Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Παρά τη μικρή μείωση, υποφέρουν 4 εκατ. Σε κίνδυνο φτώχειας το 35,7% των Ελλήνων, υψηλή και η παιδική φτώχεια


Σε κίνδυνο φτώχειας το 35,7% των Ελλήνων, υψηλή και η παιδική φτώχεια
  (Φωτογραφία:  Reuters )
Αθήνα
Το 35,7% του πληθυσμού της Ελλάδας βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ (για το 2015 με βάση τα εισοδήματα του 2014), ποσοστό που παραμένει ανησυχητικά υψηλό παρά τη μικρή μείωση που παρουσιάζει έναντι του προηγούμενου έτους.

Σοκαριστικό είναι και το ποσοστό παιδικής φτώχειας 26,6% που βαίνει μάλιστα αυξανόμενο.

Το 18,7% του πληθυσμού διαβιοί σε νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο.

Οι συνθήκες που βιώνουν σχεδόν 4 εκατ. άνθρωποι γίνονται καλύτερα αντιληπτές αν ληφθεί υπόψη ότι το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται σε ετήσιο εισόδημα 9.475 ευρώ (περίπου 790 ευρώ μηνιαίως), για τετραμελή οικογένεια.

Σε 8.796 ευρώ διαμορφωνόταν το 2015 το μέσο ετήσιο ατομικό εισόδημα και το μέσο ετήσιο διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών της χώρας σε 17.182 ευρώ.

Στα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα της έρευνας ανήκει και το στοιχείο που δείχνει ότι στην Ελλάδα των μνημονίων, κίνδυνο φτώχειας αντιμετωπίζουν και οι εργαζόμενοι, σαφώς πολύ χαμηλότερο από ό,τι οι άνεργοι, αλλά ...η εύρεση δουλειάς δεν απομακρύνει την απειλή της φτώχειας.

Αν μάλιστα μιλάμε για δουλειά μερικής απασχόλησης τότε ο κίνδυνος φτώχειας αυξάνεται σημαντικά (στο 28,2% από 11,6% που είναι για τους πλήρως απασχολούμενους), στοιχείο που θα ήταν καλό να ληφθεί υπόψη κατά τη συζήτηση των εργασιακών αλλαγών στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης...

Εύρημα που επίσης πρέπει να προβληματίσει και να αναλυθεί εκτενώς ιδιαίτερα τώρα που η κυβέρνηση τονίζει ότι στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής βρίσκεται η δίκαιη ανάπτυξη και ανακατανομή του εισοδήματος, είναι και ότι ο δείκτης οικονομικής ανισότητας μεταξύ του πλουσιότερου 20% και του φτωχότερου 20% του πληθυσμού παραμένει αμετάβλητος.

Τα στοιχεία παραμένουν άκρως ανησυχητικά
Με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών 2015, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2014, ο πληθυσµός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισµό ανέρχεται στο 35,7% του πληθυσµού της χώρας, παρουσιάζοντας µικρή µείωση σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά.

Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισµού είναι υψηλότερος στην περίπτωση των ατόµων ηλικίας 18-64 ετών (39,4%).

Το Γράφηµα 1 παρουσιάζει την εξέλιξη -και συγκεκριµένα την ανοδική τάση από το 2010 και µετά- του δείκτη την τελευταία δεκαετία. 


 • Ο πληθυσµός ηλικίας 18-64 ετών που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισµό εκτιµάται για τους Έλληνες σε 37,4% και για τους αλλοδαπούς που διαµένουν στην Ελλάδα σε 64,3%.
 • Ο πληθυσµός ηλικίας 18-64 ετών που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισµό εκτιµάται για τους αλλοδαπούς που διαµένουν στην Ελλάδα, αλλά γεννήθηκαν σε χώρα εκτός Ελλάδος σε 63,4%
 • Το ποσοστό του πληθυσµού, που ενώ δε βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, διαβιοί σε νοικοκυριά µε υλική στέρηση αλλά χωρίς χαµηλή ένταση εργασίας ανέρχεται σε 8,4%
 • Το ποσοστό του πληθυσµού, που δε βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, και διαβιοί σε νοικοκυριά χωρίς υλική στέρηση αλλά µε χαµηλή ένταση εργασίας ανέρχεται σε 4,8%
 • Το ποσοστό του πληθυσµού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας αλλά διαβιοί σε νοικοκυριά χωρίς υλική στέρηση και χωρίς χαµηλή ένταση εργασίας ανέρχεται σε 7,0%
Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας, στα 9.475 ευρώ το κατώφλι
Το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 4.512 ευρώ ετησίως ανά άτοµο και σε 9.475 ευρώ για νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο εξαρτώµενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.

