Σάββατο, 15 Αυγούστου 2015

22 σημεία Δείτε τις αλλαγές για τους υπερχρεωμένους


Σημαντικές αλλαγές στο ν.3869/2010 (γνωστός και ως νόμος Κατσέλη) για φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, περιλαμβάνει η τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή. 
xrei11
Με τη συγκεκριμένη τροπολογία, με την οποία εισάγεται το κριτήριο των «εύλογων δαπανών διαβίωσης» που αντιμετωπίζονται με αντικειμενικά κριτήρια, προσδιορίζοντας τα περίπου στα 1.100 ευρώ ανά νοικοκυριό, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των οφειλών που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και βεβαιωμένες οφειλές σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και στους ΟΤΑ.
Επίσης στις αλλαγές περιλαμβάνεται και ο επαναπροσδιορισμός σε συντομότερη δικάσιμο, ύστερα από αίτηση των διαδίκων, των υποθέσεων που έχουν ήδη προσδιοριστεί σε κάποια ειρηνοδικεία σε δικασίμους μετά την 31/12/2020.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η σύσταση στα ειρηνοδικεία ειδικού ή ειδικών τμημάτων τα οποία θα εκδικάζουν αποκλειστικά υποθέσεις του νόμου 3869/2010. Απώτερος στόχος να παύσει το φαινόμενο να στοιβάζονται οι υποθέσεις για τις οποίες σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο να χορηγείται δικάσιμος για τη συζήτηση των σχετικών υποθέσεων σε μακρινό χρόνο, που σε κάποιες ακραίες κι από ό,τι φαίνεται μεμονωμένες περιπτώσεις φτάνει έως και το έτος 2031.
Επίσης εισάγονται ρυθμίσεις για διαγραφή χρεών σε ευπαθείς ομάδες όπως άνεργοι, συστήνονται επιπλέον Ειρηνοδικεία και προσλαμβάνονται επιπλέον 54 ειρηνοδίκες για να δικάζουν αυτές τις υποθέσεις, ενώ δημιουργείται Δίκτυο Ενημέρωσης Οφειλετών και Κέντρο Ενημέρωσης Οφειλετών που θα παρέχουν δωρεάν νομικές και οικονομικές συμβουλές.
Οι αλλαγές που προωθούνται
1. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των οφειλών που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και οι: βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, οι βεβαιωμένες οφειλές προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους ΟΤΑ και οι ασφαλιστικές οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι φορείς δεν επιτρέπεται να συνιστούν το σύνολο των πιστωτών του αιτούντος και οι οφειλές του προς αυτούς υποβάλλονται σε ρύθμιση μαζί με τις οφειλές τους προς τους ιδιώτες πιστωτές.
2. Μπορούν να υπάγονται οι περιπτώσεις των οφειλών προς ΟΤΑ που έχουν γεννηθεί ένα έτος πριν από την κατάθεση της αίτησης.
3. Για την έναρξη της διαδικασίας, ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στον γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει: α) την περιουσιακή κατάσταση του ιδίου και του συζύγου και τα πάσης φύσεως εισοδήματά τους, β) τους πιστωτές του και τις απαιτήσεις τους, γ) τυχόν μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων του επί ακινήτων, στις οποίες ο οφειλέτης προέβη την τελευταία τριετία πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, δ) τυχόν αίτημα για διαγραφή των χρεών του, διευθέτηση των οφειλών του η οποία λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τα συμφέροντα των πιστωτών, την περιουσία, τα εισοδήματα και τις δαπάνες διαβίωσης του ιδίου και της οικογένειάς του και την προστασία της κύριας κατοικίας του.
4. Ένα μήνα μετά το δημοσίευμα του παρόντος, με ΚΥΑ θα προσδιορισθεί ο τύπος της αίτησης και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά.
5. Ορίζεται προθεσμία 2 ημερών από την παραλαβή της αίτησης και των εγγράφων, εντός της οποίας η γραμματεία του ειρηνοδικείου προβαίνει σε τυπικό έλεγχο αυτής.
6. Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης του οφειλέτη προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός 6 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατάθεσής της.
7. Ο οφειλέτης πρέπει εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης να επιδώσει αντίγραφο αυτής στους πιστωτές και τους εγγυητές του. Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης προσδιορίζεται επίσης η ημέρα επικύρωσης, κατά την οποία είτε επικυρώνεται ο ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός από τον ειρηνοδίκη, είτε συζητείται και ενδεχόμενο αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής και τη λήψη προληπτικών μέτρων.
8. Η ημέρα επικύρωσης προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός 2 μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης. Η ημέρα συζήτησής της προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός 2 μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης.
9. Μέχρι την ημέρα της επικύρωσης ή της συζήτησης της αναστολής ή της συζήτησης της αίτησης απαγορεύεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη όσον αφορά τις απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν περιληφθεί στην αίτησή του και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του.
10. Από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης και εφεξής,
- ο οφειλέτης υποχρεούται να προβαίνει συμμέτρως προς τους πιστωτές του στις μηνιαίες καταβολές,
- αναστέλλεται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης η παραγραφή των απαιτήσεων των πιστωτών που έχουν συμπεριληφθεί στην αίτηση του οφειλέτη και
- επέρχεται η λύση της μέχρι τότε ισχύουσας ρύθμισης ή διευκόλυνσης ή τμηματικής καταβολής των οφειλών οι οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του οφειλέτη για την υπαγωγή στη διαδικασία τελούν σε αναστολή διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής.
11. Οι μηνιαίες καταβολές από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης συνυπολογίζονται στο χρονικό διάστημα καταβολών.
- Ο καθορισμός του ποσού των τελευταίων ενήμερων μηνιαίων καταβολών πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα κάλυψης ευλόγων δαπανών διαβίωσης του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν τον οφειλέτη, ωστόσο το ανωτέρω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 10% των μηνιαίων δόσεων που ο αιτών όφειλε να καταβάλει σε όλους τους δανειστές μέχρι την κατάθεση της αίτησης.
- Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο συνολικό ποσό καταβολής στους δανειστές δεν μπορεί να υπολείπεται των 40 ευρώ μηνιαίως, αν και είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μηνιαίας δόσεως σε ποσό που υπολείπεται των ανωτέρω ορίων ή και ο ορισμός μηδενικών δόσεων.
- Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί υπαιτίως την καταβολή των δόσεων που ορίζονται από τον ειρηνοδίκη, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικά την αξία τριών μηνιαίων δόσεων, ο ειρηνοδίκης ή το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστήριο διατάσσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής με την οποία ορίστηκε η καταβολή των δόσεων, ή την ανάκληση κάθε άλλου προληπτικού ή ανασταλτικού μέτρου.
12. Αναφορικά με την αναστολή καταδιωκτικών μέτρων προβλέπεται ότι οι απαιτήσεις των ιδιωτών πιστωτών που είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής-απόφασης επί της αιτήσεως με επιτόκιο ενήμερης οφειλής.
13. Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο, αφού αφαιρέσει το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν τον οφειλέτη, διατάσσει την καταβολή μηνιαίως, για χρονικό διάστημα τριών ετών, του ποσού που απομένει με βάση τα περιουσιακά στοιχεία και τα πάσης φύσεως εισοδήματά του, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών, συμμέτρως διανεμόμενου.
14. Οφειλέτες που έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις οι υποθέσεις των οποίων δεν έχουν συζητηθεί μπορούν να επανυποβάλουν αιτήσεις προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 3869/2010, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους.
15. Εντός 4 μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου, κάθε διάδικος μπορεί να ζητήσει να επαναπροσδιοριστεί υπόθεση που είχε προσδιοριστεί πέραν της τριετίας σε συντομότερη δικάσιμο.
16. Συνιστάται Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, για την υποστήριξη του έργου του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, την οργάνωση πολιτικής ενημέρωσης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς καταναλωτές - δανειολήπτες κ.λπ.
17. Προβλέπεται η συγκρότηση 30 Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών, που θα αποτελούν περιφερειακές Υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας και θα συστήνουν δίκτυο ενημέρωσης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ η Ειδική Γραμματεία θα συντονίζει τη δράση του δικτύου και όλων των συναρμοδίων φορέων.
Διαδικασία ρευστοποίησης περιουσίας & προστασία κύριας κατοικίας
1. Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών, ορίζεται εκκαθαριστής.
2. Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία.
3. Με κοινή υπουργική απόφαση θα καθορίζονται τα κριτήρια εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη από τη διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας του.
4. Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.
5. Για τον προσδιορισμό της περιόδου τοκοχρεολυτικής εξόφλησης της συνολικής οφειλής λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη. Η περίοδος πάντως αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 έτη, εκτός αν η διάρκεια των συμβάσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη ήταν μεγαλύτερη των 20 ετών, τότε ο ειρηνοδίκης δύναται να προσδιορίσει μεγαλύτερη διάρκεια, η οποία πάντως δεν υπερβαίνει τα 35 έτη.
Πηγή: euro2day.gr
http://www.matrix24.gr/

Read more...

