Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Μέχρι τις 5 Μαρτίου οι δηλώσεις - αιτήσεις


Μέχρι τις 5 Μαρτίου οι δηλώσεις - αιτήσεις
Από τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου ως και την Τρίτη 5 Μαρτίου ορίζεται η προθεσμία , μέσα στην οποία θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2013 οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας θα είναι ενιαία και για τους δύο τύπους λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ).

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας σε κοινή προθεσμία, που θα ανακοινωθεί εγκαίρως, θα υποβληθούν και τα Μηχανογραφικά Δελτία των υποψηφίων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Α και Β).

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία (18 Φεβρουαρίου με 5 Μαρτίου) είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Η Αίτηση - Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Λύκειο. Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση - Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του, -είτε από το διαδίκτυο, όπου αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/Γενικό Λύκειο ή ΕΠΑΛ ΤΕΕ/Έντυπα Εξετάσεων, -είτε από το Λύκειό του.

Στη συνέχεια θα συμπληρώνει την Αίτηση - Δήλωση σύμφωνα και με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή του. Στην ίδια ιστοσελίδα αναρτάται και η σχετική εγκύκλιος που θα περιγράφει πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος).

Υπόχρεοι για την υποβολή της Αίτησης - Δήλωσης κατά περίπτωση είναι:
α)οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) που υποβάλλουν την Αίτηση - Δήλωση στο Λύκειο που φοιτούν χωρίς δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν και το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας, καθώς επίσης και το μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», αν επιθυμούν να εξεταστούν σε αυτό Πανελλαδικά.
β)οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και που υποβάλλουν την Αίτηση - Δήλωση στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους.

Μαζί με την Αίτηση - Δήλωση συνυποβάλλουν:
i)επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους ή ισότιμου τίτλου άλλου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της Χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο Σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της Χώρας αυτής.
Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο Σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, εκτός των ανωτέρω, συνυποβάλλεται επιπλέον βεβαίωση της οικείας Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη νόμιμη λειτουργία του Σχολείου αυτού στην Ελλάδα,
ii)την πρωτότυπη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόσβασης που κατέχουν από προηγούμενο έτος. Αν δεν είναι κάτοχοι «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

γ) οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) και που υποβάλλουν την Αίτηση - Δήλωση, χωρίς δικαιολογητικά, στο σχολείο τους.
δ) οι απόφοιτοι- κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ προηγουμένων ετών, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄) υποβάλλουν την Αίτηση - Δήλωση, στο ΕΠΑΛ αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους.

Μαζί με την Αίτηση - Δήλωση συνυποβάλλουν:
i) επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους
ii) την πρωτότυπη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόσβασης που κατέχουν από προηγούμενο έτος. Αν δεν είναι κάτοχοι «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

ε)για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Α΄), ισχύουν τα εξής:
-οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) υποβάλλουν την Αίτηση - Δήλωση στο ΕΠΑΛ που φοιτούν χωρίς δικαιολογητικά.
-οι απόφοιτοι - κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) υποβάλλουν την Αίτηση - Δήλωση στο ΕΠΑΛ αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ.

Μαζί με την Αίτηση - Δήλωση συνυποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους.
- οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Α΄) υποβάλλουν την Αίτηση - Δήλωση στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ. Μαζί με την Αίτηση - Δήλωση συνυποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους.

στ)οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων, και μόνο εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές/Αστυνομικές Σχολές * / Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού / ΤΕΦΑΑ.
Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση μπορούν να είναι μόνο οι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιων ΓΕΛ ή ημερήσιων ΕΠΑΛ-Β΄ των ετών 2011 ή 2012.

Αντίθετα, όσοι από τους αποφοίτους - κατόχους βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ-Β΄ των ετών 2011 ή 2012 θέλουν να είναι υποψήφιοι με το 10% για τις υπόλοιπες σχολές, δεν υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση για το 10% , αλλά απευθείας μηχανογραφικό μαζί με τους υπόλοιπους υποψηφίους περί τον Ιούνιο.

