Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

Σε πλήρη εξέλιξη η δημιουργία των τριών ισχυρών τραπεζικών ομίλων Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Εμπορικής από την Alpha Bank

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μέσω των εξαγορών και συγχωνεύσεων, που έχουν δρομολογηθεί και ολοκληρώνονται, και που ταυτόχρονα με την ανακεφαλαιοποίηση του, θα του δώσουν την δυνατότητα διοχετεύσει ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Ρευστότητα η οποία θεωρείται απαραίτητη για να δώσει ώθηση στην επανεκκίνηση της ανάπτυξης, που αποτελεί σήμερα το μεγάλοι στοίχημα και που πρέπει να κερδηθεί ώστε η χώρα να βγει από την κρίση.

Την Παρασκευή το βράδυ ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας στην Alpha Bank, σε συνέχεια της σχετικής συμφωνίας του περασμένου Οκτωβρίου μεταξύ της Alpha Bank και της Credit Agricole (θυγατρικής της Εμπορικής Τράπεζας).

Με την υπογραφή της σύμβασης αγοράς μετοχών και την προσαρμογή που προέκυψε από τη συναλλαγή, η Credit Agricole ολοκλήρωσε την κεφαλαιακή ενίσχυση της Εμπορικής καταβάλλοντας συνολικά 2,9 δισεκ. ευρώ και αγόρασε Ομόλογο εκδόσεως της Alpha Bank ύψους 150 εκατ. ευρώ μετατρέψιμο σε μετοχές. Το τελευταίο αποτελεί άμεση επένδυση στην Alpha Bank, συνεισφέροντας στα εποπτικά της κεφάλαια επιπλέον του μεταφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Alpha Bank Γιάννης Κωστόπουλος ανέφερε ότι η Alpha Bank αναλαμβάνει πρωτεύοντα ρόλο στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα με τη συνένωση δύο Τραπεζών με μακρά παράδοση στον χώρο. «Καθώς η Ελλάδα σημειώνει πρόοδο στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και διαφαίνονται οι πρώτες ενδείξεις αναστροφής του δυσμενούς οικονομικού κλίματος που έχει δημιουργηθεί, το ενιαίο σχήμα θα συμβάλει στην επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας καθώς και στην ανασυγκρότηση του τραπεζικού συστήματος», πρόσθεσε ο Γιάννης Κωστόπουλος.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης επισήμανε ότι η Alpha Bank εξαγόρασε την Εμπορική Τράπεζα πλήρως κεφαλαιοποιημένη με υψηλές καλύψεις στο δανειακό της χαρτοφυλάκιο. Η ανάληψη του λειτουργικού ελέγχου θα οδηγήσει στην έγκαιρη επίτευξη των σημαντικών οικονομιών κλίμακας που θα προκύψουν, κυρίως μέσω του εξορθολογισμού του ενιαίου δικτύου και των τομέων δραστηριότητας καθώς και της ενοποίησης της διοικητικής δομής, είπε ο κ. Μαντζούνης.

Με την ολοκλήρωση της απόκτησης της Εμπορικής Τράπεζας από την Alpha Bank δημιουργείται ο δεύτερος, σε μέγεθος χρηματοοικονομικού, όμιλος στην Ελλάδα με pro forma μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα περίπου 20% στις καταθέσεις και 24% στις χορηγήσεις. Ταυτόχρονα, η εστίαση των δύο Τραπεζών στην επιχειρηματική πίστη καθιστά το ενοποιημένο σχήμα σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Οι συνέργειες λειτουργικού κόστους σε πλήρη εξέλιξη θα είναι ύψους 150 εκατ. ευρώ, προερχόμενες πρωτίστως από τον εξορθολογισμό του Δικτύου, την άρση των αλληλοκαλύψεων σε κεντρικές λειτουργίες και τον περιορισμό των αμοιβών τρίτων, καθώς και τον επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών τομέων δραστηριοτήτων. Οι συνέργειες κόστους χρηματοδοτήσεως και εσόδων σε πλήρη εξέλιξη θα είναι ύψους 50 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της προσαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής προθεσμιακών καταθέσεων της Εμπορικής σε αυτήν της Alpha Bank.

