Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Σχέδιο κώδικα δεοντολογίας Οι εναλλακτικές λύσεις για τα «κόκκινα δάνεια» των ιδιωτών


Οι εναλλακτικές λύσεις για τα «κόκκινα δάνεια» των ιδιωτών
Το κείμενο του κώδικα που δόθηκε στη δημοσιότητα δεν είναι το τελικό, αλλά τίθεται προς διαβούλευση   (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )

Αθήνα
Το Σχέδιο του Κώδικα δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων απέστειλε στις τράπεζες η Τράπεζα της Ελλάδος. Στο Κώδικα προβλέπεται υποχρέωση κάθε τράπεζας να θεσπίσει λεπτομερώς καταγεγραμμένη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων, καθώς και κατάλογο «εναλλακτικών λύσεων» που μπορούν να προτείνουν οι τράπεζες στους πελάτες τους.

Η σύνταξη του κώδικα προβλέπεται από το Νόμο 4224/2013 με τον οποίον δημιουργείται μεταξύ άλλων Μόνιμος μηχανισμός επίλυσης του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους. Ο Κώδικας Δεοντολογίας παραπέμπει στις έννοιες του «συνεργάσιμου» δανειολήπτη και των «εύλογων δαπανών διαβίωσης», ωστόσο παραμένει σε εκκρεμότητα η εξειδίκευση των όρων αυτών.

Διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων


Σύμφωνα με τον Κώδικα κάθε τράπεζα οφείλει να θεσπίσει λεπτομερώς καταγεγραμμένη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων, με κατηγοριοποίηση δανείων και δανειοληπτών, λεπτομερώς καταγεγραμμένη ΔιαδικασίαΕξέτασης Ενστάσεων κ.λπ. Επίσης κάθε τράπεζα διαθέτει «Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες», σε απλή γλώσσα.

Η Διαδικασία Επίλυσης των Καθυστερήσεων που προβλέπει ο Κώδικας θα γίνεται σε πέντε στάδια:

Στάδιο 1: Επικοινωνία με τον δανειολήπτη.
Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών.
Στάδιο 3: Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων.
Στάδιο 4: Πρόταση των κατάλληλων λύσεων στον δανειολήπτη.
Στάδιο 5: Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων.
Ο κατάλογος εναλλακτικών λύσεων
Ο Κώδικας, περιλαμβάνει κατάλογο «εναλλακτικών λύσεων» που μπορούν να προτείνουν οι τράπεζες στους πελάτες τους. Ο κατάλογος, διακρίνει τις λύσεις σε βραχυπρόθεσμου και μόνιμου χαρακτήρα.
Ο κατάλογος των εναλλακτικών λύσεων, έχει ως εξής: 
Τμήμα Ι:- Βραχυπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης.
(α) Τόκοι μόνο κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης περιόδου.
(β) Μειωμένες τοκοχρεωλυτικές δόσεις κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης
περιόδου.
(γ) Περίοδος χάριτος.
(δ) Αναβολή Πληρωμής Δόσης/Δόσεων.
(ε) Τακτοποίηση Καθυστερούμενου Υπολοίπου.
(στ) Κεφαλαιοποίηση καθυστερήσεων.
Τμήμα ΙΙ - Μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης
Ως μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης κατατάσσονται τύποι λύσεων ρύθμισης, η διάρκεια της χρονικής περιόδου μεταβολής του σχεδίου αποπληρωμής των οποίων ισούται με ή υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
(α) Μόνιμη μείωση του επιτοκίου ή του συμβατικού περιθωρίου.
(β) Αλλαγή Τύπου Επιτοκίου (π.χ. από κυμαινόμενο σε σταθερό).
(γ) Παράταση της διάρκειας.
(δ) Διαχωρισμός ενυπόθηκου δανείου σε:
i. ένα βιώσιμο δάνειο με εμπράγματη εξασφάλιση, το οποίο ο δανειολήπτης αποπληρώνει, με βάση την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής,
και
ii. υπόλοιπο του δανείου, στο οποίο δεν λογίζονται τόκοι έως μια μεταγενέστερη ημερομηνία αποπληρωμής. Κατά την μεταγενέστερη αυτή ημερομηνία ή πριν από αυτήν, διενεργείται επαναξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής, η οποία προσδιορίζεται είτε από την εκτιμώμενη βελτίωση της δυνατότητας αποπληρωμής του δανειολήπτη είτε από τα εκτιμώμενα έσοδα ρευστοποίησης εμπράγματης εξασφάλισης ή άλλου περιουσιακού στοιχείου με συντηρητικές παραδοχές.
(ε) Πρόσθετη εξασφάλιση από τον δανειολήπτη, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης λύσης ρύθμισης.
(στ) Λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης.
(ζ) Συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο.
Τμήμα IΙΙ - Λύσεις Οριστικής Διευθέτησης
Ως λύση οριστικής διευθέτησης ορίζεται οποιαδήποτε μεταβολή του είδους της συμβατικής σχέσης μεταξύ ιδρύματος και δανειολήπτη ή ο τερματισμός αυτής, αποσκοπώντας στην οριστική τακτοποίηση της απαίτησης του ιδρύματος έναντι του δανειολήπτη και, η οποία μπορεί να διενεργείται μέσω μίας ή περισσοτέρων από τις παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενες λύσεις, που προσφέρονται στο πλαίσιο των διεθνών πρακτικών. Η υιοθέτηση εκάστης εξ αυτών εξετάζεται, όμως, κάθε φορά σε σχέση με τις προβλέψεις του ελληνικού δικαίου:
(α) Εθελοντική Παράδοση Ενυπόθηκου Ακινήτου στο πλαίσιο ευρύτερης ρύθμισης.
(β) Μετατροπή σε Χρηματοδοτική Μίσθωση, με την οποία ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στο ίδρυμα και υπογράφει μια σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, για ελάχιστη χρονική διάρκεια (συνήθως πέντε (5) έτη). Ο δανειολήπτης αποκτά τα προβλεπόμενα από το ισχύον δίκαιο περί συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης δικαιώματα.
(γ) Πώληση και ενοικίαση, με την οποία ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου είτε στο ίδρυμα είτε σε τρίτο (άλλο ίδρυμα, άλλο αγοραστή, κρατική εταιρία διαχείρισης ακινήτων κλπ) αποπληρώνοντας μέρος ή το σύνολο του δανείου. Η συμφωνία μπορεί να συνοδεύεται με παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής στο ακίνητο για κάποια ελάχιστη χρονική διάρκεια έναντι μισθώματος (συνήθως για μια ελάχιστη περίοδο τριών (3) ετών).
(δ) Μεταβίβαση του δανείου σε άλλο ίδρυμα.
(ε) Αντικατάσταση παλαιού δανείου με νέο μικρότερου υπολοίπου.
(στ) Διαχείριση σε εκκαθάριση στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας.
(ζ) Ρευστοποίηση Εξασφαλίσεων για την ικανοποίηση της απαίτησης του ιδρύματος.
(η) Δικαστικές/Νομικές Ενέργειες πέραν της ρευστοποίησης εξασφαλίσεων.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Read more...