Το έτος 2015, το 21,4% του συνολικού πληθυσµού της χώρας ήταν σε κίνδυνο φτώχειας όταν το όριο φτώχειας ορίζεται στο 60% του διάµεσου συνολικού ισοδύναµου εισοδήµατος του νοικοκυριού.

Ο παραπάνω δείκτης που κατά το 2005 (µε περίοδο αναφοράς εισοδήµατος το 2004) ανερχόταν στο 19,6%, σηµείωσε αύξηση κατά το 2011 και το 2012 (στο 21,4% και 23,4% αντίστοιχα), ενώ άρχισε να µειώνεται από το 2013.

860 νοικοκυριά κινδυνεύουν από φτώχεια
Το µέσο ετήσιο ατοµικό ισοδύναµο εισόδηµα ανέρχεται σε 8.796 ευρώ και το µέσο ετήσιο διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών της χώρας σε 17.182 ευρώ.

Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιµώνται σε 860.117 σε σύνολο 4.195.840 νοικοκυριών, και τα µέλη τους σε 2.293.172 στο σύνολο των 10.723.089 ατόµων του πληθυσµού της χώρας. 

Αυξάνεται η παιδική φτώχεια
Σοκαριστικό και ντροπιαστικό είναι το ποσοστό παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα, ενώ άκρως ανησυχητικό είναι ότι αυξάνεται.

Ειδικότερα, ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε 26,6%, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2014, ενώ είναι υψηλότερος κατά 5,2 ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού.
Αντίθετα ο κίνδυνος φτώχειας για την άλλη ευαισθητή ομάδα, αυτή των ηλικιωμένων εμφανίζει μείωση. Ειδικότερα, ο κίνδυνος φτώχειας για άτοµα ηλικίας άνω των 65 ετών ανέρχεται σε 13,7% παρουσιάζοντας µείωση σε σχέση µε το 2014.

Για ποιες ομάδες πληθυσμού αυξήθηκε ο κίνδυνος φτώχειας
Ο πληθυσµός που διαβιοί σε νοικοκυριά που δεν εργάζεται κανένα µέλος ή εργάζεται λιγότερο από 3 µήνες, συνολικά, το έτος, ανέρχεται σε 1.111.300 άτοµα ή σε 18,7% του πληθυσµού ηλικίας 18 - 59 ετών, ενώ το προηγούµενο έτος (2014) ανερχόταν σε 1.165.800 άτοµα.

Από τη µία πλευρά, αύξηση σηµείωσε το ποσοστό του πληθυσµού που απειλείται από τη φτώχεια, ως προς το σύνολο του πληθυσµού, στη περίπτωση των:

 • Εργαζοµένων γυναικών κατά 0,6 ποσοστιαίες µονάδες (11,0%). Η αύξηση αφορά κυρίως στις περιπτώσεις αυτοαπασχολούµενων γυναικών (1,8 ποσοστιαίες µονάδες) και λιγότερο στη περίπτωση όσων εργάζονται σε µισθωτές εργασίες (0,4 ποσοστιαίες µονάδες)
 • Μονογονεϊκών νοικοκυριών κατά 4,4 ποσοστιαίες µονάδες (32,2%)
 • Νοικοκυριών µε έναν ενήλικα κάτω των 65 ετών κατά 4,2 ποσοστιαίες µονάδες (27,8%)
Από την άλλη πλευρά, µειωµένο εµφανίζεται το ποσοστό του πληθυσµού που απειλείται από τη φτώχεια στην περίπτωση των:

