Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

Αυτόματη προσαρμογή στις αντικειμενικές αξίες...Πλήρη ανατροπή του υφιστάµενου συστήµατος αντικειµενικών αξιών ακινήτων αναµένεται να επιφέρει το νέο σχέδιο που επεξεργάζονται οι αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονοµικών µε στόχο, όπως λένε αρµοδίως, οι τιµές ζώνης να είναι σχεδόν ταυτόσηµες µε αυτές της... αγοράς και να αναπροσαρµόζονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να µην παρουσιάζουν τις σηµερινές σηµαντικές αποκλίσεις. Το σχέδιο αυτό αναµένεται να περιληφθεί στο νέο φορολογικό νοµοσχέδιο και θα προβλέπει µεταξύ άλλων τη δηµιουργία µιας ενιαίας τράπεζας τιµών και ταυτόχρονα την κατάργηση των αρµόδιων επιτροπών που συστήνονται σε κάθε νοµό υπό την οµπρέλα της Εφορίας κάθε φορά που είναι να αναπροσαρµοστούν οι αντικειµενικές αξίες.

Η νέα αυτή «τράπεζα τιµών» σε πρώτη φάση θα βασιστεί σε στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ανά τακτά χρονικά διαστήµατα δηµοσιεύει τις µεταβολές που παρουσιάζουν οι τιµές των ακινήτων, αλλά και άλλοι φορείς της αγοράς, όπως είναι τα επιµελητήρια, η οµοσπονδία των κατασκευαστών, των µεσιτών κτλ. Στο υπουργείο Οικονοµικών θα συσταθεί µια νέα υπηρεσία η οποία θα αναλάβει να συγκεντρώσει και να καταγράψει τις πραγµατικές τιµές της αγοράς (κατοικιών και επαγγελµατικών ακινήτων), ενώ αρχική βάση δεδοµένων θα αποτελέσει το πλήθος των στοιχείων που διαθέτει αυτή τη στιγµή η Τράπεζα της Ελλάδος.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρει αρµόδιος παράγοντας του υπουργείου Οικονοµικών, «οι αντικειµενικές αξίες των ακινήτων δεν θα είναι αντικείµενο δηµοσιονοµικής εκµετάλλευσης και το ύψος τους δεν θα εξαρτάται από το αν πάνε καλά ή όχι τα δηµόσια έσοδα, ώστε όταν υπάρχει ανάγκη είσπραξης εσόδων να αποφασίζεται η αύξησή τους».

Κοντά στις πραγατικές τιμές
Οι νέες αντικειµενικές αξίες θα διαµορφώνονται ετησίως ή και δύο φορές τον χρόνο, ανάλογα µε τη «χρηµατιστηριακή» µεταβολή των τιµών, όπως αυτές θα καταγράφονται από τη νέα υπηρεσία του υπουργείου Οικονοµικών, την Τράπεζα της Ελλάδος και άλλους «πιστοποιηµένους» φορείς. Από τη στιγµή που θα καταρτιστεί πλήρως η νέα ολοκληρωµένη βάση δεδοµένων µε τις πραγµατικές τιµές της αγοράς για κατοικίες, καταστήµατα, γραφεία, οικόπεδα κτλ., το υπουργείο Οικονοµικών θα δέχεται τις εν λόγω τιµές µειωµένες σε ένα ποσοστό 10%-15% για την πραγµατοποίηση µεταβιβάσεων, γονικών παροχών, κληρονοµιών κτλ.

Το φιλόδοξο αυτό σχέδιο θα υλοποιηθεί υπό την καθοδήγηση του αναπληρωτή υπουργού Οικονοµικών κ. Π. Οικονόµου σε συνεργασία µε τον γενικό γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων κ. Ι. Καπελέρη που µέχρι στιγµής έχει αναλάβει τον συντονισµό των υφιστάµενων επιτροπών του υπουργείου Οικονοµικών για την καταγραφή των τιµών ζώνης ανά περιοχή σε ολόκληρη την επικράτεια στο πλαίσιο της αναπροσαρµογής των αντικειµενικών αξιών το 2012.

Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του υπουργείου Οικονοµικών για το 2011 δεν υπάρχει πρόβλεψη για καµία µεταβολή στις αντικειµενικές αξίες, ενώ δεδοµένη θα πρέπει να θεωρείται η αναπροσαρµογή των τιµών µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2012. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην Καραγεώργη Σερβίας θα επιδιώξουν οι νέες τιµές ζώνης να καθοριστούν µε πιλότο τη βάση δεδοµένων της Τράπεζας της Ελλάδος. Αν για λόγους καθαρά τεχνικούς δεν προλάβει η νέα υπηρεσία του υπουργείου Οικονοµικών να καθορίσει τις νέες τιµές µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία της αγοράς, θα χρησιµοποιηθούν για τελευταία φορά τα στοιχεία των αρµόδιων επιτροπών που έχουν ήδη συσταθεί για την κατάρτιση των νέων πινάκων µε τις τιµές ζώνης σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι νέες τιµές πάντως θα διαµορφώνονται σύµφωνα µε τον αρµόδιο παράγοντα του υπουργείου Οικονοµικών µε βάση την προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά ακινήτων και τις µεταβιβάσεις που πραγµατοποιούνται.

Σε περίπτωση πάντως που οι τιµές στις οποίες θα πραγµατοποιούνται οι µεταβιβάσεις των ακινήτων είναι οι αγοραίες, όπως καταγράφονται από την αγορά µειωµένες κατά 10%, είναι σχεδόν βέβαιο πως ορισµένοι φορολογούµενοι θα επιβαρυνθούν πολύ περισσότερο σε σύγκριση µε ό,τι ισχύει σήµερα. Από την άλλη, σε περιοχές όπου παρατηρείται τα τελευταία τέσσερα χρόνια σηµαντική µείωση τιµών η φορολογική ωφέλεια θα είναι αντίστοιχη, αφού οι τιµές ζώνης όπως έχουν διαµορφωθεί από τον Μάρτιο του 2007 κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα από τις πραγµατικές.

Υπέρογκη η φορολογία
Ωστόσο, παράγοντες της κτηµαταγοράς επισηµαίνουν ότι αν ο νέος τρόπος υπολογισµού της φορολογίας των ακινήτων βασιστεί σε στοιχεία αγοραπωλησιών παρελθόντων ετών και όχι στα σηµερινά δεδοµένα, το σύστηµα κινδυνεύει να τιναχθεί στον αέρα, καθώς οι φορολογικές επιβαρύνσεις θα είναι υπέρογκες. Οι ίδιοι επισηµαίνουν ότι στην περίπτωση των επαγγελµατικών ακινήτων η Εφορία θα πρέπει να λάβει υπόψη τα πολλά «λουκέτα» που έχουν προκύψει τα τελευταία δύο χρόνια, την ουσιαστική κατάργηση του «αέρα» και τη σηµαντική µείωση των ενοικίων που συµπαρασύρει τις τιµές πώλησης.

Αποκλίσεις τιμών
Σηµαντικές διαφορές µεταξύ αντικειµενικών και αγοραίων τιµών πώλησης κατοικιών προκύπτουν µε βάση τα στοιχεία µεσιτικών γραφείων. Μάλιστα σε ορισµένες περιπτώσεις οι τιµές της αγοράς είναι διπλάσιες από αυτές που έχει καθορίσει η Εφορία. Από την άλλη υπάρχουν περιοχές όπου οι πραγµατικές τιµές είναι πολύ κοντά σεαυτές της Εφορίας. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι µεγαλύτερες διαφορές εντοπίζονται στις λεγόµενες «φθηνές» περιοχές, ενώ στις ακριβές οι τιµές της Εφορίας µε τις αντικειµενικές σχεδόν ταυτίζονται. Μάλιστα µετά την τελευταία αύξηση των αντικειµενικών τιµών στο Ψυχικό παράγοντες της αγοράς ακινήτων επισηµαίνουν ότι πλέον οι τιµές της Εφορίας ξεπερνούν αυτές της αγοράς.

Τελευταία φορά που αναπροσαρµόστηκαν-αυξήθηκαν οι αντικειµενικές των ακινήτων ήταν τον Μάρτιο του 2007 και από τότε δεν έχει υπάρξει καµία αλλαγή πλην της περιοχής του Ψυχικού λόγω προσφυγής. Ωστόσο, σε 25 νοµούς της χώρας καθορίστηκαν για πρώτη φορά σε περίπου 4.500 περιοχές νέες τιµές ζώνης σε επίπεδα αισθητά χαµηλότερα των πραγµατικών. Εκτιµάται ότι σε αυτές τις περιοχές, λόγω του ότι δεν έχει περάσει ούτε ένα έτος από τη θέσπισή τους, δεν θα υπάρξουν σηµαντικές αλλαγές.
BHMARead more...

Για τους μισθούς των εφοριακών τα βρόντηξε η τρόικα

Το δραματικό παρασκήνιο


http://img.protothema.gr/9AFE41B6F4CAC900CB45E146712AC649.jpg
Βασικοί πρωταγωνιστές, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Ευάγγελος Βενιζέλος και οι τρεις εκπρόσωποι της τρόικας, κύριοι Πολ Τόμσεν, Ματίας Μορς και Κλάους Μαζούχ. Οι τέσσερις άνδρες, όπως πληροφορείται το «ΘΕΜΑ», διέκοψαν ενοχλημένοι τις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις την Παρασκευή τα ξημερώματα, καθώς διαφώνησαν κάθετα σε ένα ζήτημα που για την κυβέρνηση θεωρείται ταμπού.

Αφορά την «προσωπική διαφορά», η οποία θα ισχύσει με το νέο μισθολόγιο για τους δημοσίους υπαλλήλους και ουσιαστικά αφήνει άθικτους τους μισθούς τους. Το τρικ αυτό εφευρέθηκε για να μη θιγούν οι εφοριακοί και οι τελωνειακοί, οι οποίοι ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους μόλις πληροφορήθηκαν το παραθυράκι παράκαμψης των συνεπειών του ενιαίου μισθολογίου.

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε μεγάλη καθυστέρηση (έως και πάγωμα) της εκταμίευσης της επόμενης δόσης των 8 δισ. ευρώ.

Eάν η καθυστέρηση αυτή συνδυαστεί με το μικρό ύψος των αποθεμάτων που έχει το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους 3 δισ. ευρώ, τότε γίνεται αντιληπτό ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να κηρυχθεί στάση πληρωμών σε μισθούς και συντάξεις στο 2ο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Οι εξελίξεις την περασμένη Πέμπτη το βράδυ στο υπουργείο Οικονομικών, όπου συνεδρίαζε η τρόικα με τον κ. Βενιζέλο, ήταν ραγδαίες και εν πολλοίς μη αναμενόμενες.

Οι εκπρόσωποι του ΔΝΤ, της Ε.Ε. και της ΕΚΤ ζήτησαν από τον κ. Βενιζέλο να τους διευκρινίσει τι εννοούν ακριβώς με τη φράση «προσωπική διαφορά» στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς είχαν μείνει με την εντύπωση ότι από τις αρχές του 2012 θα υπήρχε μείωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων έως και 30% και κατά συνέπεια μεγάλη μείωση των δαπανών του κράτους, που είναι και το μέγα ζητούμενο υπό τις παρούσες συνθήκες.

Διβάστε περισσότερα στο Πρώτο Θέμα που κυκλοφορεί

Read more...

Διαψεύδει ο Ευ.Βενιζέλος τα δημοσιεύματα για τις συζητήσεις με την τρόικα

«Κινδυνολογία και καλλιέργεια αβεβαιότητας»

Για «δημοσιογραφικο-πολιτικά σενάρια» μιλά ο υπουργός Οικονομικών
Για «δημοσιογραφικο-πολιτικά σενάρια» μιλά ο υπουργός Οικονομικών (Φωτογραφία: ΑΠΕ )
Αθήνα
Στη διάψευση δημοσιευμάτων σε σχέση με τις συζητήσεις με την τρόικα προχώρησε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, τονίζοντας πως αυτά στοχεύουν στην καλλιέργεια κλίματος αβεβαιότητας και κινδυνολογίας.

Αναφερόμενος στα «δημοσιογραφικο-πολιτικά σενάρια» που είδαν το φως της δημοσιότητας το Σαββατοκύριακο σε σχέση με τις συζητήσεις με την τρόικα ο κ. Βενιζέλος δήλωσε πως στη συνέντευξή του της Παρασκευής, παρουσίασε με αναλυτικό τρόπο το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι συζητήσεις με την τρόικα και τα θέματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως χώρα τους επόμενους μήνες.

«Η αναλυτική αυτή παρουσίαση δεν απευθυνόταν μόνο στην ελληνική κοινή γνώμη, αλλά και στο διεθνές ακροατήριο. Τελούσε, άρα, υπό τον έλεγχο και των θεσμικών συνομιλητών μας. Η σχετική ανακοίνωση της τρόικας είχε το ίδιο περιεχόμενο με την ανακοίνωση που έκανα. Είναι, συνεπώς, λυπηρό να ανακυκλώνονται με επίμονο τρόπο δημοσιογραφικο-πολιτικά σενάρια που στοχεύουν στην καλλιέργεια κλίματος αβεβαιότητας και κινδυνολογίας, χωρίς να γίνεται αντιληπτό ότι αυτό είναι ιδιαίτερα βλαπτικό για την εθνική οικονομία και την πληγωμένη αυτοεκτίμηση του ελληνικού λαού», τόνισε ο κ. Βενιζέλος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση συζητά με την τρόικα για το μακροοικονομικό πλαίσιο και τους δημοσιονομικούς στόχους του 2011 και του 2012, ενώ χειρίζεται ταυτόχρονα και τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της 21ης Ιουλίου.