Προκαταβολή φόρου επί ανύπαρκτου εισοδήματος!...


Πρωτοφανείς μεθοδεύσεις σχεδίασε η κυβέρνηση σε βάρος των φορολογουμένων προκειμένου να ...
σχηματίσει με θεμιτούς και αθέμιτους τρόπους τα πρωτογενή πλεονάσματα που απαιτούν οι τροϊκανοί.

Χιλιάδες μικρομεσαίοι και ιδιοκτήτες ακινήτων που έχασαν το 2013 εισοδήματα λόγω της κρίσης, καλούνται να πληρώσουν εξωπραγματικούς επί ανύπαρκτων εισοδημάτων! Όσοι αναγκάστηκαν πέρυσι να βάλουν «λουκέτο» σε ατομικές επιχειρήσεις, καλούνται σα πληρώσουν προκαταβολή φόρου 55% για το 2015, παρότι απαλλάσσονται! Επιπλέον, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων σταμάτησαν πέρυσι να εισπράττουν ενοίκια λόγω κρίσης από κατοικίες ή επαγγελματική στέγη, επίσης θα πληρώσουν προκαταβολή φόρου 55% παρότι απαλλάσσονται, ενώ κινδυνεύουν να φορολογηθούν και για μισθώματα που δεν εισέπραξαν καν! Ακόμη, επιβάλλονται χαράτσια με 26% -από το πρώτο ευρώ- σε όσους ίδρυσαν ατομικές επιχειρήσεις το 2013 και απέκτησαν εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ ενώ μειωμένος συντελεστής φόρου 13% θα ισχύει μόνο για μικρότερα εισοδήματα...
avgi.gr

Read more...

Nέα δήλωση Χαρακόπουλου για το θέμα του γάλακτος...Σε νέα δήλωση προχώρησε ο Μάξιμος Χαρακόπουλος για το φλέγον ζήτημα με το γάλα. "Αναμένω τη ...
διαμόρφωση του τελικού κειμένου της συμφωνίας για το γάλα το οποίο αρχικώς επρόκειτο να ανακοινωθεί μέχρι και την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής προκειμένου να τοποθετηθώ με τη δέουσα υπευθυνότητα όπως άλλωστε θεωρώ ότι έπραξα μέχρι σήμερα" δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δείχνοντας ότι κάνει ένα βήμα πίσω...
parapolitika.gr

Read more...

Σφοδρή επίθεση του ΚΚΕ: Εκτός από αντικομμουνιστής...


ØÇÖÏÖÏÑÉÁ ÌÅÔÑÁ ËÉÔÏÔÇÔÁ ÌÍÇÌÏÍÉÏ ÂÏÕËÇ...είναι και ανιστόρητος ο Μπαλτάκος...


"Ο κ. Τάκης Μπαλτάκος, εκτός από αντικομμουνιστής, όπως ο ίδιος αυτοχαρακτηρίζεται, είναι και ανιστόρητος. Γιατί η ...
Ελλάδα και ο ελληνικός λαός δεν έχουν ταλαιπωρηθεί από τον κομμουνισμό, όπως αναφέρει, αλλά από ένα σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, το οποίο υπηρετεί και ο ίδιος ως γενικός γραμματέας της κυβέρνησης. Έχουν επίσης ταλαιπωρηθεί και ματώσει από τον αντικομμουνισμό, που πρεσβεύει ο κ. Μπαλτάκος και που οδήγησε σε φυλακές, εξορίες και εκτελέσεις" επισημαίνει το ΚΚΕ με σχόλιό του για τις δηλώσεις του γενικού γραμματέα της κυβέρνησης σε ραδιοφωνική εκπομπή...
tribune.gr

Read more...

