Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Αντισυνταγματική έκρινε την έκτακτη εισφορά του 2009 Τμήμα του ΣτΕ Παραπομπή στην Ολομέλεια

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα έχει τον τελικό λόγο για το αν είναι ή όχι αντισυνταγματική η έκτακτη εισφορά που είχε επιβληθεί το 2009. καθώς κρίθηκε αντισυνταγματική η έκτακτη εισφορά από το Β' Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με συνέπεια να παραπεμφθεί υποχρεωτικά για οριστική κρίση το όλο ζήτημα στην Ολομέλεια του ΣτΕ.

Η επταμελής σύνθεση του Β' Τμήματος (πρόεδρος ο Φ. Αρναούτογλου) έκανε μερικά δεκτή την εισήγηση του συμβούλου Επικρατείας Ι. Γράβαρη και έκρινε κατά πλειοψηφία (5-2) αντισυνταγματική τη σχετική ρύθμιση για την έκτακτη εισφορά η οποία υπολογίσθηκε επί των εισοδημάτων που είχαν αποκτηθεί πριν από την 1.1.2008, έπειτα από προσφυγή φορολογούμενου.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν ότι κατά τις επιταγές του άρθρου 78 του Συντάγματος «απαγορεύεται απολύτως η αναδρομική φορολόγηση πέραν του "οικονομικού έτους" του προηγούμενου της επιβολής του φόρου». Μάλιστα, οι δικαστές επισημαίνουν ότι «προκειμένου περί φορολογίας εισοδήματος, νόμος που δημοσιεύεται κατά τη διάρκεια ορισμένου (ημερολογιακού) έτους (π.χ. 2009), δεν επιτρέπεται να υπαγάγει σε φόρο εισοδήματα που έχουν προκύψει πέραν του (ημερολογιακού ομοίως) έτους του αμέσως προηγούμενου της δημοσιεύσεώς του, τουτέστιν, στο πιο πάνω παράδειγμα, εισοδήματα που έχουν προκύψει πριν το (ημερολογιακό) έτος 2008».

Κατά συνέπεια, συνεχίζει η απόφαση του Β' Τμήματος του ΣτΕ, η «διάταξη του άρθρου 18 του Ν. 3758/2009, ορίζοντας ότι για τον υπολογισμό της προβλεπόμενης με αυτήν "έκτακτης εισφοράς", λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα "των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2008", δηλαδή, όπως σαφώς προκύπτει από την εν λόγω διατύπωση αλλά και το σκοπό του νόμου, το εισόδημα του ημερολογιακού έτους 2007, επιβάλλει αναδρομικώς φόρο επί εισοδημάτων που έχουν προκύψει σε χρόνο προγενέστερο του προηγούμενου της δημοσιεύσεώς της έτους και είναι γι' αυτό ανίσχυρη ως παραβιάζουσα το άρθρο 78 παράγραφος 2 του Συντάγματος».

Στο παρελθόν (1979) από την Ολομέλεια του ΣτΕ, αλλά και από ορισμένα Τμήματα (1981 και 1986) είχαν κριθεί συνταγματικές νομοθετικές διατάξεις περί επιβολής έκτακτων εισφορών. Ωστόσο, το Β' Τμήμα χαρακτηρίζει «παρωχημένες» τις αποφάσεις αυτές και υπογραμμίζει ότι η νομολογία που προκύπτει από αυτές τις αποφάσεις δεν δεσμεύει τους συμβούλους Επικρατείας να ασκήσουν το συνταγματικό τους καθήκον, δηλαδή να μην εφαρμόσουν αντισυνταγματικό νόμο.

Από την πλευρά της, η μειοψηφία (Αρναούτογλου, ο σύμβουλος Εμμ. Κουσιουρής και η πάρεδρος -χωρίς δικαίωμα ψήφου- Ειρήνη Σταυρουλάκη) υποστήριξαν ότι κατά την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος δεν «υπήρξε οποιαδήποτε πρόβλεψη για την περίπτωση διαφαινόμενου πλήρους δημοσιονομικού εκτροχιασμού».

Όμως, συνεχίζει η μειοψηφία, «το άρθρο 78 παράγραφος 2 του Συντάγματος, που απαγορεύει την αναδρομική επιβολή "φόρου ή άλλου οικονομικού βάρους", παρά τη γενικόλογη αναφορά και σε "έκτακτες συνθήκες" που έγιναν κατά την ψήφισή του, δεν αντιμετώπισε και, συνεπώς, δεν αποκλείει, σε μια τέτοια περίπτωση, την αναδρομική επιβολή έκτακτης εισφοράς στους πλουσιότερους πολίτες». Συνεπώς, καταλήγει η μειοψηφία, με το σχετικό νόμο «θεμιτά επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά επί των εισοδημάτων του οικονομικού έτους 2008».

Παράλληλα, το ΣτΕ απέρριψε τους ισχυρισμούς του φορολογούμενου ότι είναι αντίθετη στη συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4 Συντάγματος) η μη υπαγωγή των νομικών προσώπων στην έκτακτη εισφορά.

Όπως επίσης απέρριψε και τον ισχυρισμό ότι παραβιάστηκε το άρθρο 20 του Συντάγματος, καθώς δεν κλήθηκε προηγουμένως, δηλαδή πριν από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς, ο φορολογούμενος σε ακρόαση από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΟΥ.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Στη Δικαιοσύνη έχει προσφύγει φορολογούμενος ζητώντας να ακυρωθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα της έκτακτης εισφοράς της ΔΟΥ Ψυχικού, με το οποίο καταλογίσθηκε εις βάρος του έκτακτη οικονομική εισφορά 10.000 ευρώ, που είχε υπολογιστεί στα δηλωθέντα σύμφωνα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2008 (χρήσης 2007) εισοδήματα, που έφταναν τα 377.637,69 ευρώ.

Σε πρώτο βαθμό, δηλαδή, το Διοικητικό Πρωτοδικείο έκρινε ότι με τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 78 «θεσπίζεται γενική απαγόρευση αναδρομικής επιβολής πέραν του προηγούμενου έτους οποιουδήποτε δυσμενέστερου των ισχυόντων οικονομικού μέτρου, ανεξαρτήτως του είδους αυτού ή της προσωρινότητας της επιβολής του» και προσθέτει ότι «το ταμειακό συμφέρον του Δημοσίου δεν συνιστά λόγο καταστρατήγησης συνταγματικών διατάξεων», όπως αυτών που απαγορεύουν την αναδρομική επιβολή φόρων.

Ακόμη, στην απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου επισημαίνεται ότι η έκτακτη εισφορά υπολογίσθηκε στο δηλωθέν εισόδημα του οικονομικού έτους 2008, δηλαδή στο εισόδημα που αποκτήθηκε κατά τη χρήση 2007. Όμως, προσθέτει η απόφαση, η νομοθετική διάταξη που προβλέπει την έκτακτη εισφορά είναι ανεφάρμοστη, ως αντισυνταγματική, καθώς:

α) «Οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3758/2009 θεσπίζουν οικονομικό βάρος που εκτείνεται πέραν του προηγούμενου της επιβολής του έτους»,

β) «Η έννοια του οικονομικού έτους κατά το Σύνταγμα ταυτίζεται με την έννοια του όρου στη δημοσιονομική διαχείριση και όχι στην έννοια που δίδεται στη φορολογία εισοδήματος».

Αντίθετα, ο δεύτερος δικαστικός βαθμός, δηλαδή, το Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκριναν ότι η έκτακτη εισφορά προς αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης είναι συνταγματική (δεν προσκρούει στο άρθρο 78 του Συντάγματος) και δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Επίσης, το Εφετείο στην απόφασή του αναφέρει ότι η έκτακτη εισφορά «δεν αποτελεί φόρο αλλά έκτακτη φορολογική επιβάρυνση των οικονομικώς ισχυρότερων φυσικών προσώπων κλιμακούμενη ανάλογα προς τη φοροδοτική ικανότητα των υποκειμένων σ' αυτήν προσώπων, χωρίς να παραβιάζεται η καθιερούμενη με το άρθρο 4 παράγραφος 1 και 5 του Συντάγματος αρχή της φορολογικής ισότητας».

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Δεκέμβριος του 2010) ο Γράβαρης είχε επισημάνει ότι η έκτακτη εισφορά είναι αντίθετη στο άρθρο 78 παράγραφος 2 του Συντάγματος που απαγορεύει την αναδρομική επιβολή φόρου ή άλλου οικονομικού βάρους.

Επίσης, ο Γράβαρης κατά τη συζήτηση αυτή είχε αναφέρει έναν ακόμη λόγο αντισυνταγματικότητας της έκτακτης εισφοράς। Ο λόγος αυτός είναι ότι εξαιρεί από τη έκτακτη εισφορά τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, χωρίς να προκύπτει από πουθενά για ποιο λόγο έγινε η διαφοροποίηση αυτή.
tanea.gr/
Read more...

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Η χώρα περνά το τελευταίο εξάμηνο μια ύφεση της τάξης του 6,6%, που είχε να δει από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε κατά την περιοδεία του στη δυτική Θεσσαλονίκη ο αρχηγός της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς. Ανέφερε ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση, κατά την οποία το οικονομικό πρόβλημα έχει γίνει βαθύτατα κοινωνικό και υποχρέωση του κάθε πολιτικού κόμματος είναι να σταθεί δίπλα στον απλό πολίτη...
«Η κυβέρνηση έχει μία και μόνο αποκλειστική ρότα, την πορεία που της έχει βάλει το Μνημόνιο και δεν έχει κοιτάξει καθόλου αυτές τις δυνατότητες που θα υπήρχαν ακόμα και μέσα από το Μνημόνιο, εάν το είχε διαπραγματευθεί» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σαμαράς.