Σε εξέλιξη η δημόσια πρόταση της Εθνικής Τράπεζας για την Eurobank
Σε εξέλιξη βρίσκεται η δημόσια πρόταση της Εθνικής Τράπεζας στους μετόχους της Eurobank, που θα δημιουργήσει τον μεγαλύτερο ελληνικό τραπεζικό όμιλο και μια υπολογίσιμη δύναμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η δημόσια πρόταση διάρκεια πέντε εβδομάδων (με δυνατότητα δύο επιπλέον εβδομάδων παράτασης) ξεκίνησε στις 11 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.

Οι μέτοχοι της Eurobank έχουν περιθώριο έως τις 15 Φεβρουαρίου για να αποδεχτούν τη δημόσια πρόταση που κατέθεσε η Εθνική. Εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης, ενώ η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εθνικής αναμένεται να ξεκινήσει στις 27 Φεβρουαρίου. Οι μέτοχοι, που κατέχουν το 43,6% των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank έχουν δεσμευτεί να προχωρήσουν στη διάθεση των μετοχών τους.

Αναφορικά με την συγχώνευση με την Eurobank, η διοίκηση Αλέξανδρου Τουρκολιά της Εθνικής έχει επισημάνει, ότι κοινός στόχος Εθνικής και Eurobank είναι «η δημιουργία μιας ισχυρής τράπεζας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία θα συμβάλλει στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος, θα καταστήσει πιο εύκολη την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος και θα αποτελέσει σημαντικό όχημα για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας».

Ο διευρυμένος όμιλος Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με στοιχεία που υπάρχουν στο πληροφοριακό δελτίο, με βάση τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις των Εθνικής και Eurobank για τη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012, θα έχει συνολικό ενεργητικό 174,2 δισεκ. ευρώ, δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών 113 δισεκ. ευρώ και καταθέσεις 84,6 δισεκ. ευρώ. Η συγχώνευση θα επιτρέψει την επίτευξη συνεργιών της τάξης των 570- 630 εκατ. ευρώ ετησίως, από το τέλος του 2015.

Σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά έξοδα, κύρια πηγή συνεργιών προβλέπεται να είναι ο εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων και ATM του νέου ομίλου στην Ελλάδα αλλά και στη ΝΑ Ευρώπη όπου υπάρχει αλληλοεπικάλυψη. Στην Ελλάδα, από τα περίπου 915 καταστήματα του νέου ομίλου, εκτιμάται ότι θα κλείσουν περίπου το 20%, ενώ από τα συνολικά 2.000 ATM του νέου ομίλου, θα αποσυρθούν επίσης περίπου το 20%. Δεύτερη σημαντική πηγή συνεργιών προβλέπεται να είναι οι οικονομίες κλίμακας από την ενοποίηση των κεντρικών υπηρεσιών (π.χ. προμήθειες, διαχείριση απαιτήσεων, οικονομικές υπηρεσίες, εσωτερικός έλεγχος κλπ) και πληροφοριακών συστημάτων. Συναφώς, εκτιμάται ότι θα υπάρξει ανάλογη προς τα ανωτέρω μείωση του προσωπικού του νέου ομίλου.

Στην Ελλάδα, ο νέος διευρυμένος όμιλος θα εξετάσει την παρουσία του στις επιμέρους αγορές με σκοπό τον εξορθολογισμό της, ο οποίος δύναται να οδηγήσει σε συγχωνεύσεις θυγατρικών των δύο ομίλων με ομοειδείς δραστηριότητες και σε μειώσεις προσωπικού.

Σε ό,τι αφορά στη ΝΑ Ευρώπη και τις εκεί θυγατρικές, οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες εκτιμάται ότι θα επιφέρουν συνέργιες κόστους που θα ανέρχονται στα 95 εκατ. ευρώ ετησίως από το τέλος του 2015. Εκτιμάται ότι από τα 1.080 καταστήματα του νέου Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη, θα κλείσουν περίπου 25% εξ αυτών στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Κύπρο όπου και οι δύο τράπεζες έχουν παρουσία.