 • Μη εργαζοµένων γυναικών κατά 1,9 ποσοστιαίες µονάδες (24,0%)
 • Λοιπών µη οικονοµικά ενεργών γυναικών (εκτός συνταξιούχων) κατά 2,7 ποσοστιαίες µονάδες (25,6%)
 • Νοικοκυριών µε δύο ενήλικες και ένα εξαρτώµενο παιδί κατά 3,7 ποσοστιαίες µονάδες (18,9%)
 •  Νοικοκυριών αποτελούµενων από τρείς ή περισσότερους ενήλικες κατά 3,1 ποσοστιαίες µονάδες (18,6%)
Ο πληθυσµός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισµό ανέρχεται σε 3.828.500 άτοµα ή σε 35,7% του συνόλου του πληθυσµού, σηµειώνοντας µικρή µείωση κατά 0,3 ποσοστιαίες µονάδες (κατά το έτος 2014 ήταν 3.884.700 άτοµα που αντιστοιχούσαν στο 36,0% του πληθυσµού).

Ο κίνδυνος φτώχειας µετά τις κοινωνικές µεταβιβάσεις, υπολογιζόµενος µε κατώφλια διάφορα του 60% του διάµεσου συνολικού διαθέσιµου ισοδύναµου εισοδήµατος, ανέρχεται σε: 9,3%, αν το κατώφλι οριστεί στο 40% του διάµεσου συνολικού διαθέσιµου ισοδύναµου εισοδήµατος, 14,1%, αν το κατώφλι οριστεί στο 50% του διάµεσου συνολικού διαθέσιµου ισοδύναµου εισοδήµατος και 26,3%, αν το κατώφλι οριστεί στο 70% του διάµεσου συνολικού διαθέσιµου ισοδύναµου εισοδήµατος, αντίστοιχα.

Εκτόξευση φτώχειας χωρίς επιδόματα και συντάξεις
Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας πριν από όλες τις κοινωνικές µεταβιβάσεις (δηλαδή µη συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών επιδοµάτων και των συντάξεων στο συνολικό διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών) ανέρχεται σε 52,9%, ενώ, όταν περιλαµβάνονται µόνο οι συντάξεις και όχι τα κοινωνικά επιδόµατα, µειώνεται στο 25,5%.

Αναφορικά µε τα κοινωνικά επιδόµατα, επισηµαίνεται ότι αυτά περιλαµβάνουν παροχές κοινωνικής βοήθειας (όπως το ΕΚΑΣ, το επίδοµα µακροχρόνια ανέργων κλπ.), οικογενειακά επιδόµατα (όπως επιδόµατα τέκνων), καθώς και επιδόµατα ή βοηθήµατα ανεργίας, ασθένειας, αναπηρίας ή ανικανότητας, ή και εκπαιδευτικές παροχές.

∆εδοµένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας µετά τις κοινωνικές µεταβιβάσεις ανέρχεται σε 21,4%, διαπιστώνεται ότι, τα κοινωνικά επιδόµατα συµβάλλουν στη µείωση του ποσοστού της φτώχειας κατά 4,1 ποσοστιαίες µονάδες, ενώ οι συντάξεις κατά 27,4 ποσοστιαίες µονάδες.

Το σύνολο των κοινωνικών µεταβιβάσεων µειώνει το ποσοστό της φτώχειας κατά 31,5 ποσοστιαίες µονάδες.

Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας πριν από όλες τις κοινωνικές µεταβιβάσεις (δηλαδή µη συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών επιδοµάτων και των συντάξεων στο συνολικό διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών) εκτιµάται σε 88,6% για άτοµα ηλικίας 65 ετών και άνω, ενώ πριν τα κοινωνικά επιδόµατα (συµπεριλαµβανοµένων των συντάξεων) εκτιµάται στο 16,7%.
Ο κίνδυνος φτώχειας πριν από όλες τις κοινωνικές µεταβιβάσεις για άτοµα ηλικίας 18-64 ετών (µη συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών επιδοµάτων και των συντάξεων στο διαθέσιµο εισόδηµα), εκτιµάται στο 44,9%, ενώ όταν δεν συµπεριλαµβάνονται τα κοινωνικά επιδόµατα στο διαθέσιµο εισόδηµα αλλά συµπεριλαµβάνονται οι συντάξεις, εκτιµάται στο 26,4%.