Χρειάζεται η στήριξη των ανέργων, των συνταξιούχων, των χαμηλόμισθων και των κοινωνικών στρωμάτων που θίγονται περισσότερο από την κρίση, είπε ο κ. Σαμαράς και υπογράμμισε πως «αυτή την ευαισθησία δεν θα την αφήσουμε ούτε στην Αριστερά να την μονοπωλήσει, ούτε στο ΠΑΣΟΚ ότι δήθεν γνωρίζει τη λύση του».

Κατά την περιοδεία του στη δυτική Θεσσαλονίκη ο κ. Σαμαράς συναντήθηκε με τους δημάρχους Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρο Κυρίζογλου και Ελευθερίου-Κορδελιού-Ευόσμου Στάθη Λαφαζανίδη. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ανεπάρκεια και αφροντισιά» που βλέπει κανείς σε ολόκληρη τη χώρα.

Συνεχίζοντας τόνισε: «Δεν πουλάμε ελπίδα με τη νοοτροπία του λαϊκισμού, ζούμε στην εποχή του συγκεκριμένου κι έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Το δικό μας το πρόγραμμα δεν έρχεται να μοιράσει δάφνες και ωσανά και την απόλυτη επιτυχία, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένο, θα το επικαιροποιήσουμε και βασιζόμενο σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε δίνει μια άλλη πορεία εξόδου από την κρίση».

Από την πλευρά τους, οι δύο δήμαρχοι αναφέρθηκαν στα οικονομικά προβλήματα των Δήμων, χαρακτήρισαν «ρηγμένη» τη δυτική Θεσσαλονίκη σε σχέση με το κέντρο της πόλης και τις ανατολικές περιοχές, κάλεσαν την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις δυσλειτουργίες του «Καλλικράτη» και να συνοδέψει με πόρους την παραχώρηση αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μίλησαν ακόμα για την υψηλή ανεργία και το μαζικό κλείσιμο καταστημάτων, λόγω της οικονομικής κρίσης.

Ο πρόεδρος της ΝΔ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «γελοιοποιεί» τον «Καλλικράτη» στα μάτια των Ελλήνων, ακόμα και προετοιμάζοντας εκλογικούς νόμους κομματικού χαρακτήρα, αναφέροντας για παράδειγμα τις εκλογές στην ΚΕΔΚΕ. Τόνισε ότι η κυβέρνηση μείωσε τους πόρους για τους δήμους και τα έργα είναι μηδενικά.

Στη διαμαρτυρία των δημάρχων ότι η δυτική Θεσσαλονίκη είναι ριγμένη ο πρόεδρος της ΝΔ παρατήρησε ότι ο ίδιος ξεκίνησε την περιοδεία του στη Θεσσαλονίκη από τις δυτικές συνοικίες.

Read more...

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο Γ.Γ. ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ!


Αποδεκτή έκανε την παραίτηση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών, Δημήτρη Γεωργακόπουλου ο Γ. Παπακωνσταντίνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δημ. Γεωργακόπουλος, υπεύθυνος επί Φορολογικών και Τελωνειακών...
Θεμάτων υπέβαλλε την παραίτηση του για προσωπικούς λόγους και το υπουργείο αναμένεται να κινήσει τις διαδικασίες για την αντικατάσταση του.
Read more...

Στα σκαριά τα “ομόλογα της διασποράς”


Το συνολικό ποσό των 3 δισ. δολαρίων προσδοκά να συγκεντρώσει η Αθήνα με τις διαδοχικές εκδόσεις του «ομολόγου της διασποράς» και ήδη έχει καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Π. Χριστοδούλου, επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, εκτίμησε πως οι εκδόσεις θα ξεκινήσουν εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους.

Η διάρκεια των ομολόγων δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, ωστόσο εκτιμάται πως θα κυμαίνεται στα 3-10 χρόνια, ενώ στόχος είναι το επιτόκιο να διαμορφωθεί κάτω από 5%. Η Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και όπως φαίνεται στα σχετικά αρχεία η καταχώρισή τους στη βάση δεδομένων της SEC έγινε χθες, 8 Μαρτίου. Εκτός από τις ΗΠΑ η Ελλάδα φιλοδοξεί να προχωρήσει στην έκδοση “ομολόγων της διασποράς” στον Καναδά και την Αυστραλία.

enet.gr

papaioannou.
Read more...

Το κρυφό «πακέτο» 11 δις. στις τράπεζες! ...Ένα μυστικό «πακέτο» στήριξης των ελληνικών τραπεζών, που ξεπέρασε και τα 11 δις. ευρώ τον περασμένο Σεπτέμβριο, έχει ενεργοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών, συντρίβοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ καταθέσεων του Δημοσίου στις τράπεζες, την ώρα ακριβώς που το κράτος βρισκόταν στην «εντατική» της... Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ, ενώ «φόρτωνε» με τεράστια φέσια εργολάβους και προμηθευτές, με την επίκληση ταμειακής στενότητας!

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που φέρνει σήμερα στο φως το «B» είναι αποκαλυπτικά της προσπάθειας του υπουργείου Οικονομικών να στηρίξει τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, ιδιαίτερα τον κρίσιμο μήνα Σεπτέμβριο του 2010, όταν οι τραπεζίτες χρειάζονταν απελπισμένα πρόσθετες καταθέσεις, για να εξωραΐσουν τις οικονομικές καταστάσεις 9μήνου, σε μια περίοδο συνεχούς φυγής καταθετών.

Αποκαλύπτουν, επίσης, την πραγματική έκταση του προβλήματος της φυγής καταθέσεων από το τραπεζικό σύστημα: αν το Δημόσιο δεν υπερδιπλασίαζε τις καταθέσεις που διατηρεί στις τράπεζες –πλην της Τράπεζας της Ελλάδος-, η απώλεια καταθέσεων το 2010 θα ήταν αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ μεγαλύτερη.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας της ΤτΕ,

n Το Δημόσιο διατηρούσε την πενταετία 2005-2009 «μικροποσά» καταθέσεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, της τάξεως των 3-4 δις. ευρώ. Το 2009, μάλιστα, όταν το Δημόσιο αντιμετώπισε τη χειρότερη δημοσιονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, οι καταθέσεις του στις τράπεζες έπεσαν κοντά στα 3 δις. ευρώ, που ήταν και το χαμηλότερο ποσό της πενταετίας.

n Το πρώτο τετράμηνο του 2010, συνεχίσθηκε η ίδια κατάσταση, με τις καταθέσεις του Δημοσίου να κυμαίνονται στα τέλη κάθε μήνα μεταξύ 2,9 και 4,5 δις. ευρώ. Όλα άλλαξαν εντυπωσιακά από τον Μάιο, τον πρώτο μήνα εισόδου της χώρας στην… εντατική, με την εκταμίευση της πρώτης δόσης του διεθνούς δανείου των 110 δις. ευρώ, από το οποίο φαίνεται ότι άρχισε να… ποτίζεται και το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

n Τον Μάιο, ειδικότερα, οι καταθέσεις του Δημοσίου ξεπέρασαν τα 6,6 δις. ευρώ και τον Ιούνιο, μήνα κλεισίματος των βιβλίων των τραπεζών για το πρώτο εξάμηνο, τα 7,1 δις. ευρώ. Τον Σεπτέμβριο του 2010, το υπό κατάρρευση Ελληνικό Δημόσιο κατέρριψε ρεκόρ καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες πλησίασαν τα 11,2 δις. ευρώ, καλύπτοντας ένα μέρος των απωλειών των τραπεζών από τη φυγή ιδιωτικών καταθέσεων. Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, οι καταθέσεις του Δημοσίου σταθεροποιήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα (8 με 8,5 δις. ευρώ), παραμένοντας όμως διπλάσιες, σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία της πενταετίας 2005-2009.

Προκειμένου να υποστηρίξει το τραπεζικό σύστημα, το υπουργείο Οικονομικών υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, ότι διαχειρίζεται τη ρευστότητα του με τρόπο που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα: την ίδια ώρα που διατηρεί υπερβολικά αυξημένες καταθέσεις στις τράπεζες, δανείζεται και μεγάλα ποσά κυρίως από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα με εκδόσεις εντόκων γραμματίων, με επιτόκια που προσεγγίζουν το 5% και… τα όρια της τοκογλυφίας, αφού η Γερμανία δανείζεται με σχεδόν μηδενικό κόστος με τίτλους μικρής διάρκειας.

Δηλαδή, από τη μια πλευρά το Δημόσιο κρατά καταθέσεις δεσμευμένες στις τράπεζες, χωρίς να τις χρησιμοποιεί για να καλύπτει τρέχουσες υποχρεώσεις του, τις οποίες καλύπτει με βραχυπρόθεσμο δανεισμό υψηλού κόστους. Παρόλα αυτά, οι προμηθευτές και εργολάβοι που συναλλάσσονται με το Δημόσιο, όπως και πολλές επιχειρήσεις που περιμένουν επιστροφές ΦΠΑ, παραμένουν απλήρωτοι, με τεράστιες συσσωρευμένες οφειλές, τις οποίες το υπουργείο Οικονομικών, βάσει διάταξης που περιλήφθηκε στο τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο, θα εξοφλήσει με ειδικά ομόλογα και όχι μετρητοίς!

Την ίδια ώρα που οι καθυστερούμενες οφειλές του Δημοσίου «χτυπούν κόκκινο», ενώ οι καταθέσεις του περιέργως λιμνάζουν στο τραπεζικό σύστημα της χώρας, το πρόβλημα των καθυστερήσεων στις πληρωμές επισημαίνεται από την Κομισιόν στην τελευταία έκθεσή της για την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας ως ένα από τα σοβαρότερα «σκοτεινά» σημεία της δημοσιονομικής διαχείρισης, με σαφείς υπαινιγμούς για πραγματικά ελλείμματα πολύ υψηλότερα από τα επίσημα εμφανιζόμενα.

