Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Εκδόθηκε η εγκύκλιος του ΙΚΑ Στα 664 ευρώ το πλαφόν κύριας και επικουρικής σύνταξης για το ΕΚΑΣ


Στα 664 ευρώ το πλαφόν κύριας και επικουρικής σύνταξης για το ΕΚΑΣ
  (Φωτογραφία:  Ευρωκίνηση )
Αθήνα
Από την 1η Ιουνίου 2016 ισχύουν τα νέα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), όπως αναφέρει εγκύκλιος του ΙΚΑ.

Σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που εξέδωσε η διοίκηση του εν λόγω ταμείου, τροποποιείται το ύψος του εισοδήματος των συνταξιούχων που ελέγχονται για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ Ιουνίου-Δεκεμβρίου 2016, ανά κατηγορία (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ατομικό και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα), καθώς και το ύψος του συνολικού ακαθάριστου ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στους συνταξιούχους τον Μάιο του 2016 (μήνας δημοσίευσης του ν. 4387/2016), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, και ανέρχεται πλέον στο όριο των 664 ευρώ.

Στελέχη των ασφαλιστικών ταμείων εκτιμούν ότι εξαιτίας της αλλαγής των εισοδηματικών κριτηρίων για την χορήγηση του ΕΚΑΣ, περίπου 80.000 συνταξιούχοι θα χάσουν από φέτος οριστικά το ΕΚΑΣ, ενώ η σταδιακή κατάργηση του για τους υπολοίπους δικαιούχους θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2019.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος του ΙΚΑ για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ κατά το έτος 2016, προβλέπει τα εξής:

  • Η καταβολή του επιδόματος για το τρέχον έτος, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθ. 92 του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις ως άνω διατάξεις, ξεκινάει από 1/6/2016. 
  • Δεν προβλέπεται χορήγηση ποσού ΕΚΑΣ 30 ευρώ, μηνιαίως, με ειδικά εισοδηματικά κριτήρια.
  • Δεν χορηγείται το επίδομα σε συνταξιούχους, λόγω γήρατος και επιζώντες συζύγους που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου, εάν δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, ακόμα και αν πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.
  • Θα χορηγηθεί μειωμένο κατά 1/3 το ποσό του ΕΚΑΣ σε όσους λαμβάνουν σύνταξη στην οποία συνυπολογίζονται και χρόνοι ασφάλισης σε χώρες του εξωτερικού.
  • Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και άνω, ανεξάρτητα από την αιτιολογία του αιτήματος που κατέθεσαν στα ΚΕΠΑ, που δικαιούνται το ΕΚΑΣ σε ηλικία μικρότερη των 65 ετών, έχει αποσταλεί το αρχείο ΚΕΠΑ στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο αρχείο πληρωμής, εφόσον αυτοί πληρούν και τα εισοδηματικά κριτήρια.
Οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου – συνταξιούχου αναπηρίας - εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το ΕΚΑΣ, δεν επιδρά στο ποσό του επιδόματος που δικαιούται. Όμως, εάν ο συνταξιούχος λόγω αναπηρίας κατά το έτος αυτό κριθεί με ποσοστό αναπηρίας μικρότερο του 80% και δεν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, το επίδομα θα διακοπεί από την πρώτη του επόμενου μήνα από αυτόν που φέρει το μικρότερο ποσοστό.

  • Σε περίπτωση υποβολής με δόλο ανακριβούς δήλωσης εκ μέρους του συνταξιούχου, είτε για τον φορέα καταβολής του επιδόματος, είτε για τα εισοδηματικά στοιχεία, καθώς και σε περίπτωση πολλαπλής είσπραξης του επιδόματος, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά του επιδόματος παρακρατούνται στο διπλάσιο από το ποσό της κύριας σύνταξης σε έξι μηνιαίες δόσεις με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΕΦΚΑ. Συνεπώς, «απαγορεύεται η χορήγηση του επιδόματος από περισσότερους του ενός φορείς και η πολλαπλή είσπραξή του από τους συνταξιούχους».
Επιπλέον, από το ΙΚΑ τονίζεται πως, προκειμένου να μην ελέγχεται το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα συνταξιούχου ο οποίος υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση από τον άλλο σύζυγο, θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίζεται, τουλάχιστον, αντίγραφο κατατεθειμένης αγωγής διαζυγίου, για την οποία υπάρχει εκκρεμοδικία ή αντίγραφο αμετάκλητης δικαστικής απόφασης επί αγωγής διαζυγίου, που λύει το γάμο.

Η χορήγηση του επιδόματος σε αυτά τα πρόσωπα θα πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν ελέγχου από τις υπηρεσίες πληρωμής συντάξεων, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο η νομιμότητα.

Τα νέα ποσά του ΕΚΑΣ

α. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι επτά χιλιάδες διακόσια δεκαέξι (7.216,00) ευρώ καταβάλλεται επίδομα διακόσια τριάντα (230) ευρώ μηνιαίως.

β. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από επτά χιλιάδες διακόσια δεκαέξι και ένα λεπτό (7.216,01) ευρώ και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων δεκαοκτώ (7.518,00) ευρώ ποσό εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (172,50).

γ. Από επτά χιλιάδες πεντακόσια δέκα οκτώ ευρώ και ένα λεπτό (7.518,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (7.720,00) ευρώ, ποσό εκατόν δέκα πέντε (115,00) ευρώ.

δ. Από επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ και ένα λεπτό (7.720,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972,00) ευρώ, ποσό πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (57,50).

Τα ανωτέρω ποσά επιδόματος χορηγούνται και στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.

Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, καθώς και σε όσους συνταξιούχους δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, το επίδομα ισούται με τα 2/3 των ανωτέρω ποσών. Για τους τελευταίους η διαφορά του 1/3 ποσού Ε.Κ.Α.Σ. που τυχόν δεν είχε καταβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης δεν χορηγείται.

Αργυρώ Τσατσούλη
Newsroom ΔΟΛ

Read more...

Τα μυστικά για χαμηλότερα όρια συνταξιοδότησης...
Χαμηλότερα όρια σύνταξης μπορούν να κερδίσουν οι ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων ανάλογα με...
τα συντάξιμα χρόνια που έχουν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, «κλειδί» για το όριο σύνταξης είναι τα συντάξιμα χρόνια έως και το 2012 είτε από πραγματική εργασία είτε από αναγνώριση πλασματικού χρόνου.


Σύνταξη από το ΙΚΑ:

Με τουλάχιστον 4.500 μέρες ασφάλισης μετά το 2013, στα 62 η μειωμένη και στα 67 η πλήρης για όλους

Με 4.500 μέρες μέχρι το 2012 η μειωμένη για τις γυναίκες εφόσον έκλεισαν και το 55ο έτος. Για πλήρη σύνταξη θα έπρεπε να είχαν συμπληρώσει το 60ο έτος μέχρι το 2012.

Με 5.500 μέρες και ανήλικο παιδί έως το 2012 για μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν το 1993, σύνταξη από τα 55 πλήρης και από τα 50 μειωμένη.

Με 6.000 ημέρες μέχρι το 2012 και ανήλικο παιδί για μητέρες που ασφαλίστηκαν από 1/1/1993, σύνταξη στα 62 ή τα 67 έτη,

Με 10.000 ημέρες ασφάλισης έως το 2012 και συνολικά ως 10.800 μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης, πλήρης σύνταξη από τα 57 έτη για τις γυναίκες εφόσον συμπληρώνουν την ηλικία ως τις 19/8/2015.


Σύνταξη από το Δημόσιο:

Τέσσερις είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την έξοδο από το Δημόσιο με πλήρη σύνταξη:

1). Το έτος που οι υπάλληλοι συμπληρώνουν τα 25 έτη υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση η 25ετία συμφέρει να συμπληρωθεί πριν το 2013 και σε αυτό βοηθά η αναγνώριση πλασματικού χρόνου

2). Να έχουν συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης πριν τις 19/8/2015 ώστε να αποφύγουν την αύξηση του ορίου ηλικίας

3). Να έχουν ανήλικο τέκνο ακόμα κι αν το απέκτησαν μετά το 2013, έχοντας όμως 25ετία μέχρι το 2012.

4). Η τέταρτη προϋπόθεση έχει να κάνει με το έτος που συμπληρώνουν αθροιστικά την ηλικία συνταξιοδότησης και τον χρόνο ασφάλισηςenikonomia.gr

Read more...

«Όχι» στις ομαδικές απολύσεις...
...λέει ο Κατρούγκαλος...

«Ναι» στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, «όχι» στις ομαδικές απολύσεις, υπογραμμίζει σε συνέντευξή του...
στην ΕΡΤ, ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος.

Ο υπουργός Εργασίας τονίζει ότι η πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, για τις ομαδικές απολύσεις αφορά κυρίως διαδικαστικά ζητήματα. 

Ταυτόχρονα, ο Κατρούγκαλος  επισημαίνει ότι οι ομαδικές απολύσεις αποτελούν, ένα από τα θέματα διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, παράλληλα με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που με επίταση επιδιώκει η ελληνική πλευρά.

Τέλος, ο Κατρούγκαλος έκανε σαφές ότι δεν έχει πέσει ποτέ στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης ο 13ος και ο 14ος μισθός.

thepressproject.gr

Read more...