Οι κοινωνικές µεταβιβάσεις (συµπεριλαµβανοµένων των συντάξεων) αποτελούν το 34,5% του συνολικού ισοδύναµου διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών της χώρας, εκ του οποίου οι συντάξεις αναλογούν στο 87,2%, ενώ τα κοινωνικά επιδόµατα στο 12,8%. 

Ο κίνδυνος φτώχειας αναλόγως φύλου, ηλικίας

 • Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας, κατά τα προηγούµενα έτη ήταν ελαφρώς υψηλότερο για τις γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες, το 2014 διαµορφώθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα και για τα δύο φύλα, ενώ µε βάση τα στοιχεία του 2015 εµφανίζεται ελαφρώς υψηλότερο στους άνδρες σε σχέση µε τις γυναίκες, συγκεκριµένα 21,5% και 21,2%, αντίστοιχα.
 • Ο κίνδυνος φτώχειας για άτοµα ηλικίας άνω των 65 ετών υπολογίζεται σε 15,2% για τις γυναίκες και σε 11,9% για τους άνδρες
 • Ο κίνδυνος φτώχειας για άτοµα ηλικίας άνω των 75 ετών υπολογίζεται σε 15,1%, ενώ για άτοµα ηλικίας κάτω των 75 ετών σε 22,1%
 • Ο κίνδυνος φτώχειας για τις γυναίκες άνω των 75 ετών εκτιµάται σε 18,1% ενώ για τους άνδρες της αντίστοιχης οµάδας ηλικιών εκτιµάται σε 11,2%
 • Ο κίνδυνος φτώχειας των νοικοκυριών µε δύο ενήλικες και ένα εξαρτώµενο παιδί έχει σηµειώσει µείωση σε σχέση µε το 2014 κατά 3,7 ποσοστιαίες µονάδες και ανέρχεται σε 18,9%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για τα νοικοκυριά µε δύο γονείς και δύο εξαρτώµενα παιδιά έχει αυξηθεί κατά 1,6 ποσοστιαίες µονάδες και ανέρχεται σε 23,6%. Επιπλέον, έχει µειωθεί και ο κίνδυνος φτώχειας για νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και τρία ή περισσότερα εξαρτώµενα παιδιά, ως αποτέλεσµα των οικογενειακών παροχών
Η φτώχεια απειλεί και εργαζόμενους

Οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν χαµηλότερο κίνδυνο φτώχειας σε σύγκριση µε τους ανέργους και τους οικονοµικά µη ενεργούς (νοικοκυρές κλπ.). Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τους εργαζοµένους ανέρχεται σε 13,4% και εµφανίζεται, όπως αναφέρθηκε, µειωµένο στην περίπτωση των ανδρών και αυξηµένο στην περίπτωση των γυναικών (15,2% και 11,0% αντίστοιχα).

Για τους ανέργους ο κίνδυνος φτώχειας ανέρχεται σε 44,8%, παρουσιάζοντας σηµαντική διαφορά µεταξύ ανδρών και γυναικών (50,7% και 39,3% αντίστοιχα). Ο κίνδυνος φτώχειας για όσους είναι οικονοµικά µη ενεργοί (µη συµπεριλαµβανοµένων των συνταξιούχων) έχει µειωθεί κατά 2,2 ποσοστιαίες µονάδες και ανέρχεται σε 26,2%.

Ο κίνδυνος φτώχειας για τους εργαζοµένους µε πλήρη απασχόληση ανέρχεται σε 11,6%, ενώ για τους εργαζοµένους µε µερική απασχόληση ανέρχεται σε 28,2%.

Αμετάβλητη η απόσταση μεταξύ πλούσιων -φτωχών

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται στοιχεία για την ανισότητα στην κατανοµή του εισοδήµατος, τα οποία προέρχονται από τα διαθέσιµα αποτελέσµατα της δειγµατοληπτικής Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών, έτους 2015 (SILC), µε περίοδο αναφοράς εισοδήµατος το έτος 2014.

