά το διάστημα μέχρι 30/6/2010 θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση από ολόκληρο τον ελεγκτικό μηχανισμό (Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ., Δ.Ε.Κ., ) και στους προσωρινούς ελέγχους, με τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων ιδίως κατά το διάστημα μέχρι 16/2/2010, αλλά και μεταγενέστερα, ανάλογα με τα δεδομένα κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας.

Ειδικότερα, από τις Δ.Ο.Υ. θα διενεργείται έρευνα, είτε μέσω των στοιχείων που παρέχονται από τη Γ.Γ.Π.Σ. και τα υποσυστήματα του TAXIS είτε μέσω των ίδιων των τηρούμενων αρχείων της κάθε Δ.Ο.Υ., προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες επιχειρήσεις δεν υπέβαλαν ενδεχομένως δηλώσεις Φ.Π.Α., περιοδικές ή εκκαθαριστικές, Φ.Μ.Υ. και λοιπών παρακρατούμενων φόρων για μια ή περισσότερες φορολογικές ή διαχειριστικές περιόδους.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί τέτοιες δηλώσεις, θα καλείται ο υπόχρεος τηλεφωνικά, όπως εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. προκειμένου να υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις και καταβάλει τον αναλογούντα φόρο μετά των νομίμων πρόσθετων φόρων ή του επιβληθούν οι λοιπές κυρώσεις, όπου συντρέχει περίπτωση. Εάν όντως υποβληθούν οι προαναφερόμενες δηλώσεις, για τον υπολογισμό των σχετικών πρόσθετων φόρων ή προστίμων έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3610/2007.

Ειδικά στις προαναφερόμενες περιπτώσεις δεν θα προηγείται η έκδοση σχετικής εντολής ελέγχου, θα επιδίδεται όμως στον ίδιο το φορολογούμενο ή σε άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κατά την προσέλευσή τους στη Δ.Ο.Υ. και πριν την υποβολή των δηλώσεων, η προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις του ν.3610/2007 πρόσκληση, η οποία πρέπει να είναι απολύτως σαφής ως προς το φορολογικό αντικείμενο, τη φορολογική ή διαχειριστική περίοδο κλπ.

Τι θα ψάχνουν


Σημειώνεται, σε ότι αφορά ειδικά τη δυνατότητα διασταυρώσεων των ίδιων των Δ.Ο.Υ. μέσω των αρχείων τους, ότι οι Δ.Ο.Υ. έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν διάφορες καταστάσεις, όπως π.χ. επιχειρήσεων που δεν υπέβαλαν εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., νομικών προσώπων που δεν υπέβαλαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος κλπ.

Εξάλλου, χαρακτηριστικές περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων ειδικά ως προς το Φ.Π.Α. αποτελούν, μεταξύ άλλων, οι περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων μέσω διαδικτύου χωρίς όμως παράλληλη άμεση καταβολή του σχετικού ποσού μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Αν ο υπόχρεος που προσκλήθηκε δεν υποβάλει τις κατά περίπτωση δηλώσεις μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. θα εκδίδει σχετική εντολή προσωρινού ελέγχου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τις υποθέσεις εκείνες που εμπίπτουν στην ελεγκτική αρμoδιότητα των Δ.Ο.Υ., όπως η αρμοδιότητα αυτή προβλέπεται βάσει της κατηγορίας των Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης με υποδιεύθυνση ελέγχου, Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης χωρίς υποδιεύθυνση ελέγχου, Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξης), σύμφωνα και με την με αριθ. 1085068/4794/ΔΕ-Β΄/05-09-2007 Α.Υ.Ο.Ο. (Φ.Ε.Κ. 1843Β΄/12-09-07).

Για τις λοιπές εν γένει υποθέσεις που εμπίπτουν στην καθ΄ ύλη αρμοδιότητα των ελεγκτικών κέντρων (Δ.Ε.Κ. - Π.Ε.Κ.) σύμφωνα με την παραπάνω Α.Υ.Ο.Ο., ο προϊστάμενος της κατά περίπτωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ. θα ενημερώνει άμεσα την αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία (Δ.Ε.Κ.-Π.Ε.Κ.) για τη μη προσέλευση και υποβολή των σχετικών δηλώσεων, προκειμένου αυτή να επιληφθεί του προσωρινού ελέγχου.

Προς το σκοπό αυτό, η τηλεφωνική πρόσκληση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, λόγω του μείζονος ενδιαφέροντός τους, θα πρέπει να επισπευσθεί και να προηγηθεί των λοιπών επιχειρήσεων ελεγκτικής αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ.

Ευνόητο είναι ότι στις παραπάνω περιπτώσεις μη ανταπόκρισης του φορολογούμενου στην τηλεφωνική πρόσκληση και έκδοσης εντολών προσωρινού ελέγχου είτε από τις Δ.Ο.Υ. είτε από τα ελεγκτικά κέντρα, θα έχουν κανονικά εφαρμογή οι ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3610/2007 περί επίδοσης πρόσκλησης κλπ. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στις τυχόν περιπτώσεις που ο φορολογούμενος ανταποκρίνεται μεν στην τηλεφωνική πρόσκληση και υποβάλλει δηλώσεις, πλήν όμως για οποιοδήποτε λόγο εκδίδεται τελικά αρμοδίως εντολή προσωρινού ελέγχου, οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3610/2007 θα έχουν εκ νέου εφαρμογή μόνο για τα τυχόν επιπλέον ελεγκτικά φορολογικά αντικείμενα ή θέματα τα οποία δεν αποτελούσαν αντικείμενο της ήδη επιδοθείσας αρχικής πρόσκλησης (σχετ. και η εγκ. ΠΟΛ.1041/2008).

Εξυπακούεται ότι, εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, προσωρινοί έλεγχοι θα διενεργούνται από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία και σε κάθε άλλη περίπτωση που με βάση υφιστάμενα εν γένει στοιχεία αυτοί επιβάλλονται (π.χ. υποβολή συνεχόμενων ή μη πιστωτικών δηλώσεων Φ.Π.Α. χωρίς αυτό να δικαιολογείται, υποβολή ανακριβών δηλώσεων παρακρατούμενων γενικά φόρων κλπ.).

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια του προσωρινού ελέγχου γενικώς διαπιστωθούν περιπτώσεις παραβάσεων του Κ.Β.Σ. (μη καταχώρηση ή καταχώρηση ανακριβώς φορολογικών στοιχείων στα τηρούμενα βιβλία, πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, χρησιμοποίηση παράνομων φορολογικών ταμειακών μηχανών, ύπαρξη και κατάσχεση βιβλίων και στοιχείων με μη νόμιμες συναλλαγές κλπ.), οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν στο πλαίσιο του προσωρινού ελέγχου, θα παραδίδεται σχετικό σημείωμα στον προϊστάμενο της υπηρεσίας, προκειμένου μετά την ολοκλήρωση του προσωρινού ελέγχου να εκδοθεί εντολή τακτικού ελέγχου από την αρμόδια ελεγκτική αρχή (Δ.Ο.Υ. – Π.Ε.Κ. – Δ.Ε.Κ.) κατά περίπτωση (σχετ. και το άρθ.67, παρ.2.β του Κ.Φ.Ε. καθώς και η εγκ. ΠΟΛ. 1102/2003).

Και προληπτικοί έλεγχοι από έμπειρους εφοριακούς

Παράλληλα με τα παραπάνω, ειδικά οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη συγκρότηση και λειτουργία συνεργείων προληπτικού ελέγχου που το κάθε ένα θα αποτελείται από δύο υπαλλήλους με επαρκείς προς τούτο γνώσεις και σχετική πείρα.

Τα συνεργεία αυτά θα διενεργούν προληπτικούς ελέγχους τις πρωινές κατ΄αρχήν εργάσιμες για τις Δ.Ο.Υ. ώρες, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ., με έμφαση στους κλάδους και τις δραστηριότητες υψηλής επικινδυνότητας (π.χ. επιχειρήσεις και επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών κλπ.) και με ταυτόχρονη εξακρίβωση της ορθής απόδοσης του Φ.Π.Α. και των παρακρατούμενων κλπ. φόρων.

Τέτοια συνεργεία μπορεί να συγκροτούνται και για τις απογευματινές ώρες εργάσιμων για τις Δ.Ο.Υ. ημερών, προκειμένου για Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων δεν λειτουργούν Ειδικά Συνεργεία προληπτικού ελέγχου ή ακόμα και για Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων λειτουργούν Ειδικά Συνεργεία, εφόσον συντρέχει ειδικός λόγος κατά την κρίση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

Σημειώνεται, πέραν των ανωτέρω, ότι οι Δ.Ο.Υ. θα πρέπει επίσης άμεσα να προβούν στην έκδοση και κοινοποίηση πράξεων επιβολής προστίμων Κ.Β.Σ., κατά τις κείμενες διατάξεις, για τις εκθέσεις της ΥΠ.Ε.Ε. και των Ειδικών Συνεργείων προληπτικού ελέγχου που τυχόν εκκρεμούν σε αυτές.

Επίσης, οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών εν γένει υπηρεσιών θα πρέπει να μεριμνήσουν για την καταγραφή των υφιστάμενων εκκρεμών δελτίων πληροφοριών (τόσο αυτών που παρέχουν πληροφορίες όσο και αυτών με τα οποία ζητούνται πληροφορίες) και την επίσπευση των απαραίτητων σχετικών ελέγχων με άμεση προτεραιότητα ειδικά για τα τυχόν εκκρεμούντα δελτία που αφορούν χρήσεις που παραγράφονται στις 30/6/2010. Για τυχόν δελτία πληροφοριών με τα οποία ζητούνται πληροφορίες από άλλες υπηρεσίες και αφορούν παραγραφόμενες κατά τα ανωτέρω χρήσεις, τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων θα πρέπει να γνωστοποιηθούν άμεσα στις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο μέχρι 31/1/2010.

protothema.gr


Read more...

Σβήνουν τα φουγάρα στα εργοστάσια


Σβήνουν τα φουγάρα στα εργοστάσια

Του Σωτήρη Χιωτάκη

Η κρίση καλά κρατεί για την ελληνική βιομηχανία και όλα δείχνουν πως οι πιέσεις στην απασχόληση τους επόμενους μήνες θα γίνουν ακόμη πιο έντονες, οι δε εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για λιτότητα στο πλαίσιο της νέας σύμβασης εργασίας, οι διαπραγματεύσεις για την οποία ουσιαστικά θα ξεκινήσουν με τη νέα χρονιά.

Τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν πτώση του τζίρου πάνω από 22% τον Οκτώβριο σε σχέση με πέρσι! Μία πτώση που καλύπτει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό όλους τους βιομηχανικούς κλάδους και, ειδικά, στην μεταποίηση σχεδόν κατά΄20% κατά μέσο όρο έχουν υποχωρήσει οι πωλήσεις στους τομείς των κλωστοϋφαντουργικών υλών, των ειδών ένδυσης, των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, των χημικών προϊόντων, των μη μεταλλικών ορυκτών, των βασικών μετάλλων, της κατασκευής μεταλλικών προϊόντων και ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και των ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων.

Με λίγα λόγια, σε όλη την βιομηχανία…

Η δε πτώση των πωλήσεων στην εξωτερική αγορά ξεπέρασε τον Οκτώβριο το 31% σε μία εξέλιξη που δείχνει ότι τα εγχώρια προϊόντα καθίστανται όλο και λιγότερο ανταγωνιστικά.

Αλλά, δυστυχώς, δεν διαφαίνεται κανένα φως στο τούνελ για τα ελληνικά εργοστάσια: για τον ίδιο μήνα, οι παραγγελίες εμφανίζουν πτώση 27,5% σε ετήσια βάση! Το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο, παραπέμπει σε συνεχή και με δραματικούς τόνους συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης και αυτή η η εξέλιξη δεν μπορεί να συνεπάγεται ο,τιδήποτε άλλο παρά απολύσεις στην εγχώρια βιομηχανία.

Το κλίμα που επικρατεί στις βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας είχε αποτυπωθεί και στην έρευνα ‘Οικονομική Συγκυρία’ του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), στο πλαίσιο της οποίας είχε καταγραφεί δραματική επιδείνωση προσδοκιών στην διάρκεια του Νοεμβρίου, μετά την – συνηθισμένη σε εκλογικές περιόδους – αναλαμπή που είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο.

protothema.gr


Read more...

Σύνδεση τρομοκρατίας με το ποινικό έγκλημα

Με νέο σχέδιο αντιεγκληματικής πολιτικής θα αντιμετωπίσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη την αύξηση της εγκληματικότητας, η οποία σε μερικούς σημαντικούς τομείς, προσεγγίζει και ξεπερνά το 50%. Το σχέδιο προανήγγειλε ο Μ. Χρυσοχοΐδης, ο οποίος αναφερόμενος στην τρομοκρατία, τη συνέδεσε με το οργανωμένο ποινικό έγκλημα, μιλώντας για "επαναστατικό ταμείο".