Πρόστιμο 1,9 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή στον Αλ. Μητρόπουλο...
thepressproject.gr

Πρόστιμο ύψους 1.940.000 ευρώ για υπόθεση φοροδιαφυγής του έτους 1999 καλείται να πληρώσει ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Μητρόπουλος.
Όπως γράφει η εφημερίδα «τα Νέα», η...
Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών γνωμάτευσε οριστικά ότι δεν υπάρχει καμία παραγραφή για την υπόθεσή του και άρα πρέπει να πληρώσει στην αρμόδια εφορία το σύνολο του προστίμου.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι δικαστική επιμελήτρια πήγε στο γραφείο του για να του επιδώσει την απόφαση, με τον αντιπρόεδρο της Βουλής να αρνείται να το παραλάβει το έγγραφο με αποτέλεσμα τελικά η επιμελήτρια να το θυροκολλήσει έξω από το γραφείο του.

Στη συνέχεια, όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ, ο Αλέξης Μητρόπουλος κατευθύνθηκε στην γενική γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου, η οποία με τη σειρά της συγκάλεσε σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων για να καταλήξουν στο ίδιο συμπέρασμα ότι δηλαδή δεν υπάρχει παραγραφή.

Είχε προηγηθεί προσφυγή του κ. Μητρόπουλου στo διοικητικό εφετείο Αθηνών, όπου διεκδικούσε παραγραφή του προστίμου που του είχε επιβληθεί, το οποίο πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, απέρριψε την αίτησή του τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από αντιδικία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με συνεργάτες του αφού οι τελευταίοι διεκδικούσαν μέρος της αμοιβής για τη διεκπεραίωση κληρονομικών υποθέσεων, με τη διαμάχη να φτάνει στον Άρειο Πάγο δικαιώνοντας τους αντιδίκους του βουλευτή και υποχρεώνοντάς τον να καταβάλει το ποσό των 750,000 δολαρίων.

Το ThePressProject είχε δημοσιεύσει ήδη από το 2013 το πόρισμα του ΣΔΟΕ για την υπόθεση Μητρόπουλου (κλικ εδώ )

Στο παρελθόν ο κύριος Μητρόπουλος είχε υποστηρίξει ότι για τα 750.000 δολάρια είχε πληρώσει φόρο σε δεύτερο βαθμό, κάνοντας χρήση του Νόμου Αλογοσκούφη που χορηγούσε φορολογικά κίνητρα για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν "ΤΑ ΝΕΑ", από τα παραστατικά που κατέθεσε δεν προέκυψε ότι ο λογαριασμός από όπου ήρθαν τα χρήματα ήταν ο ίδιος με τον λογαριασμό στον οποίο είχε κατατεθεί η αρχική αμοιβή του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Read more...

Αλεξιάδης: Όποιος δεν δηλώσει στο κράτος τι έχει, το έχασε...


ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ«Όποιος δεν το δηλώσει το έχασε». Το μήνυμα αυτό στέλνει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης σε όλους όσοι το επόμενο διάστημα... ξεχάσουν να συμπεριλάβουν στο νέο περιουσιολόγιο ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, πισίνες και...
άλλα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Ελλάδα, ή το εξωτερικό.

Όπως αναφέρει σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής για πρώτη φορά το υπουργείο θα είναι σε θέση να γνωρίζει με ακρίβεια ενός ευρώ την περιουσία των πολιτών.

«Ξεκινάει άμεσα η διαδικασία του περιουσιολογίου. Σε μεγάλο βαθμό το Δημόσιο έχει εικόνα για τα περιουσιακά στοιχεία του πολίτη. Όταν ολοκληρωθεί δεν θα μπορεί κάποιος να δικαιολογήσει χρήματα που δεν θα τα έχει δηλώσει. Θα δώσουμε μια ευκαιρία στους πολίτες να εμφανίσουν τα χρήματα τους διότι αν δεν το κάνουν και εντοπιστούν στη συνέχεια, θα υπάρχουν αυστηρότατες φορολογικές και ποινικές κυρώσεις», αναφέρει.

Σύμφωνα με το σχέδιο το υπουργείο Οικονομικών θα στείλει mail σε όλους τους πολίτες, σε όλα τα ΑΦΜ με όλα τα στοιχεία από το Κτηματολόγιο, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων, τις τράπεζες, τη ΔΕΗ.

Σε αυτό θα καταγράφεται η περιουσία και το υπουργείο θα καλεί τους πολίτες να δηλώνουν οτιδήποτε επιπλέον διαθέτουν.

Στο ερώτημα αν ο Γιάννης Βαρουφάκης έχει ευθύνες για όσα βρήκε ο ίδιος στο υπουργείο λέει «πολύ καλή ερώτηση, ας πάμε στην επόμενη», ενώ για τον ΕΝΦΙΑ επιβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξουν δραστικές αλλαγές και ότι όποιες αλλαγές θα γίνουν το 2016.

Read more...

Την Τετάρτη η συζήτηση στη Γερμανική Βουλή ...


Την Τετάρτη η συζήτηση στη Γερμανική Βουλή για το ελληνικό πακέτο διάσωσης
...για το ελληνικό πακέτο διάσωσης... 
Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί τελικά η συζήτηση στη Γερμανική Βουλή για την έγκριση του νέου πακέτου βοήθειας προς την Ελλάδα.
Την σχετική ανακοίνωση  έκανε στο Γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων,  εκπρόσωπός της...
Μπούντεσταγκ.

Για Τρίτη, ή Τετάρτη, είχε κάνει λόγο την Παρασκευή ο πρόεδρος της Μπούντεσταγκ Νόρμπερτ Λάμμερτ.


Ο ίδιος είχε θέσει ως προϋποθεση τη συμφωνία των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών, η οποία τελικά ήρθε το βράδυ της Παρασκευής, όπως ανακοινώθηκε μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup...


Read more...

Το κείμενο της απόφασης του Eurogroup (στα ελληνικά)...


 Όλο το κείμενο της απόφασης του Eurogroup στα ελληνικάΟλόκληρο  το κείμενο της απόφασης του Eurogroup για τη συμφωνία τριετούς δανειακού προγράμματος ύψους 86 δισ. ευρώ με τον ESM, στα ελληνικά:

"Το Eurogroup καλωσορίζει τη...
συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα στην Ελλάδα και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με τη συμβολή του ΔΝΤ, σχετικά με τους όρους πολιτικής που διέπουν το νέο πρόγραμμα προσαρμογής του ESM.

Το Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση που επέδειξαν, όπως φαίνεται από την εξομάλυνση της μεθόδου εργασίας με τους θεσμούς και τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων με έναν πιο αποφασιστικό και γρήγορο τρόπο.  Αυτή η συμφωνία είναι σύμφωνα με τις παραμέτρους και τους βασικούς στόχους που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής της 12ης Ιουλίου και παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αποκατάσταση της ελληνικής οικονομίας σε μία βιώσιμη πορεία. 