* (σημείωση :Οι ιδιώτες επιτυχόντες θα εγγραφούν στις Αστυνομικές Σχολές το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016)

ζ)όσοι μαθητές της Γ΄ τάξης των ημερήσιων ΓΕΛ επιθυμούν να μην συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις και να αποκτήσουν το απολυτήριό τους μόνο με ενδοσχολικές εξετάσεις, στο ίδιο διάστημα 18 Φεβρουαρίου με 5 Μαρτίου υποβάλλουν στο Γενικό Λύκειο φοίτησης σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. Με την υποβολή αυτής της αίτησης αποδέχονται ότι οριστικά και αμετάκλητα δεν θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2013 και ως εκ τούτου δεν θα αποκτήσουν φέτος βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, οποιοδήποτε επόμενο έτος μετά την αποφοίτησή τους, αν το επιθυμήσουν, μπορούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις εκείνου του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι ως άνω μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και όσοι δηλώσουν ενδοσχολικό απολυτήριο) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει ως τις 5 Μαρτίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.

Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων), θα πιστοποιηθούν από συγκεκριμένα νοσοκομεία για την πάθησή τους από 20 Φεβρουαρίου ως και 8 Μαρτίου. Εφόσον αποκτήσουν το πιστοποιητικό της πάθησής τους, θα μπορέσουν να ανακαλέσουν την Αίτηση-Δήλωση για Πανελλαδικές εξετάσεις και να υποβάλουν τελικά Αίτηση για ενδοσχολικό απολυτήριο.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Read more...

Γ. Παπανδρέου: Σπάμε 15 μύθους...
Απαντήσεις δίνει, με κείμενο που δημοσιεύεται στο smartpost, με τον τίτλο «Σπάμε 15 μύθους», ο πρώην πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου, σε βασικές κατηγορίες των πολιτικών αντιπάλων του και επιτίθεται στην ΝΔ και ειδικά στην κυβέρνηση Καραμανλή, η οποία «γνώριζε, αλλά απέκρυπτε, τα ...
πραγματικά στοιχεία της οικονομίας».
Τονίζει πως δεν ήταν αυτός που άργησε να κατανοήσει την ελληνική και ευρωπαϊκή κρίση, αφού δεν γνώριζε τα πάντα προεκλογικά για το Ελλειμμα. Παράλληλα δεν αφήνει εκτός κριτικής τον Αντώνη Σαμαρά, για το ρόλο και τις ευθύνες του όταν ήταν στην αντιπολίτευση.

«Το ΠΑΣΟΚ γνώριζε ότι το 6% έλλειμμα για το οποίο δεσμευόταν η προηγούμενη κυβέρνηση δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, ότι το έλλειμμα πήγαινε για διψήφιο-δεν γνωρίζαμε ότι το έλλειμμα είχε ήδη φτάσει στο οχτάμηνο στο 10% , ότι η ΕΕ προειδοποιούσε από τον Ιούλιο για έλλειμμα μεγαλύτερο του 10%. Η κυβέρνηση Καραμανλή γνώριζε, αλλά απέκρυπτε» αναφέρεται μεταξύ άλλων, ενώ στην κατηγορία ότι φούσκωσε το έλλειμμα του 2009 τονίζεται: «Ακόμη και η ΝΔ που υποστήριζε μέχρι πρότινος ότι το έλλειμμα του 2009 «διογκώθηκε» τεχνητά, πλέον αποδέχεται και υπογράφει ότι όντως το έλλειμμα του 2009 ξεπέρασε το 15%», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο Μνημόνιο επιτίθεται ξανά στον Κώστα Καραμανλή και τονίζει ότι η Ελλάδα δεν μπήκε εξαιτίας συγκεκριμένων δηλώσεων που εκτόξευσαν τα spreads των ελληνικών ομολόγων, αλλά λόγω της οικονομικής πραγματικότητας που άφησε πίσω της η κυβέρνηση Καραμανλή.

«Πολλοί έλεγαν ότι υπήρχαν πολλές εναλλακτικές πηγές δανειοδότησης με δεκάδες δισεκατομμύρια σε πολύ χαμηλά επιτόκια. Οι περιπτώσεις της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και πρόσφατα της Κύπρου ακόμα που αποφάσισαν και αυτές την ένταξή τους στο μηχανισμό Στήριξης , διέλυσαν όλες τις θεωρίες συνομωσίας και διέσυραν τους συνομωσιολογούντες».