Η ανισότητα εκφράζεται, κυρίως, µε το δείκτη κατανοµής εισοδήµατος σε πεντηµόρια (S80/S20) και το δείκτη άνισης κατανοµής εισοδήµατος (συντελεστής Gini).

Ο δείκτης κατανοµής εισοδήµατος (S80/S20) σε πεντηµόρια εισοδήµατος αναφέρεται στο µερίδιο του ισοδύναµου διαθέσιµου εισοδήµατος του «πλουσιότερου» 20% του πληθυσµού προς το ανάλογο εισόδηµα του «φτωχότερου» 20% του πληθυσµού και επηρεάζεται από τις ακραίες τιµές της κατανοµής του εισοδήµατος, δηλαδή στο πλουσιότερο και στο φτωχότερο τµήµα του πληθυσµού.

 • Ο δείκτης S80/S20 το 2015, µε περίοδο αναφοράς εισοδήµατος το 2014, παραµένει αµετάβλητος σε σχέση µε το 2014 (µε περίοδο αναφοράς εισοδήµατος το 2013) και ανέρχεται στο 6,5, δηλαδή, το µερίδιο του εισοδήµατος του πλουσιότερου 20% του πληθυσµού είναι 6,5 φορές µεγαλύτερο από το µερίδιο του εισοδήµατος του φτωχότερου 20% του πληθυσµού.
 • Η οικονοµική ανισότητα µεταξύ των ατόµων ηλικίας 65 ετών και άνω παραµένει επίσης στα ίδια επίπεδα και διαµορφώνεται στο 4,1 όπως ήταν και το 2014, ενώ µεταξύ των ατόµων κάτω των 65 ετών διαµορφώνεται στο 7,4 παρουσιάζοντας µικρή άνοδο σε σχέση µε το 2014, που ήταν στο 7,3.
Στον πίνακα 2 εµφανίζεται το µερίδιο εισοδήµατος ανά τεταρτηµόρια. Το πρώτο τεταρτηµόριο των νοικοκυριών αντιπροσωπεύει το 25% των νοικοκυριών µε το χαµηλότερο εισόδηµα, το οποίο κατέχει το 8,9% του συνολικού εθνικού εισοδήµατος, ενώ το 2014 κατείχε το 9,0%. Το τέταρτο τεταρτηµόριο, που αντιπροσωπεύει το 25% των νοικοκυριών µε το υψηλότερο εισόδηµα, σε σχέση µε το προηγούµενο έτος κατέχει µικρότερο µέρος του συνολικού εθνικού εισοδήµατος, και συγκριµένα το 47,2% έναντι του 47,6% που κατείχε το 2014.∆είκτης άνισης κατανοµής εισοδήµατος (συντελεστής GINI)

Για καλύτερη καταγραφή της οικονοµικής ανισότητας χρησιµοποιείται συµπληρωµατικά ο δείκτης άνισης κατανοµής εισοδήµατος (συντελεστής Gini), ο οποίος, σε αντίθεση µε το δείκτη κατανοµής εισοδήµατος (S80/S20) σε πεντηµόρια εισοδήµατος, δεν επηρεάζεται από τις ακραίες τιµές της κατανοµής του εισοδήµατος.

Ο δείκτης άνισης κατανοµής εισοδήµατος (συντελεστής Gini) ορίζεται ως ο λόγος των αθροιστικών µεριδίων του πληθυσµού, κατανεµηµένου ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος, προς το αθροιστικό µερίδιο του συνολικού εισοδήµατος όλου του πληθυσµού. Η τιµή του κυµαίνεται από 0 (ή 0%), που αντιστοιχεί σε πλήρη εισοδηµατική ισότητα έως 1 (ή 100%) που αντιστοιχεί σε πλήρη εισοδηµατική
ανισότητα, και ερµηνεύεται ως η στατιστικά αναµενόµενη διαφορά του αποτελέσµατος της σύγκρισης δύο τυχαίων εισοδηµάτων, ως ποσοστό του µέσου όρου.

Αν όλο το εθνικό εισόδηµα ήταν συγκεντρωµένο σε ένα άτοµο, ο συντελεστής θα ήταν 1. Αν ο συντελεστής Gini ήταν π.χ. 30%, το εισόδηµα 2 τυχαίων ατόµων θα διέφερε κατά 30% του µέσου όρου.