"Ψήνονται" νέα πρόστιμα για τις αποδείξεις...
Τρόπους προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα με τα ουσιαστικά μηδενικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις, αναζητούν στο υπουργείο Οικονομικών. Και στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης...
πέφτουν στο τραπέζι προτάσεις ακόμη και για ενεργοποίηση ξεχασμένων αγορανομικών διατάξεων που μπορούν να λειτουργήσουν ως φόβητρο σε όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις και να δημιουργήσουν "κλίμα φορολογικής συμμόρφωσης".
Στην αγορά έχει δημιουργηθεί κλίμα "χαλάρωσης" εξαιτίας της αλλαγής που έγινε τον περασμένο Οκτώβριο στα πρόστιμα για τη μη έκδοση αποδείξεων. Αντί για πρόστιμο 250 ή 500 ευρώ ανά απόδειξη που δεν εκδόθηκε  και ανάλογα με τον τύπο των βιβλίων που τηρεί η επιχείρηση, επιβάλλονται πλέον πενιχρά πρόστιμα που αντιστοιχούν στο 50% του ΦΠΑ που εμπεριέχεται στη συναλλαγή για την οποία δεν εκδόθηκε απόδειξη.
Η αλλαγή αυτή έχει οδηγήσει σε τραγελαφικές καταστάσεις κατά τη διενέργεια των προληπτικών ελέγχων στην αγορά. Είναι χαρακτηριστικά τα περιστατικά ελέγχων της Υπηρεσίας Ελέγχων και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, της υπηρεσίας προληπτικού ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπου για μη έκδοση 10 ή και περισσότερων αποδείξεων σε καφέ μπαρ επιβλήθηκε πρόστιμο που δεν ξεπερνούσε συνολικά τα 20 ευρώ!
Μια από τις προτάσεις που έχει πέσει στο τραπέζι του υπουργείου είναι να εφαρμοστεί διάταξη του αγορανομικού κώδικα που ψηφίστηκε το 2014 και αποσκοπούσε στην καταπολέμηση του παραεμπορίου. Η διάταξη αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις που από τους ελέγχους διαπιστώνεται η διάθεση υπηρεσιών ή προϊόντων χωρίς τα απαιτούμενα παραστατικά που ορίζει η νομοθεσία, τότε επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.
Στο ΥΠΟΙΚ θεωρούν ότι η συγκεκριμένη διάταξη με κάποιας μορφής νομοτεχνική βελτίωση μπορεί να αποτελέσει το νομικό υπόβαθρο για την επιβολή τσουχτερών προστίμων για τη μη έκδοση αποδείξεων. Στην ουσία αν διαπιστώνεται ότι μια επιχείρηση δεν έχει εκδώσει έστω κα μια απόδειξη θα επιβάλλεται το πρόστιμο των 5.000 ευρώ καθώς και τα πρόστιμα ανά απόδειξη με το 50% του ΦΠΑ που εμπεριέχεται στην συναλλαγή.
Υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών φέρνουν ως παράδειγμα για την ενίσχυση της παραπάνω πρότασης, την επιβολή του προστίμου των περίπου 11.000 ευρώ που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις για την απασχόληση έστω και ενός ανασφάλιστου εργαζόμενου.
Το σίγουρο είναι ότι όποια λύση και αν επιλεγεί για το θέμα των παραβάσεων μη έκδοσης απόδειξης θα πρέπει να έχει την έγκριση της τεχνικής βοήθειας των θεσμών.

capital.gr

Read more...

Επαναλαμβανόμενες στάσεις από την Τρίτη σε τρένα και προαστιακό...Μετ' εμποδίων θα εκτελούνται από την Τρίτη τα δρομολόγια στο σιδηροδρομικό δίκτυο και τον προαστιακό της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας, τα δρομολόγια από και προς το...
αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» καθώς και τα δρομολόγια των λεωφορείων στη διαδρομή Κιάτο - Πάτρα και αντιστρόφως λόγω των τρίωρων επαναλαμβανόμενων στάσεων εργασίας που αποφάσισαν οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο.

Αναλυτικά, οι μέρες και οι ώρες των απεργιακών κινητοποιήσεων είναι ως εξής:


  • Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη (14-15-16 Ιουνίου) από τις 05:00-08:00, από τις 13:00-16:00 και απο τις 21: 00-24:00
  • Τρίτη 21 Ιουνίου από τις 05:00-08:00,13:00-16:00,21:00-24:00
  • Τετάρτη 22 Ιουνίου, ημέρα κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών των ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ, 24ωρη απεργία.


Για τις αμαξοστοιχίες που τα δρομολόγια τους επηρεάζονται από τις στάσεις εργασίας δεν γίνεται ήδη, με πρωτοβουλία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, προκράτηση εισιτηρίων.

Υπενθυμίζεται, πως οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο αντιδρούν στην επικείμενη ιδιωτικοποίηση των ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ, αλλά και την ένταξη του ΟΣΕ στο υπερΤαμείο Αποκρατικοποιήσεων...

Read more...

Σε πενθήμερη απεργία από την ερχόμενη εβδομάδα προχωρά η ΟΣΥΠΑ...Προβλήματα στα περιφερειακά αεροδρόμια αναμένεται να προκαλέσει η πενθήμερη απεργία που έχει εξαγγείλει από την ερχόμενη...
Δευτέρα 20 Ιουνίου έως την Παρασκευή 24 Ιουνίου η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ).

Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για την πρόσφατη ψήφιση από τη Βουλή των προαπαιτούμενων, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων και την αναδιοργάνωση της ΥΠΑ...

Read more...