Από την επίθεση που εξαπολύει ο Γιώργος Παπανδρέου δεν ξεφεύγει ούτε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, καθώς ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αφήνει αιχμές για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε ως αντιπολίτευση ο κ. Σαμαράς και του επιρρίπτει ευθύνες ότι για δύο χρόνια που ήταν στην αντιπολίτευση δημαγωγούσε, δεν έδωσε καμία απολύτως στήριξη με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

«Στην Ελλάδα σήμερα γίνεται πράξη αυτό που αρνήθηκε η αντιπολίτευση δημαγωγώντας επί δύο χρόνια από το 2010: διακομματική συναίνεση στο αυτονόητο. Είμαστε η μοναδική χώρα που εντάχθηκε στο Μηχανισμό Στήριξης στην οποία δεν συνέβη αυτό εξαρχής. Σε όλες τις άλλες, υπήρξε έστω ένα minimum επίπεδο διακομματικής συνεννόησης. Αυτό κόστισε στη χώρα. Κόστισε σε πολύτιμο χρόνο, σε διαπραγματευτική δύναμη, σε μεταρρυθμιστική ορμή ακόμη και για αυτονόητες αλλαγές, κόστισε σε χρήμα: στην κρισιμότερη φάση του Προγράμματος, η χώρα έχασε 1 τουλάχιστον χρόνο, έκανε 2 πρόωρες εκλογές, άλλαξε 3 πρωθυπουργούς, για να ψηφιστεί τελικά από τη Βουλή στα τέλη του 2012 βαρύτερο «πακέτο» μέτρων από αυτό που θα ψηφιζόταν αν δεν είχε χαθεί όλος αυτός ο χρόνος.

Με στοιχειωδώς νουνεχή αντιπολίτευση από το 2010, όταν η χώρα βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα, η χώρα θα βρισκόταν σήμερα ήδη σε πολύ καλύτερη μοίρα-και θα είχε γλυτώσει πολλά. Και χωρίς το πελατειακό «πάρτυ» εις βάρος της χώρας μέχρι το 2009, δεν θα χρειαζόταν καμία συνταγή σωτηρίας ξένων, κανένα «πολλαπλασιαστή», κανένα Μνημόνιο το 2010».


Read more...

Οι Ρώσοι χτύπησαν με πύραυλο τον μετεωρίτη πριν πέσει στη Γη (ΒΙΝΤΕΟ) ...
Σοκ και δέος σε ολόκληρο τον πλανήτη έχουν σκορπίσει οι εικόνες με τη βροχή μετεωριτών στη Ρωσία. Περισσότεροι από 500 άνθρωποι τραυματίστηκαν, και τουλάχιστον 60 χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαψη από την ... πτώση μετεωριτών στην περιοχή των Ουραλίων, ανακοίνωσε το τοπικό γραφείο του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το πρακτορείο Ιντερφαξ.

Σύμφωνα με ανώνυμες στρατιωτικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Russia Today, ο μετεωρίτης επλήγη από τα συστήματα ρωσικής αεράμυνας και έσπασε σε κομμάτια κατά την πτώση του. H αναφορά αυτή ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται ακόμη.
Σύμφωνα με τη ρωσική Ακαδημία Επιστημών, το βάρος των μετεωριτών που έπεσαν στα Ουράλια ανέρχεται στους 10 τόνους.

Ζημιές σε κτίρια έχουν καταγραφεί σε τουλάχιστον έξι πόλεις, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις. Μεγάλες καταστροφές έχουν προκληθεί σε εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλου όπου κατέρρευσε οροφή 600 τμ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τέσσερις άνθρωποι, μετέδωσε το Ιντερφαξ. Ολα αυτά στην πόλη του Τσέλιαμπινσκ, η οποία επλήγη περισσότερο από το φαινόμενο. Στην ίδια περιοχή χτυπήθηκε και σχολείο, και έχουν αναφερθεί τραυματισμοί!


Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στο Ιντερνετ δείχνει φλεγόμενους μετεωρίτες να διασχίζουν τον ουρανό σε μικρό ύψος και η πορεία τους να δείχνει ότι θα πέσουν στο έδαφος. Σε άλλο βίντεο, οι κάτοικοι παρατηρούν το φαινόμενο στον ουρανό πάνω από τα σπίτια τους και ακούγονται εκρήξεις.

"Ο μετεωρίτης διασπάστηκε πάνω από τα Ουράλια και ανεφλέγη στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Κομμάτια του μετεωρίτη έπεσαν σε αραιοκατοικημένες ζώνες της περιοχής του Τσέλιαμπινσκ", ανακοίνωσε το τοπικό γραφείο του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων.


Σύμφωνα με την ίδια πηγή από το κρουστικό κύμα έσπασαν τα τζάμια στους πάνω ορόφους κτιρίων.

Εκπρόσωπος του υπουργείου τον οποίο επικαλείται το Ρία Νοβόστι έκανε λόγο για πενήντα τραυματίες.

Από το κρουστικό κύμα έσπασαν τα τζάμια στο γραφείο του Ιταρ-Τας στο κέντρο του Τσέλιαμπινσκ, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών ανακοίνωσε πως κινητοποίησε 20.000 άντρες και τρία αεροπλάνα ή ελικόπτερα για να επιθεωρήσουν τις περιοχές.