Τo Eurogroup καλωσορίζει το ευρύ πεδίο εφαρμογής των μέτρων πολιτικής που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding - MoU), το οποίο, εάν εφαρμοστεί με αποφασιστικότητα, θα αντιμετωπίσει τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Είμαστε σίγουροι ότι η αποφασιστική όσο και όσο το δυνατόν ταχύτερη εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών μέτρων όπως περιγράφονται στο MoU θα επιτρέψουν στην ελληνική οικονομία να επιστρέψει στην πορεία της βιώσιμης ανάπτυξης βασισμένη στα υγιή δημόσια οικονομία, την ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα, τα υψηλά επίπεδα απασχόλησης και την χρηματοπιστωτική σταθερότητα.Η Ελλάδα θα στοχεύσει έναν μεσοπρόθεσμο πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 3,5% με μία δημοσιονομική πορεία πρωτογενούς ισοζυγίου -0,25% το 2015, 0,5% το 2016, 1,75% το 2017 και 3,5% το 2018, που επιτευχθεί κυρίως μέσω των εκ των προτέρων παραμετρικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων με την υποστήριξη από μέτρα που θα ενισχύσουν την φορολογική συμμόρφωση και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η Ελλάδα θα αναλάβει μία φιλόδοξη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος με στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητα, της αποτελεσματικότητας και της δικαιοσύνης. Θα ορίσει πολιτικές για να καλύψει πλήρως την δημοσιονομική της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 2012 και θα εφαρμόσει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος ή αμοιβαία αποδεκτά εναλλακτικά μέτρα έως τον Οκτώβριο του 2015.  Επιπλέον η Ελλάδα δεσμεύθηκε σε βασικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και την αγορά προϊόντων για να ανοίξει την οικονομία στις επενδύσεις και τον ανταγωνισμό, καθώς επίσης και να εκσυγχρονίσει και να αποπολιτικοποιήσει τον δημόσιο τομέα. Αναφορικά με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, η Ελλάδα έχει δεσμευθεί να να λάβει αποφασιστικά μέτρα για να διαφυλάξει τη σταθερότητα, συμπεριλαμβανομένης της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών όπως απαιτείται, μέτρα για την ενίσχυση του πτωχευτικού πλαισίου και μία σημαντική βελτίωση της διακυβέρνησης των τραπεζών και του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της Αξιολόγησης της Ποιότητας των Στοιχείων Ενεργητικού (Asset Quality Review) και των τεστ αντοχής (Stress Tests) πριν το τέλος του έτους, το εργαλείο του bail-in θα ισχύσει για τους ομολογιούχους υψηλής εξασφάλισης (senior debt bondholders), ενώ το bail-in για τους καταθέτες αποκλείεται. Το Eurogroup τονίζει ότι οι συμφωνηθείσες προϋποθέσεις πρέπει να εξειδικευθούν περαιτέρω όπως έχει ζητηθεί από το ΔΝΤ ένα ζήτημα προτεραιότητας, ειδικά στο πεδίο των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων και της στρατηγικής του χρηματοπιστωτικού τομέα και της διακυβέρνησης, σε συμφωνία με τους τρεις θεσμούς εγκαίρως για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης στο πλαίσο του προγράμματος του ESM. Επιπροσθέτως, η Ελλάδα θα λάβει μέτρα που χρειάζονται επειγόντως για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (non-performing loan - NPL) στον τραπεζικό τομέα. Με δεδομένο το μέγεθος του προβλήματος, προτρέπουμε τις αρxές να αναπτύξουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία προς αυτή τη κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος της αγοράς για την εξυπηρέτηση και διάθεση NPL με τις κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία των αδύναμων δανειοληπτών και να διερευνήσουν τη δυνατότητα μίας "bad bank". 

Η συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις του MoU θα παρακολουθείται από την Κομισιόν με συνεργασία με την ΕΚΤ και μαζί με το ΔΝΤ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13(7) της Συνθήκης του ESM.

Το Eurogroup τονίζει ότι ένα σημαντικά ενισχυμένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων είναι ακρογωνιαίος λίθος για το νέο πρόγραμμα του ESM. Το Εurogroup καλωσορίζει τη δέσμευση των ελληνικών αρχών να υιοθετήσουν νέα νομοθεσία για να διασφαλίσουν τις διαφανείς διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων και την επαρκή τιμολόγηση της πώλησης των περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις αρχές του ΟΟΣΑ και τα πρότυπα της διαχείρισης των κρατικών επιχειρήσεων (State Owned Enterprises - SOEs). Για να εξασφαλιστεί μία πιο φιλόδοξη διαδικασία, ένα ανεξάρτητο ταμείο θα ιδρυθεί στην Ελλάδα υπό την εποπτεία των σχετικών ευρωπαϊκών θεσμών έως το τέλος του 2015 και περιλαμβάνει την ιδιωτικοποίηση περιουσιακών στοιχείων που έχουν αποτιμηθεί ανεξάρτητα, αποφεύγοντας το ξεπούλημα.

Το Eurogroup εκτιμά ότι η ελληνική κυβέρνηση θα εγκρίνει το σχέδιο για αυτό το ταμείο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2015 έτσι ώστε να μπορεί να είναι λειτουργικό μέχρι το τέλος του έτους. Έργο του θα είναι να αναγνωρίζει άμσα, να μεταβιβάζει στη διάρκεια του προγράμματος και να διαχειρίζεται τα πολύτιμα ελληνικά assets μέσω της ιδιωτικοποίησης και άλλων τρόπων, συμπεριλαμβανομένων των μειοψηφικών συμμετοχών και να αυξάνει την αξία τους σε επαγγελματική βάση. Αυτό θα περιλαμβάνει τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών μετά από την ανακεφαλαιοποίησή τους, ενισχύοντας ως εκ τούτου την διακυβέρνηση των τραπεζών. Αυτό θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η στοχευμένη αξία των 50 δισ. ευρώ μπορεί να επιτευχθεί, τοποθετώντας τα assets στην αγορά, εκ των οποίων τα 25 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και άλλων asset και 50% από κάθε ευρώ που απομένει (δηλαδή 25 δισ. ευρώ) θα χρησιμοποιηθεί για την μείωση του χρέους, και το υπόλοιπο θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις. Η νομοθεσία για την ίδρυση του Ταμείου θα πρέπει να εγκριθεί σε συμφωνία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Το Eurogroup εκτιμά ότι οι ελληνικές αρχές έχουν πάρει σημαντικά επιπλέον νομοθετικά μέτρα στη διάρκεια των τελευταίων ημερών. Αυτό υποστηρίζει την σταδιακή διαδικασία ανοικοδόμησης της εμπιστοσύνης, αποδεικνύοντας την αποφασιστικότητα των αρχών και την ιδιοκτησία του προγράμματος. Αυτά τα βήματα περιλαμβάνουν κυρίως πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα από την πλευρά της φορολογίας και των δαπανών, τη νομοθεσία για την πρόωρη συνταξιοδότηση, καθώς και ένα εκτεταμένο σύνολο ενεργειών σε σχέση με τον χρηματοπιστωτικό κλάδο και τις προϊοντικές αγορές. Επιπλέον, σύμφωνα με τη δήλωση του Eurogroup στις 16 Ιουλίου, οι ελληνικές αρχές έλαβαν μέτρα για την προσαρμογή και την ολοκλήρωση της νομοθεσίας που υιοθετήθηκε στις 15 Ιουλίου 2015. Οι αρχές έχουν επίσης καταργήσει σειρά προβλέψεων που συγκράτησαν τις δεσμεύσεις προηγούμενων προγραμμάτων.

Το Eurogroup χαιρετίζει το γεγονός ότι η εφαρμογή αυτών των προαπαιτούμενων έχει αξιολογηθεί θετικά από τους θεσμούς. Οι ελληνικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει την πρόθεσή τους να ολοκληρώσουν μέχρι τον Σεπτέμβριο τις επόμενες δράσεις που προσδιορίζονται από τους θεσμούς, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να έλθει ο νόμος που ψηφίστηκε για την αφερεγγυότητα των νοικοκυριών, στο πλαίσιο της πρότασης των θεσμών.