Τρίτος ισχυρός πόλος η Τράπεζα Πειραιώς
Σήμερα, μετά τις πρόσφατες εξαγορές της ΑΤΕbank και της Γενικής Τράπεζας, η Τράπεζα Πειραιώς είναι η τρίτη μεγαλύτερη Τράπεζα στην ελληνική τραπεζική αγορά, κατέχοντας 19% μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις και 18% στις χορηγήσεις (στοιχεία 30 Σεπτεμβρίου 2012). Το pro-forma συνολικό ενεργητικό του Ομίλου Πειραιώς φθάνει τα 78 δισεκ. ευρώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις τα 44 δισεκ. ευρώ και οι καταθέσεις πελατών τα 35 δισεκ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012. Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς απασχολεί συνολικά 18.800 εργαζόμενους περίπου, ενώ το σύνολο του δικτύου καταστημάτων αριθμεί 1.348 μονάδες, με παρουσία σε 10 χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και εξυπηρετεί σχεδόν 6 εκατ. πελάτες.

Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας εξέφρασε την περασμένη Παρασκευή τη βεβαιότητά του ότι η Τράπεζα Πειραιώς θα πετύχει να καλύψει το 10% της ιδιωτικής συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί. Όλες οι ενδείξεις αλλά και οι κινήσεις της διοίκησης της τράπεζας οδηγούν στην εκτίμηση αυτή, είπε ο κ. Σάλλας.

Επίσης, εκτίμησε ότι οι ελληνικές τράπεζες θα είναι σε θέση να βγουν ξανά στις διεθνείς αγορές μέσα στο καλοκαίρι διατύπωσε ο πρόεδρος της τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας, επισημαίνοντας ότι το κλίμα για την Ελλάδα έχει αλλάξει ριζικά τους τελευταίους μήνες, με ό,τι θετικό συνεπάγεται για την πορεία της οικονομίας. Το κλίμα είναι πολύ ευνοϊκότερο σήμερα, η διάφορα σε σχέση με μόλις πριν μερικούς μήνες είναι μέρα με τη νύχτα, είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Σάλλας είπε ότι η παροχή ρευστότητας προς την ελληνική οικονομία από τις τράπεζες έχει ξεκινήσει και δίνεται προτεραιότητα σε μικρές και μεγάλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό ή που δίνουν προστιθέμενη αξία στα ελληνικά προϊόντα.
Το μέλλον του νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
Όπως τονίσθηκε σε συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, την περασμένη εβδομάδα πριν την λήξη της θητείας του, σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους θα έχει αποκατασταθεί η κερδοφορία του νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (ΤΤ), ενώ στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί και θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που θα αφορά περίπου 700 εργαζομένους, από το σύνολο των περίπου 3.000 που απασχολεί σήμερα, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) σε συνέντευξη Τύπου.

Όπως ανέφερε η προηγούμενη διοίκηση του ΤΧΣ, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα, υπάρχει υπόδειξη της τρόικας το ΤΤ να τεθεί προς πώληση εντός των επόμενων έξι μηνών. Επισημάνθηκε πάντως ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται αυστηρά δεδομένο, καθώς δεν προεξοφλείται ότι μέχρι τότε θα βρεθεί επενδυτής με διαθέσιμα κεφάλαια να εξαγοράσει το ΤΤ. Οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες -που ενδεχομένως ενδιαφέρονται για το νέο ΤΤ- βρίσκονται στην παρούσα φάση σε διαδικασίες εξαγορών και συγχωνεύσεων που δεν τους επιτρέπει με ευκολία να προχωρήσουν και στην απορρόφηση του ΤΤ, είπε χαρακτηριστικά η πρώην διοίκηση του ΤΧΣ.
protothema.gr

Read more...

«ΑΝΑΣΑ» ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ Λύση στην πολύμηνη αναμονή για αναπηρικές συντάξεις και προνοιακά επιδόματαlusi-stin-polumini-anamoni-gia-anapirikes-syntakseis-kai-pronoiaka-epidomata 
Λύση στο πρόβλημα της αναστολής της χορήγησης της σύνταξης αναπηρίας ή του προνοιακού επιδόματος στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αναπηρία, κατά τη διάρκεια της πολύμηνης αναμονής για την επανεξέτασή τους από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, επιδιώκεται να δοθεί με διάταξη που θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που θα κατατεθεί στη Βουλή εντός του μηνός.