Η ΠΝΟ "δένει" τα πλοία των εταιριών που χρωστούν δεδουλευμένα σε ναυτεργάτες...


Η ΠΝΟ «δένει» τα πλοία των εταιριών που χρωστούν δεδουλευμένα σε ναυτεργάτεςΜπλόκο στα πλοία των ακτοπλοϊκών εταιρειών που εξακολουθούν να οφείλουν δεδουλευμένα στα πληρώματα προανήγγειλε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ). Οι κινητοποιήσεις της Ομοσπονδίας θα ξεκινήσουν την...
Πέμπτη 27 Μαρτίου από το λιμάνι του Πειραιά και θα διαρκέσουν -όπως διαμηνύει- μέχρις ότου καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα στους δικαιούχους.

Η ΠΝΟ είχε προειδοποιήσει για δυναμικές κινητοποιήσεις έξι ακτοπλοϊκές εταιρείες, αν δεν εξοφλούνταν τα δεδουλευμένα των ναυτεργατών μέχρι τις 20 Μαρτίου, ενώ όπως επισημαίνει, πριν καταλήξει στην απόφαση για το μπλόκο, «εξάντλησε κάθε δυνατό μέσο πίεσης και διαμαρτυρίας, προκειμένου η πλοιοκτησία να φανεί επιτέλους συνεπής στις αδιαμφισβήτητες υποχρεώσεις της και να δοθεί ένα τέλος σε αυτό το απαράδεκτο, αισχρό, κατάπτυστο φαινόμενο της οφειλής δεδουλευμένων αποδοχών πολλών μηνών στα πληρώματα, τα οποία, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, δεινοπαθούν και υποφέρουν μαζί με τις οικογένειές τους, έχοντας φτάσει στα άκρα της εξαθλίωσης και της απόγνωσης».

«Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, διαμαρτυρίες, παρεμβάσεις, κινητοποιήσεις, οι εν λόγω εταιρείες αδιαφορούν, εκμεταλλευόμενες και την απαράδεκτη, εξοργιστική στάση του ΥΝΑ και των ελεγκτικών του αρχών, που κωφεύουν και μένουν απαθείς, χωρίς να παρεμβαίνουν, όπως οφείλουν, με βάση τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους». Κατόπιν όλων αυτών, καταλήγει η Διοίκηση της Ομοσπονδίας, αποφάσισε να προβεί από την επόμενη Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014, από το λιμάνι του Πειραιά, στην ανάληψη συνδικαλιστικής δράσης και στην ακινητοποίηση πλοίων των υπόχρεων εταιρειών, μέχρις ότου καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα στους δικαιούχους συναδέλφους».

Εξάλλου, σε σημερινή της συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΝΟ αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας την ημέρας κατάθεσης του νομοσχεδίου «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις» στη Βουλή.
Οι ναυτεργάτες αντιτίθενται κυρίως στο άρθρο 25 του ν/σ «περί ρύθμισης και διασφάλισης της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας», με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα δρομολόγησης «πλοίου ασφαλείας» σε περίπτωση απεργιών. Δεν πρόκειται να δεχθούμε την «ουσιαστική κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας των Ελλήνων ναυτικών», διαμηνύει η ΠΝΟ...
e-reportaz.gr

Read more...

Τα πρώτα ονόματα στο ευρωψηφοδέλτιο της Ελιάς...


Τα πρώτα ονόματα στο ευρωψηφοδέλτιο της ΕλιάςΗ Κατερίνα Μπατζελή, η Συλβάνα Ράπτη, ο Παντελής Καψής και η Εύα Καϊλή είναι τα πρώτα ονόματα που "έκλεισαν" για το ...
ευρωψηφοδέλτιο της Ελιάς – Δημοκρατικής Παράταξης κατά τη συνάντηση που πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Παρασκευής οι επικεφαλής των κομμάτων και των κινήσεων που απαρτίζουν την Ελιά.

Τα ονόματα που επίσης αναμένεται να είναι στη λίστα των 42 για τις ευρωεκλογές είναι η Αφροδίτη αλ Σάλεχ, η Βασιλική Σουλαδάκη, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Θ.Τσίκας, ο Γιώργος Βερνίκος, ο Θανάσης Χειμωνάς και ο Νίκος Μπίστης.

Από το κόμμα του Ανδρέα Λοβέρδου, υποψήφιοι αναμένεται να είναι ο εκπρόσωπος Τύπου Ευθύμης Καρδάρας, οι Δ. Καρέλλας, Ν. Τσολακίδης, Απ. Ψωμάς και Κατερίνα Λαμπροπούλου.

Από τους «58» δεν αποκλείεται να συμμετάσχουν στελέχη της Πρωτοβουλίας από τη νέα γενιά. Επίσης αναμένεται να ενταχθούν και στελέχη προερχόμενα από τη ΔΗΜΑΡ που συγκρότησαν τη Μεταρρυθμιστική Κίνηση.

Στην ίδια συνάντηση συζητήθηκε η πορεία σύνθεσης των επιτροπών της Ελιάς σε όλη την Ελλάδα και το προγραμματικό πλαίσιο της Δημοκρατικής Παράταξης ενόψει των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών...
tanea.gr

Read more...

Συνήγορος του Πολίτη κατά υπουργείου Υγείας......για το νερό του Ασωπού...