 • Ο συντελεστής Gini κυµάνθηκε το 2015 σε 34,2%, σηµειώνοντας µια µείωση κατά 1,1 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 2009. Το παραπάνω ποσοστό ερµηνεύεται ως εξής: αν επιλέξουµε 2 τυχαία άτοµα του πληθυσµού, αναµένουµε ότι το εισόδηµά τους θα διαφέρει κατά 34,2% του µέσου όρου.
 • Σε σύγκριση µε το 1994, έτος κατά το οποίο άρχισε η έρευνα, η συνολική ανισότητα µειώθηκε κατά 3,2 ποσοστιαίες µονάδες (37,4% το 1994).
Μερίδιο εισοδήµατος σε τεταρτηµόρια
Τα στοιχεία της κατανοµής του εισοδήµατος σε τεταρτηµόρια εκφράζουν το ποσοστό του συνολικού εθνικού εισοδήµατος που κατέχει κάθε ένα από τέσσερα (ίσα) τµήµατα του πληθυσµού.

Συγκεκριµένα, εάν κατατάξουµε τα άτοµα του πληθυσµού σε αύξουσα σειρά µε βάση το εισόδηµά τους (από το µικρότερο στο µεγαλύτερο) και στη συνέχεια χωρίσουµε τον πληθυσµό σε τέσσερα ίσα µέρη (µε βάση το συνολικό αριθµό των ατόµων), προκύπτουν τα εξής:

 • το 25% του πληθυσµού µε το χαµηλότερο εισόδηµα (1ο τεταρτηµόριο) κατέχει το 8,9% του συνολικού εθνικού διαθέσιµου εισοδήµατος, δηλαδή ποσοστό µειωµένο κατά 0,1 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 2014 (Πίνακας 2).
 • το 25% του πληθυσµού µε το υψηλότερο εισόδηµα (4ο τεταρτηµόριο) κατέχει το 47,2% του συνολικού εθνικού διαθέσιµου εισοδήµατος, δηλαδή ποσοστό µειωµένο κατά 0,4 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 2014
 • το 50% του πληθυσµού µε µεσαία εισοδήµατα (2ο και 3ο τεταρτηµόριο) κατέχουν το 43,9% του εθνικού διαθέσιµου εισοδήµατος, δηλαδή ποσοστό υψηλότερο κατά 0,5 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 2014
 • το υψηλότερο ατοµικό εισόδηµα για το 1ο τεταρτηµόριο ανέρχεται σε 4.924 ευρώ
 • το χαµηλότερο ατοµικό εισόδηµα για το 4ο τεταρτηµόριο ανέρχεται σε 10.860 ευρώ
Αργυρώ Τσατσούλη

Newsroom ΔΟΛ

Read more...

Μίνι Σύνοδος Κορυφής για το Brexit τη Παρασκευή...


Μίνι Σύνοδος Κορυφής για το Brexit τη Παρασκευή
Η ατζέντα της συζήτησης θα καθοριστεί φυσικά από το...
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος

Στις 11:30 ώρα Ελλάδος την Παρασκευή 24 Ιουνίου, μια ημέρα δηλαδή μετά το Βρετανικό δημοψήφισμα για το Ευρωπαϊκοί Μέλλον της Μεγάλης Βρετανίας, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν Κλόντ Γιούνκερ, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς και ο Πρωθυπουργός της Ολλανδίας (της Προεδρεύουσας χώρας της ΕΕ) θα συναντηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για μια μίνι Σύνοδο Κορυφής, έτσι ώστε να εξεταστεί το αποτέλεσμα του Βρετανικού δημοψηφίσματος.