Ο Μ. Χρυσοχοΐδης προχώρησε σε σύνδεση της τρομοκρατίας με το οργανωμένο ποινικό έγκλημα, σημειώνοντας ότι όλο αυτό το φάσμα θα αντιμετωπίζεται με τη δημιουργία μιας κεντρικής υπηρεσίας αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος. Η υπηρεσία αυτή θα έχει επιμέρους τμήματα, για τομείς εγκλημάτων όπως οι απάτες, το ηλεκτρονικό έγκλημα, τα ναρκωτικά, μαφιόζικες δράσεις αντιγραφή εμπορευμάτων, τρομοκρατία κλπ.

Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, λειτουργεί επαναστατικό ταμείο, στο οποίο συγκεντρώνονται χρήματα από ληστείες και απαγωγές και τα χρήματα χρησιμοποιούνται από την τρομοκρατία για την αγορά όπλων, ρουκετών κλπ. "Σύντομα", είπε, "θα υπάρξουν απαντήσεις για τα θέματα αυτά από την Αστυνομία και οι απαντήσεις θα κριθούν από τη δικαιοσύνη".

Τόνισε ότι η Ελληνική Αστυνομία θα "χτυπηθεί" με το έγκλημα και θα δώσει την απάντησή της στο αίτημα των πολιτών για ασφάλεια, καθώς δεν υπάρχει πια κανένα περιθώριο εφησυχασμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών ασφαλείας
, σοβαρά εγκλήματα παρουσιάζουν αύξηση και, ως παραδείγματα, ανέφερε: την αύξηση κατά 62% των εγκλημάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την αύξηση κατά 60% των εκβιασμών, την αύξηση κατά 50% των ληστειών σούπερ μάρκετ και την αύξηση κατά περίπου 43%, των ληστειών και των ληστειών τραπεζών.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στον τομέα του αθλητισμού, είπε ότι η Αστυνομία θα συνεργαστεί με την πολιτεία για την αντιμετώπιση της βίας στο χώρο αυτό και πρόσθεσε ότι είχε συνεργασία με τον πρόεδρο της ΕΠΟ κ. Πιλάβιο για την αντιμετώπιση του εγκλήματος των παράνομων στοιχημάτων. "Σύντομα θα έρθουν ειδικοί από την ΟΥΕΦΑ, για να εκπαιδεύσουν Ελληνες αστυνομικούς στην αντιμετώπιση αυτού του εγκλήματος", είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Αποκάλυψε επίσης ότι θα στείλει επιστολή στους συναρμόδιους υπουργούς για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των χρηστών ναρκωτικών και το πρόβλημα του ΟΚΑΝΑ.

"Να σταματήσει η διακίνηση εγκλήματος μέσα από τις φυλακές. Ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Καστανίδης είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης", είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

"Το σχέδιο αντεγκληματικής πολιτικής θα κριθεί στην πράξη. Αυτό που χρειάζεται καταρχήν είναι να υπάρξει σταθερή βούληση για την πάταξη της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας. Ο κ. Μ. Χρυσοχοΐδης θα μας βρει συμπαραστάτες όπου απαιτείται, αλλά και πολέμιους εάν επιχειρήσει να κάνει επικοινωνιακή πολιτική με μεγάλα λόγια, χωρίς πρακτικό αντίκρισμα" δήλωσε ο τομεάρχης της Προστασίας του Πολίτη της ΝΔ Νίκος Δένδιας.

"Όσον αφορά τα εξειδικευμένα μέτρα, η πραγματικότητα απαιτεί άμεσα υλοποιήσιμες και εφαρμόσιμες ενέργειες. Όπως αποδεικνύεται από την ειδησεογραφία των τελευταίων μηνών, η εγκληματικότητα σαρώνει. Έργα χρειάζονται συνεπώς και από αυτά θα κριθεί ο υπουργός, όπως και η κυβέρνηση στο σύνολό της" τόνισε.

"Η κυβέρνηση αξιοποιεί την αύξηση της εγκληματικότητας και την προβοκατόρικη «τρομοκρατική» δράση για να αναδιοργανώσει τους κρατικούς κατασταλτικούς μηχανισμούς, υλοποιώντας τους «ευρωτρομονόμους» και τη στρατηγική αντιμετώπισης της λαϊκής ριζοσπαστικοποίησης και πάλης" αναφέρει ανακοίνωση του ΚΚΕ.

"Παρόμοια μέτρα εφαρμόζονται εδώ και πολλά χρόνια και σε άλλα καπιταλιστικά κράτη, χωρίς να φέρουν καμία μείωση της εγκληματικότητας. (...) Η εγκληματικότητα έχει κοινωνικές αιτίες που συνδέονται με το απάνθρωπο και ξεπερασμένο κοινωνικό σύστημα, το οποίο λειτουργεί για το κέρδος.

Ο υπουργός απέκρυψε ότι το οργανωμένο έγκλημα δεν διασυνδέεται μόνο με τη λεγόμενη τρομοκρατική δράση, αλλά και με επιχειρηματικούς κύκλους, καθώς και με μηχανισμούς του καπιταλιστικού συστήματος" συμπληρώνεται στην ανακοίνωση.

nooz.gr

Read more...

Στήριξη Παπανδρέου στον Οικουμενικό Πατριάρχη

Τη διαρκή και ουσιαστική υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας στο πρόσωπό του και στον παγκόσμιο θεσμό που εκπροσωπεί, επανέλαβε στον Οικονομικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο Γιώργος Παπανδρέου, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο άνδρες τη Δευτέρα.

Ο κ. Παπανδρέου είπε ότι "στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας, η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδουν κορυφαία προτεραιότητα στον πλήρη σεβασμό των θρησκευτικών ελευθεριών και των μειονοτικών δικαιωμάτων, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και στα πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης".
nooz.gr

Read more...

Ο Γ. Ντόλιος νέος υφυπουργός Εσωτερικών

Με απόφαση του πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου, υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζεται ο βουλευτής Έβρου, Γιώργος Ντόλιος.

Ο κ. Ντόλιος διαδέχεται τον παραιτηθέντα προ ημερών Ντίνο Ρόβλια.

.nooz.gr

Read more...

Πληθώρα οι εκκρεμείς υποθέσεις του Κ.Α.Σ., τόνισε ο υπουργός Πολιτισμού

Το ρόλο, τις προτεραιότητες και την αποστολή του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) παρουσίασε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλος Γερουλάνος, καλωσορίζοντας τα νέα τακτικά μέλη του Συμβουλίου. Ο κ. Γερουλάνος έκανε λόγο για "ένα τσουνάμι υποθέσεων που εκκρεμούν από παλαιές καθυστερήσεις".

"Το ΚΑΣ μπορεί να βοηθήσει να δούμε τον πολιτισμό μέσα από μία νέα πορεία και να υπηρετήσουμε αυτή τη δράση σε ένα ενοποιημένο και ισχυρό υπουργείο, ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κεντρικός ρόλος του ΚΑΣ είναι να προστατεύει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας και να βάζει σε πρώτη προτεραιότητα τον Ελληνα πολίτη χωρίς πάντως να θυσιάζεται η επιστημονική κατάρτιση", πρόσθεσε ο υπουργός.

Το λόγο έλαβε η γενική γραμματέας Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία μίλησε για τη διοικητική εμπειρία με την παράλληλη γνώση νόμων και διαδικασιών των νέων μελών, που συνοδεύονται βεβαίως από την αυτονόητη επιστημονική επάρκεια.

Η κ. Μενδώνη ζήτησε από τον υπουργό Πολιτισμού να παραιτηθεί από το δικαίωμά της να λαμβάνει την αμοιβή της για τις συνεδριάσεις του ΚΑΣ και το ποσό αυτό (περίπου 1.500 ευρώ ανά τρεις συνεδριάσεις) να πηγαίνει σε αυτοψίες και οδοιπορικά των μελών, όπου χρειάζεται.

Επίσης, ζήτησε να μην κάνει χρήση του δικαιώματος της διπλής ψήφου που της δίνει ο νόμος και ο υπουργός να έχει την τελική υπογραφή προκειμένου να κριθεί η έκβαση μιας υπόθεσης για την οποία υπάρχει πρόβλημα πλειοψηφίας ή μειοψηφίας.

Και η γενική γραμματέας από την πλευρά της έκανε λόγο για εντατική λειτουργία του Συμβουλίου, καθώς εκκρεμούν τουλάχιστον 571 υποθέσεις από το προηγούμενο διάστημα, αλλά ακόμα και φάκελοι με μελέτες ωρίμανσης των έργων που ξεπερνούν τους 200. Η κ. Μενδώνη τόνισε ότι θα συνεχίσει η ανάρτηση της ημερησίας διατάξεως στο Διαδίκτυο, ενώ και οι αποφάσεις θα αναρτώνται επίσης στις σχετικές ιστοσελίδες.

Τέλος, τόνισε ότι θα γίνεται χρήση αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.
nooz.gr

Read more...

Αντισυνταγματική η έκτακτη εισφορά

Αντισυνταγματικό έκρινε το μέτρο της έκτακτης εισφοράς το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι δεν μπορεί να επιβληθεί φόρος σε εισόδημα του 2007, αφού το Σύνταγμα απαγορεύει την αναδρομική επιβολή οποιουδήποτε φόρου.

Μέχρι στιγμής, έχουν υποβληθεί 2.000 αιτήσεις ιδιωτών με στόχο να μην καταβληθεί η έκτακτη εισφορά.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι αρμόδιο να αποφασίσει τελεσίδικα για την υπόθεση.

Για δικαίωση αρκετών πολιτών έκανε λόγο στον Flash 96 ο αντιπρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός.

Εκτίμησε ότι το θέμα θα έχει κλείσει μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Αναλυτικά


Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, με την υπ' αριθ. 18440/2009 απόφασή του, έκρινε αντισυνταγματική την έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε με το νόμο 3758/2009. Ειδικότερα, το δικαστήριο έκρινε ότι η έκτακτη εισφορά έχει αναδρομική ισχύ, αφού υπολογίζεται επί των εισοδημάτων που έχουν αποκτηθεί κατά το προηγούμενο έτος, δηλαδή πριν την 1/1/2008.

Κατά συνέπεια, είναι παράνομη η έκτακτη εισφορά ως αντίθετη στο άρθρο 87 παρ. 2 του Συντάγματος. Ακόμα, το διοικητικό πρωτοδικείο διέταξε την επιστροφή του ποσού των 10 χιλιάδων ευρώ που είχε επιβάλει η ΔΟΥ Ψυχικού ως έκτακτη εισφορά σε φορολογούμενο.

Αναμένεται ότι το ελληνικό δημόσιο θα ασκήσει έφεση επί της εν λόγω αποφάσεως, αλλά τον τελικό λόγο θα τον έχει το Συμβούλιο της Επικρατείας.
nooz.gr


Read more...

Προς κατασκευαστές ειδήσεων... και τους αντιγραφείς τους:Τι είναι αυτό που καθιστά την παραπάνω είδηση αληθινή;
Η "αξιοπιστία" του blog που την έγραψε ή το πόσες αναδημοσιεύσεις της θα δούμε σε άλλα blogs...;

Κάτι τέτοια κατάπτυστα κουτσομπολιά που εμφανίζονται εν είδει "είδησης" και αναδημοσιεύονται από άλλα blogs (είτε εσκεμμένα, είτε από βλακεία) χωρίς καμία απόδειξη, που καθοδηγούνται από εμπάθεια με μοναδικό σκοπό να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι οι υπουργοί της κυβέρνησης τρώγονται μεταξύ τους, με κάνουν να αναγουλιάζω.
Ξέρω τι λέω. Έχω κι εγώ τις πληροφορίες μου.
Τους θεωρείτε τόσο ηλίθιους τους παραπάνω υπουργούς, έτσι ώστε να "διαπληκτίζονται δημοσίως";;; Μπροστά σε δεκάδες βουλευτές, επισκέπτες της Βουλής και "γεράκια" δημοσιογράφους;;;;
Δεν παίζει να ήταν εξαγριωμένοι και οι δύο με κάτι άλλο και να συμφωνούσαν σε αυτό!?!?
Και γιατί, αυτοί οι... δαιμόνιοι δημοσιοκάφροι, δεν μας αποκαλύπτουν και τον λόγο για τον οποίο "διαπληκτίζονταν";
Γιατί πολύ απλά, ΔΕΝ άκουσαν! Τους είδαν να κουνούν τα χέρια τους. Και από αυτό έβγαλαν το βολικό συμπέρασμα ότι υπάρχει κόντρα Παμπούκη με υπουργούς...
τσ τσ τσ...
Ως πότε θα συνεχίσουν αυτοί οι καραγκιόζηδες να παίζουν με την νοημοσύνη μας;
Ξεφτιλίζουν την λέξη "blogger" τέτοιες "παραπολιτικές κατίνες"...

antikrogias

Read more...

Σημίτης και Καραμανλής στο "εδώλιο"!..

Θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στις Εξεταστικές Επιτροπές της Βουλής για το Χρηματιστήριο και το Βατοπέδιο αντίστοιχα

.
Από τον Γιάννη Δαίδαλο
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
.
Σίγουρη πρέπει να θεωρείται η σύσταση των τεσσάρων Εξεταστικών Επιτροπών από τη Βουλή αφού όλα τα κόμματα εμφανίζονται να συμφωνούν και θα υπερψηφίσουν τις αντίστοιχες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι Επιτροπές θα αφορούν τις υποθέσεις του Χρηματιστηρίου, των Ομολόγων, της Siemens και της Μονής Βατοπεδίου. Η συγκρότηση των Επιτροπών, με το νέο έτος, τι θα σημαίνει; Ότι μεταξύ άλλων θα πρέπει να προσέλθουν στο "εδώλιο" της Βουλής οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Σημίτης και Κώστας Καραμανλής. Ο πρώτος για την υπόθεση του Χρηματιστηρίου και...