Με βάση την αξιολόγηση των θεσμών, η συμφωνία οικονομικής βοήθειας του ESM θα καλύπτει ένα ποσό μέχρι τα 86 δισ. ευρώ. Αυτό περιλαμβάνει ένα "μαξιλάρι” μέχρι 25 δισ. ευρώ για τον τραπεζικό κλάδο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πιθανό κόστος της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και της εξυγίανσης.

Η πρώτη δόση με βάση το πρόγραμμα του ESM, των 26 δισ. ευρώ, θα αποτελείται από δύο υπό-δόσεις. Η πρώτη υπό-δόση των 10 δισ. ευρώ, θα καταστεί διαθέσιμη αμέσως σε έναν ξεχωριστό λογαριασμό στον ESM για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης των τραπεζών. Η δεύτερη υπό-δόση των 16 δισ. ευρώ θα εκταμιευθεί στην Ελλάδα τμηματικά, αρχίζοντας από μια πρώτη εκταμίευση των 13 δισ. ευρώ μέχρι τις 20 Αυγούστου, και θα ακολουθήσουν μία ή και περισσότερες περαιτέρω εκταμιεύσεις το φθινόπωρο, αναλόγως το πώς θα εφαρμόζονται τα βασικά ορόσημα, στο πλαίσιο των μέτρων που περιγράφονται από το μνημόνιο και που θα καθορίζονται από τις ευρωπαϊκές αρχές και συμφωνήθηκαν από το EWG.

Η δεύτερη υποδόση για τις ανάγκες τραπεζικής ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης έως και 15 δισ. ευρώ, μπορεί να γίνουν διαθέσιμα μετά την πρώτη αξιολόγηση και όχι αργότερα από τις 15 Νοεμβρίου, με βάση την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων stress tests και της αξιολόγησης της ποιότητας των assets και την εφαρμογή των όσων διαπιστωθούν από την αξιολόγηση για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Αυτά τα κεφάλαια αρχικά θα μεταφερθούν στον ξεχωριστό λογαριασμό του ESM και μπορεί να απελευθερωθούν αμέσως μετά τη συμφωνία με το δ.σ. του ESM.

Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του χρέους διεξήχθη από την Κομισιόν μαζί με την ΕΚΤ, όπως προβλέπεται από το άρθρο 13 της Συνθήκης του ESM. Η ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η βιωσιμότητα του χρέους μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός εκτεταμένου και αξιόπιστου προγράμματος μεταρρυθμίσεων και επιπλέον μέτρων που σχετίζονται με το χρέος, χωρίς κουρέματα. Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της συνόδου της 12ης Ιουλίου, πιθανά επιπλέον μέτρα (πιθανή μεγαλύτερη περίοδο χάριτος και περιόδους αποπληρωμής) με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας παραμένουν σε βιώσιμο επίπεδο. Αυτά τα μέτρα θα εξαρτηθούν από την πλήρη εφαρμογή των μέτρων που συμφωνήθηκαν στο πρόγραμμα ESM και θα εξεταστούν μετά από την πρώτη θετική ολοκλήρωση μιας αξιολόγησης του προγράμματος. Το Eurogroup επαναδιατυπώνει ότι ονομαστικό κούρεμα σε χρέος του επίσημου τομέα, δεν μπορεί να γίνει.

Το Eurogroup θεωρεί την συνέχιση της συμμετοχής του ΔΝΤ στο πρόγραμμα αναπόσπαστη και χαιρετίζει την πρόθεση της διοίκησης του ΔΝΤ να συστήσει στο εκτελεστικό συμβούλιο του Ταμείου, να εξετάσει την περαιτέρω οικονομική στήριξη για την Ελλάδα, μόλις ολοκληρωθεί η πλήρης περιγραφή των δημοσιονομικών, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και αυτών του χρηματοπιστωτικού τομέα και μόλις η ανάγκη για πρόσθετα μέτρα εξεταστεί και επιτευχθεί μια συμφωνία για την πιθανή ελάφρυνση του χρέους, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους. Οι προϋποθέσεις που θα προκύψουν θα πρέπει να είναι κοινές με το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής του ESM που εξελίσσεται παράλληλα με αυτό του ΔΝΤ. Μόλις εγκριθεί, η πλήρης εκ νέου συμμετοχή του ΔΝΤ αναμένεται να μειώσει στη συνέχεια τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ESM αντιστοίχως. Το Eurogroup χαιρετίζει την θετική αξιολόγηση του προσωπικού του ΔΝΤ των προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο όπως επιβεβαιώθηκε από τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ και προσβλέπει σε ένα πρόγραμμα του ΔΝΤ.

Το Eurogroup θεωρεί ότι τα απαραίτητα στοιχεία είναι πλέον σε ισχύ για την εκκίνηση των σχετικών εθνικών διαδικασιών που απαιτούνται για την έγκριση της οικονομικής βοήθειας του ESM. To Eurogroup αναμένει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM θα είναι σε θέση να εξουσιοδοτήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπογράψει το MoU εξ μέρους του ESM και να εγκρίνει τη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης έως τις 19 Αυγούστου, με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των εθνικών διαδικασιών και με αυτό τον τρόπο να ξεκλειδώσει την αρχική δόση ύψους έως και 26 δισ. ευρώ".

Read more...

Λαφαζάνης: Εθνικό νόμισμα με ριζοσπαστικό πρόγραμμα...


Λαφαζάνης: Εθνικό νόμισμα με ριζοσπαστικό πρόγραμμα - Δεν είχαμε εναλλακτική όταν δεσμευόμασταν;«Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έδινε σε κάθε ευκαιρία όρκους πίστης στο ευρώ», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Λαφαζάνης σε συνέντευξή του στην "Εφημερίδα των Συντακτών", και προτείνει «εθνικό νόμισμα σε συνδυασμό με ριζοσπαστικό πρόγραμμα» ως «μια...
βιώσιμη και πολύ προτιμότερη λύση».

Ο επικεφαλής της Αριστερής Πλατφόρμας τονιζει, πως, «η αιχμαλωσία στο ευρώ έφερε το τρίτο μνημόνιο» και βάλλει κατά του Αλέξη Τσίπρα και της πλειοψηφίας, λέγοντας: «Κατ' αρχάς δεν ήμουν μόνο εγώ αλλά το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ που ζητούσε την κατάργηση των μνημονίων. Μάλιστα, υπογραμμίζαμε από κοινού, σε όλους τους τόνους ότι θα προχωρήσουμε μονομερώς στην ακύρωση των μνημονίων. Δεν είχαμε εναλλακτική λύση όταν αναλαμβάναμε αυτές τις δεσμεύσεις; Κορόιδευαν κάποιοι τον ελληνικό λαό;».

«Προσωπικά δεν γνωρίζω κανένα Plan B του Γ. Βαρουφάκη ούτε ξέρω να είχε Plan B η κυβέρνηση. Αυτό που ξέρω και λέω, είναι ότι η κυβέρνηση όφειλε να είχε, ως ενδεχόμενο που να το εννοεί, πολιτική επιλογή εξόδου από την ευρωζώνη, η οποία να ήταν δημόσια κατατεθειμένη και γνωστή στους πιστωτές και κυρίως τον ελληνικό λαό. Τέτοια ενδεχόμενη πολιτική επιλογή δεν υπήρξε. Το αντίθετο, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έδινε σε κάθε ευκαιρία και όσους εκβιασμούς κι αν εδέχετο, όρκους πίστης και προσήλωσης στο ευρώ» αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Σύμφωνα με τον κ. Λαφαζάνη, «η κυβέρνηση, από εδώ και εμπρός, θα προωθεί και θα υλοποιεί εφαρμοστικούς μνημονιακούς νόμους και μνημονιακές πολιτικές και επομένως θα έχει σε αυτήν την κατεύθυνση την απλόχερη στήριξη από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι. Ο κύριος λόγος, επομένως, για να προσφύγει άμεσα η κυβέρνηση στις κάλπες, θα είναι να εκκαθαρίσει τις εκλογικές λίστες από τα "βαρίδια" του "ΟΧΙ" στο μνημόνιο. Οι δικές μας κινήσεις στο άμεσο μέλλον θα εξαρτηθούν σε σημαντικό βαθμό, αλλά φυσικά όχι μόνο, και από τις κινήσεις και τη στάση όσων έχουν την κεντρική ευθύνη στην κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ».