Το περιεχόμενο της ρύθμισης είχε αναπτύξει τον περασμένο Νοέμβριο στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτης, απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτού Λακωνίας Φεβρωνίας Πατριανάκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ΑΜΠΕ, θα εξακολουθεί να χορηγείται η σύνταξηαναπηρίας στους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, για ένα εξάμηνο μετά τη λήξη του σχετικού δικαιώματός τους. Θα χορηγείται ακόμη για ένα εξάμηνο, δικαίωμα ιατρικής περίθαλψης, το οποίο θα παρατείνεται εφόσον διαρκεί η ασθένεια.

Αντίστοιχα, οι ασφαλισμένοι στους οποίους έχει διαγνωστεί ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% από την πρωτοβάθμια επιτροπή, θα λαμβάνουν ποσό που αντιστοιχεί στο 50% της προσωρινής σύνταξης χωρίς να χρειάζεται να αναμένουν, σε περίπτωση προσφυγής, τη δευτεροβάθμιαυγειονομική κρίση.

Επίσης, όσοι ασφαλισμένοι έχουν καταθέσει αίτηση χορήγησης σύνταξης λόγω αναπηρίας και έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, να λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη θα λαμβάνουν ποσό που αντιστοιχεί στο 50% της προσωρινής σύνταξης.

Τέλος δίνεται το δικαίωμα στους γιατρούς του Ειδικού Σώματος να αποφαίνονται για την επ' αόριστον διάρκεια της αναπηρίας εφόσον διαπιστώνουν ότι είναι μόνιμη και μη αναστρέψιμη, όπως π.χ. σε περιπτώσεις υπερηλίκων που λαμβάνουν επίδομα απολύτου αναπηρίας και είναι μονίμως κλινήρεις ή πάσχουν από άνοια, Αλτσχάιμερ κλπ.
http://newpost.gr

Read more...

ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Διασώζονται ασφαλιστικές εταιρείες κατά τα πρότυπα των τραπεζώνdiasozontai-asfalistikes-etaireies-kata-ta-protypa-ton-trapezon 
Aλλάζει το καθεστώς λειτουργίας της ιδιωτικής ασφάλισης με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, η οποία δίνει τη δυνατότητα να διασωθεί ασφαλιστική εταιρεία με την έκδοση προνομιούχων μετοχών κατά τα πρότυπα που έχουν ακολουθηθεί και για τις τράπεζες.

«Οι προνομιούχες μετοχές παρέχουν στο ελληνικό Δημόσιο το δικαίωμα συμμετοχής στο διοικητικό συμβούλιο, μέσω εκπροσώπου του» όπως σημειώνεται στο σχετικό άρθρο.

Η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», που είναι σε δημόσια διαβούλευση (opengov.gr) και στο άρθρο 1 του ν. 3723/2008 (Α΄250) προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:

«7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τις ανώνυμες εταιρίες ιδιωτικής ασφάλισης που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εφόσον έχουν υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο αναδιάρθρωσης, στο οποίο προβλέπεται συγχώνευση με απορρόφηση ή με σύσταση νέας εταιρείας του ίδιου κλάδου, το οποίο κατά την κρίση της εποπτικής αρχής διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και φερεγγυότητα του νέου σχήματος».
http://newpost.gr

Read more...

Πορεία εκατοντάδων σπουδαστών από ΤΕΙ της Αχαΐας και της Ηλείας (BINTEO)...Ξεκινά η σύγκρουση με την κυβέρνηση για το κλείσιμο σχολών και τμημάτων στα ΤΕΙ της περιοχής
Ολοκληρώθηκε η πορεία διαμαρτυρίας των σπουδαστών του ΤΕΙ της Πάτρας και των παραρτημάτων του Ιδρύματος σε... Αμαλιάδα και Πύργο. Αυτή την ώρα έχουν καταλήξει στην πλατεία Γεωργίου από όπου και ξεκίνησαν όμως η οδός Κορίνθου παραμένει κλειστή καθώς οι σπουδαστές μένουν στο δρόμο διαμαρτυρόμενοι για το σχέδιο "Αθηνά".

patrastimes.gr 


Read more...