"Η δημόσια υγεία δεν τυγχάνει αποτελεσματικής προστασίας όσον αφορά το εξασθενές χρώμιο που υπάρχει στο πόσιμο νερό στην περιοχή Ασωπού" τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη. Καλεί για άλλη μία φορά το υπουργείο Υγείας να...
λάβει μέτρα.

«Δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας» σημειώνει ο Συνήγορος του Πολίτη, διερευνώντας υποθέσεις για την ποιότητα του πόσιμου νερού των περιοχών Ασωπού Βοιωτίας και Μεσσαπίων Ευβοίας και εξετάζοντας το σοβαρό θέμα των διαπιστωμένα υψηλών τιμών εξασθενούς χρωμίου.

Η ανεξάρτητη Αρχή, από το 2011, έχει εκφράσει εγγράφως την άποψη ότι το υπουργείο Υγείας επιβάλλεται να προβεί στον καθορισμό συγκεκριμένης παραμετρικής τιμής για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό.

Ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρει ότι στην απάντησή του το υπουργείο Υγείας υποστήριξε ότι δεν έχει επαρκή επιστημονικά δεδομένα για τη θέσπιση διακριτού ορίου και πρόκρινε, ως μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας, την καταγραφή των συγκεντρώσεων του εξασθενούς χρωμίου, σε επίπεδο χώρας για περίοδο ενός έτους.

Ωστόσο, επισημαίνει η ανεξάρτητη Αρχή, όπως προέκυψε από την απάντηση του υπουργείου, τα στοιχεία των συγκεντρώσεων δεν μπόρεσαν να αξιοποιηθούν, καθώς τέθηκε ζήτημα αξιοπιστίας τους, λόγω σημαντικών αποκλίσεων στις εργαστηριακές μεθόδους ανάλυσης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και επιμένει στις προτάσεις του:

-θέσπιση, με νομοθετική ρύθμιση, ορίου για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό.

-προτυποποίηση της μεθόδου ανάλυσης του εξασθενούς χρωμίου, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν αδυναμίες των μετρήσεων, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων

-παράλληλη δημοσιοποίηση των στοιχείων των μετρήσεων, καθώς η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές συνδέεται στενά με το δικαίωμα στη δημόσια υγεία.

Επίσης η Αρχή τονίζει ότι έχει λάβει υπόψη για τις προτάσεις της τα εξής στοιχεία:

α) Η εμφάνιση επιστημονικών δεδομένων, σχετικά με την ενδεχόμενη επικινδυνότητα του εξασθενούς χρωμίου, επιτάσσει την εφαρμογή της Αρχής της Προφύλαξης, καθώς αρκεί η ύπαρξη αμφιβολιών, γύρω από την επέλευση σοβαρών ή μη αναστρέψιμων βλαβών στο περιβάλλον ή στη δημόσια υγεία, για τη λήψη μέτρων εκ μέρους της Πολιτείας.

β) Η Πολιτεία της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, στην οποία εμφανίσθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό, ξεκίνησε, το 2011, τη διαδικασία, ώστε για πρώτη φορά να τεθεί όριο στο εξασθενές χρώμιο. Καθοριστική στην απόφαση αυτή υπήρξε η εμφάνιση νέων επιστημονικών δεδομένων, που συσχέτιζαν συγκεκριμένη τιμή συγκέντρωσης του εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό, με καρκινογενέσεις.

γ) Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ιταλία έχει, ήδη από το 1999, θεσπίσει το όριο των 5 μg/l εξασθενούς χρωμίου στα επιφανειακά ύδατα που προορίζονται για πόσιμο νερό.

δ) Στην Ελλάδα, έχει εκδοθεί απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, στο πλαίσιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας, που καθορίζει όριο 2 μg/l για την περιεκτικότητα εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό της περιοχής των Μεσσαπίων.

ε) Με Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 20488/10) για την προστασία του Ασωπού, θεσπίστηκε, ως μέση ετήσια συγκέντρωση για το εξασθενές χρώμιο στα υγρά απόβλητα που θα διατίθενται στον Ασωπό, τα 30 μg/l και στα ύδατα του ποταμού, τα 3 μg/l. Σημειώνεται ότι για το πόσιμο νερό, το οποίο συνιστά βασικό είδος διατροφής και επιβίωσης, απουσιάζουν αντίστοιχα όρια.

στ) Σε διάφορες περιοχές της χώρας, έχουν διαπιστωθεί υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου, όχι μόνο λόγω της βιομηχανικής ρύπανσης αλλά και λόγω της σύστασης του εδάφους, ενισχύει την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας, καθώς ο βαθμός επικινδυνότητας μίας ουσίας για την ανθρώπινη υγεία είναι ανεξάρτητος από την πηγή προέλευσης...
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Read more...

Άκαρπη συνάντηση Μάξιμου Χαρακόπουλου και Τ. Μπαλτάκου...


Άκαρπη συνάντηση Μάξιμου Χαρακόπουλου και Τ. ΜπαλτάκουΣτα χέρια Σαμαρά το θέμα του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης...

Σε ρήξη με τη ΝΔ οδηγείται ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, όπως...
όλα δείχνουν.