Read more...

Αυτό είναι το τελικό κείμενο του τρίτου μνημονίου...Την ίδια στιγμή που στο Eurogroup έκλεινε η συμφωνία για την χορήγηση του νέου δανείου προς την Ελλάδα ύψους 86 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο ΦΕΚ δημοσιευόταν το τελικό κείμενο του 3ου μνημονίου.
 Έτσι λες οι διατάξεις που προβλέπονται -κυρίως τα προαπαιτούμενα- έχουν...
ημερομηνία έναρξης ισχύος την Παρασκευή 14 Αυγούστου.

Ολόκληρο το κείμενο, ΕΔΩ

πηγη tvxs.gr

Read more...

«Βουτιά» ακόμα και 2.000 μόρια στις βάσεις...


 «Βουτιά» ακόμα και 2.000 μόρια στις βάσεις: Δείτε πίνακες
Δείτε τους πίνακες...
Σε ιστορικά χαμηλά αναμένεται να κινηθούν φέτος οι βάσεις εισαγωγής σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Σύμφωνα με όλες  τις εκτιμήσεις των εδικών καθοδική θα είναι η πορεία των βάσεων ακόμα και στις...
περιζήτητες Ιατρικές και Νομικές σχολές ενώ πτώση θα έχουν τα τμήματα του Πολυτεχνείου. Σχολές «ευκαιρίας» μπορούν να χαρακτηρισθούν κάποια από τα λεγόμενα καλά τμήματα της Περιφέρειας καθώς, λόγω και των capital controls που επιβλήθηκαν τις ημέρες συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων, οι υποψήφιοι και οι οικογένειές τους προτίμησαν τμήματα στα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η αντίστροφη μέτρηση έχει πάντως ξεκινήσει ενώ πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας δεν αποκλείουν την ανακοίνωση των βάσεων μετά τις 28 Αυγούστου. Το «Θέμα» δημοσιεύει σήμερα πίνακα με τις εκτιμήσεις για περιζήτητα πανεπιστημιακά τμήματα από τον πρόεδρο της Ενωσης Φροντιστών Ελλάδας  καθηγητή Γιάννη Βαφειαδάκη. 

Χαρακτηριστικό των φετινών αποτελεσμάτων είναι η πτώση ακόμα και στις περιζήτητες Ιατρικές και Φαρμακευτικές σχολές καθώς και η σαφής καθοδική πορεία των Νομικών και Πολυτεχνικών Σχολών, που αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες υποψήφιους.

Όπως επισημαίνει ο κ.  Βαφειαδάκης η πτώση θα είναι καθολική σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Η πτώση μπορεί να ξεκινά από λίγα μόρια και να ξεπερνά τα 2000. Ακόμα και η Ιατρική Αθήνας αναμένεται να  «πέσει» από το βάθρο των 19.000 μορίων και σύμφωνα με εκτιμήσεις θα κυμανθεί στα 18.690 μόρια. Κάτω από το φράγμα των 18.000 μορίων θα κυμανθεί η Ιατρική Αλεξανδρούπολης που  εκτιμάται ότι θα αγγίζει τα 17.850 μόρια. Η Νομική Αθήνας θα «πέσει» στα 18.500 μόρια  ενώ το τμήμα Αεροναυπηγών Πάτρας θα έχει πτώση μεγαλύτερη των 1.200 μορίων.

Η σχολή Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου θα πέσει 256 μόρια σε σχέση με πέρυσι, ενώ η  Νομική Αθήνας κατά 214 μόρια. Το Τμήμα Φιλολογίας με έδρα την Καλαμάτα εκτιμάται ότι θα πέσει 527 μόρια, ενώ το Μαθηματικό Αθήνας 444 μόρια. Τμήμα ευκαιρίας φαντάζει το Μαθηματικό Σάμου, με εκτιμώμενη πτώση 1.721 μορίων. Κατά 1.378 μόρια θα πέσει η βάση στους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Θράκης, ενώ η βάση στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών στην Ξάνθη θα μειωθεί κατά 1.630μόρια. 

Σε ό,τι αφορά τα ΤΕΙ, «σφαγή» αναμένεται στις σχολές της επαρχίας, ενώ κάποια τμήματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα αντέξουν στις πιέσεις, καθώς οι βάσεις θα διατηρηθούν κοντά σε αυτές των πανεπιστημίων προκειμένου οι υποψήφιοι να μείνουν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εκτός από την πανωλεθρία σε Μαθηματικά και Φυσική. Σημαντικό ρόλο  στη φετινή πορεία των βάσεων παίζει  και ο δραστικός περιορισμός των μετεγγραφών, καθώς οι λιγότεροι 
υποψήφιοι θα δηλώσουν σχολές της επαρχίας με  την ελπίδα  να πάρουν αργότερα μετεγγραφή.    
Αναλυτικά ανά  επιστημονικό πεδίο: 
  
1ο πεδίο
Πέφτουν οι Νομικές σχολές , καθώς και οι σχολές των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης    

2ο πεδίο
Μεγάλη πτώση ειδικά στα τμήματα της περιφέρειας

3ο πεδίο
Σε ιστορικά χαμηλά θα βρεθεί η Ιατρική Αθηνών συμπαρασύροντας την  Οδοντιατρική, Νοσηλευτική, Κτηνιατρική και Φαρμακευτική Σχολή.

4ο πεδίο
Ακόμα και πτώση 1000  μορίων σε πολυτεχνικά τμήματα.

5ο πεδίο
Πτωτική τάση στα οικονομικά τμήματα με αυξομειώσεις. 


Δείτε αναλυτικά τους πίνακες

protothema.gr

Read more...

Κίνα: Στους 85 νεκρούς ο τραγικός απολογισμός ...


Κίνα: Στους 85 νεκρούς ο τραγικός απολογισμός των εκρήξεων της Τιαντζίν
...των εκρήξεων της Τιαντζίν...
Σε 85 νεκρούς αυξήθηκε ο πολογισμός των δύο τεράστιων εκρήξεων της Τετάρτης οι οποίες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε βιομηχανική ζώνη της πόλης Τιαντζίν της βορειοανατολικής Κίνας, όπως...
μετέδωσε σήμερα το κινεζικό επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Νέα Κίνα.Το ωστικό κύμα της έκρηξης που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης έγινε αισθητό από κατοίκους σε πολυκατοικίες χιλιόμετρα μακριά στην πόλη των 15 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου βρίσκεται ένας σημαντικός εμπορικός λιμένας.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 50 νεκρούς.

Read more...

Η Ελλάδα γιορτάζει το «Πάσχα του καλοκαιριού»...Τη λαμπρότερη θεομητορική γιορτή της ζει στις 15 Αυγούστου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, που τιμά την Κοίμηση της Θεοτόκου και...
τη μετάστασή της από τη Γη στον Ουρανό. Ελευθερώτρια, Οδηγήτρια, Γιάτρισσα, Βρεφοκρατούσα, Γλυκοφιλούσα, Ελεούσα, Παντάνασσα, Κεχαριτωμένη, Μολυβδοσκέπαστη, Τουρλιανή, Αθηνιώτισσα. Εκατοντάδες τα λατρευτικά ονόματα που της δόθηκαν και αναρίθμητα τα προσκυνήματα, όπου προστρέχουν σήμερα χιλιάδες πιστών.

Μεγαλύτερο προσκύνημα όλων αυτό της Μεγαλόχαρης στην Τήνο, όπου ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου αποτελεί τη λαμπρότερη γιορτή. Χιλιάδες πιστών, πολλοί εξ αυτών γονατιστοί, κάθε χρόνο ανηφορίζουν με θρησκευτική ευλάβεια προς το Ναό της Ευαγγελίστριας για να εκπληρώσουν το τάμα τους στην εικόνα της Παναγίας. Η περιφορά του Επιταφίου και η μεγαλοπρεπής λιτάνευση της εικόνας σε ολόκληρη τη πόλη δημιουργούν θρησκευτικό δέος και συγκίνηση.