ο δεύτερος για την υπόθεση του Βατοπεδίου αφού τα ονόματά τους έχουν αναμειχθεί κατά τρόπο άμεσο. Τυχόν ποινικές ευθύνες μπορεί να έχουν παραγραφεί, αλλά και παραγεγραμένες δεν είναι από πολιτικής πλευράς κάτι το ασήμαντο...
Ήδη οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Σημίτης έχει εκνευριστεί με αυτή την προοπτική ενώ ο κ. Καραμανλής φοβάται τις αρνητικές εκπλήξεις που μπορεί να τον περιμένουν.Read more...

15.000 εργαζόμενοι βγήκαν στη σύνταξη 40-50 ετών!15.000 εργαζόμενοι βγήκαν στη σύνταξη 40-50 ετών!

Της Μαίρης Λαμπαδίτη

Τα « γενναιόδωρα» προγράμματα εθελουσίας εξόδου που αποτελούν συνήθη πρακτική των τελευταίων ετών βρίσκονται και πάλι στην επικαιρότητα με αφορμή την εθελούσια στον ΟΛΠ η οποία θα οδηγήσει νέους ανθρώπους 40 και 50 ετών στη με προκλητικά πακέτα αποζημίωσης στην τσέπη.

Το κόστος θα επιβαρύνει τον οργανισμό , ο οποίος είναι άγνωστο αν θα καλύψει το έλλειμμα που θα δημιουργηθεί στο ΙΚΑ από την πρόωρη συνταξιοδότηση.

Ο ΟΛΠ δεν είναι ο μόνος οργανισμός που επιδιώκει να « καλλιεργήσει » ένα ανταγωνιστικό προφίλ εις βάρος των ασφαλιστικών ταμείων. Μόνο το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου 2.800 εργαζομένων από την Oλυμπιακή σε ηλικία 48 ετών κατά μέσο όρο ( δηλαδή δεκαεπτά χρόνια νωρίτερα από το όριο συνταξιοδότησης των νέων ασφαλισμένων) αναμένεται ότι θα δημιουργήσει στο ΙΚΑ « μαύρη τρύπα» 900 εκατομμυρίων ευρώ .

Όπως ορίζει ο νόμος , το κόστος θα υπολογιστεί και θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό , κάτι αμφίβολο όμως κάτω από τις σημερινές δραματικές οικονομικά συνθήκες .

Κρυφά ( στις τράπεζες) και φανερά ( στον ΟΤΕ , τη ΔΕΗ , τον ΟΛΠ) προγράμματα εθελουσίας εξόδου που βρίσκονται σε εξέλιξη τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν οδηγήσει στην πύλη της εξόδου πρόωρα 15.000 εργαζόμενους .

Το οξύμωρο – μια και όλοι προτείνουν νέα αύξηση των ορίων ηλικίας - είναι πως από την εθελουσία στον ΟΤΕ μειώθηκε το γενικό όριο συνταξιοδότησης - κατά έξι μήνες ενώ με την Ολυμπιακή εκτιμάται πως θα υπάρξει νέα μείωση του γενικού ορίου κατά πέντε μήνες.

Οι τράπεζες για να μειώσουν λειτουργικές δαπάνες και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές ‘τρέχουν’ ..ανάλογα προγράμματα είτε φανερά είτε κρυφά σε συμφωνία με τον υπάλληλο .

Στα …κρυφά στις τράπεζες!

Υπολογίζεται πως τα τελευταία δύο χρόνια έχουν δοθεί «ανεπίσημα» οικονομικά κίνητρα σε 3.500 τραπεζοϋπαλλήλους για να βγουν πρόωρα στη σύνταξη, χωρίς να έχουν αποζημιωθεί τα ταμεία από αυτές τις συμφωνίες κάτω από το τραπέζι . Η Εθνική Τράπεζα πάντως , μετά από 4 χρόνια που επιβαρύνει το ταμείο των υπαλλήλων και το ΙΚΑ με το κόστος της εθελουσίας εξόδου δεν έχει καταβάλει έως τώρα ούτε ένα ευρώ στο ΙΚΑ . Στο εξής όμως υποχρεούται να πληρώνει 23 εκ. ευρώ ετησίως...

Μετά την εθελούσια έξοδο της Ολυμπιακής και του ΟΛΠ , θα ακολουθήσει ο ΟΣΕ, όπου σχεδιάζεται η αποχώρηση 2.500 εργαζομένων. Μάλιστα, η μέση ηλικία συνταξιοδότησης των σιδηροδρομικών αναμένεται να διαμορφωθεί στα 50 χρόνια.

Τα προγράμματα έχουν κοστίσει στα ειδικά ταμεία και κατ’ επέκταση στο ΙΚΑ (λόγω της ενοποίησης) το ποσό των 4 δισ. ευρώ, ποσό που είχε βάλει στόχο να μαζέψει η προηγούμενη κυβέρνηση εφαρμόζοντας επώδυνα μέτρα ( περικοπή πρόωρων συνταξιοδοτήσεων στις μητέρες ανηλίκων , περικοπές επικουρικών .

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του ΙΚΑ για το 2009 ήδη υπολογίζεται ότι το έλλειμμα θα φτάσει τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μόνο τα ελλείμματα του ΤΑΠ ΟΤΕ - που εντάχθηκε στο ΙΚΑ - ξεπερνούν τα 700 εκ ευρώ ετησίως , του ταμείου της ΔΕΗ αγγίζουν τα 100 εκατ. ενώ το πάλαι ποτέ εύρωστο ταμείο κύριας σύνταξης της Εθνικής Τράπεζας μετράει έλλειμμα 40 εκ ευρώ .

Συνολικά η ένταξη των ελλειμματικών ειδικών ταμείων θα επιβαρύνει το ΙΚΑ με 1,1 δισ. ευρώ ετησίως. Κύκλοι του ΙΚΑ επισημαίνουν πως αν δεν εισέρχονται εγκαίρως στα ταμεία οι θεσμοθετημένοι πόροι , τα ελλείμματα θα λειτουργήσουν σωρευτικά και μοιραία κάποια στιγμή το ίδρυμα θα οδηγηθεί στο χείλος του γκρεμού .

«Δεν είναι δυνατόν η εργατική αριστοκρατία να αποκομίζει το πακέτο των 230.000 -250.000 ευρώ , φορτώνοντας το κόστος στο ίδρυμα που προσπαθεί να περικόψει τη σπατάλη από κάθε ασφαλισμένο και χαμηλοσυνταξιούχο – τονίζουν τα στελέχη του ιδρύματος- Αν θέλουν οι κυβερνήσεις να συνεχίσουν αυτή την πρακτική ας αυξήσουν σε 1,5% του ΑΕΠ ( από 1% που είναι σήμερα ) την ετήσια επιχορήγησή τους προς το ίδρυμα»…

protothema.gr


Read more...

Τρεις μήνες κλειστά τα Τέμπη

Τρεις με τέσσερις μήνες θα χρειαστούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα Τέμπη, που έχει διακοπεί λόγω της κατολίσθησης, εκτιμά μέσω του Flash 96 καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας.

Ο κ. Λέκκας εκτιμά ότι η κατολίσθηση ήταν αποτέλεσμα της έντονης βροχόπτωσης και δεν έχει να κάνει με τα έργα για τη διάνοιξη σήραγγας. Πρόσθεσε ότι το κόστος μπορεί να αγγίξει τα 30.000.000 ευρώ.

Τη Δευτέρα αναμένεται το πόρισμα που θα εκτιμήσει με ακρίβεια το μέγεθος του προβλήματος στα Τέμπη λόγω της κατολίσθησης που έχει κόψει την Ελλάδα στα δύο.

Την ίδια ώρα, επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο, καθώς οι εναλλακτικές διαδρομές δεν διαθέτουν αξιόπιστα οδικά δίκτυα και τη δυνατότητα να "σηκώσουν" τόση κυκλοφορία οχημάτων.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην πόλη της Ελασσόνας. Για "κομβόι" φορτηγών από τη μια άκρη της πόλης έως την άλλη κάνει λόγο ο δήμαρχος, Γιώργος Πασχόπουλος, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι τα οχήματα περνούν δίπλα από σχολεία.

Για τα μεγάλα οχήματα πάντως -κυρίως φορτηγά- προτείνεται και μία ακόμη διαδρομή μέσω Τρικάλων και από εκεί στην Εγνατία οδό, η οποία είναι ακόμη μεγαλύτερη χιλιομετρικά αλλά υπό καλύτερες οδικές συνθήκες.

O νομάρχης Λάρισας ζητεί "ο παραλιακός δρόμος της Λάρισας να αναβαθμιστεί και να γίνει εθνικών προδιαγραφών, ώστε να μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση για την εθνική κυκλοφορία, δεδομένου ότι και όταν ακόμη γίνουν τα τούνελ των Τεμπών, τίποτε δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ένα ατύχημα στο μέλλον δεν θα αποκόψει και πάλι τη χώρα".

Παράλληλα, συνεχίζονται οι πτώσεις βράχων στην περιοχή, ενώ τη Δευτέρα πραγματοποιείται νέα σύσκεψη εμπειρογνωμόνων, με σκοπό να ξεκαθαριστεί η φύση του προβλήματος με τις κατολισθήσεις και να προγραμματισθούν οι επόμενες κινήσεις, προκειμένου να δοθεί το γρηγορότερο δυνατό και με ασφάλεια ο δρόμος ξανά στην κυκλοφορία.

Εναλλακτικές διαδρομές

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχαίας, τα ΙΧ αυτοκίνητα και τα φορτηγά μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνων, που κινούνται στην ΠΑΘΕ, προερχόμενα από Θεσσαλονίκη, θα εκτρέπονται στο ύψος της Κατερίνης (κόμβος Κορινού Πιερίας) προς Άγιο Δημήτριο και μέσω της εθνικής οδού Κατερίνης – Ελασσόνας – Τυρνάβου -Αμπελώνα - Γυρτώνης θα συνεχίζουν επί της παλιάς εθνικής οδού Λάρισας-Θεσσαλονίκης προς την επαρχιακή οδό Συκουρίου - Λάρισας, όπου θα εισέρχονται εκ νέου στην ΠΑΘΕ, από τον κόμβο Συκουρίου.

Εξάλλου, όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και τα λεωφορεία που κινούνται επί της ΠΑΘΕ, προερχόμενα από τη Θεσσαλονίκη, θα εκτρέπονται από το Κλειδί Ημαθίας προς την Εγνατία Οδό Βέροιας - Κοζάνης απ’ όπου μέσω της εθνικής οδού Κοζάνης-Ελασσόνας – Τυρνάβου – Αμπελώνα - Γυρτώνης θα συνεχίζουν επί της παλιάς εθνικής οδού Λάρισας - Θεσσαλονίκης προς την επαρχιακή οδό Συκουρίου - Λάρισας, όπου θα εισέρχονται στην ΠΑΘΕ, από τον κόμβο Συκουρίου.

Αντίθετα, τα ΙΧ αυτοκίνητα και φορτηγά, μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνων, που κινούνται στην ΠΑΘΕ με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη, θα εκτρέπονται από τον κόμβο Συκουρίου προς την επαρχιακή οδό Συκουρίου-Λάρισας και στη συνέχεια μέσω της παλιάς εθνικής οδού Λάρισας-Θεσσαλονίκης θα συνεχίζουν στην επαρχιακή οδό Γυρτώνης – Αμπελώνα – Τυρνάβου - Ελασσόνας-Αγίου Δημητρίου-Κατερίνης, όπου θα εισέρχονται στην ΠΑΘΕ προς Θεσσαλονίκη.

Τα φορτηγά μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και τα λεωφορεία που ακολουθούν διαδρομή προς Θεσσαλονίκη, θα εκτρέπονται επίσης από τον κόμβο Συκουρίου και θα ακολουθούν το ίδιο δρομολόγιο μέχρι το Μικρό Ελευθεροχώρι και στη συνέχεια μέσω της Εγνατίας Οδού Κοζάνης-Βέροιας θα εισέρχονται στην ΠΑΘΕ από τον κόμβο «Κλειδί» Ημαθίας.
nooz.gr

Read more...

Την Τρίτη σύσκεψη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το ασφαλιστικό

Συνέρχεται το πρωί της Τρίτης, υπό την προεδρία του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέα Λοβέρδου και του υφυπουργού κ. Γιώργου Κουτρουμάνη, η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο την ασφαλιστική μεταρρύθμιση.
nooz.gr

Read more...

Λοβέρδος: Τα ταμεία δεν θα πληρώσουν για την εθελούσια

Τα ασφαλιστικά ταμεία δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ για την εθελούσια έξοδο στον ΟΛΠ υπογραμμίζει εκ νέου ο Ανδρέας Λοβέρδος σε παρέμβαση του στον Flash 96.

Ο υπουργός Εργασίας πρόσθεσε ότι οι εθελούσιες όπως αυτή της Ολυμπιακής αποτελούν παρελθόν.