Δηλαδή, το υπουργείο Οικονομικών ρισκάρει ακόμη και προστριβές με την τρόικα, στην προσπάθειά του να διατηρήσει υψηλά ποσά καταθέσεων, για να στηριχθεί «αφανώς» το τραπεζικό σύστημα, σε αυτή τη σοβαρή κρίση ρευστότητας που αντιμετωπίζει -είναι ίσως και αυτό ένα στοιχείο αποκαλυπτικό της εξαιρετικά στενής σχέσης κυβέρνησης και τραπεζών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Β», το φαινόμενο της υπερβολικής… έφεσης του Δημοσίου στην αποταμίευση συνεχίζεται και τους πρώτους μήνες του 2011, καθώς οι πιέσεις στις τράπεζες από τη φυγή ιδιωτικών καταθέσεων συνεχίζονται με αρκετή ένταση –η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει δημοσιοποιήσει ως τώρα τα σχετικά, απογοητευτικά στοιχεία του πρώτου διμήνου.

Όπως σημειώνουν τραπεζικά στελέχη, μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος της υπόθεσης αφορά την κατανομή των καταθέσεων του Δημοσίου στις τράπεζες: οι καταθέσεις κινούνται με αξιοθαύμαστη… ακρίβεια πάντα προς τις τράπεζες που αντιμετωπίζουν τις πιεστικότερες ανάγκες ρευστότητας και περιμένουν τα δις. του Δημοσίου σαν… μάννα εξ ουρανού.
www.banksnews.gr


Read more...

Με απεργία και καταλήψεις αντιδρούν οι εργαζόμενοι στην απόφαση πώλησης της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης...Συγκεκριμένα την Πέμπτη θα προχωρήσουν σε εικοσιτετράωρη απεργία και συμβολική κατάληψη των κεντρικών υπηρεσιών της εταιρείας και του υποκαταστήματος της ATEBank στην πλατεία Αριστοτέλους, αντιδρώντας την πρόθεση της τράπεζας να πουλήσει τη συμμετοχή της στην επιχείρηση.

Οι...
συνδικαλιστές θα επιδιώξουν συνάντηση ενημέρωσης και με τον πρόεδρο της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά, η οποία δεν αποκλείεται, πάντως, να γίνει τελικά στην Αθήνα.

Την ίδια στιγμή, στόχος της διοίκησης της ΕΒΖ είναι να λειτουργήσουν φέτος και τα τρία εργοστάσιά της, σε Ορεστιάδα, Πλατύ και Σέρρες.
www.newsbomb.gr


Read more...

Αίρεται η ασυλία τριών βουλευτών

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε το μεσημέρι υπέρ της άρσης της ασυλίας τριών βουλευτών, προκειμένου να δικαστούν για αδικήματα που τέλεσαν όταν δεν ήταν μέλη του κοινοβουλίου.

Συγκεκριμένα, υπέρ της άρσης της ασυλίας του Γεώργιου Αρβανιτίδη (ΠΑΣΟΚ Β' Θεσσαλονίκης) ψήφισαν 146 βουλευτές, κατά 36, ενώ 5 ψήφισαν "λευκό".

Ο βουλευτής κατηγορείται για απείθεια κατ΄εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση και υπεξαγωγή εγγράφου κατά συναυτουργία, αδικήματα, τα οποία φέρεται να τέλεσε ως δήμαρχος Εχεδώρου το 2006.

Υπέρ της άρσης της ασυλίας του Παναγιώτη Δημητρουλόπουλου (ΠΑΣΟΚ Ηλείας) ψήφισαν 145 βουλευτές, κατά 31, ενώ 11 ψήφισαν "λευκό". Ο βουλευτής κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος, όταν ήταν νομάρχης Ηλείας.

Υπέρ της άρσης της ασυλίας του βουλευτή Αργύρη Λαφαζάνη (ΠΑΣΟΚ Χαλκιδικής) ψήφισαν 124 βουλευτές, κατά 53, ενώ 10 ψήφισαν "λευκό". Ο βουλευτής κατηγορείται για ψευδή ανωμοτί κατάθεση σε δίκη στην οποία ήταν πολιτικός ενάγων.

Υπέρ της άρσης της ασυλίας και των τριών βουλευτών είχε αποφανθεί η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.

Τέλος, με 13 ψήφους υπέρ, 161 κατά και 13 "λευκά" απορρίφθηκε το εισαγγελικό αίτημα για άρση της ασυλίας της αντιπροέδρου της Βουλής Βαρβάρας Νικολαΐδου, η οποία κατηγορείται για αντίσταση και αυτοδικία.
Read more...

ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ MOODΥ'S ΖΗΤΟΥΝ 10 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ


Την κατάθεση αγωγής κατά του ιδιωτικού οίκου χρηματοπιστωτικής αξιολόγησης Moody's Investors Service ζητούν από την κυβέρνηση δέκα βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, δύο μέρες μετά τη νέα υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τον οίκο και λίγες ώρες μετά την υποβάθμιση των 6 μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας. Οι...
δέκα βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει αποζημίωση, υποστηρίζοντας ότι η προχθεσινή υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τον οίκο ήταν όχι μόνον αδικαιολόγητη αλλά και ύποπτη.
Συγκεκριμένα, οι βουλευτές αναφέρουν ότι η απόφαση της Moody's δεν βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά, ενώ η χρονική συγκυρία γεννά βάσιμες υπόνοιες ότι στόχος ήταν αποδυνάμωση της διαπραγματευτικής θέσης της Ελλάδας, ενόψει της συνόδου κορυφής της 25ης Μαρτίου.
Παράλληλα, ρωτούν αν αν θα τεθεί στο Συμβούλιο Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Ε. θέμα αυστηρής εποπτείας των οίκων αξιολόγησης, καθώς και αν υπαρχει πρόθεση ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας για δημιουργία ευρωπαϊκού δημοσίου φορέα πιστοληπτικής αξιολόγησης.
Την ερώτηση υπογράφουν οι Μιχάλης Κατρίνης, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Ιωάννης Αμοιρίδης, Σπυροπάνος Μαργέλης, Αθανάσιος Γικόνογλου, Δημήτρης Καρύδης, Δημήτριος Λιντζέρης, Ντίνα Γιαννακοπούλου, Ευαγγελία Κουρουπάκη και Παύλος Στασινός.
Read more...

ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ...


To υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση το σχέδιο νόμου «Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας», με το οποίο εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την κοινοτική Οδηγία 2009/81/ΕΚ. Το...
υπουργείο Εθνικής Άμυνας υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο ενισχύονται δραστικά όλες οι εγγυήσεις διαφάνειας. Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων της αμυντικής βιομηχανίας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου δέκα ημέρες. Στη συνέχεια, το νομοσχέδιο θα εγκριθεί οριστικά από το υπουργικό συμβούλιο και θα κατατεθεί στη Βουλή.
Read more...

«Χαστούκι» από την Ευρωβουλή στην Τουρκία για casus belli και Κυπριακό

Σε τέλμα η ενταξιακή πορεία

Η Άγκυρα εγκαλείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την απουσία προόδου στις μεταρρυθμίσεις
Η Άγκυρα εγκαλείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την απουσία προόδου στις μεταρρυθμίσεις (Φωτογραφία: Associated Press )
Στρασβούργο, Γαλλία
Το τέλμα στην μακρά και αβέβαιη πορεία της Τουρκίας προς την ΕΕ επιβεβαιώνει ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο επικρίνει την ολιγωρία της κυβέρνησης Ερντογάν ως προς την εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, αλλά και τις επιβαλλόμενες σχέσεις καλής γειτονίας με Ελλάδα και Κύπρο. Το Ευρωκοινοβούλιο χαρακτηρίζει «λυπηρό» το γεγονός ότι δεν έχει ανακληθεί η απειλή του casus belli, καλεί την τουρκική κυβέρνηση να βάλει τέλος στις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και να αποσύρει τον κατοχικό στρατό από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Στο ψήφισμα που υιοθετήθηκε την Τετάρτη από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκφράζεται ανησυχία για την «βραδεία πρόοδο» της Τουρκίας στον τομέα των μεταρρυθμίσεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός του 2010.

Υπογραμμίζεται ότι το αδιέξοδο στην επίλυση του Κυπριακού, η έλλειψη διαλόγου μεταξύ των τουρκικών πολιτικών κομμάτων και η υπονόμευση της ελευθερίας του Τύπου και των άλλων βασικών δικαιωμάτων επιβραδύνουν τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία.

Casus belli, παραβιάσεις, κατοχικός στρατός


Στο ψήφισμα χαρακτηρίζεται «λυπηρό» το γεγονός ότι δεν έχει ανακληθεί ακόμη η απειλή του casus belli που έχει κηρύξει η τουρκική Εθνοσυνέλευση κατά της Ελλάδας και τονίζεται ότι το Ευρωκοινοβούλιο αναμένει από την τουρκική κυβέρνηση να παύσει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ελλάδας και τις πτήσεις τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικά νησιά.

Υπογραμμίζεται ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (που έχει υπογραφεί από την ΕΕ, τα 27 κράτη-μέλη και όλες τις άλλες υποψήφιες χώρες, και αποτελεί τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου) δεν έχει υπογραφεί ακόμη από την τουρκική κυβέρνηση, την οποία καλεί να το πράξει αμέσως.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν ακόμη από την Τουρκία να «διατηρήσει το διττό πολιτισμικό χαρακτήρα» της Ίμβρου και της Τενέδου, και να βελτιώσει την πρόσβαση της ελληνικής μειονότητας στην εκπαίδευση και την ιδιοκτησία.