Η ατζέντα της συζήτησης θα καθοριστεί φυσικά από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, καθώς μια υπερίσχυση της ψήφου για έξοδο θα σημαίνει πως οι Πρόεδροι θα πρέπει να συζητήσουν το τι μέλλει γενέσθαι δεδομένων των νέων συνθηκών. Μια ψήφος για έξοδος σημαίνει ένα «θερμό καλοκαίρι» στις Βρυξέλλες, με Συνόδους Κορυφής έτσι ώστε να διαπιστωθεί το πλαίσιο της εξόδου και η νέα σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αντίθετα μια ψήφος υπέρ της παραμονής του ΗΒ, θα σηματοδοτήσει την εκκίνηση μια συζήτησης για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τις μεταρρυθμίσεις που θα χρειαστεί έτσι ώστε να αποφευχθεί ένα νέο επεισόδιο κράτους μέλους που επιθυμεί την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στα σενάρια που θέλουν πάντως τον Πρόεδρο Ζαν Κλόντ Γιούνκερ να παραιτείται από Πρόεδρος της Επιτροπής, ο εκπρόσωπος Τύπου Μαργαρίτης Σχοινάς απάντησε λακωνικά «όχι» σε σχετική ερώτηση από δημοσιογράφο.

Read more...

Εγκαίνια από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Πλήθος κόσμου στα εγκαίνια της έκθεσης για τον Ανδρέα Παπανδρέου


Πλήθος κόσμου στα εγκαίνια της έκθεσης για τον Ανδρέα Παπανδρέου
Από τα εγκαίνια της έκθεσης στη Βουλή  

Αθήνα
Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στα εγκαίνια της έκθεσης «Ανδρέας Γ. Παπανδρέου, 1919-1996: προσωπική και πολιτική διαδρομή» που παρουσιάζεται από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.


Ξενάγηση του πρωθυπουργού στην έκθεση (Φωτογραφία Νίκος Χασαπόπουλος)

Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, παρόντος του πρωθυπουργού Αλεξη Τσίπρα. Παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Σημίτης και Γιώργος Παπανδρέου, η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά, ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης, οι Νίκος και Αντρίκος Παπανδρέου, η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου, βουλευτές, καθώς και μέλη των υπουργικών συμβουλίων του Ανδρέα Παπανδρέου που βρίσκονται ακόμη εν ζωή.Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και οι παρευρισκόμενοι ξεναγήθηκαν στα εκθέματα της έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει αντικείμενα και ντοκουμέντα που συνδέονται με την προσωπική και πολιτική δράση του πρώην πρωθυπουργού και ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου.


Η Σοφία Παπανδρέου (Φωτογραφία Νίκος Χασαπόπουλος)


Η Δήμητρα Λιάνη - Παπανδρέου (Φωτογραφία Νίκος Χασαπόπουλος)


Παρόντες ήταν, επίσης, ο πρώην πρωθυπουργός Ιωάννης Γρίβας, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησαν μεταξύ άλλων η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη, οι υπουργοί Παιδείας, Νίκος Φίλης και Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης και ο προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάρκος Μπόλαρης.
Από τη ΝΔ παραβρέθηκε ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Τραγάκης, από το ΚΚΕ ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Λαμπρούλης και από την Ένωση Κεντρώων ο βουλευτής Μάριος Γεωργιάδης και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Γιάννης Καλιάνος.
Στην εκδήλωση ήταν παρών και ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος.
Φωτογραφίες, πρωτοσέλιδα εφημερίδων, έντυπα, χειρόγραφα, αφίσες και οπτικοακουστικά τεκμήρια παρουσιάζουν τη ζωή και το έργο του ακαδημαϊκού, πολιτικού και πρωθυπουργού που αποτέλεσε κεντρικό πρόσωπο στα πολιτικά δρώμενα της Ελλάδας κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα.

Η έκθεση, δομημένη χρονολογικά, επιχειρεί να αναδείξει πτυχές της σκέψης του, του οράματός του, των πολιτικών πρωτοβουλιών και των επιτευγμάτων του.

Τα τεκμήρια της έκθεσης προέρχονται από ελληνικά και ξένα αρχεία, δημόσια και ιδιωτικά, κατά κύριο λόγο από το Ίδρυμα Ανδρέα Γ. Παπανδρέου και τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και της ΕΡΤ, της Τράπεζας της Ελλάδας, του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου, του Μουσείου Μπενάκη, του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, του Κολλεγίου Αθηνών, του Ιδρύματος «Μελίνα Μερκούρη», του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Σημίτης», του Πειραματικού Σχολείου και του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας κ.ά.