Άκαρπη ήταν η συνάντηση που είχε πριν από λίγο με τον γ.γ. της κυβέρνησης Τάκη Μπαλτάκο καθώς δεν κατάφερε να πείσει τον υπουργό να αλλάξει στάση και να υπερψηφίσει τις νέες ρυθμίσεις για το φρέσκο γάλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θέμα με το...αντάρτικο του Μ. Χαρακόπουλος θα αναλάβει προσωπικά ο Πρωθυπουργός μόλις επιστρέψει απο τις Βρυξελλες...
egiakoumis.com

Read more...

Τι ισχύει για τις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις...


Προσυμπληρωμένα στους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης θα είναι εφέτος τα εισοδήματα των μισθωτών και των συνταξιούχων.

Επειδή ωστόσο η προθεσμία για την...
αποστολή των βεβαιώσεων αποδοχών από τις επιχειρήσεις προς τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων εκπνέει στις 28 Μαρτίου, αρκετοί φορολογούμενοι θα πρέπει να περιμένουν ως τότε για την υποβολή της δήλωσής τους προκειμένου οι επιχειρήσεις να αποστείλουν τις βεβαιώσεις.

Οι κωδικοί που προσυμπληρώνονται με τα εισοδήματα είναι: 301-302,303-304,321-322 και 317-318 (πίνακας μισθωτών υπηρεσιών) 313-314, 315-316, 333-334, 609-610, 603-604, 605-606 (πίνακας παρακαρατηθέντων φόρων).

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει ότι οι κωδικοί δήλωσης Ε1 που αφορούν το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και την παρακράτηση φόρου, εμφανίζονται σε πορτοκαλί πλαίσιο και είναι προσυμπληρωμένοι από τη ΓΓΠΣ ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησής τους από τους φορολογούμενους.

Στην περίπτωση που ως τις 28 Μαρτίου δεν έχουν προσυμπληρωθεί οι κωδικοί αυτοί για κάποιους φορολογουμένους, τότε θα πρέπει να συμπληρώσουν τους υπόλοιπους κωδικούς και να περιμένουν μέχρι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων να παραλάβει τη βεβαίωση αποδοχών τους.

Εάν και μετά τις 28 Μαρτίου εξακολουθούν να μην εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα στοιχεία, ο φορολογούμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον εργοδότη του ή τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση.

Εάν ο εργοδότης δεν υποβάλει τη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων, τότε ο φορολογούμενος συμπληρώνει από την έντυπη βεβαίωση που θα έχει προμηθευτεί από τον εργοδότη τα στοιχεία στον συγκεκριμένο κωδικό. Υπάρχει ενδεχόμενο να του ζητηθεί να αποστείλει στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τις σχετικές βεβαιώσεις.

Στην περίπτωση που τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι λάθος, ο φορολογούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα υπόλοιπα πεδία της δήλωσης, να αποθηκεύσει προσωρινά το Ε1 και να ζητήσει από τον εργοδότη του αποστείλει εκ νέου ηλεκτρονικά τη σωστή βεβαίωση αποδοχών.

Παράλληλα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Κέντρο Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων στα τηλέφωνα 210-4802552 και 15515...
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Read more...

Ραχήλ εναντίον Ρεπούση: Τα πήρατε ή δεν τα πήρατε τα 1.000.000 ευρώ από ΜΚΟ;Κόντρα στη Βουλή ανάμεσα σε Ραχήλ Μακρή και Μαρία Ρεπούση, με την πρώτη να κάνει επίθεση στη δεύτερη για "αμαρτωλά" λεφτά από ΜΚΟ
Πυρά εντός και εκτός ΑΝΕΛ εκτοξεύει η βουλευτής του κόμματος Ραχήλ Μακρή.
Η κυρία Μακρή με σχετική ερώτηση αφήνει αιχμές πως η βουλευτή της ΔΗΜΑΡ Μαρία Ρεπούση πήρε περίπου 1.000.000 ευρώ από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η βουλευτής Κοζάνης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μακρή, "από την αυτοαποκαλούμενη Αριστερά της Ευθύνης, έχουν αποχωρήσει τόσο η Ευθύνη όσο και η Αριστερά. Το μόνο που φαίνεται να έχει απομείνει είναι υπόνοιες διασπάθισης δημοσίου χρήματος, που απαιτούν άμεση διαλεύκανση.
Η κ. Ρεπούση μετά τον "συνωστισμό" στο λιμάνι της Σμύρνης, φέρεται να κατηγορείται για "συνωστισμό" χρημάτων που ξεπερνούν το 1 εκ. ευρώ από μελέτες και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, που πληρώνονται από τις τσέπες των Ελλήνων και Ευρωπαίων φορολογουμένων.
Σαν να μην έφτανε αυτό, ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών εντάσσει την κ. Ρεπούση σε λίστα προσώπων, που δεν έχουν δικαιολογήσει τα εμβάσματα που έστελναν στο εξωτερικό. Η αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ από τη Συγκυβέρνηση, προφανώς ανέστειλε την συγκάλυψη.
Πολλών χρημάτων κρείττον ο παρά του πλήθους έπαινος είχε διδάξει ο Ισοκράτης. Προφανώς, οι διδαχές ήθους δεν έχουν φτάσει ή δεν έχουν οικειοποιηθεί από όλους».
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί Εσωτερικών, Εξωτερικών, Οικονομικών, Δικαιοσύνης:
1.Αληθεύουν τα δημοσιεύματα;
2.Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούν οι υπηρεσίες σας, η κ. Ρεπούση συμμετέχει ή συμμετείχε στη Διοίκηση της συγκεκριμένης ΜΚΟ;
3.Ποια ποσά έχουν δοθεί στη ΜΚΟ «Διοτίμα» από το Ελληνικό Δημόσιο και με ποια αιτιολογία για όλα τα έτη λειτουργίας της;
4.Υπάρχει αναλυτικός κατάλογος ανά Υπουργείο με τις επιχορηγήσεις που έχει λάβει από το 1989 μέχρι σήμερα, η εν λόγω οργάνωση;
5.Σε τι στάδιο βρίσκεται ο έλεγχος του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με το έμβασμα Ρεπούση;
6.Δικαιολογείται το ποσό από το Πόθεν Έσχες και τις φορολογικές δηλώσεις της Βουλευτού;
7.Αποδεικνύεται πως τα χρήματα αυτά στάλθηκαν για «λόγους σπουδών και υγείας», όπως υποστήριξε η κ. Ρεπούση; Παράλληλα, ζητείται η κατάθεση στην Εθνική Αντιπροσωπεία όλων των σχετικών εγγράφων που δικαιολογούν τις απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα. Ειδικότερα, ζητούνται αναλυτικοί πίνακες και στοιχεία για τις επιχορηγήσεις στη ΜΚΟ «Διοτίμα», τον τρόπο που διαχειρίστηκε αυτή τα χρήματα μέσω των σχετικών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα που πέτυχε".
http://news247.gr/