Στο ψήφισμα σημειώνεται παράλληλα ότι η συνεχιζόμενη άρνηση της Τουρκίας, για πέμπτη συνεχή χρονιά, να εφαρμόσει το «Πρόσθετο Πρωτόκολλο», το οποίο απαιτεί από τη χώρα να ανοίξει τα αεροδρόμια και τα λιμάνια της στα αεροπλάνα και στα πλοία που ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, είναι ένα γεγονός που εξακολουθεί να επηρεάζει την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων.

Καλεί την τουρκική κυβέρνηση «να διευκολύνει τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος για διαπραγματεύσεις αρχίζοντας αμέσως την απόσυρση των δυνάμεών της από την Κύπρο» και να εντείνει τη στήριξή της προς την Επιτροπή Αγνοουμένων στην Κύπρο, διευκολύνοντας την πρόσβασή της σε στρατιωτικές ζώνες και αρχεία. Η Ευρωβουλή ζητεί ακόμη από την Τουρκία και τις τουρκοκυπριακές αρχές να απέχουν από τη δημιουργία νέων οικισμών Τούρκων πολιτών στη νήσο.

Παροτρύνονται, μετ' επιτάσεως οι δύο κοινότητες στην Κύπρο να εργαστούν εντατικά, όπως ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Μπαν Γκι-μουν, για να κεφαλαιοποιήσουν την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη λύση, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Αποσύρθηκε τροπολογία του ΕΛΚ για «προνομιακή σχέση»

Η διατύπωση και η ιδιαιτερότητα του κειμένου αποτέλεσαν αντικείμενο έντονων διαπραγματεύσεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωβουλής, η πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος συμφώνησε να αποσύρει μία τροπολογία με την οποία καλούσε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να «εξετάσουν τη δυνατότητα θέσπισης μίας προνομιακής εταιρικής σχέσης» με την Τουρκία ως εναλλακτική λύση αντί της πλήρους ένταξης στην ΕΕ.

Σε αντάλλαγμα, η επιτροπή απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στον «κοινό στόχο της πλήρους ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ», κάτι που θα επιθυμούσε η ομάδα των Σοσιαλιστών. Η επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων επέλεξε να χρησιμοποιήσει αντ' αυτού την ίδια διατύπωση που χρησιμοποιήθηκε και το 2009, περιγράφοντας την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία το 2005 ως την «αφετηρία μιας μακράς και ανοιχτής διαδικασίας».

Κριτήρια της Κοπεγχάγης

Σχετικά με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης που πρέπει να εκπληρώσει η Τουρκία προκειμένου να ολοκληρώσει την ενταξιακή της πορεία προς την ΕΕ, στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου επισημαίνεται ότι:

 • Η Τουρκία δεν έχει εφαρμόσει ακόμη, για πέμπτη συνεχή χρονιά, τις διατάξεις που απορρέουν από τη συμφωνία σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας και το πρόσθετο πρωτόκολλό της.
 • Οι συνθήκες της τουρκικής Δικαιοσύνης δεν έχουν βελτιωθεί ακόμη επαρκώς, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα σε δίκαιη και έγκαιρη δίκη.
 • Υπάρχει επιδείνωση της κατάστασης σε ό,τι αφορά την ελευθερία του Τύπου, με συχνές τις παρεμβάσεις λογοκρισίας και τις συλλήψεις δημοσιογράφων.
 • Η κύρωση του προαιρετικού πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων εκκρεμεί από το 2005 και παροτρύνεται το τουρκικό Κοινοβούλιο να το κυρώσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.
 • Με βάση τον τουρκικό κώδικα ποινικής δικονομίας, από το Τουρκικό Ανώτατο Δικαστήριο η περίοδος προφυλάκισης παρατείνεται σε 10 έτη, γεγονός που αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων.
 • Αγνοούνται οι εκκλήσεις, που έχει διατυπώσει σε προηγούμενα ψηφίσματά του το Ευρωκοινοβούλιο, για μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος, με μείωση του κατώτατου ορίου του 10%, ούτως ώστε να ενισχυθεί με αυτό τον τρόπο ο κομματικός πλουραλισμός και να αντικατοπτρίζεται καλύτερα ο πλουραλιστικός χαρακτήρας της τουρκικής κοινωνίας.
Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν στο ψήφισμα που υιοθετήθηκε την ικανοποίηση τους για την έγκριση συνταγματικών τροποποιήσεων από την Τουρκία, αλλά υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη για «συνολική συνταγματική μεταρρύθμιση», η οποία θα μετατρέψει την Τουρκία σε μια πραγματικά πλουραλιστική δημοκρατία.

Χαιρέτισαν, ακόμη, την πρόσφατη οριστικοποίηση των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή και επισήμαναν ότι μόλις τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία, η Επιτροπή θα πρέπει να αρχίσει «διάλογο για τις θεωρήσεις με ιδιαίτερη προσοχή στους όρους εισόδου επιχειρηματιών και φοιτητών που ταξιδεύουν στην ΕΕ».

Μεταξύ των κυρίων προκλήσεων που απομένουν, οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν την επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου, συμπεριλαμβανομένης της αυξανόμενης αυτολογοκρισίας στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και στους διαδικτυακούς τόπους, την κατάσταση των γυναικών και την αύξηση του αριθμού των λεγόμενων «εγκλημάτων τιμής» και των καταναγκαστικών γάμων, καθώς και την έλλειψη προστασίας των θρησκευτικών μειονοτήτων.

Η πρόοδος που έχει συντελεστεί στο ζήτημα της νομικής προστασίας των μειονοτήτων αυτών, ώστε να μπορούν να κατέχουν ιδιοκτησίες, να λειτουργούν χώρους λατρείας ή να εκπαιδεύουν κληρικούς, είναι «μόνο περιορισμένη», υπογραμμίζει το Ευρωκοινοβούλιο.

Newsroom ΔΟΛ


Read more...

Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αγορά παιγνίων

Ρυθμίσεις για δικτυακό στοίχημα

(φωτ.αρχείου)
(φωτ.αρχείου)
Αθήνα
Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη το νομοσχέδιο για την ρύθμιση της αγοράς παιγνίων το οποίο προβλέπει την έκδοση αδειών για τη διενέργεια τυχερών παιγνιδιών και στοιχηματισμού μέσω ελληνικών ιστοσελίδων.

Το δημόσιο αναμένεται να εισπράξει το 2011 έσοδα ύψους 700 εκατ ευρώ την ώρα που ο παράνομος τζίρος όλων αυτών των τυχερών παιγνιδιών εκτιμάται από την αγορά σε 10 δισ. ευρώ ετησίως από τα οποία τα 4 δισ. ευρώ αφορούν το παράνομο στοίχημα.

Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

 1. Την ίδρυση Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων που θα παρακολουθεί την αγορά που ανοίγει και θα ενσωματώνει τις αρμοδιότητες όλων των σχετικών υφιστάμενων εποπτικών Αρχών.

 2. Κανόνες υπεύθυνου παιχνιδιού για την προστασία των παικτών, των ανηλίκων ιδιαίτερα και της κοινωνίας γενικά. Ετσι :
  • Απαγορεύεται η συμμετοχή ατόμων που δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους σε τυχερά παίγνια. Τα άτομα αυτά μπορούν να συμμετέχουν μόνο στα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια.
  • Ορίζεται ανώτατο όριο συμμετοχής στα παίγνια με παιγνιομηχανήματα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 ευρώ.
  • Απαγορεύεται το μέγιστο ποσό που μπορεί να χάσει ένας παίκτης να υπερβαίνει το ποσό της συμμετοχής του στο παίγνιο.
  • Προβλέπεται η ατομική κάρτα παίκτη, ώστε να παρακολουθούνται η ηλικία, οι περιορισμοί που θέλει ο ίδιος να θέσει στον εαυτό του και οι χρηματικές ροές.
  • Ορίζονται κανόνες απορρήτου για την προστασία των παικτών από τους οποίους εξαιρούνται οι ελεγκτικές και φορολογικές αρχές.
 3. Kανόνες αδειοδότησης παιγνιομηχανημάτων. Ειδικότερα:
  • Προβλέπεται η προκήρυξη τεσσάρων έως δέκα αδειών μετά από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό που θα αφορούν σε 30.000 παιγνιομηχανήματα συνολικά. Τμήμα των αδειών αυτών θα λάβει η ΟΠΑΠ ΑΕ σύμφωνα με το δικαίωμα προαίρεσης που διαθέτει βάσει της συμβάσεώς της με το ελληνικό Δημόσιο, η οποία κυρώθηκε με το ν.2843/2000.
  • Κάτοχοι άδειας μπορούν να είναι Ανώνυμες Εταιρίες με κατατεθειμένο κεφάλαιο τουλάχιστον 400.000 ευρώ με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Απαιτείται και σύσταση εγγύησης ύψους 200.000 ευρώ.
  • Ορίζεται ότι στην προκήρυξη θα προβλέπεται η τιμή εκκίνησης, το δε τίμημα θα καταβάλλεται 80% με την έκδοση της άδειας και το υπόλοιπο 20% σταδιακά σύμφωνα με την προκήρυξη.
  • Η διάρκεια των αδειών θα είναι δεκαετής.
  • Προβλέπεται η ελεύθερη διάθεση πιστοποιημένων τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων και διεξαγωγή τους μόνο σε αδειοδοτημένους χώρους.
 4. Κανόνες και περιορισμοί παροχής υπηρεσιών διαδικτυακού στοιχήματος στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα:
  • Προβλέπεται η προκήρυξη 15 έως 50 αδειών μετά από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό.
  • Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, καθορίζει τις λεπτομέρειες του συστήματος αδειοδότησης και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατόχους άδειας.
  • Κάτοχοι άδειας μπορούν να είναι κεφαλαιουχικές εταιρείες με κατατεθειμένο κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 ευρώ και σύσταση εγγύησης ύψους 100.000 ευρώ.
  • Η διάρκεια των αδειών είναι πενταετής.
  • Οι ιστότοποι οφείλουν να έχουν ονομασία με κατάληξη .gr
 5. Γενικές υποχρεώσεις αδειούχων, παρόχων και φορέων.
  • Προβλέπονται παράβολα για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς και για την εγγραφή στα σχετικά μητρώα, διοικητικά τέλη εκκίνησης και λειτουργίας, και συμμετοχή του δημοσίου στα έσοδα σε ποσοστό 30% επί των μεικτών κερδών καθώς και φόρος 10% στα κέρδη των παικτών.
  • Προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασης ή καταστρατήγησης των όρων του νόμου και της άδειας.
  • Tέλος, στο προτεινόμενο σχεδίου νόμου προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων από ραδιοτηλεοπτικά μέσα και η αναθεώρηση του πλαισίου για το ιπποδρομιακό στοίχημα, προκειμένου να προσαρμοστούν τα ισχύοντα για την ΟΔΙΕ ΑΕ στις διατάξεις του σχεδίου νόμου.