Το υπουργείο κάλεσε τους πολίτες να μην πανικοβάλλονται. "Δεν αποφασίστηκε να απομακρυνθούν πολίτες από τις κατοικίες τους, το επίπεδο ραδιενέργειας είναι κανονικό, σας ζητάμε να μην πανικοβάλλεστε", επισημαίνεται στην ιστοσελίδα του υπουργείου.
Read more...

ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ...


Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου ,άσκησε η Εισαγγελία σε βάρος πρώην μελών της διοίκησης της εταιρίας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (ΑΜΕΛ), της ...
περιόδου 2008 - 2009.
Η δίωξη που ασκήθηκε αφορά την κατηγορία της απιστίας στην υπηρεσία κατά συναυτουργία και κατ΄ εξακολούθηση, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου 1608/50 και στρέφεται σε βάρος 10 μελών του ΔΣ της εταιρίας την επίμαχη περίοδο.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση, περιλαμβάνει πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης , που αφορούσε τη χρονική περίοδο 2005 έως 2009, στο οποίο διαπιστώνονταν υπεράριθμες προσλήψεις υπαλλήλων, με αποκορύφωμα τους δύο μήνες πριν τις εκλογές του 2009.
Στο πόρισμα μάλιστα γίνεται λόγος για «αθρόες, καθαρά ρουσφετολογικές προσλήψεις», ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου 2009 αφού σε διάστημα 23 ημερών προσελήφθησαν 210 εργαζόμενοι. Αναφέρεται επίσης ότι αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής ήταν η εταιρία να εμφανίσει για πρώτη φορά έλλειμμα πάνω από 22 εκατομμύρια ευρώ, καθώς η αναλογία του κόστους μισθοδοσίας προς τα συνολικά έσοδα αυξήθηκε κατά 74% το 2009 από 48% που ήταν το 2007. Στο πόρισμα εντοπίζονται κοινά χαρακτηριστικά των προσληφθέντων, όπως καταγωγή από συγκεκριμένες περιοχές, ενώ ειδική μνεία γίνεται σε 17 περιπτώσεις που έγινε πρόσληψη παρά την αρνητική αξιολόγηση στελεχών της ΑΜΕΛ.
Μετά την έρευνα που ασκήθηκε από Εισαγγελέα Πρωτοδικών, το σκέλος της υπόθεσης που αφορούσε την χρονική περίοδο 2005 έως 2007 τέθηκε στο αρχείο.
Η δικογραφία σε βάρος των 10 πρώην μελών του ΔΣ της ΑΜΕΛ ανατέθηκε για την διενέργεια κύριας ανάκρισης σε ανακριτή αρμόδιο για θέματα διαφθοράς στο Δημόσιο.

Read more...

«Όχι» Κουβέλη στο Βενιζέλο...Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή του προέδρου της ΔΗΜΑΡ...
Απορρίπτει η ΔΗΜΑΡ την πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για απευθείας διάλογο με στόχο την ανασυγκρότηση της Κεντροαριστεράς. Ο Φώτης Κουβέλης έστειλε σχετική επιστολή στον Ευάγγελο Βενιζέλο, o οποίος σχολίασε ως... «αμήχανη και αμυντική» την αντίδραση της ΔΗΜΑΡ.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η οποία ελήφθη οριστικά και επισήμως στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΗΜΑΡ την Παρασκευή το πρωί, το προσκλητήριο Βενιζέλου αφορά σε επικοινωνιακά κίνητρα ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο τέλος του μήνα.

Παράλληλα, με «γενικόλογες αναφορές περί σοσιαλισμού», φέρεται να μην εξυπηρετεί το στόχο της ΔΗΜΑΡ για τη δημιουργία προϋποθέσεων μιας συμμαχίας ευρύτερων δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας.

Στην επιστολή Κουβέλη αναφέρεται πως η ανασυγκρότηση της Κεντροαριστεράς δεν είναι υπόθεση που εξαρτάται από μία συνάντηση κορυφής.

Στελέχη της ΔΗΜΑΡ τονίζουν ότι το κόμμα αρνείται πολιτικές και πρακτικές των προηγούμενων ετών οι οποίες οδήγησαν τη χώρα στη σημερινή κρίση.

«Δεν είναι ώρα για κομματικές περιχαρακώσεις, αλλά για μεγάλες πρωτοβουλίες, με λόγο επί της ουσίας, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, χωρίς διδακτισμούς. Το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει στο άνοιγμα, τη συσπείρωση, τη συμπόρευση όλων των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς», ανέφερε ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε σύσκεψη στελεχών του ΠΑΣΟΚ.