«Υπάρχει μήπως κάποιος στη χώρα μας που δεν θέλει να ληφθούν μέτρα ανάσχεσης, αλλά μέτρα επίτασης της ύφεσης; Ελπίζω όχι. Υπάρχει κάποιος στη χώρα μας που δεν θέλει να κινηθούμε δυναμικά προς την κατεύθυνση των αναγκαίων ριζοσπαστικών διαρθρωτικών αλλαγών που ενισχύουν την εθνική μας ανταγωνιστικότητα και μας επιτρέπουν να ξεφύγουμε από τον φαύλο κύκλο της κρίσης; Ελπίζω όχι», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ο ίδιος επανάλαβε πως σε εξέλιξη βρίσκονται η ενεργοποίηση του νέου ρόλου του EFSF που πρέπει να εγκριθεί από τα κοινοβούλια των κρατών-μελών τις επόμενες εβδομάδες, η επίλυση του ζητήματος των εγγυήσεων που ζητά η Φινλανδία στο Eurogroup και η ολοκλήρωση του PSI, με τη διασφάλιση του μεγίστου ποσοστού συμμετοχής του διεθνούς τραπεζικού συστήματος στο σχέδιο επιμήκυνσης και βελτίωσης των όρων του ελληνικού δημοσίου χρέους. Όπως μάλιστα επεσήμανε ο κ. Βενιζέλος η πλήρης εφαρμογή των αποφάσεων της 21ης Ιουλίου μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου μπορεί να αλλάξει την κατάσταση και να αποκλιμακώσει την πίεση που υφίσταται η ελληνική πραγματική οικονομία.

«Όλα αυτά τα θέματα αλληλοεπηρεάζονται, με κοινό παρονομαστή τη δική μας υποχρέωση να τηρούμε τις δεσμεύσεις μας έναντι των εταίρων μας, δηλαδή να κάνουμε όλα όσα πρέπει για την ανασυγκρότηση της χώρας, όχι επειδή μας το επιβάλουν έξωθεν, αλλά γιατί αυτά που δεν κάναμε επί χρόνια πρέπει οικειοθελώς να γίνουν τώρα, σε ελάχιστο χρόνο, στο όνομα των παιδιών μας», υπογράμμισε ο υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Βενιζέλος επανέλαβε πως η αναχώρηση των στελεχών της τρόικας την Παρασκευή, προκειμένου να επιστρέψουν σε δέκα μέρες, ήταν συμφωνημένη και προγραμματισμένη εξαρχής, ως μέθοδος εργασίας που θα μας επιτρέψει να έχουμε πληρέστερη εικόνα, όχι μόνο ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2011, αλλά και ως προς το σχέδιο του προϋπολογισμού του 2012.

«Η βαθύτερη ύφεση είναι μια πραγματικότητα που επηρεάζει αυτόματα το δημοσιονομικό στόχο. Ανεξάρτητα, όμως, από την ύφεση υπάρχουν τα ήδη ψηφισμένα και ισχύοντα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν και πολλά διαρθρωτικά ζητήματα, στα οποία οφείλουμε ως χώρα να δείξουμε καλύτερα αποτελέσματα, με πιο γρήγορο και αποφασιστικό τρόπο. Και αυτό κάνουμε», τόνισε καταλήγοντας ο υπουργός.

Newsroom ΔΟΛ


Read more...

ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Νέα σενάρια τρόμου για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ!

Νέα σενάρια τρόμου για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ!
Φανταστικά σενάρια εξόδου της χώρας μας από το ευρώ και επιπτώσεις στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή στην Ελλάδα αλλά και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης απεργάζεται γερμανική οικονομική εφημερίδα.Φανταστικά σενάρια εξόδου της χώρας μας από το ευρώ και επιπτώσεις στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή στην Ελλάδα αλλά και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης απεργάζεται γερμανική οικονομική εφημερίδα.

Ομάδα οικονομολόγων της εφημερίδας "Handelsblatt", με τη συνδρομή επιστημονικού συνεργάτη ενός καθηγητή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, σκιαγράφησαν το "Worst-Case-Szenario", πώς δηλαδή θα μπορούσε να επέλθει η διάλυση της Ευρωζώνης, ξεκινώντας από το τι θα συνέβαινε αν η Ελλάδα αποχωρούσε από το ευρώ.

Υπό τον τίτλο "Τι θα συμβεί αν?;" οι συγγραφείς του σεναρίου τοποθετούν την κορύφωση της κρίσης χρέους στη χώρα μας κατά τον μήνα Φεβρουάριο και την απόφαση εξόδου από το ευρώ τον Απρίλιο από μια νέα κυβέρνηση. Ακολούθως περιγράφουν όλα τα στάδια ανταλλαγής του νομίσματος καθώς και την κοινωνική έκρηξη που ακολουθεί, και στη συνέχεια υποθέτουν το ντόμινο εξελίξεων στις χώρες της ΕΕ, καταγράφοντας πιθανές εξελίξεις για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης και τη δημιουργία στο μέλλον ενός ευρωπαϊκού νομίσματος των βορειοευρωπαϊκών χωρών και μόνο.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012
Πτώση της κυβέρνησης

Σύμφωνα με το σενάριο της εφημερίδας, τον Φεβρουάριο του 2012 η κρίση χρέους στην Ελλάδα οξύνεται, οι αντοχές και η προθυμία των Ελλήνων για μεταρρυθμίσεις έχουν φθάσει στα όριά τους, η κοινή γνώμη εξεγείρεται και η κυβέρνηση Παπανδρέου πέφτει αφού χάνει την ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή.ΑΡΧΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
Επιστροφή στη δραχμή

Ο νέος πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανακοινώνει τον Απρίλιο 2012 την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και την επαναφορά της δραχμής. Η αλλαγή ευρώ και νέας δραχμής γίνεται στην αρχή 1:1, όλες οι καταθέσεις στις τράπεζες μετατρέπονται στο νέο νόμισμα και η Αθήνα προτείνει την ανταλλαγή των κρατικών ομολόγων στο νέο νόμισμα στο 80% της ονομαστικής τους αξίας. Η κυβέρνηση κρατάει επί τρεις ημέρες κλειστές τις τράπεζες, εξαγγέλλει ελέγχους συναλλάγματος και απαγορεύει την εξαγωγή ευρώ στο εξωτερικό. Τα χρηματιστήρια Φρανκφούρτης και Παρισιού υφίστανται καθίζηση, το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου καταρρέει.

ΜΕΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
Ντόμινο στο Νότο

Τρεις μέρες αργότερα οι ελληνικές τράπεζες δίνουν τα ευρώ με σφραγίδα που λέει "Νέα Δραχμή". Στα ΑΤΜ μπορούν να σηκώσουν οι Ελληνες ένα χαρτονόμισμα των 50 ευρώ ανά λογαριασμό. Η αστυνομία στις μεγάλες πόλεις φυλάσσει τράπεζες και δημόσια κτίρια. Οι καταθέτες σε Πορτογαλία, Ισπανία, Ιρλανδία και Ιταλία προσπαθούν να αποσύρουν από τις τράπεζες τις καταθέσεις τους. Οι τράπεζες ανοίγουν για λίγες μόνο ώρες. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων διπλασιάζουν τα κονδύλια του μηχανισμού στήριξης. Η τραπεζική κρίση έχει φθάσει ήδη στην Ευρώπη.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
Φεύγει και η Πορτογαλία

Τον Ιούνιο 2012 η τραπεζική κρίση οξύνεται ακόμα περισσότερο. Η Πορτογαλία αποχωρεί από την ευρωζώνη. Στην Ισπανία και τη Γαλλία λαμβάνουν χώρα μαζικές διαδηλώσεις κατά των νέων μέτρων λιτότητας που επιβάλλει η ευρωζώνη.

ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
Εκδοση ευρωομολόγου

Τον Ιούλιο 2012, ύστερα και από πιέσεις του προέδρου Ομπάμα, οι Βρυξέλλες αποφασίζουν την καθιέρωση ευρωομολόγων. Οι ΗΠΑ φοβούνται νέα παγκόσμια οικονομική κρίση. Γερμανία και Γαλλία εκδίδουν ευρωομόλογα 100 δισ. προκειμένου να στηρίξουν την Ισπανία και την Ιταλία. Στη Γερμανία βουλευτές του συνασπισμού παραιτούνται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την καθιέρωση ευρωομολόγων.

ΜΕΣΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
Ολοι εναντίον Μέρκελ

Τέλη του ίδιου μήνα η Γερμανίδα καγκελάριος Μέρκελ χάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής, η οποία αρνείται να δεχθεί ευρωομόλογα. Το κόμμα των Φιλελευθέρων αποχωρεί από τον συνασπισμό και η κ. Μέρκελ κυβερνά μέχρι τις επόμενες εκλογές με κυβέρνηση μειοψηφίας με την ανοχή των σοσιαλδημοκρατών. Εντυπωσιακή πτώση του χρηματιστηρίου. Σε Ρώμη, Παρίσι και Μαδρίτη χιλιάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονται κατά της Γερμανίας.

ΑΡΧΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012
Γεννιέται το ευρώ του Βορρά

Εναν μήνα αργότερα Μέρκελ και Σαρκοζί αποφασίζουν σε μυστική τους συνάντηση την καθιέρωση του "ευρώ του Βορρά" και καλούν να μετάσχουν Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Φινλανδία, Εσθονία, Αυστρία και Σλοβενία.

ΜΕΣΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012
Κλειστό κλαμπ η ευρωζώνη

Η γερμανική Βουλή εγκρίνει μετά από δύο εβδομάδες τη συμμετοχή της Γερμανίας στο ευρώ του Βορρά και την καθιέρωση κοινής δημοσιονομικής πολιτικής. Στην ευρωζώνη ανήκει τώρα το 1/3 των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012
"Αυλαία" για τη Γερμανία

Η αποδεκατισμένη ΕΚΤ αποδεικνύεται ότι δεν είναι πια σε θέση να εξασφαλίσει τη νομισματική σταθερότητα. Η τιμή του νέου ευρώ υπερτιμάται σε σχέση με τα νομίσματα των χωρών που έχουν εκδιωχθεί. Τα γερμανικά προϊόντα είναι πανάκριβα και οι καταναλωτές στα κράτη της νοτίου Ευρώπης δεν τα αγοράζουν. Η γερμανικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Στις αγορές επικρατεί χάος και οι ευρωσκεπτικιστές παίρνουν το πάνω χέρι. Με δημοψηφίσματα περιορίζεται η ελεύθερη διακίνηση στην Ευρώπη. Ο πρώην καγκελάριος (σ.σ.: ο Γκέρχαρντ Σρέντερ) υπενθυμίζει ότι ήδη πριν χρόνια προειδοποιούσε πως αν παραμελήσει κανείς την Ευρώπη, δεν θα απομείνει τελικά στο τέλος τίποτε άλλο από αυτή εκτός από ένα ιστορικό γεγονός.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ.ethnos.gr

Read more...

ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΕΙ Το σχέδιο και για το νέο λύκειο

Το σχέδιο και για το νέο λύκειο
Το σχέδιο και για το νέο λύκειο
Ερχονται σημαντικές αλλαγές, που πρώτοι θα τις "γευθούν" οι μαθητές της Α' Λυκείου, οι οποίοι όμως, λόγω ελλείψεων σε βιβλία, θα αναγκαστούν το πρώτο διάστημα να κατεβάζουν σημειώσεις από το Διαδίκτυο. Μεγάλη καινοτομία είναι η Ερευνητική Εργασία, που θα διδάσκεται και στις τρεις τάξειςΕνώ το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ - ΤΕΙ βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του διαλόγου, το καινούργιο λύκειο "ανοίγει πανιά" με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τα 15χρονα που πρώτα θα το δοκιμάσουν σε λίγες μέρες, θα είναι αυτά που θα μπουν το 2014 στα πανεπιστήμια, με όποια μορφή εξετάσεων αποφασιστεί τελικά.

Το άγχος τους για το τι θα συναντήσουν είναι μεγάλο, και θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο όταν καθίσουν στα θρανία τους και διαπιστώσουν ότι δεν θα έχουν βιβλία...

Το πρώτο διάστημα της διδασκαλίας του νέου προγράμματος του "Λυκείου 2011" θα βγει με σημειώσεις μαθημάτων, που θα αναγκαστούν να κατεβάσουν οι μαθητές από το Διαδίκτυο, όπου είναι αναρτημένα τα βιβλία.

Ευτυχώς που η Α΄ Λυκείου είναι σύμφωνα με το "Νέο Λύκειο" μια τάξη προσανατολισμού και μόνο για τους μαθητές, οι οποίοι θα πρέπει να συνηθίσουν σε καινούργια διδασκαλία... με παλιά υλικά!

Οδηγίες
Το υπουργείο Παιδείας, πάντως, φρόντισε εγκαίρως να στείλει στα σχολεία τις πρώτες οδηγίες για το πώς θα διδάσκεται η Ερευνητική Εργασία (Project), που εισάγεται ως η μέγιστη καινοτομία στο "Νέο Λύκειο".Το Project θα είναι ενταγμένο στα προγράμματα σπουδών και των τριών τάξεων του λυκείου, και κατά την υλοποίησή του θα ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία, βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα. Αυτού του είδους η Εργασία (αντίστοιχη της πτυχιακής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση) θα βαθμολογείται από ειδική επιτροπή και θα βαρύνει και στην εισαγωγή του υποψηφίου σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Το σίγουρο είναι ότι το "νέο σχολείο", όπως αναλυτικά το παρουσιάζει ανά τάξη το "Εθνος της Κυριακής", θα καταλήγει σε μία ιδιαίτερα αναβαθμισμένη και ισχυρή Γ΄ Λυκείου με Κύκλους Μαθημάτων, από τους οποίους θα επιλέγουν οι μαθητές αυτόν που θα τους οδηγήσει στη σχολή της αρεσκείας τους.Οι καινοτομίες
1 Εισάγεται η Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία ή Project) ως διακριτή ενότητα του προγράμματος σπουδών. Είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές. Αξιολογείται αυτόνομα και ο βαθμός της προσμετράται ισότιμα με τους βαθμούς των υπολοίπων μαθημάτων. Η αξιολόγηση συνεκτιμά τόσο τη διαδικασία όσο και το αποτέλεσμα της εργασίας των μαθητών. Επιχειρείται μια ουσιαστική μετακίνηση από τον έντονα ατομικιστικό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα της εργασίας των μαθητών σε αυτόν της ομαδικής προσπάθειας και συνεργασίας. Οι μαθητές επιλέγουν το θέμα της ερευνητικής εργασίας με την οποία θέλουν να ασχοληθούν με βάση τις ιδιαίτερες προτιμήσεις και κλίσεις τους.