Για το θέμα του ΟΛΠ, ο κ. Λοβέρδος είπε ότι ζήτησε συγκεκριμένες διευκρινήσεις τονίζοντας πως όλα θα λυθούν σε νέα συνάντηση.
nooz.gr


Read more...

Συνάντηση Σαμαρά- Προβόπουλου

Συνάντηση με το διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιώργο Προβόπουλο, στα γραφεία του ιδρύματος, έχει το μεσημέρι της Δευτέρας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς.
nooz.gr

Read more...

Όλες οι αλλαγές στη φορολογία από το 2010

Τα πάνω-κάτω έρχονται στη φορολογία με το νέο έτος, λόγω των αλλαγών στη φορολόγηση που προωθεί η κυβέρνηση, ενώ ο διάλογος για το φορολογικό ξεκινά αυτή την εβδομάδα.

Σημαντικές απώλειες θα έχουν τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα, όμως χαμένοι θα είναι και πολλοί χαμηλόμισθοι καθώς καταργούνται οι περισσότερες φοροαπαλλαγές.

Το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει φορολογικό «μπλόκο» σε όσους κλέβουν συστηματικά το κράτος, με την καθιέρωση πόθεν έσχες για όλους και αντικειμενικά κριτήρια και για τους ελευθέρους επαγγελματίες. Μάλιστα, για όσους δηλώνουν ετήσιο εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ θα γίνεται διασταύρωση ηλεκτρονικά.

Επίσης, θα εφαρμοσθεί νέα τιμαριθμοποιημένη φορολογική κλίμακα ενώ θα έλθουν αυξήσεις στους ειδικούς φόρους σε ποτά και τσιγάρα.

Παράλληλα, περισσότεροι από δέκα επιπλέον φόροι θα επιβληθούν και στα ακίνητα από τη νέα χρονιά, επιβαρύνοντας το κόστος για τις γονικές παροχές, τις μεταβιβάσεις και τις δωρεές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το οικονομικό επιτελείο δέχεται εισηγήσεις για επιβολή φόρων και στα εκτός σχεδίου ακίνητα, σε μια προσπάθεια διεύρυνσης της φορολογικής βάσης. Ωστόσο, το συγκεκριμένο μέτρο σκοντάφτει στο γεγονός ότι για τα εκτός σχεδίου δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες.


Δημόσιο: Ποιά επιδόματα κόβονται;

Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι να υπάρξουν περικοπές σε εκατοντάδες από αυτά τα επιδόματα σε ποσοστό μέχρι και 15% ανάλογα με το ύψος των συνολικών αποδοχών του υπαλλήλου.

Aπό τους κωδικούς του προϋπολογισμού προκύπτει ότι το συνολικό κονδύλι για τα ειδικά και κλαδικά επιδόματα που καταβάλλονται σε διάφορες κατηγορίες υπαλλήλων του δημοσίου τομέα ανέρχεται σε 3,7 δισ. ευρώ και τυχόν περικοπή του κατά 10% αυτόματα θα αποφέρει δημοσιονομικό όφελος της τάξης των 370 εκ. ευρώ ετησίως.

Aναλυτικότερα στο στόχαστρο μπαίνουν μεταξύ άλλων:

Τα ειδικά επιδόματα των πολιτικών υπαλλήλων τακτικών και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κοστίζουν ετησίως 533,990 εκ. ευρώ στον προϋπολογισμό. Πρόκειται μεταξύ άλλων για την εδική παροχή υπαλλήλων περιφερειών, το επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας, το επίδομα θέσης ευθύνης κ.ά.

Τα κλαδικά επιδόματα και οι ειδικές αποζημιώσεις με ετήσιο κόστος 2,5 δισ. ευρώ που χορηγούνται σε βουλευτές, εκπαιδευτικούς, γιατρούς, στρατιωτικούς, δικαστικούς, διπλωμάτες και άλλους δημοσίους υπαλλήλους

Τα επιλεκτικά και αφανή επιδόματα που χορηγούνταν από ειδικούς λογαριασμούς των υπουργείων σε ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων και τα οποία ανέρχονται σε 680,282 εκ. ευρώ

Πέραν των επιδομάτων επανεξετάζονται από μηδενική βάση και οι δαπάνες για τις λοιπές μισθολογικές παροχές που ανέρχονται σε 348 εκ. ευρώ και αφορούν αμοιβές για υπερωρίες και συμμετοχές σε συμβούλια και επιτροπές.

Στην αγωνιώδη προσπάθεια της εξοικονόμησης πόρων από περιστολές δαπανών, τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης περνούν από κρησάρα και τις «μεταβιβαστικές πληρωμές» ύψους 18,576 δισ. ευρώ και στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς, η συμμετοχή του δημοσίου στην κοινωνική ασφάλιση, τα προνοιακά επιδόματα και εισοδηματικές ενισχύσεις και άλλα κονδύλια.

Mεγάλες απώλειες που φθάνουν μέχρι και 20% στα πραγματικά εισοδήματα για πάνω από 300.000 δημόσιους υπαλλήλους προβλέπουν συνδικαλιστές της AΔEΔY, επισημαίνονται ότι με βάση τις κυβερνητικές, αν και ακόμη θολές, διακηρύξεις οι εργαζόμενοι θα δεχτούν τετραπλό χτύπημα από την εισοδηματική και φορολογική πολιτική.
nooz.gr

Read more...

Μέσω ΑΣΕΠ διευθυντές και τμηματάρχες...


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Βούλα Κεχαγιά
Απόλυτη διαφάνεια και ριζικές αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση αναγγέλλει ο υπουργός των Εσωτερικών...
Μέσω ΑΣΕΠ θα ορίζονται και οι γενικοί διευθυντές στον δημόσιο τομέα. Ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης με συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» προαναγγέλλει πως η κυβέρνηση θα καταθέσει νομοσχέδιο για τον τρόπο κάλυψης των διευθυντικών θέσεων και της υπόλοιπης ιεραρχίας στη Δημόσια Διοίκηση, αναθέτοντας τη διαδικασία επιλογής σε ανεξάρτητη αρχή στην οποία κεντρικό ρόλο θα έχει το ΑΣΕΠ. (Να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες θέσεις εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 25.000)
O κ. Ραγκούσης στην ίδια συνέντευξη, αναφερόμενος στις...

σχέσεις κράτους - κόμματος, επισημαίνει πως κανένας δεν θα ευνοηθεί ή θα αποκλειστεί επειδή ανήκει σε κάποιο κόμμα, ενώ για την παραίτηση Ρόβλια περιορίζεται να πει ότι τα γεγονότα περιγράφηκαν τόσο από τον πρώην υφυπουργό όσο και από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Όσον αφορά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Παπανδρέου στο Ζάππειο, τα χαρακτηρίζει μονόδρομο «για να αποφύγει η χώρα τον δημοσιονομικό τυφώνα των 12 Μπωφόρ».

Κύριε Ραγκούση,είστε από τους υπουργούς που υποστήριξαν με θέρμη τη λήψη μέτρων από την κυβέρνηση. Θεωρείτε πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή επιβάλλονται και άλλα μέτρα για την ανάταξη Ο Πρωθυπουργός, τόσο στην ομιλία του στο Ζάππειο όσο και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, ήταν απολύτως σαφής. Η Ελλάδα αυτήν τη στιγμή βρίσκεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία.

Οι ημέρες, οι εβδομάδες και οι μήνες που διανύουμε είναι εξαιρετικής κρισιμότητας. Στην πραγματικότητα μία είναι η επιλογή μας, μία είναι η υποχρέωσή μας: να μην αφήσουμε το «καράβι» να βρεθεί αντιμέτωπο με τον τυφώνα, γιατί τότε αυτοί που πρώτοι θα την «πληρώσουν» θα είναι αυτοί πουκά-θονται στο «κατάστρωμα» γιατί δεν είχαν χρήματα να αγοράσουν εισιτήριο της πρώτης θέσης. Προφανώς, εννοώ τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Ο Γιώργος Παπανδρέου, το οικονομικό επιτελείο και η κυβέρνηση δίνουν μια κρίσιμη εθνική μάχη την οποία πρέπει πάση θυσία να κερδίσουμε προκειμένου να προστατεύσουμε και την οικονομία στο σύνολό της και τους εργαζομένους και συνταξιούχους.

Γίνεται πολύς λόγος για την ύπαρξη διαφορετικών γραμμών στο εσωτερικό της κυβέρνησης πάντα σε ό,τι αφορά την οικονομία. Ισχύει αυτό;

Όπως διαπιστώνουν όλοι, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ακολουθεί πιστά το πρόγραμμα και τις δεσμεύσεις της, για τα οποία ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό. Προχωρούμε συντεταγμένα, έχοντας πάντα κοινό παρονομαστή σε ό,τι κάνουμε το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των πολιτών. Όπως σας προανέφερα, η επιλογή μας είναι μονόδρομος. Να αποφύγουμε τον δημοσιοοικονομικό τυφώνα των 12 Μπωφόρ.

Θεωρείτε ότι η εικόνα που εκπέμπει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση δείχνει την ύπαρξη μιας ομάδας καλά συντονισμένης; Από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση παίρνουν για κάθε θέμα τις αποφάσεις τους, τελειώνει κάθε περαιτέρω συζήτηση. Μην μπερδεύουμε όμως τη συλλογικότητα και τη διαβούλευση, που είναι πολύ θετικό να προηγούνται, πριν από τη λήψη κάθε απόφασης. Από τη διαβούλευση εντός της κυβέρνησης, εντός του Κοινοβουλίου, αλλά και με τους πολίτες, η κυβέρνηση άρα και ο τόπος βγαίνουν μόνο κερδισμένοι. Άλλωστε αν δεν ήταν, παρά τις εύλογες δυσκολίες των πρώτων εβδομάδων, καλά συντονισμένη η κυβέρνηση, δεν θα μπορούσε να είχε παραχθεί ένα πρωτοφανώς πλούσιο έργο για μια κυβέρνηση μόλις 70 ημερών.

ΕΙΠΕ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Αν δεν ήταν, παρά τις εύλογες δυσκολίες των πρώτων εβδομάδων, καλά συντονισμένη η κυβέρνηση, δεν θα μπορούσε να είχε παραχθεί ένα πρωτοφανώς πλούσιο έργο για μια κυβέρνηση μόλις 70 ημερών


ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΡΩΤΟΥΝ

Χρήστος Λουτράδης
Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η σχέση κράτους- κόμματος; Τι απαντάτε σε κείνους που λένε ότι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εξουσία;

Τόσο η κυβέρνηση όσο και το Κίνημα δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να ανταποκριθούν στην εντολή του ελληνικού λαού. Το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του είναι αρωγοί και εγγυητές της εφαρμογής του προγράμματος και του σχεδίου για το οποίο ο ελληνικός λαός μάς εμπιστεύθηκε. Όσο για την πρόσβαση στην εξουσία, κανένας δεν θα ευνοηθεί επειδή ανήκει σε ένα κόμμα, προφανώς όμως και κανένας δεν θα αποκλειστεί για τον ίδιο λόγο.

Άγγελος Κοντολέων
Δεν ακούσαμε πουθενά την τοποθέτησή σας για τις λίστες με τα διάφορα «αιτήματα» ευνοϊκής μεταχείρισης μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων που έφυγαν από το γραφείο του κ. Ρόβλια. Δεν έχετε να κάνετε κάποια δήλωση;

Για το θέμα αυτό υπήρξε πλήρης περιγραφή των δεδομένων από τη γραπτή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, καθώς και από τη γραπτή δήλωση του ίδιου του κ. Ρόβλια.

Σπυρίδων Πουλάκης
Προεκλογικά, ως γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, κατά την επίσκεψή σας στη ΛΑΡΚΟ υποσχεθήκατε ότι ως κυβέρνηση θα τη στηρίξετε. Ισχύει αυτή η δέσμευσή σας;

Κάθε προεκλογική μας δέσμευση ισχύει στο ακέραιο. Ήδη προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζονται τα αρμόδια υπουργεία.

Κυριάκος Πολίτης
Η υποχρέωση όλων των κρατικών λειτουργών να δημοσιοποιούν στο Διαδίκτυο τις αποφάσεις τους πότε προβλέπεται να εφαρμοστεί; Ήδη το συγκεκριμένο προσχέδιο νόμου συζητήθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Είναι σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση και μέχρι τις 7 Ιανουαρίου θα περιμένουμε τις παρατηρήσεις πολιτών και φορέων στην ιστοσελίδα του υπουργείου www. ypes. gr Αμέσως μετά θα καταρτισθεί το τελικό σχέδιο νόμου, το οποίο θα ψηφισθεί από το Κοινοβούλιο τις πρώτες εβδομάδες του 2010. Οι αλλαγές που θεσπίζονται από αυτό το σχέδιο νόμου είναι πραγμα τικά ριζικές και καθιερώνουν απόλυτους κανόνες διαφανούς και έντιμης διαχείρισης των χρημάτων του ελληνικού λαού από όλους τους κρατικούς λειτουργούς. Πρόκειται για μια απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου και της κυβέρνησης που πιθανότατα δεν έχει αντίστοιχή της διεθνώς. Μ. Καλλίγερος
Πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο για τον περιορισμό των κρατικών αυτοκινήτων, διότι ευρισκόμενος σε μικρό νησί διαπίστωσα ότι κυκλοφορούσαν πάνω από 10 μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα με κρατι κές πινακίδες; Ήδη ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση κινούνται με αυτοκίνητα μικρού κυβισμού χαμηλών ρύπων και μικρής κατανάλωσης καυσίμων. Είναι μια συμβολική αλλά και ουσιαστική απόφαση που δείχνει την αποφασιστικότητά μας να αλλάξουμε τα πράγματα σε όλους τους τομείς.