Η έκθεση θα λειτουργεί έως τις 30 Δεκεμβρίου 2016 και θα είναι επισκέψιμη για το κοινό καθημερινά 09:00-16:00.

Ομαδικές ξεναγήσεις θα γίνονται κάθε Κυριακή στις 12:00, κατόπιν συνεννοήσεως στο τηλέφωνο 210 3692429.
Newsroom ΔΟΛ

Read more...

«Πράσινο φως» για την πώληση του ΟΛΠ στην COSCO...
...από την Επιτροπή Ανταγωνισμού...
Το «πράσινο φως» προκειμένου να προχωρήσει η πώληση του ΟΛΠ στην κινεζική COSCO, έδωσε σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, κρίνοντας ότι...
η παραχώρηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του Οργανισμού είναι συμβατή με το Δίκαιο περί ανταγωνισμού.

 Έτσι η Επιτροπή ενέκρινε τη συμφωνία πώλησης του 67% του ΟΛΠ στην COSCO, ολοκληρώνοντας τα τυπικά προαπαιτούμενα για να προχωρήσει η συναλλαγή, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε εγκρίνει τη σχετική συμφωνία τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Ελεγκτικό Συνέδριο απέρριψε επίσης την αίτηση ανάκλησης που είχαν υποβάλει η ΟΜΥΛΕ και η Ένωση Μονίμων και Δόκιμων Λιμενεργατών ΟΛΠ κατά της απόφασής του να εγκρίνει τη συναλλαγή πώλησης του ΟΛΠ στην κινεζική εταιρεία.

Πλέον, από ό,τι όλα δείχνουν, ανοίγει ο δρόμος για την κατάθεση στη Βουλή της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ, προκειμένου να κυρωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική κατάθεση αναμένεται να γίνει την Παρασκευή το πρωί, ενώ ο ΟΛΠ θα λειτουργεί ως παραχωρησιούχος των λιμενικών υποδομών του Πειραιά μέχρι το 2052.

Όταν η σύμβαση παραχώρησης ψηφισθεί από την ελληνική Βουλή, αμέσως μετά θα κληθεί από το ΤΑΙΠΕΔ η κινεζική COSCO να καταβάλει το τίμημα για την απόκτηση αρχικά του 51% των μετοχών του ΟΛΠ αλλά και τη διαχείριση του μεγαλύτερου λιμανιού της Μεσογείου.

Υπενθυμίζεται ότι η πώληση του 67% του ΟΛΠ στην COSCO θα γίνει έναντι 368,5 εκατ. ευρώ, ωστόσο η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανωτέρω προσφορά των 368,5 εκατ. ευρώ, υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 350 εκατ. ευρώ την επόμενη δεκαετία και τα αναμενόμενα έσοδα του ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΠ), αναμενόμενου συνολικού ύψους της τάξης των 410 εκατ. ευρώ.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Καραϊσκάκη στον Πειραιά στις 12.00 το μεσημέρι και πορεία προς το υπουργείο Ναυτιλίας αναμένεται να πραγματοποιήσουν αύριο οι υπάλληλοι του ΟΛΠ και του ΟΛΘ. Αντιπροσωπεία των συνδικάτων, αναμένεται να ζητήσει συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό.

Προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν και στην εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς οι λιμενεργάτες στον ΟΛΘ συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους έως αύριο στις 12.00 το μεσημέρι.


tvxs.gr

Read more...

OΓΑ: Πότε θα καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα...


OΓΑ: Πότε θα καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα
Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο...
ποσόν των 10.211.706 ευρώ

Αύριο, Παρασκευή, θα καταβληθούν σε 12.984 δικαιούχους οικογενειακά επιδόματα εκκρεμών αιτήσεων (A21) του 2015, που ελέγχθηκαν, έως 11-4-2016, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ.

Όπως αναφέρει η διοίκηση του ΟΓΑ, η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσόν των 10.211.706 ευρώ, ενώ για τους υπόλοιπους δικαιούχους που θα συμπληρώσουν το Α21 μέχρι την Κυριακή 26/06 θα καταβληθούν μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Read more...