Ελλάδα-Ιταλία-Αλβανία Στις 13 Φεβρουαρίου υπογράφεται η συμφωνία για τον αγωγό ΤΑΡ


  (Φωτογραφία:  Associated Press )

Μόναχο, Γερμανία
Στην Αθήνα, στις 13 Φεβρουαρίου θα γίνει η υπογραφή της διακυβερνητικής συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας-Αλβανίας για την υλοποίηση του αγωγού Transadriatic Pipeline (TAP). Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος, μετά τη συνάντησή του με τον ΥΠΕΞ του Αζερμπαϊτζάν, Έλμαρ Μαμαντιάροφ στο Μόναχο.

Στην τελετή της υπογραφής θα συμμετάσχει και εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν, μετά από σχετική πρόσκληση που απηύθυνε ο κ. Αβραμόπουλος στον Αζέρο ομόλογό του.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Αβραμόπουλος είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του της Ιταλίας, Τζούλιο Τέρτσι και της Αλβανίας Έντμοντ Παναρίτι, προκειμένου να διευθετηθούν οι σχετικές λεπτομέρειες, ενώ συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ των τριών χωρών επί του κειμένου της συμφωνίας.

Ο κ. Αβραμόπουλος βρίσκεται στο Μόναχο όπου συμμετέχει στη Διεθνή Διάσκεψη Ασφαλείας.

Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών έχει σειρά διμερών επαφών με ομολόγους του και ηγέτες από όλο τον κόσμο.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Read more...

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μαξίμου

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μαξίμου

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η ευρεία κυβερνητική σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, με την συμμετοχή του υπουργού οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, του υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση και του υπουργού ναυτιλίας, Κώστα Μουσουρούλη.
Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, στη σύσκεψη εξετάστηκε η πορεία της ελληνικής οικονομίας αλλά και οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας το επόμενο χρονικό διάστημα.
Όσον αφορά τα αιτήματα των αγροτών και των ναυτεργατών, ο κ. Στουρνάρας τόνισε πως θα καταβληθούν προσπάθειες μέσα στα σφιχτά δημοσιονομικά πλαίσια, ενώ σχετικά με τη φορολόγηση των ακινήτων δήλωσε πως δεν έχει ληφθεί καμία συγκεκριμένη απόφαση ακόμη.
ΠΗΓΗ:ΑΜΠΕ

Read more...

Σφιακανάκης: "Δώστε μου το οκ και θα βρω όλη την αλήθεια" ...Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό βάζει η αποκάλυψη του parapolitika.gr.
Συμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο επικεφαλής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Μανώλης Σφακιανάκης, στην προανακριτική επιτροπή για την λίστα Λαγκαρντ, έριξε την ...
βόμβα:

"Δώστε μου το οκ και θα σας βρω όλη την αλήθεια"

Σύμφωνα μάλιστα με αποκλειστικές πληροφορίες του parapolitika.gr, ο κ.Σφακιανάκης, είπε πως αυτό μπορεί να γίνει χωρίς... επίσημες ανακοινώσεις και αυτός απλά θα κάνει το καθήκον του για να λάμψει η αλήθεια. Η χαρακτηριστικά φράση που ειπώθηκε είναι πως "το οκ μπορεί να δοθεί χωρίς γραβάτες"

Η αποκάλυψη αυτή θέτει προ των ευθυνών του το πολιτικό σύστημα, δημιουργώντας εύλογα ερωτηματικά για το ποιος και γιατί να επιθυμεί μία συγκάλυψη...


Read more...

'' ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ''...