Read more...

Παπαδημούλης: Η γλώσσα Μπαλτάκου, θυμίζει χρυσαυγίτη...
Αντικομμουνιστής δηλώνει ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης και στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, Τάκης Μπαλτάκος.
 «Ασφαλώς και είμαι αντικομμουνιστής, έτσι γεννήθηκα και...
έτσι θα πεθάνω»,υποστήριξε μάλιστα, στο "Βήμα 99,5".

Βεβαιως είπε κι άλλα, «οι καταγγελίες περί ρατσιστικής βίας στο Φαρμακονήσι ήταν ψευδείς» και πρόσθεσε «πάμε να αναδείξουμε τη φωνή των αστυνομικών και των λιμενικών, που πέφτουν θύματα ψευδών ομολογιών των λαθρομεταναστών», τα οποία προκάλεσαν την εντονη αντίδραση του Δημητρη Παπαδημούλη.

Ο βουλευτης του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας  στον ραδιοφωνικό σταθμό "Alpha 9,89" τόνισε ότι είναι πολύ επικίνδυνο ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου να μιλάει με γλώσσα που θυμίζει Χρυσαυγίτη.

«Είναι πολύ ανησυχητικό για τη χώρα, ο Γ.Γ του υπουργικού συμβουλίου να μιλά με γλώσσα που θυμίζει Χρυσαυγίτη. Είναι η πρώτη φορά από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα που ο άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτή τη θέση, αντί να οργανώνει τη δουλειά του αφανώς, παίζει το ρόλο ενός πολιτικού σταρ που δίνει γραμμή στην κυβέρνηση σε κρίσιμες στιγμές. Αξίζει να θυμίσουμε ότι ο κ.Μπαλτάκος, την περίοδο που η ΔΗΜ.ΑΡ έφυγε από την τότε τρικομματική συγκυβέρνηση, είπε στους πολιτικούς συντάκτες ότι «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αν χρειαστεί, θα συνεργαστούμε και με τη Χρυσή Αυγή» τόνισε .

«Αυτά τα δεν με ενδιαφέρει τι λέει η Διεθνής Αμνηστία έχω να τα ακούσω από την εποχή του Παττακού. Λυπάμαι που το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή έχει σήμερα μια μορφή που αποτελεί υβρίδιο των υπολειμμάτων της ΠΟΛΑΝ και του Καρατζαφέρη» πρόσθεσε.

Read more...

Να απαντήσει η ΝΔ για τις φιλοχρυσαυγίτικες και ρατσιστικές απόψεις Μπαλτάκου ...Απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στις δηλώσεις τις εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ και στο ακροδεξιό παραλήρημα του γενικού γραμματέα της κυβέρνησης.
To...
σχόλιο του γραφείου Τύπου για τη δήλωση της Α. Ασημακοπούλου και τις δηλώσεις του Τ. Μπαλτάκου:

«Είναι μάταιο να επισημάνουμε για άλλη μια φορά την αδυναμία της κας Άννα - Μισέλ Ασημακόπουλου να κατανοήσει τις δηλώσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ . Ενδιαφέρον όμως έχει, μια και θέτει ερωτήματα, να μας εξηγήσει αν ο ενιαίος χαρακτήρας του κόμματος του κ. Σαμαρά συγκροτείται στη βάση των ακροδεξιών, ρατσιστικών και φιλοχρυσαυγίτικων απόψεων του κ. Μπαλτάκου».

Η δήλωση της Α. Ασημακοπούλου για τα λεγόμενα του Γ. Δραγασάκη:

«Ο κ. Δραγασάκης δηλώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει ακόμα ένα χρόνο για να μπορέσει να συζητήσει εάν έγινε ή όχι ενιαίο κόμμα. Διαψεύδει τον αρχηγό του, ακυρώνει όσα λέει ο κ. Τσίπρας και δηλώνει ευθέως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ακόμα κόμμα με δημοκρατική λειτουργία και κατευθύνουσα θέληση. Τους αφήνουμε – είναι δικαίωμά τους -να το σκεφτούν.