Ακολουθεί η επιστολή του προέδρου της ΔΗΜΑΡ στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ:

Ευχαριστώ για την πρόσκληση στο επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, για το οποίο εύχομαι επιτυχία.

Θα παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις διαδικασίες "αξιακού, πολιτικού και οργανωτικού προσδιορισμού" του κόμματός σας, όπως και την καταστάλαξη των θέσεών σας για την "κεντροαριστερά" και ευρύτερα για την πορεία της χώρας.

Η ΔΗΜΑΡ όμως, δεν μπορεί να γίνει μέρος του προσυνεδριακού διαλόγου και των εσωτερικών συσχετισμών του ΠΑΣΟΚ. 'Η να συμμετάσχει, έστω και έμμεσα, στις προσυνεδριακές διαδικασίες άλλου κόμματος, που αναζητεί ένα νέο προσδιορισμό της "ταυτότητάς του", μέσα μάλιστα από ένα ευρύτερο φάσμα απόψεων. Όχι μόνο για λόγους αρχής. Κυρίως, γιατί αυτή η διαδικασία δεσμεύει αντί να διευκολύνει τις διαδικασίες ανασυγκρότησης του ευρύτερου χώρου της δημοκρατικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της οικολογίας και των κοινωνικών κινημάτων.

Δεν είναι υπόθεση που εξαρτάται από μία συνάντηση "κορυφής", ιδίως όταν οι διεργασίες αυτού του ευρύτερου χώρου είναι σε εξέλιξη, έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, αναζητούν ακόμα προγραμματικές συμπτώσεις, στρατηγικούς προσανατολισμούς και νέες κοινωνικές συμμαχίες.

Το γεγονός, όπως επισημαίνεις, ότι η επιρροή του "χώρου αυτού", είναι μεγαλύτερη από την κοινοβουλευτική αποτύπωσή της, πρέπει να προβληματίσει δημιουργικά. Χρειάζεται ουσιαστικός αναστοχασμός. Όχι ένα εύκολο "πάμε παρακάτω".

Τα "γιατί" έχουν μεγάλη αξία. Και αν δεν απαντηθούν -πριν απ' όλα- και από όλους καθαρά, ειλικρινά και πειστικά, η ανασυγκρότηση του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, υπάρχει κίνδυνος να μετατραπεί σε μία μη αξιόπιστη πολιτική διαδικασία.

Επίσης, πιστεύω, ότι η ανασυγκρότηση του χώρου αυτού δεν προωθείται με επικοινωνιακούς χειρισμούς, πριν ή μετά από ένα κομματικό συνέδριο. Θέλει συστηματικές και ουσιαστικές προσπάθειες επαναπροσδιορισμού.

Η Δημοκρατική Αριστερά είναι σταθερά προσανατολισμένη στην ανασυγκρότηση του χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού, χωρίς ηγεμονισμούς. Αφορά έναν αστερισμό κινήσεων και προσώπων που θα συσπειρωθούν με βάση τη φυσιογνωμία και το περιεχόμενο του δημοκρατικού σοσιαλισμού.

Η ΔΗΜΑΡ επιδιώκει, επίσης, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας συμμαχίας ευρύτερων δυνάμεων από το χώρο της δημοκρατικής αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας και των δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας που αρνούνται καθεστηκυίες πολιτικές πρακτικές, οι οποίες εφαρμόσθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και μας οδήγησαν στην κρίση, που θα δράσει από κοινού στα κοινωνικά και πολιτικά μέτωπα, προωθώντας "συνθέσεις απόψεων", χωρίς, όμως, να τις "εκβιάζει".

Θα παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το Συνέδριό σας και θα μελετήσουμε τα συμπεράσματά του και τις αποφάσεις του. Και βέβαια θα συζητήσουμε με όλους : κινήσεις, ομάδες, πρόσωπα, κάθε σκέψη και ιδέα που προάγει την ουσιαστική και αποτελεσματική ανασυγκρότηση του ευρύτερου δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου, με βάση αρχές και αξίες, αλλά και στο πλαίσιο ενός κοινωνικού και αναπτυξιακού σχεδίου, για την έξοδο της χώρας από την κρίση.

enet.gr


Read more...