Newsroom ΔΟΛ, ΑΠΕ-ΜΠΕ


Read more...

Μειωμένα στα 21,3 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της ΕΧΑΕ το 2010

Πρόταση για μέρισμα 0,15 ευρώ

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΧΑΕ μειώθηκε πέρυσι κατά 21% σε σχέση με το 2009
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΧΑΕ μειώθηκε πέρυσι κατά 21% σε σχέση με το 2009 (Φωτογραφία: ΑΠΕ )
Αθήνα
Στα 21,3 εκατ. ευρώ μειώθηκαν, συνυπολογίζοντας την έκτακτη εισφορά, τα καθαρά κέρδη της ΕΧΑΕ το 2010, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να καταγράφει μείωση 21% στα 61,7 εκατ. ευρώ. Χωρίς την έκτακτη εισφορά, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν πέρυσι σε 29,2 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 30% σε σχέση με το 2009. Διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή θα προταθεί στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ, στη συνεδρίασή του την Τετάρτη, ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης του 2010 και αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαΐου 2011, τη διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή.

Επίσης, το ΔΣ της ΕΧΑΕ αποφάσισε να προτείνει την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα αποφασιστούν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η εταιρεία θα ενημερώσει για τις ακριβείς ημερομηνίες, μόλις αυτές αποφασιστούν.

Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της ΕΧΑΕ μετά από φόρους και προ της έκτακτης εισφοράς το 2010 ανήλθαν σε 29,2 εκατ. ευρώ έναντι 41,6 εκ. ευρώ το 2009, μειωμένα κατά 30%. Συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης εισφοράς ύψους 7,9 εκατ. ευρώ (12,1 εκατ. ευρώ το 2009), τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 21,3 εκατ. ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά 21% και διαμορφώθηκε στα 61,7 εκατ. ευρώ έναντι 78,3 εκ. ευρώ το 2009, μείωση που αποδίδεται κυρίως στην πτώση των τιμών των μετοχών.

Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς παρουσίασε μείωση 20% το 2010 σε σχέση με το 2009 (65,4 δισ. ευρώ έναντι 81,7 δισ. ευρώ), ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε το 2010 στα 139 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 32% σε σχέση με το 2009 (205 εκατ. ευρώ). Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου σημείωσαν μείωση για έκτο συνεχόμενο έτος.

Οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν στα 22,2 εκατ. ευρώ, έναντι 23,1 εκατ. ευρώ το 2009, μειωμένες κατά 4%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου (ΕΒΙΤ) για το 2010 διαμορφώθηκε στα 34,7 εκατ. ευρώ έναντι 50,2 εκατ. ευρώ το 2009, μειωμένο κατά 31%. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το 2010, μετά από φόρους, ανήλθαν σε 0,32 ευρώ, έναντι 0,45 ευρώ το 2009.

Newsroom ΔΟΛ


Read more...

«Ο αγώνας δικαιώθηκε» δηλώνουν οι μετανάστες, τερματίζοντας την απεργία πείνας

Δέχθηκαν τις προτάσεις

(Φωτογραφία: ICON )
Αθήνα
Την απόφασή τους να δεχθούν τις προτάσεις της κυβέρνησης έλαβαν οι μετανάστες-απεργοί πείνας στην Υπατία. «Ο αγώνας δικαιώθηκε» δήλωσαν.

Newsroom ΔΟΛ


Read more...

Το τελευταίο πακέτο προτάσεων κατέθεσε η κυβέρνηση στους απεργούς της Υπατίας

Εν αναμονή αποφάσεων

Εικόνα από τη συνάντηση στην έδρα της ΓΣΕΕ
Εικόνα από τη συνάντηση στην έδρα της ΓΣΕΕ (Φωτογραφία: Ευρωκίνηση )
Αθήνα
Με «επεξεργασμένες» προτάσεις προσήλθαν στη νέα συνάντηση με τους μετανάστες-απεργούς της Υπατίας οι υπουργοί Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, καθώς και της υφυπουργού Εργασίας.

Ο Γιάννης Ραγκούσης δήλωσε ότι οι προτάσεις της κυβέρνησης αποτελούν μια τελευταία ευκαιρία για την επίλυση του προβλήματος.

«Θέλουμε να επισημάνουμε ότι η κυβέρνηση, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας, εξάντλησε όλα τα περιθώρια για το τι μπορεί να πράξει η Πολιτεία για το πρόβλημα της μετανάστευσης. Από την αρχή είχαμε πει ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μαζικές ή και σε ατομικές νομιμοποιήσεις, ακόμη και για ανθρωπιστικούς λόγους. Η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Ελπίζουμε οι απεργοί να συμφωνήσουν σε αυτό, ότι δηλαδή η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχτεί άλλους μετανάστες και να συμφωνήσουν με τις προτάσεις που καταθέσαμε» δήλωσε.

Από την πλευρά της η Αννα Νταλάρα δήλωσε: «όπως γνωρίζετε μέλημα των συναρμόδιων υπουργείων ήταν η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής. Αυτό που προτείναμε ήταν ουσιαστικά επεξεργασμένες οι προτάσεις μας, της περασμένης Παρασκευής.»

Η ίδια δεσμεύθηκε να θέσει στην ΕΕ το ζήτημα της αναθεώρησης της συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ.

Ο Α.Λοβέρδος εξερχόμενος από τη ΓΣΣΕ δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος.

«Εμείς θέλουμε να τονίσουμε ότι ο κάθε άνθρωπος που έχει ανάγκη το ΕΣΥ πρέπει να έχει πρόσβαση. Για αυτό και οι γιατροί και τα νοσοκομεία είναι έτοιμα να δεχτούν όλους όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία τους.»

Το πακέτο των προτάσεων της κυβέρνησης οδηγεί, μετά από συμπλήρωση οκταετίας στη χώρα, σε νομιμοποίηση της παραμονής των μεταναστών με σχετική υπουργική απόφαση.

Επίσης, προβλέπει τη δυνατότητα μετακίνησης στις χώρες προέλευσης τους με βάση το καθεστώς ανοχής, καθώς και τη δυνατότητα να παραταθεί επ' αόριστον το καθεστώς της εξάμηνης ανοχής, έως ότου συμπληρώσουν τα χρόνια (και τις προϋποθέσεις) που απαιτούνται για τη νομοιμοποιήσή τους.

Τις προτάσεις παρουσίασαν οι υπουργοί Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής, η υφυπουργός Εργασίας Άννα Νταλάρα και ο γενικός γραμματέας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Ανδρέας Τάκης.

Στο τραπέζι της ΓΣΕΕ βρέθηκαν εκπρόσωποι των μεταναστών και τα μέλη της Επιτροπής Αλληλεγγύης.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε περίπου στις 5:30 το απόγευμα.

Οι μετανάστες θα συνεδριάσουν προκειμένου να λάβουν τις αποφάσεις τους.

Νωρίτερα επισκέφθηκε τους μετανάστες στην «Υπατία» ο Ανδρέας Μαρτίνης, πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Newsroom ΔΟΛ


Read more...

“Στέγνωσαν” την αγορά και τώρα δεν εισπράττουν ΦΠΑ...

Τα κατάφεραν!


http://img.protothema.gr/234BB414400D5E13BB60A089BE37D47C.jpg
Λύσεις ανάγκης αναζητούν στο υπουργείο Οικονομικών, μπροστά στη γενική καθίζηση των δημοσίων εσόδων. Τα στοιχεία του διμήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου μεγάλη υστέρηση, που ξεπερνά ίσως και τα 600 εκατ. ευρώ (σε ποσοστό πάνω και από 10%) έναντι των φετινών στόχων για αύξηση εσόδων 8% στο Μνημόνιο, γεγονός που ανάγκασε την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών να συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη, προκειμένου να αναζητηθούν τα αίτια και να αποδοθούν ευθύνες.

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών σημείωναν πως ο Φεβρουάριος ήταν αρνητικός, αλλά από τις αρχές Μαρτίου αρχίζει να εμφανίζεται μια μεταστροφή με μια εντυπωσιακή αύξηση εσόδων που, εφόσον συνεχιστεί, ίσως ανακόψει την κακή πορεία των εσόδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, ο κύριος Γιώργος Παπακωνσταντίνου φέρεται να ζητά και τον καταλογισμό ευθυνών, με καρατομήσεις εφόρων ίσως και εντός της εβδομάδος, για όσους διευθυντές εφοριών βρέθηκαν από πλευράς εισπράξεων στο "κόκκινο". Ωστόσο ακόμα και οι θεωρούμενες ως "καλές" εφορίες, οριακά μόλις διασώθηκαν.