Εκείνο που δεν είναι δικαίωμα κανενός είναι το ενδεχόμενο ρήξης με την Ε.Ε. για σχέδιο Β και δημοψήφισμα που προβάλλει ο κ. Δραγασάκης στην περίπτωση μιας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Τέτοια περίπτωση βεβαίως δεν υπάρχει. Ισχυρισμοί, όμως, για ρήξη με την Ευρώπη, για σχέδιο Β και δημοψήφισμα υπονομεύουν την πορεία της χώρας. Αποκαλύπτουν πόσο επικίνδυνος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας για τα συμφέροντα της χώρας».


left.gr

Read more...

Νέα καταδίκη για τον Παύλο Ψωμιάδη...


Δύο πολίτες κινήθηκαν δικαστικά εναντίον του...
Σε τρία χρόνια κάθειρξη για απάτη καταδικάστηκε ο Παύλος Ψωμιάδης της ΑΣΠΙΣ.

Δύο πολίτες από τις Σέρρες είχαν κινηθεί δικαστικά εναντίον του και ...
γι’ αυτό η Δικαιοσύνη τον έκρινε ένοχο.

Ο Παύλος Ψωμιάδης βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού εκτίοντας ποινή κάθειρξης οκτώ ετών, η οποία του επιβλήθηκε τον Απρίλιο του 2012 για την πλαστή εγγυητική επιταγή των περίπου 550.000.000 ευρώ που προσκόμισε το 2009 στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.

newsbeast.gr

Read more...

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση Έως τις 20 Απριλίου θα καταβληθεί η πρώτη δόση του οικογενειακού επιδόματος


Έως τις 20 Απριλίου θα καταβληθεί η πρώτη δόση του οικογενειακού επιδόματος

Αθήνα
Μέχρι τις 20 Απριλίου θα καταβληθεί η πρώτη δόση των οικογενειακών επιδομάτων που πλέον θα χορηγούνται ανά τρίμηνο.

Αυτό προκύπτει από κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση και του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη, σύμφωνα με την οποία το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες θα καταβάλλονται ανά τρίμηνο, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και εντός είκοσι ημερολογιακών ημερών.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Read more...

Απέρριψε τους ισχυρισμούς των ομολογιούχων ΣτΕ: Συνταγματικό και νόμιμο το κούρεμα των ομολόγων το Μάρτιο 2012


ΣτΕ: Συνταγματικό και νόμιμο το κούρεμα των ομολόγων το Μάρτιο 2012
  (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )

Αθήνα
Συνταγματικό, νόμιμο και σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) έκρινε το «κούρεμα» (PSI) των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, που έγινε τον Μάρτιο του 2012, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις υπ' αριθμ' 1116 και 1117/2014 αποφάσεις της.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ απέρριψε κατά πλειοψηφία (31 υπέρ και 7 ή 8 κατά, ανάλογα με το νομικό ζήτημα που τέθηκε προς ψηφοφορία) όλους τους ισχυρισμούς των περίπου 7.000 ομολογιούχων (φυσικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ΕΔΟΕΑΠ, φαρμακευτικές εταιρείες, ΤΕΙ Καβάλας, κ.λπ.) οι οποίοι υποστήριζαν ότι με το PSI είχαν απώλεια κεφαλαίου 53,5%.

Η Ολομέλεια αναφέρει ότι ο νόμος 4050/2012 για τη διαδικασία «αντικατάστασης των τίτλων εκδόσεως ή εγγυήσεως του ελληνικού Δημοσίου με νέους τίτλους» προβλέφθηκε για λογούς δημοσίου συμφέροντος και με αυτήν την αντικατάσταση μειώθηκε το δημόσιο χρέος, ενώ ο εν λόγω νόμος δεν θεσπίστηκε «κατά τρόπο αυθαίρετο από το νομοθέτη, αλλά σύμφωνα με τα διεθνή συναλλακτικά ήθη, όπως αυτά εξελίσσονται».

Οι σύμβουλοι Επικρατείας δεν παραλείπουν να αναφέρουν ότι η περιουσιακή απώλεια των ομολογιούχων ήταν «ιδιαιτέρως σοβαρή» αλλά «δεν προκύπτει ότι ήταν απρόσφορη ή μη αναγκαία ή υπέρμετρη» έτσι ώστε «να κριθεί απαγορευμένη» από τα άρθρα 17 και 25 του Συντάγματος και την ΕΣΔΑ.

Σύμφωνα με τους δικαστές, η πράξη υπουργικού συμβουλίου 5/2012, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι ανταλλαγής των ομολόγων, εκδόθηκε καθώς διαπιστώθηκε η επιτακτική και άμεση ανάγκη μείωσης του δημοσίου χρέους και επαναφορά του σε πορεία βιωσιμότητας. Δηλαδή, για την αποφυγή της στάσης των πληρωμών (γι' αυτό το θέμα μειοψήφησαν οκτώ δικαστές).

Επίσης, κρίθηκε ότι το κούρεμα των ομολόγων δεν προσκρούει στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει την αρχή του κράτους δικαίου, στην έννοια του οποίου περιλαμβάνεται η ασφάλεια του δικαίου στις οικονομικές συναλλαγές, ούτε στο άρθρο 5 του Συνταγματικού Χάρτη που κατοχυρώνει το δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν ελεύθερα στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Ακόμη, δεν προσκρούει στη συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4), γιατί ήταν γενική η ρύθμιση που έγινε, όπως αναφέρει η Ολομέλεια του ΣτΕ, αλλά ούτε στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, ούτε στο άρθρο 17 του Συντάγματος που προστατεύουν την περιουσία.