Κραυγή αγωνίας από τον σύλλογο εργαζομένων στο νοσοκομείο «Αττικόν», το οποίο «καταρρέει» όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σε ανακοίνωση τους. ...
«Το νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, που εξυπηρετεί σε ... καθημερινή βάση τους δημότες των περιοχών σας βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Η νοσηλεία και η γενική εφημερία έχουν καταστεί επικίνδυνες για την ασφάλεια των ασθενών, ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία στη Δυτική Αθήνα είναι άμεσος», αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση των εργαζομένων και συνεχίζει:
«Καθημερινά πάνω από 100 ράντζα-φορεία βρίσκονται στους διαδρόμους, χειρουργικές αίθουσες δεν λειτουργούν, κρεβάτια ΜΕΘ είναι κλειστά, κλινικές και τμήματα είναι ανενεργά (όπως η Μονάδα Παίδων, που είναι μοναδική σε όλη την περιφέρεια της Δυτικής Αθήνας, Πειραιά και νησιών), την ίδια ώρα που η πολιτεία καλεί τους ασθενείς να πληρώνουν όλο και περισσότερα σε εισφορές, φάρμακα, εξετάσεις και νοσήλια».
Όπως λέει ο σύλλογος εργαζομένων, «όλα αυτά συμβαίνουν λόγω της τεράστιας έλλειψης προσωπικού, της υποχρηματοδότησης του ΕΣΥ, της συντονισμένης επιδίωξης για κλείσιμο νοσοκομείων και διάλυση των πρωτοβάθμιων δομών υγείας της περιοχής μας, με στόχο την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας και ειδικά του νοσοκομείου μας.
Καταγγέλλουμε την τρόικα και την κυβέρνηση ως αποκλειστικά υπεύθυνους για αυτή την άθλια εικόνα, αφού υλοποιούν αυτή την πολιτική σε βάρος των υγειονομικών και των συμπολιτών μας. Θεωρούμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και η κυβέρνηση όχι μόνο δεν σκοπεύει να την αλλάξει αλλά αντίθετα ρίχνει την ευθύνη σε γιατρούς και προσωπικό, προσπαθώντας να φέρει σε αντιπαράθεση πολίτες και εργαζόμενους στο νοσοκομείο μας».
Το σωματείο εργαζομένων, αποφάσισε να καλέσει: Δημάρχους, δημοτικά συμβούλια, σωματεία, ενώσεις ανέργων, λαϊκές επιτροπές, συλλόγους και συνελεύσεις της Δυτικής Αθήνας σε σύσκεψη την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευμα στο κεντρικό αμφιθέατρο του ΑΤΤΙΚΟΥ νοσοκομείου, για να συντονίσουμε άμεσα τη δράση μας σε ένα κοινό μέτωπο εργαζομένων, υγειονομικών και πολιτών, που θα ανατρέψει αυτή τη βάρβαρη πολιτική, θα προστατέψει την ποιοτική, δωρεάν, δημόσια υγεία για όλο το λαό, ενάντια στις πληρωμές ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία, για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ καθώς και να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, για την αθλιότητα και την επικινδυνότητα της εφημερίας και της νοσηλείας σε «ράντζα» / φορεία σε διαδρόμους στο ΑΤΤΙΚΟ.
http://fimotro.blogspot.gr/

Read more...

Ελεύθερος, υπό τον όρο να μην πηγαίνει σε διαδηλώσεις...
Μετά από πολύωρη συνεδρίαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα-ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνεται η απαγόρευση συμμετοχής σε διαδηλώσεις, και ο...

δεύτερος ύποπτος για τον εμπρησμό της Marfin.
Ο νεαρός είχε αμφισβητήσει τα στοιχεία της δικογραφίας και είχε προσκομίσει στην ανάκριση φωτογραφίες που τον απεικόνιζαν να συμμετέχει σε πορεία, λίγα λεπτά πριν από τον εμπρησμό του υποκαταστήματος της τράπεζας.
Το πρωί είχε αφεθεί ελεύθερος, με περιοριστικούς όρους επίσης, ο άλλος κατηγορούμενος, που είναι ομογενής από το Καζακστάν, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.
Αφέθηκε ελεύθερος, καθώς δεν τον αναγνώρισαν σε φωτογραφία που επιδείχθηκε σε αυτόπτες μάρτυρες...


Read more...

Καλούνται να καταθέσουν Εισαγγελέας καλεί κόμματα για τα τραπεζικά δάνεια, μεταδίδει το Reuters


  (Φωτογραφία:  Reuters )

Αθήνα
Υψηλόβαθμα στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ καλούνται να καταθέσουν ενώπιον των οικονομικών εισαγγελέων, στις 18 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο έρευνας για τα δάνεια ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ που έχουν λάβει από τράπεζες, μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο αξιωματούχους που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Το Reuters αναφέρει ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ επιβεβαίωσε ότι το κόμμα έχει κληθεί να καταθέσει, αλλά απέφυγε να σχολιάσει την υπόθεση. Από τη ΝΔ δεν υπήρξε απάντηση σε κλήση του ειδησεογραφικού πρακτορείου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εισαγγελείς εξετάζουν επίσης τα οικονομικά του ΚΚΕ.