Στο διπλανό κυκλαδίτικο νησί, την Πάρο, ο παλαιοχριστιανικός ναός της Εκατονταπυλιανής, στο λιμάνι της Παροικιάς, από τις εντυπωσιακότερες εκκλησίες του Αιγαίου, φοράει τα γιορτινά του. Στην πρωτεύουσα του νησιού, χαρακτηριστική είναι η περιφορά του Επιταφίου της Παναγίας, που δίνει το έναυσμα για το παραδοσιακό γλέντι που θα ακολουθήσει με νησιωτικούς χορούς και με το κρασί της Πάρου να ρέει εν αφθονία. Την ίδια ώρα, στο λιμανάκι της Νάουσας, δεκάδες καΐκια με αναμμένες δάδες προσεγγίζουν την προβλήτα και δίνουν το σύνθημα για να αρχίσει η γιορτή.

Από την πλευρά του, ο Ποντιακός Ελληνισμός συναντάται στις πλαγιές του Βερμίου όρους, στην Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά, για να γιορτάσει με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια. Χιλιάδες προσκυνητών από ολόκληρη την Ελλάδα συρρέουν στην ιστορική εκκλησία, σύμβολο των «χαμένων πατρίδων» και της ποντιακής πίστης, όπου η Θεία Λειτουργία και ο Μεγάλος Εσπερινός της Κοίμησης της Θεοτόκου τελούνται με μεγάλη ευλάβεια. Στο αποκορύφωμα της γιορτής, ποντιακά συγκροτήματα προσφέρουν μοναδικές στιγμές με παραδοσιακούς σκοπούς και πολύωρο γλέντι.

Ξακουστά τα πανηγύρια για το «Πάσχα του καλοκαιριού» σε όλη την Ελλάδα. Από τον Βορρά μέχρι τον Νότο, από την Ανατολή ως τη Δύση ηχούν παραδοσιακοί ρυθμοί:

- Στην Αττική, πανηγύρι στήνεται το Δεκαπενταύγουστο στην Ιερά Μονή της Παναγίας των Κλειστών. Τις κατανυκτικές λειτουργίες ακολουθεί λαμπρό πανηγύρι σε κατάφυτο περιβάλλον σε υψόμετρο 410, στα βόρεια της Φυλής. Το σημαντικό αυτό μοναστήρι χρονολογείται από το 12ο αι. Στην αρχή λειτούργησε ως ανδρικό μοναστήρι και από το 1932 ανασυστάθηκε ως γυναικεία μονή.

- Στα Ζαγοροχώρια, οι εκδηλώσεις για τη γιορτή της Παναγίας είναι τριήμερες. Οι απόδημοι Ηπειρώτες επιστρέφουν για να τιμήσουν τη μνήμη της και να γιορτάσουν με παραδοσιακούς ηπειρωτικούς σκοπούς στα πατροπαράδοτα πανηγύρια που κορυφώνονται το τριήμερο Παρασκευή - Κυριακή.

- Στην Κοζάνη, οι «καβαλάρηδες της Σιάτιστας» κάθε χρόνο συγκεντρώνουν πλήθος επισκεπτών, όχι μόνο από τη Δυτική Μακεδονία, αλλά από ολόκληρη τη χώρα. Στην πόλη της Σιάτιστας, τη λειτουργία παρακολουθούν προσκυνητές καβαλάρηδες πάνω σε στολισμένα άλογα. Με το πέρας της λειτουργίας επιστρέφουν έφιπποι στην πόλη όπου πλήθος κόσμου τους περιμένει για να δώσουν το έναυσμα της γιορτής. Το έθιμο χρονολογείται από την Τουρκοκρατία, ως μια ευκαιρία για τους σκλαβωμένους Έλληνες να δείξουν τη λεβεντιά και τον πόθο τους για λευτεριά.

-Στα Θεοδώριανα 'Αρτας, το πρωί η πομπή των προσκυνητών κατεβαίνει στο χωριό από το ξωκκλήσι της Παναγίας πεζή και με την εικόνα της στα χέρια, ενώ το βράδυ με το χτύπημα της καμπάνας συγκεντρώνονται στην πλατεία του χωριού για να διασκεδάσουν και να χορέψουν το «διπλοκάγκελο».

- Στην ηπειρωτική Ελλάδα, ξακουστά πανηγύρια γίνονται, επίσης, στο Τσεπέλοβο στην Τύμφη Ιωαννίνων, στην Επισκοπή της Τεγέας στην Αρκαδία, στη Βλάστη Κοζάνης, στην Παναγία Αμπελακιώτισσα στην Ορεινή Ναυπακτία, στην Ευαγγελίστρια του Βόλου, στην Παναγία Κοσμοσώτηρα στις Φέρες Έβρου κ.α.

Αλλά και η νησιωτική Ελλάδα δεν υπολείπεται στα πανηγύρια του Δεκαπενταύγουστου, από τα οποία δεσπόζουν εκείνα:

- στην Κεφαλονιά, όπου πλήθος πιστών συγκεντρώνεται κάθε χρόνο στην αυλή της Iεράς Mονής της Παναγιάς της Φιδούς στην περιοχή Mαρκόπουλου, Kεφαλονιάς για να δουν τα «φιδάκια της Παναγίας». Τα φιδάκια εμφανίζονται στο καμπαναριό και η εκκλησιαστική επιτροπή τα μεταφέρει στο προαύλιο του Iερού Nαού. Σύμφωνα με την παράδοση, τα φιδάκια φέρνουν καλή τύχη στο νησί και αν δεν εμφανιστούν, ο οιωνός είναι κακός, όπως έγινε, για παράδειγμα, τη χρονιά των μεγάλων σεισμών, μερικές δεκαετίες πριν.

- στο νησί του Παπαδιαμάντη, τη Σκιάθο, όπου το βράδυ της παραμονής γίνεται η έξοδος του επιταφίου της Παναγίας υπό τη συγκινητική μελωδία των εγκωμίων της Θεοτόκου που ψάλλουν όλοι μαζί οι Σκιαθίτες.

- στη Λέσβο, όπου στη γραφική κωμόπολη της Αγιάσου στο επίκεντρο της ημέρας είναι η ξακουστή εκκλησία της Παναγίας της Αγιάσου, όπου η ομώνυμη εικόνα είναι έργο του ευαγγελιστή Λουκά, πλασμένη με κερί και μαστίχα.

Πολλοί προσκυνητές με αφετηρία την πόλη της Μυτιλήνης περπατούν 25 χιλιόμετρα για να φτάσουν στον αυλόγυρο της Παναγιάς της Αγιασώτισσας και να διανυκτερεύσουν. Την ημέρα της γιορτής, μετά τη λειτουργία, γίνεται η περιφορά της εικόνας γύρω από το ναό και ακολουθεί ένα από τα ωραιότερα πανηγύρια του Ανατολικού Αιγαίου

- στη Θάσο, στο χωριό Παναγιά, όπου μετά τη λιτάνευση της εικόνας, που συνοδεύεται από πολυμελή μπάντα, οι πιστοί μαζεύονται στο προαύλιο της εκκλησίας και παρακάθονται στο γιορτινό τραπέζι που περιλαμβάνει πατάτες, ρύζι και μοσχάρι στιφάδο

-στην Κάρπαθο, στην οποία το πανηγύρι της Κοίμησης της Θεοτόκου, στην Όλυμπο, είναι από τα πιο κατανυκτικά. Αποκορύφωμα του παραδοσιακού εορτασμού είναι ο χορός που γίνεται στη μικρή πλατεία, μπρος στην εκκλησιά της Παναγίας, με τους οργανοπαίκτες να παίζουν τον Κάτω Χορό, αργόσυρτο και με σοβαρή διάθεση. Ξεκινά από τους άντρες και ακολουθούν οι γυναίκες ντυμένες με τις εκπληκτικής ομορφιάς παραδοσιακές γιορτινές στολές τους