Στις δικαστικές αποφάσεις υπογραμμίζεται ότι από τα στοιχεία που είχαν στα χέρια τους προκύπτει πως «η αγοραία αξία των νέων τίτλων των ομολογιούχων, αν και υπολείπεται της ονομαστικής αξίας τους, έχει τάση σαφώς ανοδική» και ότι εάν οι προσφεύγοντες στο ΣτΕ «παρά την ανοδική αυτή τάση, αποφάσισαν να ρευστοποιήσουν τους νέους τίτλους στις 8.2.2013 θα αποκόμιζαν το 29,246% της ονομαστικής αξίας των ακυρωθέντων τίτλων και όχι το 21,3%, όπως ισχυρίζονται».

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει χιλιάδες ομολογιούχοι (φυσικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ΕΔΟΕΑΠ, φαρμακευτικές εταιρείες, ΤΕΙ Καβάλας, κ.λπ.) και στρέφονταν κατά των πράξεων του υπουργικού συμβουλίου (5 και 10/2012), των αποφάσεων του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, με τις οποίες υλοποιήθηκε το PSI.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Read more...

Εντός των ημερών οι υπογραφές Ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος


Ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
η επιλογή θα γίνει με εισοδηματικά κριτήρια και το ποσό που θα δοθεί ανά άτομο είναι 200 ευρώ.   (Φωτογραφία:  Τα Νέα )

Αθήνα
Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να υπογραφούν οι υπουργικές αποφάσεις για την ενεργοποίηση του πιλοτικού προγράμματος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.
Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εργασίας, η επιλογή θα γίνει με εισοδηματικά κριτήρια και το ποσό που θα δοθεί ανά άτομο είναι 200 ευρώ.
Το ποσό θα προσαυξάνεται κατά 70 ευρώ για τον σύζυγο ή τη σύζυγο και κατά 50 ευρώ για το κάθε παιδί.
Όσοι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια αλλά λαμβάνουν ήδη κάποιο προνοιακό επίδομα θα λαμβάνουν τη διαφορά.
Για την πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος έχουν εγγραφεί 20 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2014, που προέρχονται από το πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού.
Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα καταβάλλεται στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυμαίνεται από 200 έως 420 ευρώ.
Η Ελλάδα και η Ουγγαρία είναι οι μόνες χώρες στην Ευρώπη των «25», που δεν καταβάλλεται τέτοιας μορφής επίδομα.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Read more...

Δεκτή η αίτηση της 50χρονης Αποφυλακίζεται με εγγύηση κατηγορούμενη στην υπόθεση του Οίκου Ναύτου


Αποφυλακίζεται με εγγύηση κατηγορούμενη στην υπόθεση του Οίκου Ναύτου
  (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )

Αθήνα
Αποφυλακίζεται με την επιβολή περιοριστικών όρων η θεωρούμενη βασική κατηγορουμένη στην υπόθεση της απάτης σε βάρος του «Οίκου του Ναύτου», υπάλληλος του Ταμείου που είναι αποσπασμένη στο υπουργείο Παιδείας.
Με διάταξή του ο ανακριτής της υπόθεσης έκανε δεκτή την αίτηση της 50χρονης κατηγορουμένης υπαλλήλου που θεωρείται ότι οργάνωσε το σχέδιο σε βάρος του Ταμείου και αντικαθιστά την προσωρινή της κράτηση με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης ανά τακτά διαστήματα στο αστυνομικό τμήμα ενώ της επιβάλει και χρηματική εγγύηση 50.000 ευρώ.
Για την υπόθεση πλέον παραμένει κρατούμενη μία από τους έξι κατηγορούμενους, υπάλληλος του Οίκου Ναύτου, καθώς εκτός φυλακής με την επιβολή περιοριστικών όρων βρίσκεται και ο κατηγορούμενος οικονομικός διευθυντής του ταμείου.
Η υπόθεση με το ταμείο των Ναυτικών έφθασε στην Δικαιοσύνη μετά από καταγγελία, στα τέλη Σεπτεμβρίου, του ιδιοκτήτη 5 ιδιωτικών κλινικών της Αττικής στους Εισαγγελείς Διαφθοράς ότι υπάλληλοι του Οίκου Ναύτου του ζήτησαν να πληρωθεί εκ νέου για υπηρεσίες για τις οποίες ήδη είχε εξοφληθεί από το Ταμείο με ποσό 1.153.000 ευρώ.
Οι κατηγορούμενοι υπάλληλοι, σύμφωνα με τον κλινικάρχη, του πρότειναν να του καταβάλουν εκ νέου το ποσό για τα ίδια εξοφλημένα παραστατικά έγγραφα με όφελος δικό του το 50% του ποσού ενώ οι ίδιοι θα μοιράζονταν το υπόλοιπο ποσό.
Οι καταγγελίες είχαν οδηγήσει σε αστυνομική επιχείρηση παρουσία του επίκουρου Οικονομικού Εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση που οδήγησε στην επ΄αυτοφώρω σύλληψη των εμπλεκομένων σε ραντεβού που είχε κλειστεί για να εισπράξουν 205.000 ευρώ από τον ιδιοκτήτη των κλινικών.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Read more...