Το χρονοδιάγραμμα για το νέο ΕΣΠΑ Στα 4 δισ. ευρώ ο πήχυς για την απορρόφηση κοινοτικών πόρων το 2013


Φωτογραφία από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου
Φωτογραφία από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου   (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )

Αθήνα
Η κυβέρνηση πρέπει να περάσει αμέσως από τη διαπραγμάτευση και τις διαπιστώσεις στην προετοιμασία και την εφαρμογή του νέου ΕΣΠΑ, τόνισε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης, κατά την παρέμβαση του στο Υπουργικό Συμβούλιο την Παρασκευή.

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, ο μνημονιακός στόχος απορροφήσεων για το 2013 είναι περίπου 4 δισ ευρώ, ενώ οι λίστες των προγραμμάτων θα πρέπει να είναι έτοιμες μέχρι το τέλος Μαρτίου από τα υπουργεία και τις Περιφέρειες.

Ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι αν συνυπολογισθούν οι πόροι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της 36 δισ. ευρώ περίπου, ενώ μαζί με ένα ποσό της τάξεως των 8 δισ. ευρώ που δεν έχει ακόμα απορροφηθεί από το σημερινό ΕΣΠΑ, τα κονδύλια αυτά μπορεί να αποτελέσουν μια ουσιαστική ένεση ρευστότητας για την αγορά και τις επιχειρήσεις, καθώς και να συμβάλουν στη στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων.

«Μέχρι το επόμενο φθινόπωρο πρέπει να είμαστε απολύτως έτοιμοι», υπογράμμισε.

Το χρονοδιάγραμμα για την προετοιμασία της κυβέρνησης και των περιφερειών, που παρουσίασε ο υπουργός, ξεκινά με ένα αναπτυξιακό συνέδριο στις αρχές Μαρτίου, στο οποίο θα συμμετάσχει ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια, η κυβέρνηση θα προχωρήσει με μια Συντονιστική Επιτροπή Χάραξης Πολιτικής, στην οποία θα συμμετέχουν τα εμπλεκόμενα υπουργεία και εκπρόσωποι των Περιφερειών, ενώ υποστηρικτικά θα λειτουργεί μια Τεχνική Επιτροπή Συντονισμού Κατάρτισης του Προγράμματος.

Ο υπουργός επισήμανε ακόμα ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα υπάρχει ανοιχτός διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους.

Το νέο ΕΣΠΑ

Το νέο ΕΣΠΑ έχει αρκετά διαφορετική «φιλοσοφία» από το σημερινό, είπε ο κ. Χατζηδάκης, υπογραμμίζοντας ότι δίνεται μικρότερη έμφαση στις υποδομές και μεγαλύτερη σε άξονες, όπως η τεχνολογική ανάπτυξη, η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες και η προστασία του περιβάλλοντος.

Στα τέλη Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί 2ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο, στο οποίο θα παρουσιαστούν η αρχιτεκτονική και η κατανομή των πόρων στα επιχειρησιακά προγράμματα, σε συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία.

Αμέσως μετά, όπως είπε ο υπουργός, θα ξεκινήσει η λεπτομερής κατάρτιση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης, όπως θα λέγεται στην κοινοτική «γλώσσα» το νέο ΕΣΠΑ.

Στη συνέχεια, θα γίνει η υποβολή των επιμέρους επιχειρησιακών προγραμμάτων, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι το τέλος του φθινοπώρου, με την προϋπόθεση, όπως επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης, ότι θα έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι το καλοκαίρι.

Έργα εν υπνώσει

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Χατζηδάκης στα ημιτελή έργα της περιόδου 2000-2006 (β’ φάση), καθώς και στην απένταξη των λεγόμενων «κοιμώμενων» έργων.

«Σε αυτό δεν θα υπάρξουν ούτε εκπτώσεις, ούτε συμβιβασμοί» τόνισε και προσέθεσε ότι οι λίστες των προγραμμάτων θα πρέπει να ξεκαθαριστούν μέχρι το τέλος Μαρτίου από τα υπουργεία και τις Περιφέρειες, ώστε να μην υπάρχουν υπερβολικές υπερδεσμεύσεις, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν προβλήματα στην ομαλή εκτέλεση του ΕΣΠΑ και στην πληρωμή των προγραμμάτων από την Κομισιόν.

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Εν τω μεταξύ, όπως είπε νωρίτερα σήμερα ο κ. Χατζηδάκης στη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της ΔΗΜΑΡ Ασημίνας Ξηροτύρη-Αικατερινάρη, θα απευθύνει σύντομα πρόσκληση στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ώστε να επισπευσθεί η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο των συμβάσεων που υπογράφηκαν, θέμα το οποίο η κυβέρνηση θεωρεί πρώτης προτεραιότητας.