Αν και το οικονομικό επιτελείο ποντάρει πολλά στην είσπραξη φόρων εισοδήματος από τον Απρίλιο, λόγω των νέων τεκμηρίων, τα στοιχεία δείχνουν πολύ μεγάλη μείωση εσόδων στις εφορίες ανωνύμων εμπορικών επιχειρήσεων της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, αλλά και στην εφορία ανωνύμων βιομηχανιών, οι οποίες συγκεντρώνουν (λόγω του αντικειμένου) το μεγαλύτερο ποσοστό εσόδων πανελλαδικά.

Αντίστοιχα μειωμένες είναι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, και οι εισπράξεις των τελωνείων.

Στελέχη του οικονομικού επιτελείου απέδιδαν την δυσμενή αυτή εξέλιξη και σε άλλα αίτια, όπως η παράταση στην υποβολή δηλώσεων των επιχειρήσεων και οι περιορισμένες εισπράξεις από τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών λόγω των "ψαλιδισμένων" δώρων. Μεγάλη σημασία δίνει όμως η ηγεσία του υπουργείου και στην απόδοση των ίδιων των εφόρων.

Έως και 70% λιγότερα έσοδα!

Τον περασμένο Ιανουάριο, μεγάλες εφορίες όπως η ΚΒ' Αθηνών, η ΔΟΥ Κορίνθου και η Α' Πειραιά εμφάνισαν πτώση στα έσοδα εισοδήματος και κεφαλαίου από 18 - 70% ενώ αντίστοιχα η ΚΑ' Αθηνών, η Α' Ηρακλείου Κρήτης, η ΔΟΥ Ψυχικού και η ΔΟΥ Πλοίων αύξησαν τα φορολογικά τους έσοδα έως 39%.

Τραγική όμως είναι η κατάσταση στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας (ειδικά οι επιχειρήσεις σε Μεταξουργείο, Πλατεία Βάθη, Κολωνό και Λιοσίων φαίνεται σαν να έχουν βαρέσει διάλυση). Με άνωθεν εντολή, το Κολωνάκι παίρνει σειρά για άγριο φοροκυνηγητό, αφού τα έσοδα από εκεί θα πρέπει να αυξηθούν δραστικά (τουλάχιστον 500 εκατ. στους επόμενους 10 μήνες).

"Κόκκινο πανί" είναι και οι ΔΟΥ που καλύπτουν περιοχές όπως Εξάρχεια και Πολυτεχνείο με τεχνικές εταιρίες, μηχανικούς και αρχιτέκτονες, αλλά κυρίως η Γλυφάδα που, αν και πιάνει περιοχές φιλέτα μέχρι και τη Βάρκιζα, δεν εμφανίζει την προσδοκώμενη αύξηση εσόδων.
Read more...

Πετάει - πετάει ο Καντάφι;

Πέρασε και από το FIR Αθηνών


http://img.protothema.gr/C4D7F2968495E08989C1D1062DE6F5F1.jpg
Το κυβερνητικό Φάλκον της Λιβύης τύπου DA-900 πέρασε για λίγα λεπτά από το FIR Αθηνών. Δεν είναι δυνατό να διασταυρωθεί αν στο λιβυκό αεροσκάφος επιβαίνουν μέλη της οικογένειας του Μουαμάρ Καντάφι.

Το λιβυκό κυβερνητικό Φάλκον που πετούσε μέσα στον αεροδιάδρομο P868, μπήκε στο FIR Αθηνών στο σημείο Arlos, εκεί δηλαδή που το ελληνικό FIR τέμνεται με το FIR της Μάλτας, νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων. Έπειτα από λίγα λεπτά πτήσης στην περιοχή πληροφοριών πτήσεων της Αθήνας, το DA-900 βγήκε από το FIR Αθηνών από το σημείο Salun, εκεί που το FIR Αθηνών τέμνεται με το FIR Καϊρου.

Tο κυβερνητικό τζετ της Λιβυης είχε προορισμό την Αίγυπτο, και συγκεκριμένα το Κάιρο.

Ο πιλότος του αεροσκάφους κατέθεσε κανονικά, ως όφειλε, σχέδιο πτήσης στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας,, λέγοντας ότι απογειώθηκε από την Τρίπολη της Λιβύης και είχε προορισμό το Κάιρο της Αιγύπτου, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ποιους είχε επιβάτες.

Σημειώνεται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο πιλότος δεν είναι υποχρεωμένος να αναφέρει ποιους μεταφέρει, από τη στιγμή που έχει καταθέσει κανονικά σχέδια πτήσης.

Από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας η συγκεκριμένη πτήση χαρακτηρίστηκε συνήθης, σαν αυτές που πραγματοποιούνται καθημερινά.

Read more...

«Εύχομαι η κυβέρνηση να δείξει κατανόηση στα προβλήματά σας»

Παπούλιας προς ΑΔΕΔΥ


http://img.protothema.gr/C0CF37E473446D87452B14E962DF1CD5.jpg
Για τις δύσκολες ημέρες που ζει ο ελληνικός λαός μίλησε για ακόμη μία φορά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, κατά τη σημερινή συνάντησή του με το προεδρείο της ΑΔΕΔΥ.

Ο κ. Παπούλιας μάλιστα προχώρησε ένα βήμα παραπάνω και απευθυνόμενος στον πρόεδρο της ΑΔΕΔΥ κ. Σπύρο Παπασπύρο είπε ότι εύχεται η κυβέρνηση να δείξει κατανόηση για τα προβλήματα που θέτουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Συγκεκριμένα είπε: «Είναι δύσκολες οι μέρες για όλους μας και επειδή παρακολουθώ τα όσα γίνονται, βλέπω και τις δυσκολίες που έχετε εσείς, που είστε ένα δυναμικό κομμάτι μιας εργαζόμενης τάξης. Εύχομαι να είναι τέτοιες οι συνθήκες που να υπάρξει εκ μέρους της κυβέρνησης κατανόηση για τα προβλήματα τα οποία θέτετε». Ταυτόχρονα επισήμανε ότι η ΑΔΕΔΥ επιδεικνύει θέληση συμβιβασμού για ορισμένα πράγματα, προσθέτοντας ωστόσο «αλλά είστε και ανυποχώρητοι σε ορισμένα, τα οποία πλέον δεν μπορούν να πάνε περισσότερο πίσω».

Από την πλευρά του ο κ. Παπασπύρος διατύπωσε την ανησυχία του για τις οικονομικές εξελίξεις «γιατί ήδη έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια από την πλευρά των μισθωτών για νέες και δραματικές περικοπές στα εισοδήματα». Παράλληλα έκανε λόγο για πολλά λάθη από την πλευρά της κυβέρνησης επισημαίνοντας: «Δεχόμαστε απίθανες επιθέσεις σε μια εποχή που θα έπρεπε να υπάρχουν κανόνες ή να δημιουργηθούν κανόνες εκεί που δεν υπήρχαν για τη Δημόσια Διοίκηση. Δεν πηγαίνουν τα πράγματα με την σωφροσύνη που θα περίμενε κανείς την ώρα της κρίσης».

Read more...

Επανέρχεται η Άγκυρα στην άρση του casus belli με απόσυρση του δικαιώματος για τα 12 μίλια

Πρόταση Νταβούτογλου

Ο Αχμέτ Νταβούτογλου με τον Δημήτρη Δρούτσα
Ο Αχμέτ Νταβούτογλου με τον Δημήτρη Δρούτσα (Φωτογραφία: ΑΠΕ )
Αθήνα
Πρόταση για την άρση του casus belli έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου σε συνομιλία που είχε το πρωί της Τετάρτης με Έλληνες δημοσιογράφους, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Θράκη. Πρότεινε ειδικότερα να αρθούν ταυτόχρονα οι αποφάσεις του ελληνικού και του τουρκικού Κοινοβουλίου για το θέμα της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια.

Εξήγησε ότι η απόφαση της τουρκικής Βουλής να προτείνει στην τουρκική κυβέρνηση να λάβει «όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών» στην περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια δεν συνιστά casus belli (δηλαδή αιτία πολέμου), αλλά αποτελεί απάντηση σε προηγείθεισα απόφαση της ελληνικής Βουλής, η οποία καλούσε την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει στην επέκταση στα 12 μίλια.

Αν γίνει όμως αποδεκτή η πρόταση αυτή του κ. Νταβούτογλου αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα απεμπολεί το δικαίωμα που της δίνει το Διεθνές Δίκαιο για την επέκταση στα 12 μίλια.

Όπως επισημαίνει Το Βήμα, ο κ. Νταβούτογλου θέλησε να περάσει το μήνυμα ότι οι δύο χώρες πρέπει να εγκαταλείψουν την πολιτική και τις πρακτικές του παρελθόντος υιοθετώντας μια νέα προσέγγιση, η οποία θα είναι αμοιβαίως επωφελής, εξηγώντας ότι η νοοτροπία των δύο λαών είναι πολύ κοντά και αυτό αποτελεί ένα πλεονέκτημα. Εξέφρασε μάλιστα την αντίληψη ότι οι διερευνητικές επαφές για το Αιγαίο βρίσκονται σε θετικό σημείο και ότι θα πρέπει να προκύψει ένα νέο καθεστώς για το Αιγαίο, το οποίο θα εξυπηρετεί εξίσου τα συμφέροντα των δύο χωρών, χαρακτηρίζοντας το αρχιπέλαγος, απο νομικής πλευράς, ως την «δυσκολότερη θάλασσα του κόσμου».