2 Στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου παρέχεται στους μαθητές, εντός του κυρίως προγράμματος του σχολείου, η δυνατότητα παρακολούθησης επιπλέον διδακτικών ωρών σε επιλεγμένα μαθήματα (μαθήματα εμβάθυνσης) με βάση τις ανάγκες τους για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

3 Δίδεται η ευχέρεια σε σημαντικό αριθμό μαθητών, είτε από την Α΄ είτε από τη Β΄ Κατεύθυνση, αν θέλουν, να επιλέξουν στη Γ΄ Λυκείου την ΑΒ Κατεύθυνση (για να ακολουθήσουν Οικονομικές, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες).

4 Η θεματολογία των εξετάσεων θα προέρχεται από μία ευρεία ύλη, που θα υπερβαίνει την ύλη των μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου σε μαθήματα όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία, η Βιολογία, η Ιστορία.

Το "προφίλ" της Α' Λυκείου
10ωρο "πρόγραμμα-κορμός" και... Ερευνα ανά τετράμηνο

Η φετινή πρώτη τάξη του Λυκείου θα είναι αυτή που θα υποδεχθεί τόσο την καινούργια διδασκαλία των ενιαίων μαθημάτων όσο και την Ερευνητική Εργασία (Project). To 10ωρο "πρόγραμμα-κορμός" θα περιλαμβάνει:

α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

Στο ίδιο μοτίβο, δηλαδή σε ένα ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους, θα βρίσκονται και τα μαθήματα: α) Φυσική,

β) Χημεία και γ) Βιολογία. Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ανά 4μηνο το θέμα μίας Ερευνητικής Εργασίας μέσα από τους κύκλους: "Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες", "Τέχνη και Πολιτισμός", "Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία" και "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη". Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν θέμα που να συνδυάζει κάποιους από τους προαναφερόμενους κύκλους. Μία εργασία θα μπορεί να είναι και στα Αγγλικά.

Ολες οι εργασίες θα περιλαμβάνουν χρήση της τεχνολογίας και του Διαδικτύου, στο οποίο και θα αναρτώνται με την ολοκλήρωσή τους. Στην καινούργια Α΄ λυκείου, αφαιρούνται τα υποχρεωτικά μαθήματα:

Αρχές Οικονομίας (2 ώρες), Τεχνολογία (2 ώρες), ΣΕΠ (1 ώρα) και όλα τα μαθήματα επιλογής.

Β' και Γ' Λυκείου
Οι βασικοί "πυλώνες"

Η Β΄ τάξη θεωρείται ως η πιο σημαντική για την πορεία του μαθητή, εντός του Νέου Λυκείου, καθώς έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπος με το καινούργιο σύστημα. Η εκπαίδευσή του εξειδικεύεται και οι σπουδές του διακρίνονται σε δύο βασικές κατευθύνσεις, που αποτελούν και τους πυλώνες πάνω στους οποίους "χτίζεται" το οικοδόμημα του νεότευκτου λυκείου.

Οι Θετικές και Τεχνολογικές επιστήμες περιλαμβάνονται στην πρώτη κατεύθυνση (Α), ενώ όλες οι Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες θα υπάρχουν στη δεύτερη κατεύθυνση (Β).

Το πρόγραμμα γίνεται πολύ "σφιχτό". Σ' αυτή την τάξη ο μαθητής πρέπει να έχει αποσαφηνίσει ποια επιστήμη τον ενδιαφέρει και τι ακριβώς θέλει να σπουδάσει: α. Ανθρωπιστικές επιστήμες, β. Κοινωνικές επιστήμες, γ. Θετικές επιστήμες, δ. Επιστήμες Τεχνολογίας.

Η Ερευνητική Εργασία υπάρχει ως δίωρο υποχρεωτικό μάθημα και στις δύο κατευθύνσεις.

Α΄ Κατεύθυνση. Παρατηρούνται οι εξής αλλαγές: οι 2 ώρες Αλγεβρας Γενικής Παιδείας, οι 2 ώρες Γεωμετρίας και οι 3 κατεύθυνσης γίνονται 6 υποχρεωτικές και 2 επιλογής ως εμβάθυνση στα Μαθηματικά. Οι 4 ώρες Φυσικής (γενικής παιδείας - κατεύθυνσης) γίνονται 4 υποχρεωτικές και 2 επιλογής.

Η Βιολογία από 1 ώρα υποχρεωτική γίνεται 2 επιλεγόμενη, αφαιρείται η Τεχνολογία Επικοινωνιών και η Ξένη Γλώσσα γίνεται από υποχρεωτική και δίωρη επιλογής.

Β΄ Κατεύθυνση. Αφαιρούνται τα Λατινικά, και στη θέση τους εισάγεται το μάθημα Αρχές Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών (2 ώρες). Τα Μαθηματικά γίνονται 3 ώρες από 4 που ήταν μαζί η Αλγεβρα και η Γεωμετρία, ενώ αφαιρείται και η Εισαγωγή στο Δίκαιο και στους Πολιτικούς Θεσμούς.

Μαθήματα Επιλογής (Α΄ Κατεύθυνσης): Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Επιστήμη Υπολογιστών, Ξένη γλώσσα, Τέχνη και Πολιτισμός.
Μαθήματα Επιλογής (Β΄ Κατεύθυνσης): Αρχαία, Ιστορία, Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, Λογική, Εφαρμογές Υπολογιστών, Ξένη γλώσσα, Τέχνη και Πολιτισμός.

Τι έρχεται στη Γ΄ Λυκείου
Στην τρίτη τάξη του λυκείου, οι Κατευθύνσεις εξειδικεύονται ακόμη περισσότερο και ενισχύονται με μία ακόμη που περιλαμβάνει τις Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες. Στην ουσία αυτή θα είναι ένας συγκερασμός θετικών και θεωρητικών επιστημών. Η Ερευνητική Εργασία συνεχίζεται να διδάσκεται ως υποχρεωτικό δίωρο μάθημα.

Τα μαθήματα που θα οδηγήσουν στο πανεπιστήμιο
Τέσσερα θα είναι τα βασικά εξεταζόμενα μαθήματα σε κάθε κατεύθυνση για την εισαγωγή των υποψηφίων φοιτητών σε ΑΕΙ - ΤΕΙ:

Α' Κατεύθυνση (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες)

Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία ή Βιολογία ή Επιστήμη Υπολογιστών

Β' Κατεύθυνση (Θεωρητικές Επιστήμες)

Νεοελληνική Γλώσσα
Αρχαία
Ιστορία
Λατινικά ή Φιλοσοφία ή Κοινωνιολογία ή Ιστορία Τέχνης ή Δίκαιο

ΑΒ' Κατεύθυνση (Οικονομικές Επιστήμες)

Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
Μικροοικονομική και Μακροοικονομική
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΒ' Κατεύθυνση (Κοινωνικές Επιστήμες)

Νεοελληνική Γλώσσα
Ιστορία ?Κοινωνιολογία
Εισαγωγή στο Δίκαιο και στους Θεσμούς

ΒΙΒΙΑΝ ΜΠΕΝΕΚΟΥ
bibian@pegasus.grethnos.gr

Read more...

Η αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ στην ατζέντα της επίσκεψης Μπεγλίτη στην Ιερουσαλήμ

Επίσημη επίσκεψη μέχρι την Τρίτη

Η επίσημη επίσκεψη του Π.Μπεγλίτη διοργανώθηκε έπειτα από πρόσκληση του Ισραηλινού ομολόγου του
Η επίσημη επίσκεψη του Π.Μπεγλίτη διοργανώθηκε έπειτα από πρόσκληση του Ισραηλινού ομολόγου του (Φωτογραφία: ΑΠΕ )
Αθήνα
Επιχειρησιακό μνημόνιο σχετικά με τις διμερείς σχέσεις στους τομείς της στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας θα υπογράψει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Μπεγλίτης με τον Ισραηλινό ομόλογό του Εχούντ Μπαράκ κατά την επίσημη επίσκεψη του Έλληνα υπουργού στο Ισραήλ.

Η επίσκεψη, που ξεκινά την Κυριακή, θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, και κατά τη διάρκειά της ο υπουργός θα γίνει δεκτός από τον Ισραηλινό Πρόεδρο Σίμον Πέρες, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Άβιντγκορ Λίμπερμαν.

Στις συνομιλίες με τον Εχούντ Μπαράκ θα εξεταστούν οι διμερείς σχέσεις στους τομείς της στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας, οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, και θα υπογραφεί από τους δύο υπουργούς σχετικό Επιχειρησιακό Μνημόνιο.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα έχει επίσης συναντήσεις με τον υπουργό Πολιτικής Άμυνας Ματάν Βιλνάι και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, αντιστράτηγο Μπένι Γκαντζ.

Ο κ. Μπεγλίτης θα επισκεφθεί, τέλος, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, όπου θα γίνει δεκτός από τον Παναγιώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ'.

Η επίσκεψη του κ. Μπεγλίτη στο Ισραήλ γίνεται την ώρα που η Τουρκία απέλασε τον Ισραηλινό πρεσβευτή στην Άγκυρα και ανακοίνωσε τη διακοπή της στρατιωτικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Newsroom ΔΟΛ


Read more...

Στον εισαγγελέα οι δέκα συλληφθέντες για τα μικροεπεισόδια στο Σύνταγμα

Δίνουν ραντεβού στη... ΔΕΘ οι «Αγανακτισμένοι»


Η νέα κινητοποίηση έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου, επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και επέτειο της ημέρας που ο Όθωνας αναγκάστηκε να παραχωρήσει το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας
Η νέα κινητοποίηση έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου, επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και επέτειο της ημέρας που ο Όθωνας αναγκάστηκε να παραχωρήσει το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας (Φωτογραφία: ΑΠΕ )
Αθήνα
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν τα δέκα άτομα που συνελήφθησαν τη νύχτα του Σαββάτου κατά την διάρκεια των μικροεπεισοδίων που σημειώθηκαν στο Σύνταγμα, όπου πραγματοποιήθηκε νέα συγκέντρωση των «Αγανακτισμένων».

Οι επτά από τους συλληφθέντες κατηγορούνται για παρακώλυση συγκοινωνιών και οι άλλοι τρεις για επίθεση σε βάρος αστυνομικών, από τους οποίους ένας και για κατοχή ναρκωτικών, καθώς πάνω του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Η ένταση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου όταν περίπου 2.000 άτομα που συγκεντρώθηκαν συνολικά στην πάνω και στην κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος ανέβηκαν στον χώρο του Άγνωστου Στρατιώτη, αλλά απωθήθηκαν από αστυνομικές δυνάμεις.

Γύρω στα μεσάνυχτα και ενώ είχε δοθεί στην κυκλοφορία η οδός Αμαλίας οι επτά που συνελήφθησαν αρχικά επιχείρησαν να κλείσουν και πάλι τον δρόμο, οι άλλοι τρεις συνελήφθησαν αργότερα τις πρώτες πρωινές ώρες γιατί πετούσαν αντικείμενα σε αστυνομικές δυνάμεις.-

Το επόμενο Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου οι «Αγανακτισμένοι» της Θεσσαλονίκης προγραμματίζουν συλλαλητήρια στους δρόμους γύρω από τη ΔΕΘ, προκειμένου να υποδεχθούν τον πρωθυπουργό με το σύνθημα «είστε ανεπιθύμητοι».

Newsroom ΔΟΛ


Read more...

Θησαυρό 40,2 δισ. «κρύβει» η ελληνική γη

«Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί κορυφαία αναπτυξιακή προτεραιότητα», τονίζει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί κορυφαία αναπτυξιακή προτεραιότητα», τονίζει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θησαυρό 40,2 δισ. «κρύβει» η ελληνική γη
Το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον αναμένεται να εστιαστεί στη Μακεδονία και τη Θράκη. Η μεταλλευτική αξία των βεβαιωμένων αποθεμάτων νικελίου, ψευδαργύρου, μολύβδου, χαλκού, χρυσού και αργύρου, ανέρχεται περίπου σε 27,6 δισ. ευρώ. Σημαντικές ευκαιρίες, και ιδίως στη διεθνή αγορά, με εξαγωγές μεταλλευμάτων και αδρανών υλικών ανοίγονται για την Ελλάδα.Τον... θησαυρό αξίας 40,2 δισ. ευρώ που βρίσκεται στα έγκατα της ελληνικής γης φέρνει στην επιφάνεια από το τέλος του χρόνου η κυβέρνηση. Ξεκινά διαγωνισμούς για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας.Πρόκειται για τα Μη Ενεργειακά Μεταλλικά Ορυκτά που ως έναν μεγάλο βάθμο βρίσκονται αναξιοποίητα και, όπως δηλώνει στο "Εθνος της Κυριακής" ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γ. Μανιάτης, "τους επόμενους μήνες θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε νέους διεθνείς διαγωνισμούς για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου".

Το "Ε.τ.Κ." δημοσιοποιεί σήμερα χάρτες του ΙΓΜΕ με τα σπουδαιότερα ορυκτά της χώρας, τα οποία αναμένεται να "παίξουν" και τον καθοριστικό ρόλο στο νέο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας και να δημιουργήσουν μια νέα παραγωγική βάση.

Το αποθεματικό δυναμικό των κυριότερων μετάλλων της χώρας Νικέλιο, Χρώμιο, Μόλυβδος - Ψευδάργυρος, Χαλκός, Ασήμι, Αντιμόνιο, Μαγγάνιο, Μόλυβδος και Βολφράμιο έχει υπολογιστεί στα 40,2 δισ. ευρώ.