Αλίκη Παπανώτα
Σας άκουσα προσφάτως να λέτε για το δικαίωμα ψήφου των μεταναστών. Μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο;

Η κυβέρνηση πολύ σύντομα θα ανακοινώσει τις αποφάσεις της. Οι δεσμεύσεις μας για να ψηφίζουν οι μόνιμοι μετανάστες στις δημοτικές εκλογές και να αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια τα παιδιά των νόμιμων μεταναστών που γεννήθηκαν στη χώρα ισχύουν στο ακέραιο.

Ταυτόχρονα θα αντιμετωπίσουμε οριστικά το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης. Το σύνθημά μας είναι: «Σφραγίζουμε τα σύνορά μας, ανοίγουμε όμως την καρδιά μας».

Πέτρος Μπαλούτας
Κύριε υπουργέ, γιατί πιστεύετε ότι η Ν.Δ. καταψήφισε το νομοσχέδιο για τις προσλήψεις;

Αν και για το ΠΑΣΟΚ είναι θετικό, είναι λυπηρό για τον τόπο ότι η νέα ηγεσία της Ν.Δ. ανέλαβε το ιστορικό βάρος να καταψηφίσει ένα νομοσχέδιο για την απόλυτη αντικειμενικότητα στις προσλήψεις επειδή δεν άφηνε τα γνωστά σε όλους παραθυράκια. Σας θυμίζω ότι από το ΄74 μέχρι τώρα τα νομοσχέδια των κυβερνήσεων καταψηφίζονταν για τον αντίθετο ακριβώς λόγο, γιατί άφηναν παράθυρα.

Κώστας Καψής, δημοτικός σύμβουλος Αθηνών
Θα θεσπίσετε Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσης Προσωπικού στον δημόσιο τομέα; Υπάρχουν καταπιεζόμενες ικανές δυνάμεις γιατί δεν κάνουν εκπτώσεις στην αξιοπρέπειά τους;

Όπως κάναμε με τον νόμο για τις προσλήψεις, έτσι και σε αυτήν την περίπτωση θα προχωρήσουμε σε μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας μια πράγματι πολύ σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία που αφορά στον τρόπο επιλογής των γενικών διευθυντών και όλης της υπόλοιπης ιεραρχίας της Δημόσιας Διοίκησης. Σύμφωνα με αυτήν προβλέπεται, για πρώτη φορά στην ιστορία της Δημόσιας Διοίκησης, η επιλογή να ανατεθεί σε ανεξάρτητη και αντικειμενική επιτροπή στην οποία κεντρικό ρόλο θα έχει το ΑΣΕΠ. Είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή, η οποία είναι ικανή από μόνη της να αλλάξει τη νοοτροπία, καθώς και την αντίληψη των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης. Γιατί τώρα πια θα υπάρχει λόγος, θα έχουν κίνητρο να αυξάνουν τις επιδόσεις τους, να βελτιώνουν την παραγωγικότητά τους. Συνεπώς, είναι αυτονόητο ότι θα αποτελεί πια δικαίωμα της Πολιτείας, έπειτα από διαβούλευση με την ΑΔΕΔΥ, να θεσπίσει την αντικειμενική και αξιοκρατική διαρκή αξιολόγηση αυτών των στελεχών, κάτι που προφανώς θα συνεπάγεται ότι κανείς πια δεν θα μπορεί να νιώθει μόνιμος στη θέση ευθύνης που έχει αναλάβει.
NEA.

nonews-news


Read more...

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ!...


Ρεπορτάζ : Φωτεινή Στεφανοπούλου
(από ΤΑ ΝΕΑ)


Η Αντριάνα Σμίτσλα είναι από την Ουκρανία και σπούδασε Οικονομικά στη χώρα της. «Στην Ουκρανία το επίπεδο σπουδών είναι φτωχό. Παρακολούθησα μία ενημερωτική εκδήλωση για όλα τα μάστερ στον τομέα των επιχειρήσεων και έμαθα για το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Έστειλα αίτηση κι έγινα δεκτή. Διαπίστωσα ότι εδώ οι σπουδές διαφέρουν, γιατί δίνεται έμφαση στην πρακτική, ενώ δουλεύουμε σε ομάδες».
Η κ. Σμίτσλα είναι...
μία από τους 171 μεταπτυχιακούς φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου, του πρώτου ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου που είναι αγγλόφωνο, προσφέρει αποκλειστικά μεταπτυχιακές σπουδές και οι φοιτητές του πληρώνουν δίδακτρα. Όπως λέει η κ. Σμίτσλα, η μόνη δυσκολία που αντιμετωπίζει είναι οι πολλοί «πειρασμοί» στη ζωή της Θεσσαλονίκης, όπου εδρεύει το Διεθνές Πανεπιστήμιο.
Λίγο πριν συμπληρώσει τα δύο χρόνια λειτουργίας του και απονείμει τα πρώτα του πτυχία, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας αναμένεται να αποκτήσει νέα Τμήματα, ενώ απευθύνεται σε φοιτητές εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων και ήδη αρκετοί από τους φοιτητές του είναι αλλοδαποί. Διαθέτει τρεις Σχολές, Οικονομικών- Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανθρωπιστικών Σπουδών και Επιστήμης- Τεχνολογίας. Προς το παρόν προσφέρει τρία μεταπτυχιακά προγράμματα της Οικονομικής Σχολής, το Εxecutive ΜΒΑ, το πρώτο τμήμα του οποίου ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Μάρτιο, και τα δύο μάστερ στο Μάνατζμεντ και στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά Συστήματα. Ωστόσο, από τον Σεπτέμβριο του 2010 θα λειτουργήσουν και οι άλλες δύο σχολές, δημιουργώντας τρία νέα μεταπτυχιακά προγράμματα: Πολιτιστικές Σπουδές της Μαύρης Θάλασσας, Ενεργειακά Συστήματα και Τεχνολογικά Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Μελέτη σε 4.000 προγράμματα
«Ένα πρόγραμμα πρέπει να είναι χρήσιμο, εξαιρετικής ακαδημαϊκής ποιότητας και πολύ καλά οργανωμένο. Και βέβαια να είναι ξεχωριστό, εάν θέλουμε να είναι ανταγωνιστικό», επισημαίνει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του ιδρύματος, καθηγητής Ναυτιλιακών Εμπορικών και Χρηματοοικονομικών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου, Κώστας Γραμμένος. «Για παράδειγμα, στον τομέα της Ενέργειας, φροντίσαμε να συνδυάσουμε το επίκαιρο αυτό ζήτημα με νομικές και οικονομικές παραμέτρους. Είναι επίσης ενδεικτικό ότι για να σχεδιάσουμε ένα Τμήμα είδαμε 4.000 προγράμματα σε 265 πανεπιστήμια και επιλέξαμε με βάση εσωτερική μελέτη. Και βέβαια, βασικός στόχος είναι το πανεπιστήμιο να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυ ξη της χώρας». Ποιότητα σπουδών
Το ίδιο αυστηρά είναι τα κριτήρια που διασφαλίζουν την ποιότητα των σπουδών. Τα Τμήματα είναι ολιγομελή, το πολύ 40 φοιτητών, ενώ η επιλογή των εκπαιδευτικών κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. «Στο ΔΙΠΑΕ διδάσκουν κορυφαίοι ξένοι καθηγητές από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, αλλά και νέα παιδιά με διεθνή εμπειρία, που έχουν αριστεία σε έρευνα και διδασκαλία. Αυτό το “πάντρεμα” διασφαλίζει την ποιότητα. Από τις οκτώ θέσεις που προκηρύξαμε, καλύψαμε μόνο τις δύο, γιατί θεωρήσαμε ότι δεν πληρούνταν τα στάνταρ του δικού μας πανεπιστημίου», λέει ο κ. Γραμμένος.
fimotro


Read more...

ΔΕΝ ΑΝΤΕΞΕ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ...


ΑΓΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΔΟΛ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Δεν άντεξε η καρδιά του. Ο Χρ. Λαμπράκης είχε προβλήματα επί σειρά ετών. Η μητέρα του, πολύ μεγαλύτερης ηλικίας, του έλεγε πάντα να προσέχει και να μην αγχώνεται. Τελικά άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα το πρωί. Μεγάλη προσωπικότητα. Ίσως η μεγαλύτερη στον χώρο των ΜΜΕ. Τα ζόρια στον ΔΟΛ τώρα αρχίζουν. Η διάδοχη κατάσταση θα καθορίσει σε πολύ... μεγάλο βαθμό την πορεία του Οργανισμού. Με δεδομένο ότι ο Σταύρος Ψυχάρης αντιμετωπίζει και αυτός προβλήματα υγείας, θα έχει μεγάλη σημασία τι θα γίνει με το διάδοχο σχήμα...

fimotro

Read more...

ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΦΩΤΙΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ...


Ρεπορτάζ : Δημήτρης Τζάθας
(από ΤΑ ΝΕΑ)

Με λιγότερα και ακριβότερα δάνεια απειλούν οι τράπεζες, που θεωρούν «κόκκινο πανί» το νομοσχέδιο για τις ευνοϊκές ρυθμίσεις των χρεών δανειοληπτών και επιχειρήσεων. Κυβέρνηση και τραπεζίτες βρίσκονται στα χαρακώματα, ενώ ο πόλεμος φούντωσε για τα καλά μετά και την επιστολή του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γ. Προβόπουλου προς την υπουργό Οικονομίας Λ. Κατσέλη, στην οποία...
αναφέρει ότι διατάξεις του νομοσχεδίου στη σημερινή δυσμενή συγκυρία θα πλήξουν τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών προκαλώντας κινδύνους ακόμη και για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
Από την πλευρά τους οι τραπεζίτες υποστηρίζουν ότι η ρύθμιση των χρεών, που αφορά όχι μόνο όσους επλήγησαν από την κρίση αλλά και επιχειρήσεις με παλαιότερες οφειλές καθώς και επιχειρήσεις με ενήμερες οφειλές, θα τους αναγκάσει να δεσμεύσουν περισσότερα κεφάλαια ως επισφαλείς απαιτήσεις, τα οποία θα λείψουν από την αγορά. Απειλούν δηλαδή ότι θα δίνουν λιγότερα δάνεια, ενώ κάνουν λόγο και για υψηλότερα επιτόκια. Όπως ισχυρίζονται, θα χρειαστεί παράλληλα να αναζητήσουν δανεικά οι ίδιες οι τράπεζες για να ενισχύσουν την επάρκεια των κεφαλαίων τους σε μια αγορά που είναι ιδιαίτερα ακριβή, τόσο λόγω της κρίσης όσο και εξαιτίας των υποβαθμίσεων της ελληνικής οικονομίας και των τραπεζών.
Δεν κάνει πίσω η κυβέρνηση
Σήμερα η υπουργός Οικονομίας αναμένεται να αποστείλει το νομοσχέδιο για γνωμοδότηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ύστερα και από τις παραινέσεις του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Ανεξάρτητα πάντως από τη γνωμοδότηση της «διαιτησίας« της ΕΚΤ, η κυβέρνηση- όπως έχει ξεκαθαρίσει η κ. Κατσέλη- δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Θεωρεί ότι υπό τις σημερινές συνθήκες της πιστωτικής ασφυξίας που βιώνει η αγορά, το νομοσχέδιο θα ενισχύσει τη ρευστότητα σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απειλούνται με λουκέτο, συμβάλλοντας μάλιστα στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Για την κυβέρνηση αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί βασική προεκλογική δέσμευση και συγκαταλέγεται στα πέντε πρώτα νομοσχέδια που είχε προαναγγείλει ότι θα φέρει στη Βουλή τις 100 πρώτες ημέρες της διακυβέρνησής της. Υπουργείο Οικονομίας αλλά και φορείς της αγοράς εκτιμούν ότι το νομοσχέδιο θα απελευθερώσει πολλές επιχειρήσεις από τα δεσμά του Τειρεσία και θα τους ανοίξει την πόρτα στον τραπεζικό δανεισμό που έχουν ανάγκη για να ξεπεράσουν την κρίση.
Τι ζητούν οι τραπεζίτες
Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, από την πλευρά τους, υποστηρίζουν ότι αρκετές διατάξεις του νομοσχεδίου είναι ανεφάρμοστες στην πράξη, μη συμβατές με τις διεθνείς πρακτικές, γραφειοκρατικές και αναποτελεσματικές ως προς τον επιδιωκόμενο στόχο της αναθέρμανσης της αγοράς. Μάλιστα, αναφέρουν ότι μια τόσο μεγάλης κλίμακας ρύθμιση θα προκαλέσει πρόβλημα στη ρευστότητά τους που ήδη έχει περιοριστεί σοβαρά εξαιτίας και της πρόσφατης ανησυχίας για τη φορολόγηση των καταθέσεων, η οποία προκάλεσε «εξαγωγή κεφαλαίων» στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα ζητούν από την κυβέρνηση η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών να αποσκοπεί μάλλον σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να μην έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε αυτήν οι συνεπείς πελάτες, διότι αυτό θα δημιουργεί κίνητρο και σε υγιείς επιχειρήσεις να αθετήσουν τις υποχρεώσεις τους, ακόμη και αν μπορούν να αντεπεξέλθουν.
fimotro


Read more...