Τραπεζικές πηγές με γνώση του θέματος, δήλωσαν στο Reuters ότι τα δύο κύρια κόμματα της συγκυβέρνησης χρωστούν από κοινού 232 εκατομμύρια ευρώ σε ελληνικές τράπεζες και ότι ορισμένα εκ των δανείων αυτών παρουσιάζουν καθυστερήσεις στην αποπληρωμή τους.
Newsroom ΔΟΛ

Read more...

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες Καταζητούμενοι για τους «Πυρήνες» οι δύο της ληστείας στο Βελβεντό


Το υποκατάστημα της Αγροτικής τράπεζας στο οποίο σημειώθηκε ληστεία στο Βελβεντό Κοζάνης
Το υποκατάστημα της Αγροτικής τράπεζας στο οποίο σημειώθηκε ληστεία στο Βελβεντό Κοζάνης   (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )

Αθήνα
Δύο καταζητούμενοι ως μέλη της οργάνωσης «Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς» φέρονται να είναι ανάμεσα στους τέσσερις συλληφθέντες για τη διπλή ληστεία που έγινε από δέκα συνολικά άτομα το πρωί της Παρασκευής στον Βελβεντό Κοζάνης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βήματος, και οι δύο είχαν θεωρηθεί ύποπτοι για την αιματηρή ληστεία στην Πάρο το περασμένο καλοκαίρι. Οι άλλοι δύο είναι σπουδαστές στην Κοζάνη που ανήκουν στον αντεξουσιαστικό χώρο.

Παράλληλα η Αστυνομία ερευνά αν ανάμεσα στους καταζητούμενους ληστές στον Βελβεντό είναι και άτομα που συμμετείχαν στην εμπρηστική επίθεση στο Μall πριν από δύο εβδομάδες ή σε άλλες ανάλογες επιθέσεις στην Αττική.

Ακόμη εξετάζεται αν κάποιοι από αυτούς είχαν εμπλακεί και στη μεταφορά όπλων που είχαν εντοπισθεί τον Νοέμβριο του 2011 στην Πολυτεχνειούπολη.

Μάλιστα οι αστυνομικοί ερευνούν αν οι δράστες της διπλής ληστείας είναι οι ίδιοι με αυτούς (επρόκειτο για τρεις άντρες και μία γυναίκα) που είχαν αρπάξει 110.000 ευρώ από την Αγροτική Τράπεζα στον Φιλώτα Φλωρίνης στις 29 Νοεμβρίου του 2012 .

Αστυνομικές πηγές υπενθυμίζουν ακόμη ότι το Φεβρουάριο του 2009 είχε σημειωθεί εμπρηστική επίθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Κοζάνης, όπως και άλλες 14 ακόμη παρόμοιες ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή.

Οι συλληφθέντες αρνούνται να πουν οτιδήποτε στους αστυνομικούς.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 10 το πρωί της Παρασκευής, όταν οι δράστες, χωρισμένοι σε δύο ομάδες και κρατώντας καλάσνικοφ, εισέβαλαν ταυτόχρονα στα τοπικά υποκαταστήματα της ΑΤΕ και των ΕΛΤΑ του Βελβεντού.

Αφού πήραν τα διαθέσιμα χρήματα, οι δράστες επιβιβάστηκαν σε δύο οχήματα και τράπηκαν σε φυγή. Αμέσως σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές αρχές και ακολούθησε ευρείας έκτασης επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικών της Κοζάνης, της Πιερίας και της Ημαθίας.

Γύρω στις 12.30 το μεσημέρι συνελήφθη αρχικά στην Πτολεμαΐδα, ένας εκ των δραστών, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, σταμάτησε προκειμένου να βάλει φωτιά στο όχημα προκειμένου να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Άλλα τρία άτομα συνελήφθησαν λίγο αργότερα στο κέντρο της Βέροιας. Όπως έγινε γνωστό, επέβαιναν σε όχημα, τύπου βαν,

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των άλλων ληστών, ενώ σε αυτές έχει εμπλακεί και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Απόψε άλλωστε αναμένονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. τα όπλα για βαλλιστική εξέταση.
Newsroom ΔΟΛ

Read more...