Στρατηγικής σημασίας Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι σε σχέση με σχετική ευρωπαϊκή έκθεση που συντάχθηκε πρόσφατα 14 ΜΕΟΠΥ -Sb (αντιμόνιο), Be (βηρύλλιο), Co (κοβάλτιο), Ga (γάλλιο), Ge (γερμάνιο), In (ίνδιο), Mg (μαγνήσιο), Nb (νιόβιο), PGE (πλατινοειδή μέταλλα), REE (σπάνιες γαίες), Ta (ταντάλιο), Sn (κασσίτερος), φθορίτης, γραφίτης- θεωρούνται κρίσιμα και στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Μερικά από αυτά απαντώνται στη χώρα μας και μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κοιτασματολογικής έρευνας και οικονομικού ενδιαφέροντος, με δεδομένη την προστιθέμενη αναπτυξιακή τους αξία. Εξάλλου, το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον αναμένεται να εστιαστεί στη Β. Ελλάδα.

Η μεταλλευτική αξία των βεβαιωμένων αποθεμάτων νικελίου, ψευδαργύρου, μολύβδου, χαλκού, χρυσού και αργύρου στη Μακεδονία και τη Θράκη, με βάση την ενεργό μεταλλευτική παραγωγή, τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και τις τρέχουσες τιμές των μετάλλων, ανέρχεται περίπου σε 27,6 δισ. ευρώ. Μάλιστα ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος είναι έντονα και ανοδικά εξωστρεφής, με περίπου το 77% των πωλήσεών του να κατευθύνεται σε εξαγωγές.

Προς αξιοποίηση οδεύουν και τα γεωθερμικά επίπεδα. Η χώρα μας έχει ισχυρό δυναμικό και ήδη οι πρώτοι διαγωνισμοί κατοκυρώθηκαν και ακολουθούν και άλλοι. Το "Ε.τ.Κ." παρουσιάζει επίσης χάρτη με τα βεβαιωμένα και πιθανά γεωθερμικά πεδία.

123.000 θέσεις εργασίας από... πρώτες ύλες
5,7 εκατ. τόνοι μέταλλο σε Θράκη και Μακεδονία

Η ελληνική γη, και ιδίως η Μακεδονία και η Θράκη, κρύβουν περίπου 5,7 εκατ. τόνους μετάλλων.

Σημαντικές ευκαιρίες, και ιδίως στη διεθνή αγορά, με εξαγωγές μεταλλευμάτων και αδρανών υλικών ανοίγονται για την Ελλάδα.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΓΜΕ, οι πωλήσεις μεταλλευμάτων, ορυκτών, μαρμάρων και κατεργασμένων μεταλλουργικών προϊόντων για το 2008 ανήλθαν σε περίπου 1,1 δισ. ευρώ, από τα οποία οι 800.000 ευρώ, δηλαδή το 72%, αντιστοιχούν σε εξαγωγές. Για πρώτη φορά, μετά από μια μεγάλη περίοδο θετικών ρυθμών ανάπτυξης, το 2009 ο ελληνικός μεταλλευτικός κλάδος παρουσίασε σημαντική κάμψη και πτώση στη ζήτηση αλλά και στις τιμές των πρώτων υλών.

Ακόμη υπήρξε πτώση παραγωγής και αξίας πωλήσεων, που κυμάνθηκε από 20-30% σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2008.

Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή οικονομία επηρέασαν σημαντικά το εμπόριο των μεταλλευτικών - μεταλλουργικών προϊόντων που, σε συνδυασμό με την καθίζηση της κατασκευαστικής βιομηχανίας, οδήγησαν σε μείωση της δραστηριότητας του εξορυκτικού κλάδου στη χώρα μας.

Ομως από το 2010 καταγράφεται ήδη ανάκαμψη της παραγωγικής υποχώρησης που παρατηρήθηκε το 2009, ενώ υπάρχουν βάσιμες προοπτικές ότι η ανοδική πορεία θα συνεχισθεί και στο 2011 λόγω της προβλεπόμενης παγκόσμιας αύξησης στη ζήτηση πρώτων υλών της τάξης του 20-30%.

Σήμερα απασχολούνται περίπου 23.000 εργαζόμενοι και υπάρχουν ακόμη περισσότερες από 100.000 θέσεις εξαρτημένης εργασίας. Η Ελλάδα κατέχει κλαδικά σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά όσον αφορά συγκεκριμένες Μη Ενεργειακές Ορυκτές Πρώτες υλες. Τα τελευταία 20 χρόνια στις πρώτες θέσεις παραγωγικής δραστηριότητας βρίσκονται, μαζί με τον λιγνίτη, τα αδρανή υλικά και τα μάρμαρα, ο βωξίτης, τα νικελιούχα σιδηρομεταλλεύματα, οι ποζολανικές γαίες, ο μπεντονίτης, ο περλίτης, ο γύψος και η κίσσηρις.

Γιάννης Μανιάτης, υφυπουργός ΠΕΚΑ
Στο φως τα ευρήματα σε 100 περιοχές της χώρας

Στο "φως" έρχονται σύντομα και τα ευρήματα 100 σημαντικών κοιτασμολογικών περιοχών της χώρας, όπως προαναγγέλλει με δηλώσεις του στο "Εθνος της Κυριακής" ο υφυπουργός ΠΕΚΑ, Γ. Μανιάτης.

Ο κ. Μανιάτης τονίζει τη σπουδαιότητα της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας: "Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον αποτελεί κορυφαία αναπτυξιακή προτεραιότητα της χώρας". Και για την εκμετάλλευσή του ο υφυπουργός σημειώνει: "Εχουμε ήδη διαμορφώσει έναν από τους πιο σύγχρονους κωδικούς μεταλλευτικών και λατομικών στην Ευρώπη". Εξάλλου, κάνει γνωστό ότι μέχρι το τέλος του χρόνους "θα δώσουμε στη δημοσιότητα τον νόμο για τα λατομεία".

Ειδική επιτροπή
Οι διεθνείς διαγωνισμοί θα ξεκινήσουν σύντομα και, όπως λέει ο υφυπουργός ΠΕΚΑ: "Ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων εξετάζει την οικονομική βιωσιμότητα των 100 σημαντικότερων κοιτασμοτολογικών περιοχών της χώρας. Τους επόμενους μήνες θα προκηρύξουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια νέους διεθνείς διαγωνισμούς για την αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου". Το υπουργείο ΠΕΚΑ έχει δώσει επίσης προς δημόσια διαβούλευση τις νέες βασικές αρχές της εθνικής μεταλλευτικής πολιτικής. Επιχειρήσεις και άλλοι εμπλεκόμενοι θα καταθέσουν τις απόψεις τους προκειμένου να δοθούν λύσεις σε θέματα χωροταξικά, π.χ. χρήσεων γης, προτεραιότητες αξιοποίησης ορυκτών.

Η Ελλάδα, επίσης, έλαβε πρόσφατα μία σημαντική διάκριση στην ΕΕ, κάτι που αποδεικνύει και την πραγματική αξία που έχει ο ορυκτός πλούτος της. Ο υφυπουργός ΠΕΚΑ επιλέχθηκε από τον αρμόδιο Επίτροπο, Ταγιάνι, ως έναν από τους έξι υπουργούς της ΕΕ των 27 για τη χάραξη πια ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής αξιοποίησης ορυκτών πρώτων υλών.ethnos.gr

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ
ckolonas@pegasus.gr

Read more...

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΕ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι 10 κίτρινες κάρτες της τρόικας

Κρίσιμα υπουργεία δεν πέρασαν τις εξετάσεις της τρόικας. Των ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΔΑ, ΜΠΑΜΠΗ ΑΓΡΟΛΑΜΠΟΥ, ΘΑΝΟΥ ΤΣΙΡΟΥ
ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ σε δέκα σημεία έκανε η τρόικα στην κυβέρνηση, ζητώντας σε αυστηρό τόνο εδώ και τώρα να αναλάβει δράση χωρίς πισωγυρίσματα. Οι εκπρόσωποί της έκαναν λόγο για δίμηνη απραξία και ζήτησαν ανάληψη πρωτοβουλιών εντός της εβδομάδος. Κρίσιμα υπουργεία δεν πέρασαν τις εξετάσεις της τρόικας. Κοινοτικές πηγές αναφέρουν ότι η τρόικα θα περιμένει τις επόμενες ημέρες από την κυβέρνηση να δουλέψει ξεπερνώντας διαφωνίες και αναστολές. Οι επιτηρητές κατέστησαν σαφές ότι, ενώ στο πεδίο του προϋπολογισμού υπάρχει ανοχή λόγω της οξύτερης ύφεσης, στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων οι δικαιολογίες έχουν στερέψει. Επιμένει δηλαδή στη σκληρή γραμμή, την οποία άλλωστε αποδέχθηκε η κυβέρνηση που ψήφισε τους σχετικούς νόμους, αλλά δεν τους εφαρμόζει. Ζήτησε από το υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει αποφασιστικά στην πάταξη της φοροδιαφυγής, όχι με τις γνωστές λίστες, αλλά με ηχηρά ονόματα που θα υποστούν νομικές και οικονομικές συνέπειες, σε αποκρατικοποιήσεις, στο πραγματικό άνοιγμα των επαγγελμάτων, στο νέο μισθολόγιο, στην περιστολή της σπατάλης και στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη συμφωνηθεί σε ΔΕΚΟ, φορείς, εργασιακό και ασφαλιστικό.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ

Υπό την απειλή της πλήρους κατάργησης των κλαδικών συμβάσεων, απαίτηση που ακούστηκε αρκετές φορές στις διαπραγματεύσεις της τρόικας με τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κουτρουμάνη, η κυβέρνηση ανέλαβε τη δέσμευση να επιφέρει νέες νομοθετικές αλλαγές που θα ανοίξουν ακόμη περισσότερο το δρόμο για την υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων. Οι εκπρόσωποι της τρόικας εξακολουθούν να πιέζουν για την επέκταση των επιχειρησιακών συμβάσεων, αποσκοπώντας στο να μειωθούν οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα κοντά στα επίπεδα της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Στις πολύωρες συζητήσεις, η ελληνική πλευρά διατύπωσε δύο επιχειρήματα:

* Τη ζημιά που προκαλεί στα δημόσια έσοδα (μέσω φορολογίας και συρρίκνωσης των ασφαλιστικών εισφορών) η μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα και

* Την... επέλαση των ατομικών συμβάσεων που οδηγούν στην πλήρη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

Το ενδεχόμενο κατάργησης των κλαδικών συμβάσεων φαίνεται να απομακρύνεται. Ωστόσο το υπουργείο Εργασίας ανέλαβε τη δέσμευση να προχωρήσει σε νέες «διορθώσεις» του νομοθετικού πλαισίου για τις επιχειρησιακές συμβάσεις.

1. Θα ληφθεί μέριμνα ώστε η σύσταση σωματείων σε επίπεδο επιχείρησης να ολοκληρώνεται σε λίγες εβδομάδες και όχι σε διάστημα 6-8 μηνών που απαιτούνται σήμερα.

2. Επίσης, προγραμματίζονται έλεγχοι ώστε να διαπιστώνεται η αντιπροσωπευτικότητα όλων των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων που υπογράφουν κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις. Το ζητούμενο είναι ότι, αν οι υπογράφοντες δεν αντιπροσωπεύουν το 51% των εργαζομένων, τότε δεν θα είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της σύμβασης και στα μη μέλη των σωματείων.

ΔΕΚΟ-ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Οι παλινωδίες της κυβέρνησης με το νέο μισθολόγιο έχουν δώσει πρόσθετη λαβή στην τρόικα, που απαιτεί δραστική περικοπή της μισθολογικής δαπάνης. Αν και αρχικά η κυβέρνηση εμφανιζόταν άκαμπτη στο θέμα της μονιμότητας των υπαλλήλων, μπροστά στο αδιέξοδο που διαγράφεται, δείχνει να έχει συμβιβαστεί και με την ιδέα των απολύσεων. Ο Ευ. Βενιζέλος, ανακοίνωσε επέκταση του μέτρου της εφεδρείας σε όλο το φάσμα της διοίκησης.

Σε τι έκταση θα εφαρμοστεί το μέτρο της εφεδρείας θα εξαρτηθεί από τις αποκλίσεις των δημοσιονομικών στόχων. Οι περικοπές επιδομάτων, υπερωριών και άλλων πρόσθετων αμοιβών που έφερε το μεσοπρόθεσμο εκτιμήθηκε ότι δεν αρκούν για να μειωθεί το μισθολογικό κόστος κατά 770 εκατ. ευρώ μέχρι τα τέλη του 2011 και άλλα 600 εκατ. ευρώ το 2012. Το προσχέδιο μισθολογίου συνάντησε τις έντονες επιφυλάξεις των επιτηρητών. Συμφωνία υπήρξε στα εύκολα, δηλαδή στη μισθολογική αφετηρία των νεοεισερχόμενων που θα εναρμονιστεί με τον ιδιωτικό τομέα. Οσον αφορά όμως το μηχανισμό εξομάλυνσης για τους υπηρετούντες, με το άθροισμα των επιδομάτων σε έναν λογαριασμό που θα ονομαστεί «προσωπική διαφορά», η τρόικα επιφυλάχθηκε να δει το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2012.

Τις επόμενες ημέρες κυβέρνηση πρέπει να καταλήξει στο νέο μισθολόγιο σε συνδυασμό με την έκταση της εφεδρείας. Και τα δύο είναι μέτρα μεγάλου πολιτικού κόστους. Περαιτέρω συρρίκνωση των μισθών μπορεί να φέρει καθίζηση σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών. Θα επιδιώξει να εξασφαλίσει χρόνο, ώστε να εφαρμόσει την εφεδρεία έπειτα από αξιολόγηση του προσωπικού, όμως τα μηνύματα που δόθηκαν ήδη από την τρόικα ήταν αρνητικά.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Η τρόικα θεωρεί ότι είναι μια πολύ απλή απόδειξη των ελληνικών παλινωδιών. Η καθυστέρηση στην έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για την εφαρμογή του νόμου, η οπισθοχώρηση στα ταξί, τα δεκάδες αιτήματα εξαίρεσης, η περιορισμένη άρση εμποδίων σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους και άλλα κραταιά επαγγέλματα (ήδη έχει στείλει επιστολές η Κομισιόν) τέθηκαν επί τάπητος και ζητήθηκε αποφασιστική δράση.