Όπως ενημέρωσε τη Βουλή ο κ. Χατζηδάκης, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και πλέον δύο ελληνικές τράπεζες έχουν υπογράψει συμφωνίες ύψους 150 εκατ. για πρόγραμμα του ΥΠΑΝ, ενώ άλλες τράπεζες έχουν υπογράψει συμβάσεις από πρόγραμμα του υπουργείου Οικονομικών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μάλιστα ανακοίνωσε ότι σύντομα θα καλέσει την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για να συζητήσουν την εξέλιξη των προγραμμάτων αυτών.

Ήδη -όπως τόνισε- κινητοποιούνται κεφάλαια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με δράσεις:

  • 456 εκατ. ευρώ που αφορά τις εταιρείες εμπορίου, μεταποίησης, τουρισμού.
  • 120 εκατ. για τις εταιρείες πληροφορικής ή για τις εταιρείες που θέλουν να εντάξουν την πληροφορική στις δραστηριότητές τους.
  • 600 εκατ. ευρώ για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση.
  • 450 εκατ. ευρώ για κεφάλαια κίνησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το ΕΤΕΑΝ.
Ο υπουργός εξήγησε περαιτέρω ότι το ΕΤΕΑΝ εξασφαλίζει πλέον όχι μόνο ενισχύσεις για επενδυτικά προγράμματα, αλλά και για κεφάλαια κίνησης με επιτόκια 4%, τα χαμηλότερα στην αγορά.
Newsroom ΔΟΛ

Read more...

Ευρεία επιχείρηση της αστυνομίας Εκατοντάδες προσαγωγές στον «Ξένιο Δία» της Αθήνας


Από την αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας   (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )

Αθήνα
Ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο κέντρο της Αθήνας με τη συμμετοχή εκατοντάδων αστυνομικών για τον εντοπισμό παράνομων μεταναστών, στο πλαίσιο του «Ξένιου Δία».
Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, προσήχθησαν 842 αλλοδαποί, από τους οποίους έχουν συλληφθεί 128, γιατί ήταν παράνομα στη χώρα μας, ή για άλλα αδικήματα.
Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη της επιχείρησης έχουν προσαχθεί 80.073 άτομα.

Συνολικά, 4.538 άτομα συνελήφθησαν, επειδή δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις παραμονής στη χώρα, ενώ άλλα 50 συνελήφθησαν για παράνομη οπλοκατοχή, κατοχή ναρκωτικών ουσιών, διακίνηση μη νόμιμων μεταναστών, διακίνηση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, παροχή καταλύματος σε μεγάλο αριθμό ατόμων και διευκόλυνση της παραμονής τους, κατοχή λαθραίων τσιγάρων, λαθρεμπόριο, παρεμπόριο, παρακώλυση κυκλοφορίας οχημάτων σε φωτεινούς σηματοδότες, καταδιωκτικά έγγραφα, κλοπές, καθώς και για πολεοδομικές παραβάσεις. 
Έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και καταστήματα.
Σύμφωνα με στοιχεία της οικονομικής αστυνομίας συνελήφθησαν 14 άτομα (ημεδαποί και αλλοδαποί) για φορολογικές παραβάσεις.
Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, στη διάρκεια της επιχείρησης:
  • Εντοπίστηκαν 13 παράνομα «μίνι καζίνο», ενώ συνελήφθησαν 213 άτομα (υπεύθυνοι και παίκτες) και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, συνολικά 253 ηλεκτρονικά παιγνιομηχανήματα «φρουτάκια», 39 ηλεκτρονικές «ρουλέτες» και 16 επιτραπέζιες ρουλέτες, 76 Η/Υ (μεταξύ των οποίων μονάδες και server για τα παιγνιομηχανήματα και τις κάμερες), 5 οθόνες, 24 τραπέζια για διενέργεια απαγορευμένων παιγνίων, 18.775 μάρκες, 10 τηλεοράσεις, 45 κάμερες επιτήρησης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων (με χειριστήρια και ηλεκτρονικούς καταγραφείς) και 15.865 ευρώ.
  • Εντοπίστηκαν 11 αποθήκες και λοιποί χώροι με πάνω από 3,5 εκατομμύρια είδη παρεμπορίου και λαθραία προϊόντα.
  • Ελέγχθηκαν 126 οίκοι ανοχής, 2 ξενοδοχεία, 1 κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, 1 νυχτερινό κέντρο και συνελήφθησαν 285 άτομα (αλλοδαποί και ημεδαποί) για παραβάσεις περί ηθών κ.ά. Κινήθηκε η διαδικασία διοικητικής απέλασης για 131 από τα άτομα αυτά (αλλοδαπές).
  • Προσήχθησαν από υπαίθριους χώρους 2.583 εκδιδόμενες γυναίκες (αλλοδαπές και ημεδαπές), σε βάρος των οποίων υποβλήθηκαν ισάριθμες μηνύσεις. Από αυτές 10 βρέθηκαν θετικές στο ιό HIV.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Read more...