ΚΛΙΚ ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ...

Read more...

ΚΛΙΚ ΣΤΟ "ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ"...

Read more...

"ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΝΕΤΕ ΨΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ"...


Ρεπορτάζ : Δημήτρης Τζάθας - Μαρία Νταλιάνη

Σκληρή επίθεση κατά των κυβερνήσεων της Ν.Δ. εξαπέλυσε, χθες το βράδυ από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, λέγοντας ότι οδήγησαν τη χώρα στην ανυποληψία και σήμερα αντί να ζητήσουν συγγνώμη ζητάνε τα ρέστα... Μάλιστα ο υπουργός, παρεμβαίνοντας κατά τη δεύτερη ημέρα της συζήτησης του προϋπολογισμού του 2010 στη Βουλή, κάλεσε ευθέως τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αντώνη Σαμαρά να πει...
εάν συμφωνεί ή όχι με όσους λένε ότι η σημερινή κυβέρνηση «φουσκώνει τεχνητά το έλλειμμα».
«Αντιλαμβάνομαι την αδυναμία να ζητήσουν συγγνώμη τα στελέχη της Ν.Δ. για όσα έπραξαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν μπορώ να δικαιολογήσω την παντελή έλλειψη ευθύνης», είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου και στρεφόμενος προς τα βουλευτικά έδρανα της Ν.Δ. κατηγόρησε τα στελέχη της που- όπως είπε- «σήμερα εγκαλούν την κυβέρνηση για δήθεν λογιστική αντιμετώπιση, ενώ διαδίδουν ότι το έλλειμμα είναι 11 δισ. λιγότερα, με φήμες και πλαστά στοιχεία».
Οι δύο μέρες που πέρασαν στην Ολομέλεια της Βουλής χαρακτηρίστηκαν από την υψηλών τόνων αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ αίσθηση προκάλεσε η απουσία από τον κατάλογο των ομιλητών της Ν.Δ. (όπου γράφτηκε σχεδόν το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας) η απουσία της Ντόρας Μπακογιάννη και του Άρη Σπηλιωτόπουλου.
Ο υπουργός Οικονομικών έσπευσε από την αρχή να ανεβάσει το θερμόμετρο καταγγέλλοντας τις κυβερνήσεις της Ν.Δ. για «παρουσίαση ψευδών στοιχείων», ενώ διαβεβαίωσε ότι θα τηρηθεί με απόλυτη ακρίβεια ο φετινός προϋπολογισμός και υποσχέθηκε πως «το αποτέλεσμα στο τέλος του 2010 θα είναι καλύτερο απ΄ αυτό που προβλέπει ο προϋπολογισμός».
«Είστε τόσο αμετανόητοι; Εξακολουθείτε να προτείνετε την απόκρυψη στοιχείων όπως κάνατε εσείς με την πρόσθετη επιχορήγηση των ασφαλιστικών ταμείων και τις προμήθειες των νοσοκομείων που ήταν δαπάνες για τώρα κι όχι για το επόμενο έτος; Και μας παρουσιάζετε ένα απίθανο ποσό που τάχα θα εισπράττατε εάν εφαρμόζονταν τα μέτρα για τους ημιυπαίθριους, ενώ στην πραγματικότητα ήταν ελάχιστα εκατομμύρια ευρώ...», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου.
«Μήνυμα» για συναίνεση
Νωρίτερα η αξιωματική αντιπολίτευση- σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη- επιχείρησε να ακολουθήσει την τακτική «μια στο καρφί και μια στο πέταλο» στέλνοντας ναι μεν μήνυμα για «συναίνεση στα μέτρα» ενώ την ίδια στιγμή τα στελέχη της προσπάθησαν να καλύψουν τις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή.
Ο πρώην υπουργός Υγείας Δημήτρης Αβραμόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για αυτοσχεδιασμούς, πειραματισμούς και ότι «είναι ανέτοιμη να αντιμετωπίσει την κρίση», ενώ για ελλιπές σχέδιο έκανε λόγο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. Κώστας Μαρκόπουλος απαντώντας στον υπουργό Οικονομικών.
Πάντως, ο κ. Αβραμόπουλος αναγνώρισε τις «ευθύνες που αναλογούν στην προηγούμενη κυβέρνηση και τις πολιτικές που υιοθέτησε εξαιτίας των οποίων καταψηφιστήκαμε από τον ελληνικό λαό», ενώ ο κ. Μαρκόπουλος υπογράμμισε ότι «ο Καραμανλής είπε την αλήθεια για την οικονομία, εμείς δεν πέσαμε στην παγίδα της ανακολουθίας και του λαϊκισμού». Περισσότερο οξύς στην κριτική του, ο κ. Κ. Μαρκόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει κλίμα ανασφάλειας και εκπέμποντας μήνυμα συναίνεσης τόνισε: «Εμείς είμαστε εδώ για να συμβάλλουμε και δεν φοβόμαστε, γιατί δεν πιστεύουμε ότι διακυβεύεται η κυριαρχία και η εξωτερική πολιτική της χώρας όπως λέτε εσείς. Οι πολίτες ανησυχούν, κι εμείς δεν εμπιστευόμαστε το σχέδιό σας γιατί βλέπουμε αντικρουόμενες εκτιμήσεις» υπογράμμισε ο κ. Μαρκόπουλος, ενώ ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μανώλης Κεφαλογιάννης υποστήριξε ότι το δημόσιο έλλειμμα είναι μικρότερο απ΄ όσο το παρουσιάζει η κυβέρνηση.
«Αυτή η κυβέρνηση λέει την αλήθεια, κύριοι», απάντησε ο υπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε: «Το έλλειμμα είναι 30 δισ. ευρώ και είναι δικό σας δημιούργημα, των πολιτικών και της δικής σας διαχείρισης. Δεν έχετε ούτε ένα επιχείρημα για 5,5 χαμένα χρόνια».
Η αντιπολίτευση
Αντίθετα με τον προϋπολογισμό εμφανίσθηκαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Σπύρος Χαλβατζής τον χαρακτήρισε «αντιλαϊκό και ανεφάρμοστο», ο βουλευτής του ΛΑΟΣ Κώστας Αϊβαλιώτης υποστήριξε ότι «όλα τα μεγέθη του προϋπολογισμού είναι στον αέρα και στο περίπου», ενώ ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης διατύπωσε την άποψη ότι «ο φετινός προϋπολογισμός επιτρέπει το κομματικό κράτος και διευρύνει την ιδιωτική ολιγαρχία».
Απαντώντας στην κριτική, η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη δήλωσε- μεταξύ άλλων - ότι η χώρα μας «έπαιξε σημαντικό ρόλο για μια νομικά δεσμευτική συνθήκη στην Κοπεγχάγη» και ότι «πρωτοστατεί στη συζήτηση για την πράσινη ανάπτυξη».
fimotro


Read more...

ΣΩΣΙΒΙΟ ΜΕ "ΦΟΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ"...


Ρεπορτάζ : Κατερίνα Κοκκαλιάρη

Την καθιέρωση «ασφαλιστικού φόρου» -από τον οποίο ωστόσο δεν θα επηρεαστούν μισθωτοί και συνταξιούχοι- ζητά η ΓΣΕΕ, προκειμένου να στηριχτούν οικονομικά τα Ταμεία. Η πρόταση αυτή θα εξεταστεί από το υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο του διαλόγου για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, ενώ οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών. Στόχος της ΓΣΕΕ είναι να δημιουργηθεί ένας «κουμπαράς» για τα Ταμεία, ο οποίος θα... σπάσει όταν φτάσει η ώρα μηδέν του ασφαλιστικού συστήματος. Πρόταση...
για καθιέρωση «ασφαλιστικής εισφοράς» σε όλες τις επιχειρήσεις, προκειμένου να στηριχτούν τα Ταμεία θα καταθέσει στο τραπέζι του διαλόγου και η ΓΣΕΒΕΕ. Κατάργηση
Σημειώνεται πως η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην κατάργηση της ρύθμισης που προβλέπει χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος από τον ΦΠΑ, καθώς με τον τρόπο αυτό επιβαρύνονται οικονομικά ακόμα και τα χαμηλά εισοδήματα.
Ως αντιστάθμισμα αναζητά άλλες πηγές εσόδων, με στοχευμένες δράσεις που δεν θα επιβαρύνουν τους χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους.
Η αναλυτική πρόταση της ΓΣΕΕ για το θέμα θα κατατεθεί στην επιτροπή ειδικών για το ασφαλιστικό, που έχει συσταθεί από το υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της ΓΣΕΕ στην επιτροπή (Σάββα Ρομπόλη και Γιώργο Ρωμανιά) νέοι πόροι για τα Ταμεία μπορεί να βρεθούν από:
Τμήμα της κερδοφορίας των δημόσιων επιχειρήσεων.
Ποσοστό του προϊόντος της αποκρατικοποίησης δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών.
Θέσπιση ειδικής έκτακτης επιβάρυνσης στα υψηλά εισοδήματα.
Θέσπιση ειδικής έκτακτης επιβάρυνσης στις επιδοτούμενες επιχειρήσεις που μετατρέπονται σε εντάσεως κεφαλαίου από εντάσεως εργασίας.
Η Εκτακτη φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών των επιχειρήσεων (περιλαμβανομένων και των τραπεζών). Ποσοστό επί των εκτός προϋπολογισμού εσόδων των ειδικών λογαριασμών (που υπάρχουν στα υπουργεία). Ποσοστό επί των υπεραξιών γης και γενικότερα ακίνητης περιουσίας (συμπεριλαμβάνεται και η εκκλησιαστική περιουσία). Ποσοστό επί των πάσης φύσεως εσόδων από ποινές και πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας, διαφθορά κ.λπ.Ποσοστό από τις εισπράξεις του ΟΠΑΠ - λαχεία - καζίνo.
Οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ στην επιτροπή θα επισημάνουν πως πρόκειται για ενδεικτικές (και όχι περιοριστικές) πηγές για την άντληση νέων πόρων.
Μάλιστα θα τονίσουν πως «η αναλογική συμμετοχή των πηγών αυτών στα αναμενόμενα συνολικά ετήσια έσοδα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας και προβολής πολλών εναλλακτικών συναφών σεναρίων, αρκεί τα αναμενόμενα συνολικά, εξ εκάστου σεναρίου έσοδα, να είναι επαρκή για τον σχηματισμό του αναγκαίου αποθεματικού».
Σημειώνεται πως «φόρος ασφάλισης» υπάρχει ήδη στη Γαλλία, με τα χρήματα να κατευθύνονται στο Ταμείο Γενεών. Το συγκεκριμένο Ταμείο θα παραμείνει «κλειδωμένο» για είκοσι χρόνια και θα ανοίξει μόνο όταν το ασφαλιστικό σύστημα βρεθεί σε οικονομικό αδιέξοδο.
Την ίδια στιγμή η ΓΣΕΒΕΕ θα καταθέσει στο τραπέζι του διαλόγου πρόταση για επιβολή «ασφαλιστικής εισφοράς» στις επιχειρήσεις, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο «κουμπαράς» του συστήματος. Η εισφορά θα είναι ανάλογη με το μέγεθος της κάθε επιχείρησης και θα μπορούσε να υπολογίζεται επί του τζίρου.
Κρίσιμη κατάσταση
Η εξεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης του συστήματος αποτελεί το βασικό θέμα συζήτησης στον διάλογο για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Ενδεικτικό της κρισιμότητας της κατάστασης είναι πως τα Ταμεία χρειάστηκαν φέτος 2,47 δισ. ευρώ «έξτρα» χρηματοδότηση.
Νέοι πόροι για τη χρηματοδότηση του συστήματος μπορούν να βρεθούν κυρίως μέσα από την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και τον περιορισμό των δαπανών στους κλάδους υγείας. Το υπουργείο εκτιμά πως το 2010 μπορούν να εξευρεθούν από τις δύο αυτές πηγές 1,2 δισ. ευρώ, ποσό που θα αυξάνεται τα επόμενα χρόνια.
ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
Συνεδριάζει αύριο η επιτροπή διαλόγου για τη μεταρρύθμιση στο Ασφαλιστικό με βασικό θέμα στην ατζέντα την αποτύπωση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Ταμεία και τη βιωσιμότητα των συντάξεων. Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας εκτιμά ότι τα ταμειακά προβλήματα θα ενταθούν το πρώτο 6μηνο του 2010.
Την ίδια στιγμή, οι δαπάνες για τις συντάξεις έχουν αυξηθεί πέρα από όλες τις προβλέψεις, ενώ η αναλογία ασφαλισμένων - συνταξιούχων είναι συχνά κάτω από τα αποδεκτά όρια. Εν τω μεταξύ, παράσταση διαμαρτυρίας στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων πραγματοποιεί σήμερα η ΑΔΕΔΥ, ζητώντας τη χρηματοδοτική στήριξη του Ταμείου, ώστε να μπορέσει να καταβάλει τα εφάπαξ που χρωστά σε περισσότερους από 17.000 συνταξιοδοτημένους υπαλλήλους.
Επίσης ζητά τη στήριξη του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, που χρωστά πάνω από 1 δισ. σε φαρμακευτικές δαπάνες καθώς και διαβούλευση με την κυβέρνηση για το ζήτημα της εξίσωσης ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στο Δημόσιο.

fimotro

Read more...

ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΘΑΠΑΤΕΡΟ...


Ρεπορτάζ : Χρ. Ζιώτης

«Ανένδοτο αγώνα» στους οίκους αξιολόγησης κηρύσσει η κυβέρνηση αξιοποιώντας το κλίμα δυσφορίας που διαμορφώνεται εναντίον τους σε Ε.Ε. και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του δήλωσε ότι οι εταιρείες αξιολόγησης (Standard & Poor's, Moody's και Fitch) λειτουργούν σε καθεστώς ασυδοσίας καθώς δεν λογοδοτούν σε κανέναν. Η κυβέρνηση προσβλέπει σε παρέμβαση Θαπατέρο στη διάρκεια της ισπανικής προεδρίας, αλλά και σε πιθανολογούμενη αναθεώρηση-χαλάρωση...
των κανόνων από την πλευρά της ΕΚΤ. Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν πλέον ότι η ΕΚΤ έχει καταστεί όμηρος του πλαισίου που η ίδια έχει θεσπίσει για την αποδοχή ομολόγων από τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης, με αποτέλεσμα στην ουσία να βρίσκεται και η ίδια σε ένα ιδιότυπο καθεστώς ομηρίας από τους ξένους οίκους.
Το μέτωπο που φαίνεται ότι έχει ανοίξει με αφορμή την Ελλάδα με τους οίκους αξιολόγησης αποτελεί μια πρώτης τάξης αφορμή για ν' αναπροσαρμόσει η ΕΚΤ το θεσμικό της πλαίσιο, όμως δεν σημαίνει ότι αφήνει και πολλά περιθώρια στην ελληνική κυβέρνηση να «χαλαρώσει τη δημοσιονομική προσαρμογή». Αλλωστε η δέσμευση για μείωση του ελλείμματος κατά 4% φέτος αποσκοπεί κυρίως στον «εξευμενισμό» των εταίρων μας στην Ε.Ε., παρά στην ικανοποίηση των υπέρμετρων απαιτήσεων που εγείρουν οι αγορές και οι εκφραστές τους. Κυρίως μετά το πλήγμα που έχει υποστεί το κύρος των τελευταίων μετά το ξέσπασμα της διεθνούς κρίσης.
Ο κ. Παπανδρέου στο περιθώριο της συνόδου κορυφής στην Κοπεγχάγη υπενθύμισε την κριτική που είχε ασκήσει στους οίκους αξιολόγησης ο πρόεδρος της Γαλλίας Νικ. Σαρκοζί, ο οποίος δηκτικά είχε αναφέρει ότι «οι οίκοι αυτοί αξιολογούσαν με Α τράπεζες οι οποίες κατέρρευσαν την επομένη».
Στο ίδιο πνεύμα είχε κινηθεί και ο Θαπατέρο αναφέροντας ότι «δεν μπορεί μια δημοκρατική χώρα με εκλεγμένη κυβέρνηση, που έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, ν' ανατρέπεται από κάποιους οίκους που δεν λογοδοτούν πουθενά».
Ο Ελληνας πρωθυπουργός προέβλεψε ότι το θέμα των οίκων αυτών θα τεθεί επί τάπητος στην ισπανική προεδρία. «Δεν είμαστε επαίτες» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπανδρέου.
Η δυσφορία έναντι των οίκων αυτών αξιολόγησης δεν περιορίζεται μόνο στη σφαίρα της πολιτικής. Αναλυτές διεθνούς κύρους, όπως ο επικεφαλής οικονομολόγος της Goldman Sachs Ε. Nielsen διαπιστώνει ότι με αφορμή την περίπτωση της Ελλάδος, η ΕΚΤ έχει βρεθεί σε ένα ιδιότυπο καθεστώς ομηρίας από τη Moody's. Και τούτο γιατί, αν και η τελευταία υποβαθμίσει (κατά δύο βαθμίδες) την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, η ΕΚΤ από τις αρχές του 2011 θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια «παράδοξη» κατάσταση. Τότε εξαιτίας των κανόνων που η ίδια η Κεντρική Τράπεζα έχει θέσει, δεν θα μπορεί να αποδέχεται ως ενέχυρο για χρηματοδότηση ομόλογα κρατών τα οποία και οι τρεις οίκοι αξιολόγησης τα έχουν βαθμολογήσει με βαθμό χαμηλότερο από Α. Κατά συνέπεια η ΕΚΤ θα υποχρεωθεί -αν στον μεταξύ δεν έχει αναβαθμιστεί η Ελλάδα- είτε ν' αναθεωρήσει τους κανόνες της, είτε να διατηρήσει τα ελαστικά κριτήρια για την αποδοχή ομολόγων που εφαρμόζει εξαιτίας της κρίσης και μετά το 2011.
fimotro


Read more...

Σύγκρουση στη Βουλή για προϋπολογισμό

Σφοδρή επίθεση στη ΝΔ εξαπέλυσε ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό.

«Μπορώ να αντιληφθώ την έλλειψη πολιτικού θάρρους να σταθούν μπροστά στους πολίτες και να ζητήσουν συγγνώμη για τη ζημιά που έχουν προκαλέσει στον τόπο. Όμως δεν μπορώ να διανοηθώ πως είναι δυνατόν μετά από όλα αυτά να εγκαλούν τη νέα κυβέρνηση για δήθεν λογιστικές αλχημείες και τεχνητή αύξηση του ελλείμματος», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, κατηγόρησε την κυβέρνηση της ΝΔ ότι «εγκατέλειψε στη μέση του πελάγους το καράβι λίγο πριν βουλιάξει και εμείς καλούμαστε σήμερα να το οδηγήσουμε σε πιο ήρεμα και ασφαλή νερά».

«Το έλλειμμα που έχουμε μπροστά μας είναι 30 δισ. και είναι δικό σας δημιούργημα, των πολιτικών σας και της κακοδιαχείρισης. Δεν το λέμε εμείς. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, υιοθετώντας τις αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χώρες μέλη που βρίσκονται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος το λέει ξεκάθαρα», υπογράμμισε ο κ. Παπακωνσταντίνου. Στο σημείο αυτό χαρακτήρισε «πολιτικό θράσος να έρχεται η αξιωματική αντιπολίτευση να μιλάει για διεύρυνση των επιτοκίων δανεισμού το τελευταίο δίμηνο και να επιχειρεί να το χρεώσει στο ΠΑΣΟΚ».

Αναφέρθηκε στα αρνητικά δημοσιεύματα, λέγοντας πως «η χώρα μας αποτελεί ξανά αντικείμενο μιας χιονοστιβάδας αρνητικών δημοσιευμάτων και σχολιασμών από τα διεθνή μέσα και τις διεθνείς αγορές. Είναι και πάλι η δακτυλοδεικτούμενη χώρα της ΕΕ». «Η χώρα που δανείζεται με πολλαπλάσια επιτόκια από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και οι πιστωτές της ζητάνε πολλαπλάσιες εξασφαλίσεις. Γιατί;», είπε, για να προσθέσει: «Μήπως γιατί είναι η μόνη χώρα στην Ευρωζώνη που η κυβέρνησή της - η κυβέρνηση της ΝΔ - υποστήριξε με τις λογιστικές αλχημείες που έκανε στις αμυντικές δαπάνες ότι δεν έπρεπε ποτέ να είχε μπει στην ΟΝΕ; Μήπως γιατί από το 2004 υπόσχεται μια δημοσιονομική προσαρμογή που δεν ήρθε ποτέ; Μήπως γιατί από το 2004 οι προϋπολογισμοί μας πέφτουν έξω κάθε χρόνο;». «Σε αυτή την ιστορία της ανυποληψίας εμείς θα βάλουμε τέλος», τόνισε.

Χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό τον πιο δύσκολο της μεταπολίτευσης, μίλησε για τις αυξήσεις των έμμεσων φόρων σε ποτά και τσιγάρα και πως τα χρήματα αυτά θα δοθούν στην Υγεία για την πρόσληψη νοσηλευτών, όπως και για να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα για την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να ενισχυθεί η απασχόληση των νέων σε κανονικές θέσεις δουλειάς και όχι σε stage στο Δημόσιο.

Για το πάγωμα των μισθών ανακοίνωσε ότι θα είναι πάνω από 2.000 ευρώ και πως πάνω από αυτό το επίπεδο θα ισχύσει μόνο η μισθολογική ωρίμανση. Επισήμανε ότι θα περικοπεί το κονδύλι για τα επιδόματα κατά 10%. «Οι αμοιβές διοικητικών στελεχών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα θα μειωθούν. Θα υπάρξει πλαφόν και μείωση στις αμοιβές των διοικητικών στελεχών των ΔΕΚΟ κατά τουλάχιστον 10% και 50% μείωση στις αμοιβές των μελών Διοικητικών Συμβουλίων. Και θα εξειδικεύσουμε αυτές τις αποφάσεις με δίκαιο τρόπο στο νομοσχέδιο για την εισοδηματική πολιτική στις αρχές του έτους», πρόσθεσε ο υπουργός Οικονομικών.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου επανέλαβε τις δεσμεύσεις του πρωθυπουργού για στήριξη των ευπαθών ομάδων και μίλησε «για ξεκάθαρη επιλογή της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ να μην επιβαρυνθούν τα χαμηλά εισοδήματα, παρά την προσπάθεια τρομοκρατίας που γίνεται από ορισμένους».

Ταυτόχρονα, σχολιάζοντας τις αιτιάσεις που ακούστηκαν από την αντιπολίτευση ότι ο νέος προϋπολογισμός είναι στον αέρα και δεν θα ισχύσει, υπογράμμισε ότι «εμείς σε αυτούς που εύκολα και αβασάνιστα ισχυρίζονται κάτι τέτοιο τους απαντάμε ότι το αποτέλεσμα από την εκτέλεση του, στο τέλος του 2010, θα είναι καλύτερο από το προβλεπόμενο».

Π. Παναγιωτόπουλος

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Πάνος Παναγιωτόπουλος ζήτησε από τον Γ. Παπακωνσταντίνου «να μη σπαταλά δυνάμεις σε ανοίκειες επιθέσεις κατά της ΝΔ με ευτελείς παρομοιώσεις, αλλά να κοιτάξει τις συμπεριφορές έναντι του ιδίου από τους συναδέλφους του- μέλη του υπουργικού συμβουλίου, αλλά και το κόμμα του κι ακόμη να σπεύσει να πείσει τον πρωθυπουργό να κάνει το καθήκον του, δηλαδή να πιάσει γερά το τιμόνι και να οδηγήσει τη χώρα έξω από τη φουρτούνα της κρίσης».

Επιπλέον, είπε ότι 75 ημέρες μετά τις εκλογές η εικόνα της κυβέρνησης δεν είναι αυτή που είχε υποσχεθεί, πρόσθεσε όμως ότι ο μόνος τομέας στον οποίο τα πηγαίνει καλά η κυβέρνηση είναι στον επικοινωνιακό χώρο: «Ήταν επιτυχημένα τα πρώτα επικοινωνιακά τρικ. Μόνο που τα πυροτεχνήματα κρατάνε λίγο».

Ως παράδειγμα έφερε το νέο τρόπο στελέχωσης των γενικών γραμματειών και των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, σημειώνοντας ότι από τα 35.000 βιογραφικά που έστειλαν συμπολίτες μας επιλέχθηκαν πρώην σύμβουλοι υπουργών, κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ ή «αστέρες της κομματικής πυραμίδας».

Η γενική εικόνα του πρωθυπουργού, υπογράμμισε ο κ.Παναγιωτόπουλος, χαρακτηρίζεται από ατολμία, αβουλία και διάθεση ισορροπίας μεταξύ στελεχών του που αντιπαρατίθενται, όπως ο υπουργός Οικονομικών και η υπουργός Οικονομίας.

Χαρακτήρισε θετικά κάποια από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στο Ζάππειο, τόνισε όμως ότι «απουσιάζει το πλήρες εθνικό σχέδιο». Ταυτόχρονα είπε ότι η ΝΔ θα κάνει την αυτοκριτική της και θα αναλάβει το μερίδιο των ευθυνών που της αναλογούν, «γιατί το υψηλό δημόσιο χρέος είναι παιδί των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ».

Κ. Μαρκόπουλος-Χρ. Παπουτσής

«Σας πιστεύουμε ότι έχετε ειλικρινείς στόχους, δεν εμπιστευόμαστε όμως το σχέδιο που παρουσιάζετε, γιατί δεν βλέπουμε κανένα σχέδιο. Είστε αδίκως και απολύτως αιφνιδιασμένοι, καθώς ο κ. Πρωθυπουργός είχε ενημερωθεί προεκλογικά από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κ. Προβόπουλο», είπε προς τον υπουργό των Οικονομικών, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Μαρκόπουλος, εξαίροντας παράλληλα την στάση του Κ. Καραμανλή που ως πρωθυπουργός, «είπε την αλήθεια χωρίς να τάξει τίποτα σε κανέναν».