Η λύση που βρέθηκε είναι η λήψη απόφασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού που αν κρίνει ότι δεν θίγεται τα δημόσιο συμφέρον, πρέπει το επάγγελμα να απελευθερώνεται. Ωστόσο και αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα και η τρόικα ζητά άμεσες αποδείξεις εντός των ημερών ότι η κυβέρνηση διακρίνεται από σύμπνοια και μπορεί να σπάσει αβγά με κάθε κόστος για να τονώσει την οικονομία και τον ανταγωνισμό.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η τρόικα εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για την αδυναμία της κυβέρνησης να ελέγξει τις δαπάνες. Κορυφαίο ζήτημα είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που ξεπερνούν τα 6,5 δισ. ευρώ για το 2011 και τα 9,5 δισ. ευρώ περιλαμβανομένων των προηγούμενων ετών και έπρεπε να έχουν ήδη πληρωθεί. Ζήτησε διακανονισμό αλλά και άμεση ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος παρακολούθησης των δαπανών που επίσης τελεί υπό... ολοκλήρωση. Η κυβέρνηση ζήτησε πίστωση χρόνου για τα ληξιπρόθεσμα (θα διακανονιστούν φέτος και τα επόμενα χρόνια με το νέο δάνειο).

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης, στο υπουργείο Εργασίας κυριαρχούσε συγκρατημένη αισιοδοξία ότι, με την εξασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα «έβγαινε» η δυσκολότερη -τουλάχιστον μέχρι τώρα- χρονιά για τα ασφαλιστικά ταμεία. Από τα ξημερώματα της Παρασκευής, όμως, κυριάρχησε και πάλι ο προβληματισμός.

Η πίεση των «τροϊκανών» να ψαλιδιστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι πρόσθετες επιχορηγήσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν ασφυκτική. «Αφού υποστηρίζετε ότι το πλεόνασμα του συστήματος ανέρχεται στα 2,95 δισ. ευρώ για το 2011, γιατί ζητάτε πρόσθετα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό;» ρώτησαν.

Κι ενώ για την εξασφάλιση της πρόσθετης επιχορήγησης, κυβέρνηση και τρόικα φάνηκε να καταλήγουν σε μια καταρχήν συμφωνία, στα «μέτωπα» των βαρέων - ανθυγιεινών και των επικουρικών συντάξεων, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν περιθώρια ελιγμών. Τις επόμενες ημέρες ανακοινώνεται ο νέος «πετσοκομμένος» κατάλογος με τα βαρέα (φαίνεται να μετατίθενται για αργότερα οι εντάξεις), ενώ το νομοσχέδιο για τις επικουρικές συντάξεις θα φέρει νέες περικοπές οι οποίες θα ξεπεράσουν το 7%-8% σε μέσα επίπεδα.

ΕΦΕΔΡΕΙΑ

Το σχέδιο καταργήσεων και συγχωνεύσεων των φορέων του Δημοσίου εξελίσσεται σε εφιάλτη για την κυβέρνηση. Αυτή τη φορά η τρόικα δεν έθεσε απλώς ερωτήματα για το πως κινούνται οι διαδικασίες. Εδωσε τελεσίγραφο ζητώντας να καταργηθούν άμεσα με διαδικασίες σάρωσης όλοι οι φορείς που δεν έχουν κρίσιμο έργο και να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο της εφεδρείας για το προσωπικό των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Συνολικά έως τώρα έχουν μπει στο πρόγραμμα περίπου 150 φορείς, με δύο νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν ήδη γίνει. Η πρώτη τον Δεκέμβριο του 2010 και η τελευταία τον Αύγουστο του 2011. Ωστόσο, από τις ρυθμίσεις αυτές η τρόικα θεωρεί ότι δεν προκύπτει σημαντική μείωση δαπανών και ο στόχος που είχε προβλεφθεί στο μεσοπρόθεσμο, για εξοικονόμηση 540 εκατ. ευρώ φέτος από τις περικοπές των κονδυλίων στους φορείς του Δημοσίου, είναι ανέφικτος.

Συνολικά υπολογίζεται ότι οι φορείς που πρέπει να καταργηθούν ή να συγχωνευτούν άμεσα ανέρχονται σε 1.000. Με βάση το χρονοδιάγραμμα του μεσοπρόθεσμου, η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις αρχές Οκτωβρίου, ώστε τα οικονομικά αποτελέσματα να αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό του 2012.

Οι εξηγήσεις που δόθηκαν από το οικονομικό επιτελείο δεν έπεισαν την τρόικα. Το τεχνικό κλιμάκιο διατύπωσε ενστάσεις για τις προβλέψεις της τελευταίας νομοθετικής ρύθμισης, στην οποία για τους μεγάλους οργανισμούς που καταργούνται ή συγχωνεύονται προβλέπεται ότι για το προσωπικό οι αποφάσεις θα ληφθούν σε εννέα μήνες, ενώ για τους μικρότερους φορείς το προσωπικό μετατάσσεται ή μετακινείται σε άλλους φορείς του Δημοσίου ή στην κεντρική διοίκηση.

Η τρόικα ζήτησε άμεση εφαρμογή του μέτρου της εφεδρείας για τους φορείς αυτούς και τήρηση του χρονοδιαγράμματος για όσους δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί. Εξέφρασαν μάλιστα επιφυλάξεις και ως προς τη μεθοδολογία της κυβέρνησης, καθώς υπάρχουν φορείς που, μετά την πρώτη συγχώνευση, πέρυσι, πέρασαν και σε δεύτερη συγχώνευση, αναφέροντας ως παράδειγμα τον Οργανισμό Γάλακτος που αρχικά συγχωνεύτηκε με την Εθνική Επιτροπή Γάλακτος και τώρα με τον Οργανισμό «Δήμητρα».

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Καθαρά έσοδα 54 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2011 -αυξημένα κατά τουλάχιστον 5% σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά- σε μια χρονιά με ύφεση 5% δεν εξασφαλίζονται. Στη συνέντευξη τύπου της Παρασκευής, ο Ευάγγ. Βενιζέλος, χωρίς να αναφερθεί σε νούμερα, κατέστησε σαφές ότι η προσπάθεια της ελληνικής πλευράς εστιάζεται στο να «προσαρμοστεί» ο στόχος των εσόδων στα νέα δεδομένα της βαθύτερης ύφεσης. Το αν θα δεχτούν ή όχι (και, αν ναι, σε ποιο βαθμό) οι τροϊκανοί την αναθεώρηση του στόχου στο σκέλος των εσόδων, θα φανεί ύστερα από μερικές ημέρες. Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον αυτή τη φορά δεν έχουν εγείρει αξιώσεις για νέα φορομπηχτικά μέτρα. Σε αυτό λειτούργησε και το επιχείρημα ότι ακόμη δεν έχουν ενεργοποιηθεί τα μέτρα του μεσοπρόθεσμου, τα οποία όμως έχουν δρομολογηθεί (αποστολή πολυεκκαθαριστικών, νέα ρύθμιση εκκρεμών υποθέσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών). Και πάλι ο πήχης είναι πολύ ψηλά, καθώς από τώρα και μέχρι το τέλος του έτους, πρέπει να εισπράττονται περί τα 5,85 δισεκατομμύρια ευρώ μηνιαίως.

Βέβαια, «κίτρινες κάρτες» βγήκαν και αυτές αφορούσαν τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Ναι μεν έχουν ανακοινωθεί πολλά μέτρα σε θεσμικό επίπεδο (φορολογική διαιτησία, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, αυτόφωρο κ.λπ.), αλλά στην πράξη χρήματα στο ταμείο δεν μπαίνουν. Σε μια προσπάθεια να δείξει έργο, η κυβέρνηση εξήγγειλε τη δημοσίευση των ονομάτων όσων οφείλουν ποσά άνω των 150.000 ευρώ (και μάλιστα πριν από τη ΔΕΘ). Και αυτό το μέτρο, πάντως, είναι αβέβαιο αν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα πέρα από το να προκαλέσει εντυπώσεις.

Στο τραπέζι των συζητήσεων με την τρόικα έπεσε και το θέμα του νέου φορολογικού νόμου όπου κυριαρχεί η μείωση του ΦΠΑ. Υπάρχει σενάριο για μείωση μόνο του κανονικού συντελεστή από το 23%. Για κάθε μονάδα μείωσης, τα δημόσια έσοδα μειώνονται περίπου κατά 300 εκατ. ευρώ, ποσό που πρέπει να αντισταθμιστεί από άλλα μέτρα.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κορυφαίο σημείο δυσαρέσκειας της τρόικας ήταν το πεδίο των ιδιωτικοποιήσεων. Ο στόχος για 1,3 δισ. ευρώ έως το τέλος Σεπτεμβρίου παραμένει αμετακίνητος, παρά τις αιτιάσεις για την κακή πορεία του Χρηματιστηρίου και της αγοράς. Εκφράστηκε έντονη κριτική και επαναλήφθηκε η απόφαση του μνημονίου για πώληση ΔΕΚΟ και ακινήτων σε «αγοραίες τιμές» που σήμερα επικρατούν.

Μεγάλες ήταν οι αντιδράσεις της στο θέμα του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, το οποίο επί της ουσίας μένει ανενεργό.

Η ελληνική πλευρά παρουσίασε τις «εμπλοκές», κυρίως θεσμικές, που αντιμετωπίζει το ταμείο (προβλήματα μεταβίβασης ακινήτων, πολιτικές παρεμβάσεις, ρόλος Ελεγκτικού Συνεδρίου, αδυναμία παραχώρησης άνω των 4 ετών κ.λπ.). Ωστόσο, η τρόικα ανησυχεί πλέον σφόδρα για το κατά πόσον θα επιτευχθεί και αναζητά λύσεις που θα δεσμεύσουν ισχυρότερα την κυβέρνηση.

Το κυριότερο, γνωρίζει ότι και να έρθουν τα 5 δισ. ευρώ (στόχος Δεκεμβρίου), τα 28 δισ. ευρώ με τα οποία μετέχουν οι αποκρατικοποιήσεις στο νέο δάνειο είναι σχεδόν άπιαστα, γεγονός που δυσαρεστεί πάρα πολύ τους δανειστές οι οποίοι αναζητούσαν «ανταλλάγματα» για τους ιδιώτες επιχειρηματίες της χώρας τους.

ΥΓΕΙΑ

Παρά τις δραστικές περικοπές στον τομέα της υγείας, φαίνεται ότι ορισμένα «αγκάθια» εξακολουθούν να υφίστανται. Παρότι ο υπουργός Υγείας, με βάση και τις παρατηρήσεις των δανειστών μας, είναι εντός χρονοδιαγράμματος, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση παραμένει ένα άλυτο «σταυρόλεξο», καθότι και δεν έχει εφαρμοσθεί σε όλο το σύστημα υγείας και, όπου έχει εφαρμοσθεί, παρουσιάζει συνεχή προβλήματα. Μέσα στις υποχρεώσεις μας, εξάλλου, είναι να παραδίδουμε σε τακτικά χρονικά διαστήματα λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με τη συνταγογράφηση.

Ενα άλλο πρόσκομμα που αντιμετωπίζει ο τομέας της υγείας αφορά τα ταμεία των νοσοκομείων, οι διοικήσεις των οποίων φαίνεται πως δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στο θέμα της αποπληρωμής των χρεών τους αλλά και της είσπραξης των οφειλομένων. Παρότι, με βάση την έκθεση που παρουσίασε ο Ανδρέας Λοβέρδος στους επικεφαλής της τρόικας, το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα έχει εγκατασταθεί σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα, πολλά από αυτά παρουσιάζουν σοβαρά ζητήματα οικονομικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να υπάρχει ένας φαύλος κύκλος χρεών και ελλειμμάτων. Γι' αυτό και στην επόμενη συνάντηση μεταξύ των δανειστών μας και της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, οι συζητήσεις θα εστιαστούν στην απόδοση του κάθε νοσοκομείου ξεχωριστά.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η απορία της τρόικας είναι γιατί, ενώ η κυβέρνηση δίδει τόση έμφαση στην ύφεση, δεν προωθεί τα αναπτυξιακά μέτρα. Το ΕΣΠΑ έχει αυξημένη απορρόφηση, αλλά ακόμη σημαντικά ποσά, ύψους 10 δισ. ευρώ, μένουν ανεκμετάλλευτα, ενώ σημαντικά προβλήματα διατηρούν σε στασιμότητα τα μεγάλα έργα. Επιδοτήσεις του 2010 προς επιχειρήσεις ακόμη δεν έχουν προκηρυχθεί ή δεν έχουν δοθεί τα λεφτά στους δικαιούχους, τα ταμεία παροχής κρατικών δανείων δεν έχουν ξεκινήσει και τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων πάγωσαν λόγω χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, κάνοντας το περίφημο σχέδιο Μάρσαλ... σενάριο φαντασίας έως ότου δοθεί λύση. Οσο για τις παρεμβάσεις τόνωσης της αγοράς, ερωτήματα προέκυψαν για την αναβάθμιση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τον έλεγχο των τιμών, αφού εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός που συνεχίζει να αυξάνεται αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και αν δεν βρεθεί λύση θα συνεχίζει να καλπάζει..enet.gr

Read more...

Αμεταβίβαστες και δημόσιες οι νέες άδειες

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙ


Δημόσιες και αμεταβίβαστες θα είναι οι νέες άδειες ταξί, σύμφωνα με πληροφορίες για τη νομοθετική ρύθμιση που προωθεί ο Γιάννης Ραγκούσης για την απελευθέρωση του επαγγέλματος.

Προβλέπει πάντως ειδική αντιμετώπιση σε όσους τις απέκτησαν τα τελευταία χρόνια και τους οδηγούς ταξί. Θεσπίζονται πρώτη φορά εναλλακτικές μορφές ταξί, όπως η προμίσθωση μέσω Internet, τα εννιαθέσια οχήματα και κυρίως η είσοδος των επί μισθώσει δικύκλων για όσους επιλέγουν αυτή τη λύση για τις μετακινήσεις τους.