Ορκίζεται το Σάββατο Ο Κυριάκος Βιρβιδάκης αρμόδιος υφυπουργός για το ΕΣΠΑ


Ο Κυριάκος Βιρβιδάκης
Ο Κυριάκος Βιρβιδάκης  

Αθήνα
Υφυπουργό αρμόδιο για το ΕΣΠΑ ορίζει τον Κυριάκο Βιρβιδάκη ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, σε μια προσπάθεια να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων.

Ο βουλευτής Χανίων θα ορκιστεί το Σάββατο (στις 12 το μεσημέρι) και το χαρτοφυλάκιό του θα υπάγεται στο υπουργείο Ανάπτυξης, υπό τον κ. Χατζηδάκη.

Τη δημιουργία νέου υφυπουργείου και την τοποθέτηση του Κυριάκου Βιρβιδάκη ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός κατά τη σύσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου την Παρασκευή.

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτεταμένα στη διαχείριση των κονδυλίων και επισήμανε ότι «τα χρήματα πρέπει να πάνε εκεί που θα πιάσουν τόπο, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην αντιμετώπιση της ανεργίας και να μην υπάρξει κατακερματισμός σε μικρά έργα».

Αναφέρθηκε στο μείζον θέμα της ανεργίας λέγοντας ότι «έχει πάρει εφιαλτικές διαστάσεις και ότι αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης η αντιμετώπισή της και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής».

Σημείωσε πάντως ότι η πολιτική του μέχρι τώρα απέδωσε, ότι εξασφαλίστηκε η παραμονή της χώρας στο ευρώ και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης.

Απευθυνόμενος προς τους υπουργούς του είπε ότι «θέλω να έλθετε να μου πείτε τα προβλήματά σας και ποιες λύσεις προτείνετε».

Για τον λόγο αυτόν ανακοίνωσε κύκλο συναντήσεων με τους υπουργούς του στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ξεκινά την Τετάρτη στις 10πμ με την ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, στις 12μμ με του υπουργείου Γεωργίας, στις 5μμ του υπουργείου Περιβάλλοντος και στις 7 μμ του υπουργείου Υγείας.

Την Πέμπτη στις 10πμ θα δει την ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας και στη 1μμ του υπουργείου Εργασίας.

Την Παρασκευή στις 10 το πρωί θα δει την ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών, στις 12μμ του υπουργείου Εσωτερικών, στις 5μμ του υπουργείου Δικαιοσύνης και στις 7μμ του υπουργείου Παιδείας.

Το Σάββατο στις 10 πμ θα δει την ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού, στις 12 μμ της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και στις 2 μμ του υπουργείου Οικονομικών.

Ποιος είναι ο Κυριάκος Βιρβιδάκης

Τον Νοέμβριο του 1989 και τον Απρίλιο του 1990 εκλέχθηκε βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας. Τον Ιανουάριο του 1991 απώλεσε την βουλευτική ιδιότητα λόγω ένστασης συνυποψηφίου του. Ήταν πρώτος επιλαχών με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις βουλευτικές εκλογές του 1993, 1996 και 2000. Επανεξελέγη βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012.

Διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας από το 1986 έως το 1989 και από το 1991 έως το 1994 και είναι μέλος ξανά από το 2001 μέχρι σήμερα της Κεντρικής Επιτροπής και στην συνέχεια της Πολιτικής Επιτροπής.

Το 1989 διετέλεσε γενικός γραμματέας Αθλητισμού στην κυβέρνηση Τζανετάκη.

Από τον Φεβρουάριο του 1991 έως τον Σεπτέμβριο του 1993 διετέλεσε, εκ νέου, γενικός γραμματέας Αθλητισμού στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι την εκλογή του τον Μάιο του 2012 ήταν αναπληρωτής γραμματέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας.

Εξελέγη δήμαρχος Χανίων τον Οκτώβριο του 2002 και τον Ιανουάριο του 2003 μέλος (πλειοψηφείσας σύμβουλος) της διοικούσας επιτροπής της ΤΕΔΚ Χανίων.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Read more...