Επανέλαβε μάλιστα ότι η Τουρκία δεν έχει επιθετικές βλέψεις απέναντι στην Ελλάδα και δεν επιβουλεύεται τα ελληνικά νησιά. Ως προς τις παραβιάσεις και τις υπερπτήσεις των τουρκικών αεροσκαφών, αυτές, κατά τον κ. Νταβούτογλου, οφείλονται σε διαφορετική ερμηνεία ως προς το καθεστώς του εναερίου χώρου του Αιγαίου και πάντως έχουν μειωθεί, συμβάλοντας έτσι στη μείωση της έντασης.

Στη μείωση της έντασης συμβάλουν και οι συχνές επαφές μεταξύ των πρωθυπουργών και των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, πράγμα που δεν συνέβαινε στο παρελθόν, και ζήτησε από την ελληνική κοινή γνώμη να μην θεωρεί την παρουσία τουρκικών πολεμικών σκαφών στο Αιγαίο ως εχθρική ενέργεια. Είπε μάλιστα ότι θα πρέπει κάποτε η ελληνική και η τουρκική σημαία να κυματίζουν η μια δίπλα στην άλλη, σε ένδειξη φιλίας μεταξύ των δύο λαών.

Ως προς το Κυπριακό ο κ. Νταβούτογλου επανέλαβε τη γνωστή τουρκική θέση ότι η Αγκυρα έδειξε την καλή της θέληση για την εξεύρεση λύσης με την αποδοχή του σχεδίου Ανάν και κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά για αδιαλλαξία. Είπε μάλιστα ότι το χειρότερο σενάριο θα ήταν να μην υπάρξει ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, να μην υπάρξει λύση του Κυπριακού και να μην συμφωνηθεί ένα νέο καθεστώς για το Αιγαίο. Αναφέρθηκε και στην ανάγκη να προστατευθούν τα δικαιώματα των μεινοτήτων στις δύο χώρες, υπενθυμίζοντας τα μέτρα υπέρ του Οικουμενικού Πατριαρχείου που έλαβε η τουρκική κυβέρνηση.

Newsroom ΔΟΛ


Read more...

Στήριξη από Οµπάµα για το ελληνικό χρέος...ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο αµερικανός υπουργός Οικονοµικών Τίµοθι Γκάιτνερ (δεξιά) και ο γερµανός οµόλογός του Βόλφγκανγκ Σόιµπλε σε κοινή συνέντευξη Τύπου µετά την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους
Σαφές µήνυµα στην Ανγκελα Μέρκελ για στήριξη Ελλάδας και Ιρλανδίας αλλά και για εξεύρεση συνολικής λύσης έστειλε χθες ο Οµπάµα µέσω του αµερικανού υπουργού Οικονοµικών Τίµοθι Γκάιτνερ
Σε... επίσκεψη-αστραπή του Τίµοθι Γκάιτνερ στη Γερµανία χθες, η οποίαµάλιστα ανακοινώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγµή, ο υπουργός Οικονοµικών των ΗΠΑ κάλεσε τους Ευρωπαίους να βρουν τη χρυσή τοµή µεταξύ της εφαρµογής σκληρών δηµοσιονοµικών µεταρρυθµίσεων στην ευρωζώνη καιτης χορήγησηςοικονοµικής υποστήριξης σε χώρες µέλη µε προβλήµατα – όπως είναι και η Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό οι ΗΠΑ πιέζουν ουσιαστικά τους Ευρωπαίους για την υιοθέτηση συνολικής λύσης ενόψει των ευρωπαϊκών Συνόδων Κορυφής την Παρασκευή 11 Μαρτίου και στις 24-25 Μαρτίου, αφού οι χώρες της ευρωζώνης όπωςη Ελλάδα και η Ιρλανδία εξακολουθούν ναβάλλονται από τις αγορές, ενώ η Πορτογαλία κινδυνεύει ναχρειαστεί και αυτή εξωτερική βοήθεια. Ο Γκάιτνερ µετά τη συνάντησή του µε τον γερµανό οµόλογό του Βόλφγκανγκ Σόιµπλε ξεκαθάρισε πως περιµένει ότι οι Ευρωπαίοι «θα κάνουν ό,τι χρειαστεί» γιανα αντιµετωπιστεί η κρίση, στέλνοντας σαφές µήνυµα ότι οι ΗΠΑ περιµένουν από την Ευρώπη και ιδιαίτερα τηΓερµανία να αναλάβει τώρα δράση.

άνηςΥΧΙΆ. Η µονοήµερη επίσκεψη του Γκάιτνερ στη Γερµανία, όπου είχε συναντήσεις µε σειρά κορυφαίων πολιτικών και οικονοµικών παραγόντων, χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα ασυνήθιστη από διεθνείς αναλυτές και δείχνει ουσιαστικά τη µεγάλη ανησυχία των ΗΠΑ για τις εξελίξεις. Ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι αν δεν βρεθεί συνολική λύση στα προβλήµατα της ευρωζώνης – ιδιαίτερα µεµονωµένων κρατώνόπως η Ελλάδα και η Ιρλανδία – µέχρι τατέλη Μαρτίου, όχι µόνο µπορεί να κινδυνεύσουν και άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία, αλλά επίσης ναδηµιουργηθεί ο κίνδυνος να περάσειη κρίση και στηνάλλη όχθη του Ατλαντικού.

Η χθεσινή ατζέντα του Γκάιτνερ είναι ενδεικτική της σοβαρότητας µε την οποία αντιµετωπίζειο Λευκός Οίκος την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί. Ο αµερικανός υπουργός Οικονοµικών στη Γερµανία είχε επα φές µε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν-Κλοντ Τρισέ, τον πρόεδρο της κεντρικής τράπεζας της χώρας (Μπούντεσµπανκ) Αξελ Βέµπερ, τον υπουργό Οικονοµίας Ράινερ Μπρούντερλε και συνέχισε τις διαβουλεύσεις µε τον Βόλφγκανγκ Σόιµπλε, µε τον οποίο έκαναν από κοινού δηλώσεις.

«ιςορροπιά». Οπως είπε ο Γκάιτνερ στη συνέντευξη Τύπου µετά τη συνάντησή του µε τονΣόιµπλε, οι Ευρωπαίοι πρέπει να βρουν «τη σωστή ισορροπία» ανάµεσα στην υποστήριξη των µεταρρυθµίσεων που ζητούν από τις χώρες µέλη της ευρωζώνης και στην οικονοµική υποστήριξη που είναι απαραίτητη για να εφαρµοστούν αυτές. Χαρακτήρισε απίστευτα δύσκολες τις µεταρρυθµίσεις που εφαρµόζονται από την Ελλάδα, την Ιρλανδία και άλλες χώρες και τόνισε ότι για να έχουν αυτές αποτέλεσµα χρειάζεται «προσεκτικά σχεδιασµένη οικονοµική βοήθεια (που θα χορηγηθεί) υπό όρους». «Οι ηγέτες της Ευρώπης… έχουν ξεκαθαρίσει πως θα κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο όχι µόνο για να διατηρήσουν τη συνοχή του ευρώ, αλλά και για να διασφαλίσουν πως αυτά τα προγράµµατα µεταρρυθµίσεων µπορούν να λειτουργήσουν», προσέθεσε ο Γκάιτνερ.

Δεν εινάι η ΠΡΏΤΗ Φορά που οι ΗΠΑ κάνουν καίρια παρέµβαση προτού ληφθούν κρίσιµες αποφάσεις από τους Ευρωπαίους για την ευρωζώνη, ιδιαίτερα για συγκεκριµένες χώρες όπως η δικήµας. Είναι ενδεικτικό ότι στις 29 του περασµένου Απριλίου ο ίδιος ο πρόεδρος Οµπάµα είχε µιλήσει τηλεφωνικά µε την καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ, λίγα εικοσιτετράωρα προτού αποφασιστεί η χορήγηση της οικονοµικής βοήθειας των 110 δισ. ευρώ στην Ελλάδα από την Ε.Ε. και το ∆ΝΤ. Η παρέµβαση αυτή θεωρείται ότι ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες που έκαµψαν τότε την αντίσταση της Μέρκελ, η οποία µέχρι την τελευταία στιγµή κρατούσε σκληρή στάση απέναντι στη χώρα µας.

Λίγες ηµέρες νωρίτερα, στις 23 Απριλίου ο Γκάιτνερ είχε ζητήσει από την Ε.Ε., το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την Ελλάδα να κινηθούν γρήγορα προκειµένου να συµφωνηθεί το πακέτο της οικονοµικής βοήθειας προς τη χώρα µας. Εξάλλου, στις 28 Φεβρουαρίου φέτος, ο πρόεδρος Οµπάµα είχε έλθει ξανά σε επαφή µε τη Μέρκελ ζητώντας τη λήψη ολοκληρωµένης δραστικής λύσης για να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα στη ζώνη του ευρώ.

«Οι ΗΠΑ περιµένουν ιδιαίτερα από τη Γερµανία να αναλάβει δράση»

ο λευκός οίκος θεωρεί ότι εάν δεν βρεθεί συνολική λύση στα προβλήµατα της ευρωζώνης και ιδιαίτερα της ελλάδας και της ίρλανδίας, τότε µπορεί όχι µόνο να κινδυνεύσουν κι άλλες χώρες αλλά και να περάσει η κρίση στην άλλη πλευρά του ατλαντικού.


«Μία ενδεχόµενη χρεοκοπία της Ελλάδας θα ήταν καταστροφική»

Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ αλλά και των Ευρωπαίων και όλου του υπόλοιπου κόσµου για την οικονοµική κατάσταση στη χώρα µας αντικατοπτρίζεται στη χθεσινή προειδοποίηση της Standard & Poor’sότι µια ενδεχόµενη χρεοκοπία της Ελλάδας θα µπορούσε να είναι καταστροφική.