Δεν προβλέπεται να θεσμοθετηθούν πληθυσμιακά κριτήρια στον καθορισμό του αριθμού των αδειών, θέμα στο οποίο επιμένουν ιδιαίτερα οι ιδιοκτήτες ταξί, αλλά θα ληφθεί μέριμνα για καλλικρατικούς δήμους με λιγότερους από 70.000 κατοίκους, που καλύπτει κυρίως τα νησιά και τα περισσότερα επαρχιακά κέντρα. Στην Αθήνα αναλογούν 3 ταξί ανά 1.000 κατοίκους, έναντι 2 στο Βερολίνο, 2,9 στο Μόναχο, 2,1 στη Ρώμη και 1,9 στη Λισαβόνα. Στο Λεκανοπέδιο κυκλοφορούν σήμερα 15.000 ταξί και στο σύνολο της χώρας φθάνουν τις 28.000, ενώ εκτιμάται ότι δεν λείπουν οι «μαϊμούδες».

Σημείο αιχμής είναι η μαύρη αγορά που λειτουργεί εδώ και δεκαετίες στις μεταβιβάσεις αδειών. Από στοιχεία του υπουργείου Μεταφορών μόνον τα 10 τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αφορολόγητες συναλλαγές «κάτω από το τραπέζι» που ξεπερνούν τα 5 δισ. ευρώ. Εχουν μεταβιβαστεί περίπου 35.000 άδειες με τιμές που κυμαίνονται γύρω στα 150.000 ευρώ. Τα διαφυγόντα φορολογικά έσοδα για το Δημόσιο ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι άδειες αγοράζονται και κληρονομούνται. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να διαθέτει έως δύο άδειες, αλλά δικαίωμα ιδιοκτησίας έχουν και συγγενικά του πρόσωπα. Επιπλέον λειτουργούν «μάντρες», που συγκεντρώνουν άδειες και τις διαθέτουν έναντι μισθώματος της τάξης των 50 έως και 60 ευρώ την ημέρα.

Με αυτά τα δεδομένα, στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών είναι να αποκτήσει και πάλι η άδεια ταξί το δημόσιο χαρακτήρα της. Προς αυτή την κατεύθυνση προβλέπονται τα εξής:

1. Θα παραχωρούνται έναντι τιμήματος από το κράτος και με συγκεκριμένα κριτήρια. Σε συνεργασία με το υπουργείο Απασχόλησης, ιδιοκτήτες και οδηγοί θα παρακολουθούν επιδοτούμενο πρόγραμμα δίμηνης διάρκειας και θα αποκτούν ειδική πιστοποίηση. Τα σεμινάρια θα αφορούν κανόνες καλής συμπεριφοράς, εκμάθηση ξένης γλώσσας κ.λπ.

2. Θα είναι αμεταβίβαστες και θα ανανεώνονται κάθε 3-5 χρόνια, με τον ενδιαφερόμενο να είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Από τον περιοδικό έλεγχο θα περάσουν όλοι οι ιδιοκτήτες, ώστε να εντοπιστούν οι «μαϊμούδες».

Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για όσους απέκτησαν άδεια ταξί τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της κυβερνητικής δέσμευσης για απελευθέρωση του επαγγέλματος με κανόνες. Οι βασικές προτάσεις προβλέπουν:

*Τη δωρεάν παραχώρηση μισής άδειας ταξί σε όσους διαθέτουν σήμερα ανάλογο μερίδιο (μισή άδεια).

*Την εφαρμογή ενός είδους «φορολογικής αποζημίωσης», με έσοδα που θα εξασφαλιστούν από τα τέλη απόκτησης νέων αδειών και κυρίως από την επιβολή προστίμων σε πωλητές αδειών που έχουν αποκρύψει στο παρελθόν έσοδα από το Δημόσιο. Το τελευταίο πάντως δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση, αφού οι μεταβιβάσεις έχουν γίνει με συμβολαιογραφικές πράξεις όπου αναγράφονται τιμές της τάξης των 2.500 έως 5.000 ευρώ.

Ειδική μεταχείριση θα έχουν και οι σημερινοί οδηγοί ταξί, για τους οποίους προτείνεται να αποκτήσουν μισή άδεια ταξί χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Το υπουργείο Μεταφορών ευελπιστεί να κερδίσει την κοινή γνώμη με μια σειρά πρωτοβουλίες, όπως η μετατροπή μερίδας από τα κυκλοφορούντα ταξί σε μέσα για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η μεγάλη αλλαγή θα έρθει με την είσοδο των δικύκλων, που θα μισθώνονται όπως τα κοινά ταξί με ειδικές ταρίφες και εκτιμάται ότι θα εξυπηρετούν καλύτερα μετακινήσεις στο κέντρο της Αθήνας και των μεγάλων πόλεων.

Αποτελεί μέρος των προμισθωμένων υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν και τα εννιαθέσια ταξί και θα κάνουν κρατήσεις μέσω τηλεφωνικής κλίσης αλλά και Internet। Οι υπηρεσίες αυτές θα λειτουργούν σε πανελλαδική κλίμακα, θα έχουν ελεύθερα διαπραγματεύσιμο κόμιστρο, αλλά θα απαγορεύεται να παίρνουν πελάτες από το δρόμο και θα έχουν υποχρέωση να εκδίδουν παραστατικό. Η νέα αυτή υπηρεσία αναμένεται να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της τουριστικής κίνησης και να δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

enet.gr
Read more...

Στο «φως» στοιχεία για τις σχέσεις CIA και M16 με το καθεστώς Καντάφι...Αίσθηση προκαλούν δημοσιεύματα αμερικανικών και βρετανικών εφημερίδων, που ρίχνουν «φως» τους δεσμούς συνεργασίας που είχαν συχνά στο παρελθόν υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και της Βρετανίας με το καθεστώς του Λίβυου συνταγματάρχη Μουάμαρ Καντάφι.

Η... βρετανική εφημερίδα The Independent και η αμερικανική Wall Street Journal απέκτησαν πρόσβαση στα αρχεία που ανακαλύφθηκαν σε ένα κτίριο των λιβυκών μυστικών υπηρεσιών στην Τρίπολη από την οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Human Rights Watch (ΗΡW).

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η οποία επικαλείται έγγραφα που βρέθηκαν στην έδρα της λιβυκής υπηρεσίας εξωτερικής ασφάλειας, επί προεδρίας Τζορτζ Μπους του νεότερου στις Ηνωμένες Πολιτείες, η CIA παρέδωσε φερόμενους ως τρομοκράτες στο καθεστώς του συνταγματάρχη Καντάφι προτείνοντας μάλιστα τις ερωτήσεις που οι Λίβυοι έπρεπε να τους θέσουν.

Όπως προκύπτει επίσης από σημείωμα ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, του Στίβεν Καπς, το 2004, που απευθυνόταν στον τότε επικεφαλής των λιβυκών μυστικών υπηρεσιών Μούσα Κούσα,

η CIA εγκατέστησε μάλιστα «μια μόνιμη παρουσία» στη Λιβύη. Το σημείωμα ξεκινά με την προσφώνηση «Αγαπητέ Μούσα» και υπογράφεται από τον «Στιβ», γεγονός που, όπως γράφει η εφημερίδα, υποδηλώνει τις στενές σχέσεις ανάμεσα στις δύο υπηρεσίες.

Η εφημερίδα The Independent δημοσιεύει παρόμοιες πληροφορίες και δείχνει τις σχέσεις ανάμεσα στις λιβυκές και τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών την ίδια εποχή.

Επικαλείται ένα αμερικανικό έγγραφο διαβαθμισμένο ως "απόρρητο" που ανακοινώνει ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες ήταν "σε θέση" να παραδώσουν «σωματικά» στους Λίβυους έναν άνδρα, τον Σεΐχ Μούσα, ο οποίος παρουσιαζόταν ως μέλος μιας οργάνωσης που συνδεόταν με την Αλ Κάιντα

Μυστικές αμερικανικές πτήσεις μετέφεραν δεκάδες υπόπτους για τρομοκρατία σε ολόκληρο τον κόσμο έπειτα από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2011, προκειμένου να ανακριθούν σε τρίτες χώρες.

Σύμφωνα με την Independent, η βρετανική κυβέρνηση κοινοποίησε εκείνη την εποχή πληροφορίες για εξόριστους αντιφρονούντες στο καθεστώς Καντάφι. Σε μια επιστολή με ημερομηνία 16 Απριλίου 2004, οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες ενημερώνουν τους λίβυους ομολόγους τους ότι ένας λίβυος μαχητής έχει αφεθεί ελεύθερος στη Βρετανία.

Πολλά έγγραφα αφορούν την επίσκεψη, στην οποία είχε δοθεί μεγάλη δημοσιότητα, του βρετανού πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ στην Τρίπολη το 2004, δείχνοντας πως είναι ο Μπλερ ο οποίος επέμεινε για να τον δεχθεί ο Καντάφι στο αντίσκηνό του, καθώς ένα σημείωμα αναφέρει ότι ακόμη και «οι δημοσιογράφοι θα το λατρέψουν».

Ωστόσο, ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ουίλιαμ Χέιγκ αρνήθηκε σήμερα να σχολιάσει τις πληροφορίες, που «ανάγονται στην εποχή της προηγούμενης κυβέρνησης» (του Τόνι Μπλερ). «Δεν μπορώ να κάνω κανένα σχόλιο για τα θέματα που αφορούν μυστικές υπηρεσίες», ανέφερε μιλώντας στο Sky News.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, τα αρχεία περιλαμβάνουν τις επιστολές και τα φαξ που απευθύνονται στον Μούσα Κούσα, που φέρουν τις υπομνήσεις «Χαιρετίσματα στη M16» (οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες) ή ακόμη και μια ευχετήρια κάρτα για τα Χριστούγεννα ενός βρετανού πράκτορα που υπογράφει «ο φίλος σας».
naftemporiki.grRead more...

ΔΕΗ: Έρχεται νέο χαράτσι λόγω της επιβολής του ειδικού φόρου στο φυσικό αέριο...Έως και 20% αναμένεται να επιβαρυνθούν έως το τέλος του χρόνου τα οικιακά τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος εξαιτίας της επιβολής – από την 1η Σεπτεμβρίου – του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο... φυσικό αέριο που προορίζεται για την ηλεκτροπαραγωγή.

Όπως δήλωσε στο ΣΚΑΪ ο διευθύνων σύμβουλος της Aegean Power, Βασίλης Μηλιώνης, η ΔΕΗ και οι δύο εναλλακτικοί παροχή επιβαρύνονται με 2 εκατ. ευρώ ημερησίως, καθώς λόγω της επιβολής του φόρου, η χονδρική τιμή του ρεύματος έχει αυξηθεί έως και 30%

Για το λόγο αυτό, πρόσθεσε, ΔΕΗ και πάροχοι ζητούν κατάργηση του μέτρου.
skai.grRead more...

Η Vodafone έδειξε την αμερικανική πρεσβεία...Εξι περίπου χρόνια μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών και αφού η υπόθεση οδηγήθηκε πρώτα στο αρχείο, άρχισε ξαφνικά να ξετυλίγεται το κουβάρι της έρευνας, οδηγώντας στα... άδυτα της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Αποφασιστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έπαιξε η συνεισφορά της εμπλεκόμενης εταιρείας (Vodafone), τα στελέχη της οποίας έδειξαν, προσφάτως, έντονη διάθεση παροχής στοιχείων στον εισαγγελέα εφετών Δ. Δασούλα.

Τα καινούρια και άγνωστα μέχρι σήμερα στοιχεία δεν ήταν τίποτε άλλο από τον εντοπισμό (μέσω των μοναδικών αριθμών ΙΜΕΙ) τεσσάρων τηλεφωνικών συσκευών, τρεις από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως καρτοκινητά-σκιές, ήταν δηλαδή οι παράλληλοι αποδέκτες των τηλεφωνημάτων που υποκλέπτονταν.

Οι υπηρεσίες της Vodafone με τις οποίες συνεργάσθηκε ο κ. Δασούλας, του έδωσαν σχεδόν στο «πιάτο» την ταυτότητα των υποκλοπέων, αποκαλύπτοντας τη διασύνδεσή τους με ανθρώπους της εδώ αμερικανικής πρεσβείας. Η Vodafone ενημέρωσε τον εισαγγελέα ότι ένα «ανύπαρκτο» όπως αποδείχθηκε πρόσωπο (ονόματι Μάρκος Πέτρου), αγόρασε με τιμολόγιο την ίδια ημέρα (8-6-2004), τις 4 τηλεφωνικές συσκευές. Η εταιρεία, με βάση τον αριθμό ΙΜΕΙ των συσκευών, εντόπισε ότι οι τρεις χρησιμοποιήθηκαν ως «σκιές» των υποκλοπέων. Στην τέταρτη όμως κάποιος έβαλε κάρτα SIM που αντιστοιχούσε στην «αμερικάνικη πρεσβεία» και επικοινωνούσε αμέριμνος με άλλες γραμμές (κινητές ή σταθερές) της πρεσβείας, έως το Δεκέμβριο του 2004.

Η σύμπτωση είναι πραγματικά «σατανική», όπως και το σκάνδαλο που συγκλόνισε το χώρα και αφορούσε την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Βέβαια οι αμερικανικές αρχές αποφεύγουν προς το παρόν να τοποθετηθούν επί του θέματος, θεωρώντας ότι οι ενδείξεις της εισαγγελικής έρευνας δεν μπορούν να μετατραπούν σε πλήρεις αποδείξεις και να στηρίξουν ευθεία συσχέτιση των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ με τις υποκλοπές στην Ελλάδα.

Η εκδοχή αυτή είχε πάντως «κωδικοποιηθεί» από την πρώτη στιγμή, όταν οι τρεις έλληνες υπουργοί που δημοσιοποίησαν στις 31-1-2006 το θέμα (Βουλγαράκης, Παπαληγούρας, Ρουσόπουλος), είχαν «φωτογραφίσει» μέσω των κυψελών κινητής τηλεφωνίας το ύποπτο τρίγωνο των Αμπελοκήπων, στο οποίο η αμερικανική πρεσβεία είχε εξέχουσα θέση.