- στην Πάτμο, το νησί της Ορθοδοξίας, όπου τα πάντα περιστρέφονται γύρω από το ιστορικό Μοναστήρι της Αποκάλυψης, ο χρυσοποίκιλτος επιτάφιος περιφέρεται από τους μοναχούς στα σοκάκια του νησιού, ενώ οι καμπάνες ηχούν ασταμάτητα

- στην Κάσο και στο χωριό Παναγιά, όπου γίνεται το μεγαλύτερο πανηγύρι του νησιού. Όλα τα πατροπαράδοτα έθιμα τηρούνται με ευλάβεια και δεν είναι λίγοι οι ξενιτεμένοι Κασιώτες που επιλέγουν αυτή τη μέρα για να επισκεφθούν τον τόπο τους

- στα Κουφονήσια, όπου γιορτάζει η Παναγιά στο Κάτω Κουφονήσι. Μετά τη λειτουργία προσφέρεται φαγητό από τους ντόπιους και κατόπιν όλοι μεταφέρονται με καΐκια στο Πάνω Κουφονήσι για γλέντι με θαλασσινούς μεζέδες μέχρι πρωίας

- αλλά και στην Παναγία Σπηλιανή στη Νίσυρο, στο Μοναστήρι Παναγίας του Χάρου στους Λειψούς, στην Παναγία Φανερωμένη και στην Παναγιά τη Θαλασσινή στην 'Ανδρο, στην Παναγία Κρεμαστή στη Ρόδο, στην Παναγιά Καστριανή στην Τζια, στην Παναγιά Πανοχωριανή στην Αμοργό, στην Παναγία στη Σέριφο και στο Φιλότι της Νάξου, στην Πορταΐτισσα στην Αστυπάλαια και σε άλλες γωνιές της Ελλάδας, η ημέρα της Κοίμησης της Θεοτόκου εορτάζεται με μεγαλοπρέπεια. Τα ήθη και τα έθιμα της ημέρας συνεχίζονται από γενιά σε γενιά, σε μια προσπάθεια να κρατηθούν στο χρόνο.

newsbeast.gr

Read more...

Σόιμπλε: Δίνουμε μια ευκαιρία στην Ελλάδα...


Τον Οκτώβριο η συζήτηση για το χρέος...

Μετά τη λήξη του Eurogroup ο υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε επιβεβαίωσε πως συμφωνήθηκε μία κοινή πρόταση-μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στους θεσμούς και την ελληνική κυβέρνηση.

Σχετικά με...
τα περαιτέρω μέτρα τα οποία συζητήθηκαν στο πλαίσιο του Eurogroup, ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ σημείωσε πως αναφέρθηκε το συνταξιοδοτικό, το οποίο θα εξεταστεί τον Οκτώβριο, όταν «θα έχουμε και τα στοιχεία», τότε, πρόσθεσε ο ίδιος «θα συζητήσουμε για τη βιωσιμότητα του χρέους, ώστε να βρούμε μια κοινή λύση».

Ο κ. Σόιμπλε εξέφρασε την πεποίθηση πως και το ΔΝΤ θα συμμετάσχει στο δάνειο της Ελλάδας, ενώ επιπλέον είπε πως στις συζητήσεις μεταξύ των υπουργών Οικονομικών, «συμφωνήσαμε πως πρέπει να υπάρξει μείωση των χρηματοδοτικών αναγκών της Ελλάδας. Φαίνεται ότι τώρα πραγματικά στην Ελλάδα γίνεται σοβαρή προσπάθεια να μπει η χώρα σε ένα νέο δρόμο και να αντεπεξέλθει στις ανάγκες της, γι' αυτό συμφωνήσαμε να δώσουμε αυτή την ευκαιρία στην Ελλάδα, αν και το ποσό είναι πολύ μεγάλο». 

«Ήταν καλή μέρα και είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο είναι βέβαιος ότι οι μεταρρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την κυβέρνηση, ο κύριος Σόιμπλε επεσήμανε ότι πάρα πολλά από αυτά τα μέτρα, ήδη έχουν αποφασιστεί από το ελληνικό κοινοβούλιο. Επίσης παρατήρησε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός, παρά τα προβλήματα στο κόμμα του, διαθέτει μια πλειοψηφία για να προωθήσει όλα όσα έχει υποσχεθεί. «Πιστεύω ότι δεν θα ήταν σωστό να μην δώσουμε στην Ελλάδα την ευκαιρία, πιστεύω ότι έχουμε λάβει την σωστή απόφαση» κατέληξε ο κύριος Σόιμπλε. Δύο είναι πλέον τα ενδεχόμενα, είπε, είτε η χώρα να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις και να μείνει στο ευρώ, είτε να γίνει κάτι άλλο. «Η συμμετοχή στο ευρώ δεν είναι χωρίς προϋποθέσεις, όπως έχω ξαναπεί», κατέληξε...

Read more...

Ρέγκλινγκ: Στα 32,5 χρόνια η μέση λήξη των δανείων...


Από την πλευρά του ο επικεφαλής του ESM, Kλάους Ρέγκλινγκ ανέφερε ότι η Ελλάδα παραμένει η μόνη χώρα σε πρόγραμμα, προσθέτοντας ότι...
η συμφωνία επετεύχθη μετά και την αλλαγή στρατηγικής της Αθήνας.

Το πρόγραμμα που θα τρέξει μέχρι τον Αύγουστο του 2018 είναι έως 86 δισ. αλλά δεν αναμένεται να διατεθεί όλο το ποσό από τον ESM καθώς προβλέπεται να συμμετάσχει το ΔΝΤ αλλά και να υπάρξουν ποσά που θα προέλθουν από τις ιδιωτικοποιήσεις. Παράλληλα, θα υπάρξει εν τέλει και έξοδος στις αγορές.

Ο κ. Ρέγκλινγκ σημείωσε δάνεια θα έχουν μέση λήξη 32,5 έτη, συμπλήρωσε, ενώ πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα θα επιτρέψει την κάλυψη των δανειακών αναγκών αλλά και την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Αθήνας.

Πρόσθεσε δε ότι τα χρήματα για τις τράπεζες θα κρατηθούν σε λογαριασμό στο Λουξεμβούργο...

Read more...

Tο ελληνικό χρέος μπορεί να καταστεί βιώσιμο...


Το ΔΝΤ θα συμμετέχει στην χρηματοδότηση...

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Eurogroup...  

Οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες είναι διασφαλισμένες, το ύψος του προγράμματος θα φτάσει συνολικά τα 86 δισ. ευρώ, ενώ...
το ελληνικό χρέος μπορεί να καταστεί βιώσιμο με μέτρα που θα ληφθούν μετά την πρώτη αξιολόγηση, είπε ο επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ κατά την συνέντευξη Τύπου, αμέσως μετά. 

Σε πολιτικό επίπεδο είχαμε θετική και εποικοδομητική ατμόσφαιρα, υπήρχαν διαφορές, αλλά λύσαμε τα ζητήματα, τόνισε και πρόσθεσε ότι η συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και των Θεσμών, «είναι σε ευθυγράμμιση με την απόφαση της Συνόδου της 12ης Ιουλίου».

Οι ελληνικές αρχές έχουν καταδείξει προσήλωση τις τελευταίες εβδομάδες, είδαμε πολύ σημαντικά νομοθετικά βήματα ακόμα και τις τελευταίες ημέρες και έχουν βοηθήσει στην επανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης, επεσήμανε ο κύριος Ντάισελμπλουμ.

Τέλος, ο κύριος Ντάισεμπλουμ ενημέρωσε πως το Eurogroup υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό στο πλαίσιο του προγράμματος να υπάρχει ένας ισχυρός οργανισμός ιδιωτικοποιήσεων που θα είναι υπό την εποπτεία των θεσμών, και τα 25 δισ. ευρώ που θα προκύψουν από αυτόν θα διατεθούν για την αποπληρωμή του χρέους, ενώ άλλα 25 δισ. για επενδύσεις. 