Ο κ. Μαρκόπουλος αντιπαρήλθε, κατά τα λεγόμενά του, τα υποτιμητικά σχόλια του Γ. Παπακωνσταντίνου για την παράταξή του, διαβεβαιώνοντας πως το κόμμα του στηρίζει την προσπάθεια για ανάταξη των δημοσίων οικονομικών.

«Μην ανακαλύπτετε όμως μείωση δαπανών για το 2010 στον προϋπολογισμό. Η μείωση είναι μηδενική, αφού απλώς αφορά μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες. Από τις 5 Νοεμβρίου μέχρι σήμερα, έχουν αλλάξει τρεις φορές οι προβλέψεις σας για το έλλειμμα (9,4% - 9,1% και 8,7%). Αυτά τα 1,8 δισ., πώς βρεθήκανε σε λίγες μέρες; Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι έρχεται ένα διορθωμένο σχέδιο. Πιστεύουμε ότι προσπαθείτε να ρίξετε τα βάρη στην προηγούμενη κυβέρνηση και να δημιουργήσετε ένα κλίμα ανασφάλειας ότι δεν θα βγει η χώρα απ’ την κρίση. Εμείς πιστεύουμε ότι θα βγει η χώρα και θα είμαστε εδώ για να συνεισφέρουμε. Και βεβαίως δεν διακυβεύεται η εθνική κυριαρχία και εξωτερική μας πολιτική», ανέφερε ο κ. Μαρκόπουλος.

«Η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να επιδείξει υπεύθυνη στάση, γιατί αλλιώς, δεν μπορεί να σταθεί στην κοινωνία», εκτίμησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Παπουτσής. «Το χαιρετίζουμε. Ο λόγος σας ωστόσο, θα καταστεί περισσότερο αξιόπιστος, αν στο συνέδριο της ΝΔ προχωρήσετε και σε μια βαθύτατη αυτοκριτική».

Απαντώντας στον Κώστα Μαρκόπουλο, ο κ. Παπουτσής παρατήρησε πως «ο κ. Καραμανλής, την αλήθεια την είπε πολύ αργά και μάλιστα μισή, καθώς λίγες μέρες πριν τις εκλογές, οι επίσημες δηλώσεις του αφορούσαν έλλειμμα 6% το οποίο υπολογίστηκε στο 12,7%. Η Νέα Δημοκρατία, παρέλαβε την κυβέρνηση όταν η χώρα βρισκόταν στον αυτόματο πιλότο της ανάπτυξης, στην περίοδο της βέλτιστης αποδοτικότητας, με την υπεραξία των Ολυμπιακών Αγώνων. Όλα αυτά όμως εξανεμίστηκαν, δεν τα απόλαυσε ποτέ ο ελληνικός λαός, γιατί η χώρα έζησε την απίστευτη κουτοπονηριά της ΝΔ, που ήταν στην πραγματικότητα μια εγκληματική γκάφα: την δήθεν απογραφή - με οικονομικό αποτέλεσμα μηδέν, αλλά τεράστιο πολιτικό κόστος τεράστιο που μείωσε ασύλληπτα το κύρος της χώρας. Σας θυμίζω την τρομερή απόπειρα τιτλοποίησης των χρεών προς το Δημόσιο που ευτυχώς δεν έγινε αποδεκτή από την Κομισιόν, γιατί σήμερα η χώρα θα είχε γεμίσει από τοξικά κρατικά ομόλογα, όπως επίσης και το μεγάλο φιάσκο της αναθεώρησης του ΑΕΠ, με αύξηση που η Επιτροπή ευτυχώς επίσης αρνήθηκε να δεχθεί στο 25% και περιοριστήκαμε στο 9%, ώστε να έχουμε μιαν άνεση μέσα στις αλχημείες που επέτρεψε η ΝΔ».

Κωστής Χατζηδάκης

«Πρέπει να εκμεταλλευτείτε τα αποθέματα εμπιστοσύνης που διαθέτετε και να πάρετε τι αποφάσεις που πρέπει», είπε ο τομεάρχης Ανάπτυξης της ΝΔ Κωστης Χατζηδάκης, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. Παράλληλα, διαπίστωσε ότι έχει επέλθει «ένας εσωτερικός διχασμός, μία διστακτικότητα και μία αμφιθυμία, εξαιτίας των προεκλογικών υποσχέσεων».

Ετσι, σημείωσε, αφενός ήρθε η κυβέρνηση προς τις θέσεις της ΝΔ για την Ολυμπιακή και τον ΟΤΕ, αλλά συνέχισε το λάθος στον ΟΛΠ και οι φορολογούμενοι θα χρεωθούν με 80 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για το προσωπικό που αποχωρεί.

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι επικρατεί σύγχυση και λανθασμένοι χειρισμοί στο ασφαλιστικό, ενώ για τους μισθούς έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις οι κ.κ. Παπακωνσταντίνου και Παπουτσής: «Μιλάτε για δαπάνες και κρατάτε την πληγή του ΟΣΕ, ενώ καταργείτε το πρόγραμμα εξυγίανσης που εμείς είχαμε εκπονήσει».

«Φοβάμαι», κατέληξε ο κ.Χατζηδάκης «ότι το μεγαλύτερο έλλειμμα είναι το έλλειμμα σοβαρότητας το οποίο αντιμετωπίζετε. Ο χειρότερος εχθρός σας είναι ο ίδιος ο εαυτός σας».

Δημήτρης Αβραμόπουλος

Ο τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Αβραμόπουλος είπε ότι ο προϋπολογισμός συνιστά απλώς «έναν αυτοσχεδιασμό από μία κυβέρνηση που πειραματίζεται». Πρόσθεσε ότι ο ίδιος αναγνωρίζει τις ευθύνες της ΝΔ που της αναλογούν, και λόγω των οποίων καταψηφίσθηκε. Ο κ. Αβραμόπουλος μίλησε για συναίνεση από την πλευρά της ΝΔ , σε καμία όμως περίπτωση δεν θα πρέπει να αφεθεί η χώρα να πτωχεύσει. «Θα σταθούμε ενάντιοι σε κάθε ατόπημα που θα οδηγήσει τη χώρα μας σε διασυρμό».

Σπ. Χαλβατζής-Αστέριος Ροντούλης

Για τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, Σπύρο Χαλβατζή, «συνεχίζεται η υποστήριξη του ταξικού προϋπολογισμού από την κυβέρνηση, αλλά και την ΝΔ και το ΛΑΟΣ. Και στηρίζεται με την κινδυνολογία και την τρομοκράτηση του λαού ώστε να αποδεχθούν οι εργαζόμενοι το μη χείρον».

Ο κ. Χαλβατζής σχολίασε και την αναφορά του υπουργού Οικονομικών περί της «οργής των εταίρων μας» και την «ανυποληψία της χώρας» λέγοντας: «Σιγά ρε παιδιά! Μήπως πήραν και κανένα μαστίγιο και άρχισαν να δέρνουν; Τι λέτε στους εργαζόμενους; ΄΄Σκάστε και δουλέψτε΄΄; Και μας είπε ο κ. υπουργός στρεφόμενος προς εμάς, ότι ΄΄κάποιοι φοράνε παρωπίδες΄΄. Νομίζουμε πως εσείς φοράτε παρωπίδες - για αυτό και συνεχίζετε αυτές τις αντιλαϊκές επιλογές, τις οποίες έχετε ψηφίσει στις Συνόδους Κορυφής και στις Συνόδους των Υπουργών», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ.

Σχετικά με τις αναφορές του Δ. Αβραμόπουλου περί «στρεβλού μοντέλου ανάπτυξης», αναρωτήθηκε αν δεν είναι αυτό, το ίδιο ακριβώς μοντέλο που προωθείται συστηματικά απ’ τις δυνάμεις της αστικής τάξης και τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει.

Όσο για το ΛΑΟΣ, που σκιαγράφησε μια πραγματικότητα άσχημη και κακή για την οικονομία, ο βουλευτής του ΚΚΕ παρατήρησε πως «η κατάσταση αυτή δεν είναι ουρανόπεμπτη, αλλά οφείλεται στις πολιτικές που ακολουθήθηκαν και ως κεντρική κατεύθυνση της Ε.Ε. Εμείς υποστηρίζουμε ότι υπάρχει πλούτος σ’ αυτόν τον κόσμο, που παράγεται απ’ την εργατική τάξη. Ένα αντιμονοπωλιακό μέτωπο πάλης, θα διαμορφώσει όρους και προϋποθέσεις για τη λαϊκή εξουσία που θα αναδιανείμει τον πλούτο σ’ αυτούς που τον παράγουν».

«Από χθες ακούμε επίθεση από το ΚΚΕ. Δεν θα απαντήσω, διότι το να ασχολείται κανείς με μαυσωλείο είναι ιεροσυλία. Θα το αποφύγω, λέγοντας μόνον τούτο: Την εποχή της πάλαι ποτέ Σοβιετίας, δεν υπήρχε καμία απεργία στους δρόμους, προφανώς γιατί οι εργαζόμενοι ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι», απάντησε στο ΚΚΕ, ο εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, Αστέριος Ροντούλης.

Για την Νέα Δημοκρατία, ο κ. Ροντούλης παρατήρησε πως «αντί να μιλήσει για τον επιχειρηματία, τον έμπορο που βλέπει το κατάστημά του να κλείνει, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον άνεργο, ακούσαμε τον κο Μαρκόπουλο να αναρωτιέται για το τι θα γίνει με τα στέιτζ και την διόγκωση του δημοσίου τομέα. Κοντά είστε λοιπόν. Ξαδελφάκια».

Ο εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, υπενθύμισε και πρόσφατη συνέντευξη του τομεάρχη Περιβάλλοντος της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα με τον οποίον η προηγούμενη κυβέρνηση έχει ευθύνες για την δημοσιονομική εκτροπή. «Γιατί λοιπόν επιδεικνύετε τόση αγωνία για να τους πείσετε;», ρώτησε απευθυνόμενος προς τον υπουργό Οικονομικών ο κ. Ροντούλης. «Είναι πεπεισμένοι οι άνθρωποι - αλλά βγαίνουν σήμερα και λένε όσα λένε για να κρατήσουν την πελατεία τους. Αντί να μιλήσουμε για τομές, μιλάμε για το τεράστιο, διογκωμένο κράτος».

Φώτης Κουβέλης

Ο Φώτης Κουβέλης υπενθύμισε πως η επιδοματική πολιτική, υποκατέστησε εν πολλοίς στο παρελθόν την μισθολογική - και παρατήρησε πως ο υπουργός Οικονομικών θα πρέπει να το λάβει υπόψην.

Διαπίστωσε στις μέχρι τώρα τοποθετήσεις της κυβέρνησης, «απουσία ολοκληρωμένου λόγου που σας δεσμεύει για το τι θα γίνει με την επιχειρηματικότητα, για την παραγωγική διαδικασία που είναι καθηλωμένη. Χωρίς αυτό το στοιχείο, είναι θολή η οικονομική σας πρόταση και θα γίνει πιο θολή, αν τα βάρη της κρίσης τα επωμιστούν εκείνοι που δεινοπαθούν χρόνια ολόκληρα, από την αδιέξοδη, νεοφιλελεύθερη πολιτική που με ιδιαίτερη ένταση οι κυβερνήσεις της ΝΔ επέβαλλαν σ’ αυτόν τον τόπο».

«Το 20-25% των συμπολιτών μας, βρίσκεται κάτω απ’ το όριο της φτώχειας. Πεντακόσιες χιλιάδες παιδιά ζουν στο όριο της παιδικής φτώχειας. Μια οικονομική πολιτική που θέλει να έχει αταλάντευτη αναφορά στον άνθρωπο, πρέπει να συνυπολογίσει αυτό το μέγεθος» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

Νίκος Καραθανασόπουλος: Θα καταψηφίσει το ΚΚΕ

Ταξικό, αντιλαϊκό και αδιέξοδο, χαρακτήρισε ο γενικός εισηγητής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος τον προϋπολογισμό, προαναγγέλλοντας ότι το κόμμα του τον καταψηφίζει και ζητώντας να τον ακυρώσει και το λαϊκό κίνημα. Ο εισηγητής του ΚΚΕ τόνισε ότι η κυβέρνηση θυσιάζει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών στο βωμό της κερδοσκοπίας των πλουτοκρατών, ενώ χαρακτήρισε υποκριτική τη θέση της ότι η διαφθορά και εισφοροδιαφυγή ευθύνεται για την κρίση και όχι ο εκμεταλλευτικός χαρακτήρας του καπιταλιστικού συστήματος.

Παράλληλα, ανέφερε η κυβέρνηση στοχεύει και σχεδιάζει υπέρβαση των αγκυλώσεων της αγοράς εργασίας με νέα αντιασφαλιστικά και αντεργατικά μέτρα: «Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό υπό αναθεώρηση. Οδηγούμαστε σε νέα επιδρομή στα λαϊκά εισοδήματα, ενώ την ίδια ώρα θα έρχονται νέες φοροαπαλλαγές για τους κεφαλαιοκράτες».
nooz.gr

Read more...