Ομως, ουδείς στις έρευνες που ακολούθησαν κατάφερε να «τεκμηριώσει» την υποψία αυτή με ατράνταχτα αποδεικτικά στοιχεία ή έστω ισχυρές ενδείξεις. Στη διερεύνηση της υπόθεσης καθοριστικό ρολο έπαιξε η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), την οποία, αν και ήταν κατ' εξοχήν αρμόδια, η κυβέρνηση Καραμανλή είχε αποκλείσει από την έρευνα. Η ΑΔΑΕ εντόπισε όλα τα «μολυσμένα» με το λογισμικό των υποκλοπών κέντρα της Vodafone, τις κλήσεις από το Μέριλαντ (έδρα της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ) σε κάποια τηλέφωνα των υποκλοπέων και το «ύποπτο» κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά. Από το κατάστημα αυτό άρχισε και το ξετύλιγμα του κουβαριού.

Η στάση της Vodafone, που σύμφωνα με τα πορίσματα της ΑΔΑΕ δεν έδειχνε ιδιαίτερη προθυμία να συνεργαστεί, αποδείχθηκε τώρα καθοριστική. Τα ερωτήματα είναι όμως εύλογα: Γιατί δεν ερευνήθηκαν εξ αρχής τα ίχνη των υποκλοπέων με βάση τους αριθμούς ΙΜΕΙ των συσκευών; Και αν τους γνώριζε η εταιρεία, γιατί τους αποκάλυψε έξι χρόνια μετά;

Το θρίλερ των υποκλοπών με τις πολιτικές, αστυνομικές και κατασκοπικές διαστάσεις αλλά και ο τραγικός θάνατος (αυτοκτονία, σύμφωνα με τις αρχές) ενός σημαίνοντος στελέχους της Vodafone, του Κ. Τσαλικίδη, θα είχαν ξεχαστεί, εάν κάποιοι, όπως ο σημερινός υπουργός Δικαιοσύνης Μ. Παπαϊωάννου, δεν είχαν επιμείνει, καθώς είχε ζητήσει ως πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να βγει η δικογραφία από το αρχείο ώστε να μην συγκαλυφθούν οι ένοχοι.

Βέβαια, η παραγγελία για την άσκηση ποινικών διώξεων δόθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για απόπειρα κατασκοπίας σε βάρος της χώρας (κακούργημα). Ο κ. Δασούλας φαίνεται να γνωρίζει, άγνωστο πώς, ότι οι υποκλοπείς δεν κατάφεραν να «ακούσουν» εθνικά μυστικά από τα τηλέφωνα του πρωθυπουργού και των υπουργών που παρακολουθούσαν. Η δίωξη στρέφεται κατά παντός υπευθύνου και ο εντοπισμός των δραστών θα ανατεθεί σε τακτικό πρωτοδίκη ανακριτή!

Εάν προκύψουν ενδείξεις σε βάρος υπαλλήλων της αμερικανικής πρεσβείας που έχουν διπλωματική ασυλία, η ποινική δίωξή τους δεν είναι επιτρεπτή. Δεν συμβαίνει το ίδιο, όμως, εάν πρόκειται για απλούς υπαλλήλους. Πάντως, θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι όλα τα πρόσωπα, που ενδεχομένως εμπλέκονται στην υπόθεση, έχουν αποχωρήσει ήδη από τη Ελλάδα.

Οι ΗΠΑ δεν δείχνουν καμία διάθεση συνεργασίας με τις ελληνικές αρχές και δεν απαντούν στα αιτήματα δικαστικής συνδρομής. Αρα ούτε λόγος για το ενδεχόμενο έκδοσης υπόπτων και παροχής απόρρητων πληροφοριών. Οσον αφορά την εμπλοκή ελλήνων πολιτών, αυτό δεν αποκλείεται θεωρητικά, αλλά θα αφορά υπαλλήλους εταιρειών και στελέχη ελληνικών υπηρεσιών (ΕΥΠ).

Το θέμα περιπλέκεται, ωστόσο, λόγω των σοβαρών επιπτώσεων που αναμένται να έχει, εν μέσω κρίσης, ενδεχόμενη διατάραξη των σχέσεών μας με τις ΗΠΑ. Για το λόγο αυτό, προφανώς, κυβέρνηση και Δικαιοσύνη, μοιάζουν αρκετά διαστακτικές στις κινήσεις τους.
enet.grRead more...

Στο Παρίσι επέστρεψε, μετά την «οδύσσειά» του, ο Ντομινίκ Στρος-Καν

Προσγείωση με... τέσσερις μήνες καθυστέρηση

Χρειάστηκε η παρουσία της αστυνομίας για να «προστατευτεί» ο Ντομινίκ Στρος-Καν από το πλήθος των δημοσιογράφων που τον περίμεναν
Χρειάστηκε η παρουσία της αστυνομίας για να «προστατευτεί» ο Ντομινίκ Στρος-Καν από το πλήθος των δημοσιογράφων που τον περίμεναν (Φωτογραφία: Reuters )
Παρίσι
Στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ του Παρισιού έφτασε το πρωί της Κυριακής ο Ντομινίκ Στρος-Καν, τέως επικεφαλής του ΔΝΤ και κάποτε «φαβορί» για το χρίσμα των Σοσιαλιστών στις γαλλικές προεδρικές εκλογές.

Ο Γάλλος πολιτικός δεν μίλησε στο πλήθος των δημοσιογράφων που τον περίμενε στο αεροδρόμιο -και, παρά την έκβαση της υπόθεσης με την καμαριέρα, η υποδοχή των κομματικών του συντρόφων δεν προδιαγράφεται ιδιαίτερα θερμή.

O Στρος-Καν έφτασε στη Γαλλία, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Αν Σινκλαίρ, με πτήση της Air France. Το Μάιο, η αστυνομία της Νέας Υόρκης τον είχε συλλάβει στο αεροδρόμιο JFK, ενώ βρισκόταν μέσα στο αεροπλάνο της ίδιας πτήσης που ετοιμαζόταν να απογειωθεί.

Η εικόνα του Στρος-Καν στη Γαλλία έχει υποστεί όμως τεράστιο πλήγμα, παρά την αρχική ικανοποίηση που έδειξε μεγάλο μέρος της γαλλικής κοινής γνώμης και της πολιτικής σκηνής για την απόσυρση των κατηγοριών σε βάρος του.

Η δυσφορία, όπως σημειώνει το Reuters, είναι εμφανέστερη στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, που ετοιμάζεται για τη διαδικασία ανάδειξης του υποψηφίου του στις προεδρικές εκλογές. Μέχρι και το Σάββατο, τα περισσότερα κομματικά στελέχη τηρούσαν μία «άβολη σιωπή» για τον πιθανό μελλοντικό ρόλο του Στρος-Καν.

Ορισμένοι έχουν ήδη αποστασιοποιηθεί από τον τέως επικεφαλής του ΔΝΤ, με βασικότερη την ίδια την Μαρτίν Ομπρί που δήλωσε, μερικές ημέρες πριν την επιστροφή του, πως έχει για τον Στρος-Καν «την ίδια γνώμη που έχουν οι περισσότερες γυναίκες».

Παρά της «ψυχρότητας» όμως τόσο της Ομπρί όσο και άλλων κορυφαίων στελεχών -όπως του Φρανσουά Ολάντ, του Μισέλ Ροκάρ και ακόμη και του πρώην συνεργάτη του Πιερ Μοσοβισί- θεωρείται αρκετά πιθανό ο Ντομινίκ Στρος-Καν να παίξει τουλάχιστον κάποιο ρόλο στην προεκλογική μάχη, ίσως σε «συμβουλευτικό» επίπεδο.

Μετά την επάνοδό του στη Γαλλία, ο Ντομινίκ Στρος-Καν αναμένεται να παραχωρήσει συνετεύξεις σε τηλεόραση και μεγάλες εφημερίδες, στις οποίες αναμένεται φυσικά να ανεφερθεί τόσο στην υπόθεση της καμαριέρας όσο και στα πλείστα όσα έχουν ακουστεί τους τελευταίους μήνες για την προσωπική του ζωή.

Newsroom ΔΟΛ


Read more...

Πρέπει να τα αλλάξουμε όλα και γρήγορα, λέει η Άννα Διαμαντοπούλου

«Μας πιέζει η κρίση»


Ο υπουργός σήμερα είναι σαν μονομάχος σε αρένα με λιοντάρια, λέει η κ.Διαμαντοπούλου
Ο υπουργός σήμερα είναι σαν μονομάχος σε αρένα με λιοντάρια, λέει η κ.Διαμαντοπούλου (Φωτογραφία: ΑΠΕ )
Αθήνα
Την ανάγκη να προχωρήσει η κυβέρνηση σε μεγάλες και γρήγορες αλλαγές υπό την πίεση της κρίσης τονίζει η υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, υπογραμμίζοντας ότι «ο υπουργός σήμερα είναι σαν μονομάχος σε αρένα με λιοντάρια». Λέει «ναι» στις απολύσεις στο Δημόσιο για τους «ασυνείδητους» δημοσίους υπαλλήλους και στη διαμόρφωση μίας δίκαιης βάσης για όλους τους μισθούς.

Σε συνέντευξή της στο «Έθνος της Κυριακής» η κ.Διαμαντοπούλου επισημαίνει τον κίνδυνο αδυναμίας υλοποίησης του συμφωνημένου πακέτου της 21ης Ιουλίου, ενώ τονίζει ότι «η συναίνεση βοηθάει στις μεγάλες αποφάσεις που έχει ανάγκη η χώρα για να σταθεί όρθια», ενώ «η συγκυβέρνηση θα είναι παιδί ανεξέλεγκτων κρίσεων».

Για τις κινητοποιήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η κ.Διαμαντοπούλου αναφερόμενη στις κινητοποιήσεις των φοιτητών κατά του νέου νόμου-πλαισίου είπε: «Αυτά είναι τα συμπτώματα ενός συστήματος για το οποίο το συμφέρον των φοιτητών δεν έχει σχέση με τη διδασκαλία, τη γνώση και τη μάθηση. Αυτά και άλλα παρόμοια αποτελούν την αποτύπωση των παθογενειών δεκαετιών, όπου η ουσιαστική γνώση των παιδιών θυσιάστηκε στον βωμό κομματικών ισορροπιών και άλλων σκοπιμοτήτων».

Η ίδια, πάντως, πρόσθεσε ότι διά της Παιδείας αποδείχθηκε ότι υπάρχει ο δρόμος της συνεννόησης. «Είναι πλέον ένα πολύτιμο κεκτημένο του δημόσιου βίου, που μπορεί να σηματοδοτήσει ανάλογες θετικές εξελίξεις και σε άλλους κρίσιμους τομείς, όπως η σοβαρή και υπεύθυνη προσπάθεια που κάνει αντίστοιχα στο μέτωπο της Οικονομίας, ο υπουργός Οικονομικών».

Για τα βιβλία που λείπουν

Η κ.Διαμαντοπούλου ανέφερε ότι δεν έχουν εκτυπωθεί έγκαιρα τα βιβλία λόγω των «μεγάλων καθυστερήσεων στην έκδοση των προβλεπόμενων αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην πάγια διαδικασία προμήθειας χάρτου» και πρόσθεσε ότι έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες στα σχολεία για την αντιμετώπιση του πρώτου διαστήματος.

Newsroom ΔΟΛ


Read more...

Η Μεσόγειος φλέγεται!

Κρίσιμες επαφές Μπεγλίτη


http://img.protothema.gr/80F2215E8157CAB266881057747CC26B.jpg
Ρητορική με την οποία εγκαινιάζεται μία περίοδος έντασης έχει υιοθετήσει η Άγκυρα. Η τουρκική κυβέρνηση απειλεί ότι θα χρησιμοποιήσει ακόμη και στρατιωτική ισχύ προκειμένου να ματαιώσει την απόφαση της Κύπρου για έναρξη γεωτρήσεων φυσικού αερίου. Η Αθήνα χαρακτήρισε απειλητικές τις δηλώσεις του Εγκεμέν Μπαγίς, με τις οποίες ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης προειδοποίησε ότι η Τουρκία θα στείλει το στόλο της για να παρεμποδίσει τις έρευνες στα ανοικτά της Κύπρου. Το γκρέμισμα των τουρκο-ισραηλινών σχέσεων δημιουργεί ακόμη περισσότερες επιπλοκές. Κι αυτό διότι την ώρα που η Άγκυρα και το Τελ Αβίβ απέχουν ένα βήμα από τη διακοπή των μεταξύ τους διπλωματικών σχέσεων, οι ερευνητικές γεωτρήσεις για τον εντοπισμό φυσικού αερίου στην Κύπρο συγχρηματοδοτούνται από μια αμερικανική και δύο ισραηλινές εταιρείες.

Στην Τουρκία έχει δημιουργήσει μεγάλο εκνευρισμό το γεγονός ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν αποφασίσει να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική τους συνεργασία. Αύριο Κυριακή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Μπεγλίτης μεταβαίνει στο Ισραήλ για επίσημες συνομιλίες με τον Ισραηλινό ομόλογό του Εχούντ Μπαράκ. Το Τελ Αβίβ αποδίδει μεγάλη σημασία στην επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Αμυνας. Πέρα από όσα προβλέπει το αυστηρό πρωτόκολλο, ο κ. Μπεγλίτης θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, θα έχει κρίσιμες συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών Λίμπερμαν και τον Ισραηλινό υπουργό εσωτερικής ασφάλειας Βιλνάι. Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας θα υπογράψει συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας και θα συζητήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για την προμήθεια ισραηλινών πυραύλων «Spice». Επειτα από διακομματική απόφαση της ελληνικής Βουλής θα διατεθούν περίπου 200 εκατ.ευρώ για τον εξοπλισμό των F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας με τα κατευθυνόμενα βλήματα που κατασκευάζονται στο Ισραήλ. Οι κύριοι Μπεγλίτης και Μπαράκ θα οριστικοποιήσουν και το πρόγραμμα ασκήσεων της ελληνικής και της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας για τους επόμενους μήνες.