Σε σχέση με τα προαπαιτούμενα που έχουν ήδη ψηφιστεί, αξιολογήθηκαν θετικά από τους θεσμούς και αυτό καταδεικνύει ότι έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος, επεσήμανε ο κύριος Ντάισελμπλουμ.

Ολόκληρη η δήλωση του Eurogroup (στα αγγλικά): 

The Eurogroup welcomes the agreement that has been reached between Greece and the European Institutions, with input from the IMF, on the policy conditionality underlying the new ESM macroeconomic adjustment programme. The Eurogroup commends the Greek authorities for their demonstrated strong commitment as shown by the normalisation of the working methods with the Institutions and the conduct of the negotiations in a determined and swift manner. This agreement is in line with the parameters and key objectives set by the Euro summit on 12 July and provides a comprehensive framework for restoring the Greek economy to a sustainable path. 

The Eurogroup welcomes the wide scope of the policy measures contained in the Memorandum of Understanding (MoU), which, if implemented with determination, will address the main challenges facing the Greek economy. We are confident that decisive and as swift as possible implementation of the reform measures as spelled out in the MoU will allow the Greek economy to return to a sustainable growth path based on sound public finances, enhanced competitiveness, high employment and financial stability. 

Greece will target a medium-term primary surplus of 3.5% of GDP with a fiscal path of primary balances of -0.25% in 2015, 0.5% in 2016, 1.75% in 2017 and 3.5% in 2018 to be achieved notably through upfront parametric fiscal reforms supported by measures to strengthen tax compliance and fight tax evasion. Greece will undertake an ambitious reform of the pension system aimed at ensuring its sustainability, efficiency and fairness. It will specify policies to fully compensate for the fiscal impact of the Constitutional Court ruling on the 2012 pension reform and to implement the zero deficit clause or mutually agreeable alternative measures by October 2015. Greece has furthermore committed to key labour and product market reforms to open up the economy to investment and competition, as well as to modernise and depoliticise the public sector. With regard to the financial sector, Greece has committed to take decisive measures to safeguard stability, including a recapitalisation of the banks as required, measures to enhance the insolvency framework and a significant improvement of the governance of the banks and the Hellenic Financial Stability Fund (HFSF). Following the results of the Asset Quality Review and Stress Tests before the end of the year, the bail in instrument will apply for senior debt bondholders whereas bail in of depositors is excluded. The Eurogroup stresses that the agreed conditionality needs to be further specified as requested by the IMF a matter of priority, in particular in the areas of pension reforms and financial sector strategy and governance, in agreement with the three Institutions in time for the completion of the first review under the ESM programme. Moreover, Greece will take urgently needed steps to tackle the non-performing loan (NPL) problem in the banking sector. Given the magnitude of the problem, we urge the authorities to develop all necessary instruments to that end, including opening the market for NPL servicing and disposal with the appropriate safeguards to protect vulnerable debtors and exploring the possibility of a bad bank. 

Compliance with the conditionality of the MoU will be monitored by the Commission in liaison with the ECB and together with the IMF, as foreseen in Article 13(7) of the ESM Treaty. 

The Eurogroup stresses that a significantly strengthened privatisation programme is a cornerstone of the new ESM programme. The Eurogroup welcomes the Greek authorities' commitment to adopt new legislation to ensure transparent privatisation procedures and adequate asset sale pricing, according to OECD principles and standards on the management of State Owned Enterprises (SOEs). To ensure a more ambitious privatisation process, an independent fund will be established in Greece under the supervision of the relevant European institutions by end-2015 and encompass the privatisation of independently valuated state assets, while avoiding fire sales. The Eurogroup expects the Greek government to endorse the plan for this fund by the end of October 2015 so that it can be operational by the end of the year. Its task will be to quickly identify, transfer over the lifetime of the programme, and manage valuable Greek assets through privatisation and other means, including minority shareholdings and to increase their value on a professional basis. This will include the shares in Greek banks after their recapitalisation, thus also enhancing banks' governance. This should ensure that a targeted value of EUR 50 bn can be realised, by putting the assets on the market, of which EUR 25bn will be used for the repayment of recapitalization of banks and other assets and 50 % of every remaining euro (i.e. 50% of EUR 25bn) will be used for decreasing the debt to GDP ratio and the remaining 50 % will be used for investments. The legislation to establish the Fund shall be adopted in agreement with European institutions. 
The Eurogroup appreciates that the Greek authorities have taken additional important legislative steps over the last few days. This supports the gradual process of rebuilding trust, demonstrating the authorities policy resolve and programme ownership. Those steps include notably additional fiscal measures on the tax and expenditure side, legislation on early retirement as well as an extensive set of actions in relation to the financial sector and product markets. In addition, in line with the Eurogroup statement of 16 July, the Greek authorities took measures to adjust and complete the legislation adopted on 15 July 2015. The authorities have also repealed a number of provisions backtracking on previous programme commitments. 

The Eurogroup welcomes that the implementation of those prior actions has been assessed positively by the Institutions. The Greek authorities have confirmed their intention to complete by September the follow up actions identified by the Institutions, including the need to bring the adopted household insolvency law in line with the proposal of the Institutions. 

Based on the assessment of the Institutions, the ESM financial assistance facility agreement will cover an amount of up to EUR 86 bn. This includes a buffer of up to EUR 25 bn for the banking sector in order to address potential bank recapitalisation and resolution costs. 

The first tranche under the ESM programme of EUR 26 bn will consist of two sub-tranches. The first sub-tranche of EUR 10 bn will be made available immediately in a segregated account at the ESM for bank recapitalisation and resolution purposes. The second sub-tranche of EUR 16 bn will be disbursed to Greece in several instalments, starting with a first disbursement of EUR 13 bn by 20 August, followed by one or more further disbursements in the autumn subject to the implementation of key milestones based on measures outlined in the MoU and to be specified by the European Institutions and agreed by the EWG. 

A second tranche for banking recapitalisation and resolution needs of up to EUR 15 bn can be made available after the first review and no later than 15 November, subject to the completion of the planned Asset Quality Review and Stress Test and the implementation of the financial sector deliverables of the review. These funds will initially be transferred to the segregated ESM account and can be released upon the agreement of the ESM Board of Directors. 

The debt sustainability assessment was conducted by the Commission, in liaison with the ECB, as foreseen in Article 13(1) of the ESM Treaty. The analysis concludes that debt sustainability can be achieved through a far-reaching and credible reform programme and additional debt related measures without nominal haircuts. In line with the Euro summit statement of 12 July, the Eurogroup stands ready to consider, if necessary, possible additional measures (possible longer grace and repayment periods) aiming at ensuring that Greece's gross financing needs remain at a sustainable level. These measures will be conditional upon full implementation of the measures agreed in the ESM programme and will be considered after the first positive completion of a programme review. The Eurogroup reiterates that nominal haircuts on official debt cannot be undertaken.

The Eurogroup considers the continued programme involvement of the IMF as indispensable and welcomes the intention of the IMF management to recommend to the Fund's Executive Board to consider further financial support for Greece once the full specification of fiscal, structural and financial sector reforms has been completed and once the need for additional measures has been considered and an agreement on possible debt relief to ensure debt sustainability has been reached. Resulting policy conditionality will be a shared one as the policy conditionality underlying the ESM macroeconomic adjustment programme is developed in parallel to the one of the IMF. Once approved, the full re-engagement of the IMF is expected to reduce subsequently the ESM financing envelope accordingly. The Eurogroup welcomes the positive assessment of IMF staff of the policy conditionality contained in the MoU as confirmed by the IMF Managing Director and looks forward to an IMF programme based on the latter.

The Eurogroup considers that the necessary elements are now in place to launch the relevant national procedures required for the approval of the ESM financial assistance. The Eurogroup expects that the ESM Board of Governors will be in a position to authorise the European Commission signing the MoU on behalf of the ESM and approve the proposal for a financial assistance facility agreement by 19 August, subject to completion of national procedures, and thereby unlock the initial tranche of up to EUR 26 bn.

Read more...