Η συγκυρία και μόνο της κατακόρυφης βελτίωσης της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Ιδίως διότι η επίσκεψη του κ. Μπεγλίτη στο Τελ Αβίβ θα ολοκληρώνεται την ημέρα που ο απελαθείς πρεσβευτής του Ισραήλ στην Άγκυρα θα επιστρέφει στη χώρα του. Η ανακοίνωση της τουρκικής κυβέρνησης ότι υποβαθμίζει τις διπλωματικές της σχέσεις με το Ισραήλ στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο και ότι παγώνει όλες τις στρατιωτικές συμφωνίες με το Τελ Αβίβ έχει δημιουργήσει αίσθηση.

Σχεδόν την ίδια ώρα που οι Τούρκοι διέλυαν τις πολιτικο-διπλωματικές τους σχέσεις με το Ισραήλ, το προσωπείο της πολιτικής του Ταγίπ Ερντογάν περί δήθεν «μηδενικών προβλημάτων» με τα γειτονικά κράτη κατέρρεε.

Ο κ. Μπαγίς, αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης και αυτοπροβαλλόμενες σαν εκσυγχρονιστής, απειλούσε ευθέως την κυπριακή κυβέρνηση ότι δεν θα μπορέσει να ξεκινήσει έρευνες φυσικού αερίου. Η απειλή της Άγκυρας ότι ο τουρκικός στόλος θα βγει στην Κύπρο αξιολογούνται ήδη από τα διπλωματικά επιτελεία των εμπλεκόμενων χωρών. Προτού ακόμη εκτοξευθούν οι πολεμικές απειλές της Τουρκίας, η Ουάσιγκτον και η Μόσχα έσπευσαν να στηρίξουν άνευ όρων και χωρίς κανένα αστερίσκο τις αποφάσεις της κυπριακής κυβέρνησης να ερευνήσει για πιθανά αποθέματα φυσικού αερίου εντός της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης.

Ουδείς μπορεί να απαντήσει αν η Τουρκία αυτονομείται και θα αγνοήσει τις συστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας.

Όπως γράφει το «Πρώτο Θέμα» της Κυριακής, ένα τουρκικό ερευνητικό πλοίο διεξάγει εργασίες στην περιοχή ανάμεσα στην Κω και στη Ρόδο, επί του παρόντος εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων.

Οι απειλές του κ. Μπαγίς δημιουργούν προβληματισμό για το αν η Τουρκία θα επιχειρήσει κάποιο αντιπερισπασμό στο χώρο του Αιγαίου με σκοπό να φρενάρει τις κυπριακές έρευνες.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών απάντησε στον αντιπρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης χρησιμοποιώντας ιδιαιτέρως σκληρή γλώσσα.

«Οι απειλητικές δηλώσεις του κ. Μπαγίς και άλλες εξελίξεις των τελευταίων ημερών, εγείρουν σοβαρότατο προβληματισμό για τις συνέπειες της τουρκικής συμπεριφοράς στη σταθερότητα της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, σε μια κρίσιμη και εξαιρετικά ευαίσθητη περίοδο, λόγω των γεγονότων στη Συρία και τη Λιβύη και των προσπαθειών επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας για το Παλαιστινιακό», τονίζει σε δήλωσή του ο Γρηγόρης Δελαβέκουρας, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών. Ο κ. Δελαβέκουρας επισημαίνει ότι «η συμπεριφορά αυτή είναι αντίθετη με τη διακηρυγμένη τουρκική πολιτική μηδενικών προβλημάτων» και καλεί την τουρκική κυβέρνηση «να συμπεριφερθεί με μεγαλύτερη υπευθυνότητα και με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, το οποίο συχνά τελευταία επικαλείται».

Επί τη ευκαιρία, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήριζει «αυτονόητο» το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να εκμεταλλευθεί τον φυσικό της πλούτο, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. «Άλλος σχολιασμός, ειδικά για τα λεγόμενα του κ. Μπαγίς, δεν αξίζει»μ καταλήγει η δήλωση του κ. Δελαβέκουρα.
Read more...

Δεν θα υποχωρήσουμε στις απαιτήσεις των κακομαθημένων συντεχνιών, λέει ο Γ.Ραγκούσης

«Να μην έχουμε την τύχη της Ένωσης Κέντρου»

Ο υπουργός Υποδομών, Γ.Ραγκούσης
Ο υπουργός Υποδομών, Γ.Ραγκούσης (Φωτογραφία: ΑΠΕ )
Αθήνα
Κατά των «κακομαθημένων» συντεχνιών βάλλει ο υπουργός Υποδομών, Γιάννης Ραγκούσης, και ζητεί να προχωρήσουν όλες οι αλλαγές χωρίς δισταγμούς και παλινωδίες. Ανακοινώνει ότι πολύ σύντομα οι ρυθμίσεις για τα ταξί θα κατατεθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ ταυτόχρονα προαναγγέλλει αλλαγές στις διοικήσεις των ΔΕΚΟ. Επισημαίνει, παράλληλα, ότι στην 37η επέτειο από την ίδρυση τού το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να γυρίσει την πλάτη σε συντεχνιακά συμφέροντα και σε πελατειακές αντιλήψεις για να μην έχει την τύχη της Ένωσης Κέντρου.

Σε συνέντευξή του στο «Βήμα της Κυριακής» ο κ.Ραγκούσης αναφερόμενος στην απελευθέρωση του επαγγέλματος των ιδιοκτητών ταξί τονίζει ότι «το διακύβευμα είναι αν βάλουμε μπροστά το γενικό συμφέρον ή το συντεχνιακό».

Και προσθέτει: «Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουμε στις απαιτήσεις καμίας "κακομαθημένης" συντεχνίας, κακομαθημένης βεβαίως από το ίδιο το κομματικό σύστημα της Μεταπολίτευσης, αριστερό και δεξιό».

Ο υπουργός είπε ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο όπου και θα συζητηθεί το προσχέδιο νόμου για τα ταξί, ενώ για τα πληθυσμιακά κριτήρια που απαιτούν να θεσπιστούν οι ιδιοκτήτες ταξί, ο κ. Ραγκούσης απαντά ότι είναι «άλλο τα επιστημονικά τεκμηριωμένα πληθυσμιακά κριτήρια και άλλα τα πληθυσμιακά τεχνάσματα για να παραμείνει το επάγγελμα κλειστό και να μην εκδοθεί ούτε μία νέα άδεια π.χ. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη».

Ο υπουργός Υποδομών υπογραμμίζει, επίσης, ότι «ιστορική ευθύνη της δημοκρατικής παράταξης, για να μην έχει το ΠΑΣΟΚ το τέλος της Ένωσης Κέντρου, είναι ο συνεχής αγώνας να ανταποκρίνεται στις νέες κοινωνικές απαιτήσεις, να αντιστοιχείται με τις εθνικές προτεραιότητες και να εκφράζει τη συμμαχία των παραγωγικών, δημιουργικών δυνάμεων της κοινωνίας με τις κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της περιθωριοποίησης».

Newsroom ΔΟΛ


Read more...

Σε θέσεις μάχης για νέες κινητοποιήσεις μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί

Ξεκινά «καυτή» εβδομάδα


Αύριο Δευτέρα, οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα καθορίσουν τη στάση τους
Αύριο Δευτέρα, οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα καθορίσουν τη στάση τους (Φωτογραφία: ΑΠΕ )
Αθήνα
Κρίσιμη χαρακτηρίζεται η εβδομάδα που ξεκινά για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε θέσεις μάχης και δεν αποκλείουν νέο κύκλο απεργιακών κινητοποιήσεων, εν όψει της διαμόρφωσης του καινούριου οργανογράμματος των εταιριών και της διαπραγμάτευσης για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, όπως προβλέπει το νόμος για την εξυγίανση των αστικών συγκοινωνιών.

Αύριο Δευτέρα, οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα καθορίσουν τη στάση τους, ενώ την Τετάρτη θα πάρουν σχετικές αποφάσεις οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς (ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ).

Σε θέση μάχης βρίσκονται και οι ιδιοκτήτες ταξί, εν αναμονή των ρυθμίσεων που αναμένεται να ανακοινώσει εντός της εβδομάδος ο υπουργός Υποδομών, Γιάννης Ραγκούσης για την απελευθέρωση του επαγγέλματος τους.

Το σχέδιο νόμου που προωθείται είναι σχεδόν έτοιμο και αναμένεται να συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο το οποίο θα συνεδριάσει την Τετάρτη, οπότε τυπικά θα ανάψει και το πράσινο φως για την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης.

Οι ιδιοκτήτες ταξί, που έχουν αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς με την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών, αναμένουν τις ανακοινώσεις για να καθορίσουν τη στάση τους, αν και σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικό παρόν στη διάρκεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού και του κυβερνητικού κλιμακίου στη Θεσσαλονίκη, εν όψει της ΔΕΘ.

Newsroom ΔΟΛ


Read more...

Σχέδιο εκκένωσης της πλατείας Συντάγματος

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα σχέδιο της αστυνομίας για εκκένωση της πλατείας Συντάγματος.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν απωθήσει το πλήθος από την οδό Αμαλίας-η οποία έχει δοθεί στην κυκλοφορία όπως και η Φιλελλήνων- ενώ έχουν απαγορέψει την πρόσβαση μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Από τη μεριά τους οι Αγανακτισμένοι βρίσκονται συγκεντρωμένοι στη πλατεία και συζητούν ειρηνικά την περαιτέρω στάση τους.

Μαζί με τους Αγανακτισμένους επέστρεψε και η ένταση. Νωρίτερα αστυνομικές δυνάμεις απώθησαν με χρήση κρότου λάμψης τους διαδηλωτές από την οδό Αμαλίας προς την Όθωνος και την πλατεία Συντάγματος.

Έναρξη των επεισοδίων έγινε νωρίς το απόγευμα όταν δυο ομάδες αντεξουσιαστών και ακροδεξιών ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο.

Τα μήνη των αναρχικών δέχτηκαν και οι δημοσιογράφοι. Ομάδα αντεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα σε αυτοκίνητα δημοσιογράφων που κάλυπταν την επιστροφή των Αγανακτισμένων, αναγκάζοντας τους να αποχωρήσουν από το σημείο.

Αντιθέτως, σε μια συμβολική κίνηση, 30 περίπου γυναίκες ένωσαν τα χέρια τους και σχημάτισαν μια ανθρώπινη αλυσίδα μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κίνηση που στόχο είχε να τονιστεί ο ειρηνικός χαρακτήρας της κινητοποίησης.

Η επιστροφή των Αγανακτισμένων

Η κεντρική πλατείας της Αθήνας, το Σύνταγμα άνοιξε ξανά για τους Αγανακτισμένους.

Μετά την καλοκαιρινή διακοπή των κινητοποιήσεων, το κίνημα που «συστήθηκε» για να ταρακουνήσει τα πολιτικά νερά της χώρας λόγω οικονομικής κρίσης, επέστρεψε σήμερα στις 19:00 προκειμένου να ξεκινήσει τη διαμαρτυρία του από εκεί που την …άφησε.

Ο κόσμος είχε στήσει τα γνώριμα πανό με τα αντικυβερνητικά συνθήματα ενώ ανάμεσα στο ετερόκλιτο πλήθος βρίσκονται πολλές οικογένειες με τα παιδιά τους. Αρχικά η αστυνομική δύναμη ήταν διακριτική.

Οι πλατείες είμαστε εμείς...

Υιοθετώντας το σύνθημα «οι πλατείες είμαστε εμείς και είμαστε παντού» οι Αγανακτισμένοι βρίσκονται μια ανάσα από το Κοινοβούλιο με στόχο να στείλουν στην κυβέρνηση και εν γένει στους πολιτικούς ένα ηχηρό μήνυμα.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν χαρακτηριστικά: «ξεκινήσαμε αγανακτισμένοι, συνεχίζουμε να είμαστε αποφασισμένοι και σε λίγο θα είμαστε μαζικά εξεγερμένοι. Μέχρι να φύγουν αυτοί που μας οδήγησαν εδώ. Μέχρι να διώξουμε τις κυβερνήσεις και το σύστημα των αγορών και των τραπεζιτών».

Ενδεικτικό είναι ότι η σημερινή ημέρα δεν επιλέχτηκε τυχαία για την επανεμφάνισή τους, καθώς η 3η Σεπτεμβρίου «θυμίζει –όπως τονίζουν-την ματαίωση των πόθων του λαού για δημοκρατία, ελευθερία και αξιοπρέπεια»।

newsbomb.gr
Read more...

Επέστρεψαν στην πλατεία Συντάγματος οι «Αγανακτισμένοι»

«Συνεχίζουμε αποφασισμένοι»


Επιστροφή στο Σύνταγμα για τους «Αγανακτισμένους»
Επιστροφή στο Σύνταγμα για τους «Αγανακτισμένους» (Φωτογραφία: Eurokinissi )
Αθήνα
Νέα συγκέντρωση μπροστά στο κτήριο της Βουλής πραγματοποίησε από τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου το κίνημα των «Αγανακτισμένων».

«Ξεκινήσαμε αγανακτισμένοι, συνεχίζουμε αποφασισμένοι και σε λίγο θα είμαστε μαζικά εξεγερμένοι για να φύγουν αυτοί που μας οδήγησαν εδώ» δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους.

Η λεωφόρος Αμαλίας έκλεισε για λίγο το βράδυ, δόθηκε όμως και πάλι στην κυκλοφορία έπειτα από επέμβαση των ΜΑΤ.

Η νέα κινητοποίηση έρχεται στις 3 Σεπτεμβρίου, επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και επέτειο της ημέρας που ο Όθωνας αναγκάστηκε να παραχωρήσει το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας.

«Είναι η ημέρα που μας θυμίζει την ματαίωση των πόθων του λαού για δημοκρατία, ελευθερία και αξιοπρέπεια. Που μας θυμίζει τα ψέματα και τον εμπαιγμό των εκάστοτε κυβερνώντων» σημειώνουν οι «Αγανακτισμένοι» στο κάλεσμά τους.

Την επόμενο Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, οι «Αγανακτισμένοι» της Θεσσαλονίκης προγραμματίζουν συλλαλητήρια στους δρόμους γύρω από τη ΔΕΘ, προκειμένου να υποδεχθούν τον πρωθυπουργό με το σύνθημα «είστε ανεπιθύμητοι».

Newsroom ΔΟΛ


Read more...