Μία µέρα µόλιςµετά την υποβάθµιση της ελληνικής οικονοµίας από έναν άλλο οίκο, τους Moody’s, ο επικεφαλής των αξιολογήσεων κρατικού χρέους τηςStandard & Poor’s Μόριτζ Κρέιµερ χτύπησε το καµπανάκι του κινδύνου ότι «ο αντίκτυπος (από µια χρεοκοπία) µπορεί να είναι τόσο καταστροφικός, που θα πρέπει να δηµιουργηθεί κάθε πιθανή άµυνα για να αποφευχθεί ένα τέτοιο ενδεχόµενο». Η Standard & Poor’s πιστεύει ότι «εάν χρεοκοπήσει η Ελλάδα, ο ρυθµός ανάκτησης για τους οµολογιούχους θα κυµαίνεται µεταξύ 30% και 50%».

Για αυτούς τους λόγους ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης θεωρεί ότι είναι κρίσιµη η Σύνοδος Κορυφής στις 24-25 Μαρτίου για να διαπιστωθεί πώς θα αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι να αντιµετωπίσουν την κρίση χρέους πουαπειλεί σήµερα την ευρωζώνη.

∆εν είναι τυχαίο, όπως γράφει η στήλη Lex στους «Φαϊνάνσιαλ Τάιµς», ότι στην περίπτωση που χρεοκοπήσει η Ελλάδα οι µεγαλύτεροι χαµένοι θα είναι τα ευρωπαϊκά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Σηµειώνεται ότι η Σύνοδος Κορυφήςθα πρέπει να αποτελέσει µια θετικήέκπληξη παίρνοντας αποφάσεις για την αντιµετώπιση της κρίσης συνολικά αλλά και τη βελτίωση της θέσηςτης Ελλάδας ειδικότερα. Εάν όµως κάτι τέτοιο δεν συµβεί, προειδοποιεί, τότε η ευρωζώνη µπορεί να βρεθεί µπροστά σε πολύδυσάρεστες εκπλήξεις – να κληθεί να αντιµετωπίσει µια χρεοκοπία εντός της.

ΓΙΆΤΙ ΠΙΕΖΟΥΝ. Είναι λοιπόν προφανές, συνεχίζει τοδηµοσίευµα, γιατί ανησυχεί τόσο πολύ (και) ο Λευκός Οίκος που πιέζειπλέον µε κάθε τρόπο τη µεγάλη ευρωπαϊκή δύναµη – τη Γερµανία – να δώσει το πράσινο φως στην υιοθέτηση συνολικήςλύσης γιατην ευρωζώνη και κυρίως να συµβάλει στηνελάφρυνση της Ελλάδας και της Ιρλανδίας από τα µεγάλα βάρη του δανεισµού. Το µήνυµα Οµπάµα µέσωτου Γκάιτνερείναι σαφές: Πάρτε µέτρα τώρα για να αποφευχθούν ταχειρότερα αργότερα. Οπως έχει αποδειχθεί, οι οικονοµικές κρίσεις δεν γνωρίζουν σύνορα καιµια τέτοιακρίση που πλήττει σήµερατην Ευρώπη µπορεί εύκολα νααπειλήσει τιςΗΠΑ, µια χώρα πουέχει κι αυτήµεγάλα χρέη και ελλείµµατα.

Η οικονοµία χθες
50µονάδες βάσης
το άλµα των spreads των οµολόγων που έφτασαν στις 954 µονάδες.

-3,81%
ο δείκτης του Χρηµατιστηρίου. 4,75%
η άνοδος των επιτοκίων στη δηµοπρασία των εξάµηνων έντοκων γραµµατίων του ελληνικού ∆ηµοσίου – έναντι 4,64% τον προηγούµενο µήνα.

1,25δισ. ευρώ
το δηµοπρατούµενο ποσό που υπερκαλύφθηκε κατά 3,59 φορές. 1,625δισ. ευρώ
άντλησε από τη δηµοπρασία το ελληνικό ∆ηµόσιο.

Τα έσοδα
870εκατ. ευρώ
υπολογίζεται η υστέρηση, σε σχέση µε τους στόχους που έχουν τεθεί το δίµηνο ίανουαρίου - Φεβρουαρίου.

«Φαϊνάνσιαλ Ταϊµς»: «Το µήνυµα του Οµπάµα στην Ε.Ε. µέσω του Γκάιτνερ είναι σαφές: Πάρτε µέτρα τώρα για να αποφευχθούν τα χειρότερα αργότερα»


Είπαν «ναι» στη θέσπιση φόρου

Υπέρ της θέσπισης ενός ευρωπαϊκού φόρου χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών, αλλά και υπέρ της δηµιουργίας ενός µελλοντικού συστήµατος ευρωοµολόγων, για την από κοινού διαχείριση µέρους του χρέους των χωρών της ζώνης του ευρώ, τάχθηκε χθες η ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκρίνοντας µε µεγάλη πλειοψηφία την έκθεση της ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ αννυς Ποδηµατά, µε θέµα νέα µέσα χρηµατοδότησης.

Επίσης υιοθετήθηκε και παράγραφος της έκθεσης, µε την οποία ζητείται από την Κοµισιόν να προχωρήσει σε µελέτη για την έκδοση ευρωοµολόγων.
ΝΕΑ


Read more...

Νέα τροποποίηση για τα 4 στρέμματα...Μετά τις αντιδράσεις πολλών βουλευτών του ΠΑΣΟΚ -που απείλησαν ότι θα καταψηφίσουν το επίμαχο άρθρο- αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η Υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη έκανε πίσω στο θέμα της έκτασης των οικοδομήσιμων οικοπέδων και με τροποποίηση που κατέθεσε στην Ολομέλεια της Βουλής προβλέπεται πλέον ότι... άρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται όλα τα οικόπεδα έκτασης τουλάχιστον 4 στρεμμάτων τα οποία ,σύμφωνα με τους τίτλους ιδιοκτησίας, έχουν μετεγγραφεί νόμιμα μέχρι την 1η Μαρτίου 2011.

Αλλαγές επήλθαν και στο άρθρο 5, καθώς επιτρέπονται πλέον οι εγκαταστάσεις νέων λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων σε περιοχές Natura.

Πάντως, παρά τις αλλαγές της υπουργού Περιβάλλοντος, αρκετοί βουλευτές εμφανίζονται ανικανοποίητοι και ζητούν περαιτέρω νομοτεχνικές –κυρίως- βελτιώσεις για να καταστεί η τροποποιημένη ρύθμιση «απλή και καθαρή» όπως λένε. Μάλιστα, διαμηνύουν ότι εάν η διάταξη παραμείνει ως έχει, μπορεί και να μην την ψηφίσουν.

Σημείο αιχμής και προς διευκρίνηση εξακολουθεί να παραμένει το ζήτημα της κατάτμησης αλλά και της περιοριστικής ημερομηνίας της 1ης Μαρτίου.


Read more...

Υποβάθμιση έξι ελληνικών τραπεζών από Moody's ...Στην υποβάθμιση εξι ελληνικών τραπεζών προχώρησε σήμερα ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody's.

Όπως ανακοίνωσε, η υποβάθμιση αφορά τόσο τις καταθέσεις όσο και το χρέος των πιστωτικών ιδρυμάτων: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, από.... Ba1 σε Ba3, EFG Eurobank Ergasias από Ba1 σε Ba3, Alpha Bank από Ba1 σε Ba3, Τράπεζα Πειραιώς από Ba1 σε Ba3, Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος από Ba2 σε Β1 και Τράπεζα Αττικής από Ba2 σε Β1.

Οι προοπτικές (outlook) για το σύνολο των παραπάνω τραπεζών είναι αρνητικές, σημειώνει η Moody's στην ίδια ανακοίνωση.

Οι υποβαθμίσεις αυτές σημειώνονται υπο το φως της πρόσφατης υποβάθμισης του αξιόχρεου της Ελλάδας από Ba1 σε Β1 από τον ίδιο Οίκο αλλά και των εκτιμήσεων της Moody's σχετικά με την αυτόνομη χρηματοοικονομική ισχύ των παραπάνω τραπεζών.


Read more...

Μνημόσυνο στους αστυνομικούς της ΔΙΑΣ...


Στα ίχνη των δραστών...
Εννέα ημέρες μετά την εν ψυχρώ δολοφονία των δυο αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ, Ιωάννη Ευαγγελινέλη και Γιώργο Σκυλογιάννη, τελείται σήμερα μνημόσυνο στο σημείο όπου έπεσαν νεκροί στο Ρέντη. Το μνημόσυνο (13:30 το μεσημέρι) υπέρ αναπαύσεως των ψυχών τους, τελεί ο Όμιλος Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και η ομάδα ΔΙΑΣ Δυτικής Αττικής.


Στο μεταξύ και... ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών παραμένουν άκαρπες, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που δημοσιεύει η εφημερίδα «Espresso» αυτόπτες μάρτυρες αλλά και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, έχουν αναγνωρίσει τον σκληρό εκτελεστή. Η αναγνώριση έγινε από φωτογραφίες της Σήμανσης και αφορά σε έναν άντρα ψηλό και ευτραφή, με προφορά που παραπέμπει σε ομογενή από τη Ρωσία.

Στην ίδια συμμορία, φέρεται ότι συμμετέχει ένας Έλληνας και δυο σεσημασμένοι Αλβανοί. Οπότε, το βάρος των αστυνομικών έχει επικεντρωθεί στα ίχνη των συγκεκριμένων κακοποιών...


Read more...

Κρυφή… μετακόμιση-σκάνδαλο σε κορυφαίο υπουργείο!...Ράνια Καρατζαφέρη
Την ώρα που χιλιάδες οικογένειες «γονατίζουν» από την ανέχεια, οι συνταξιούχοι και οι μακροχρόνια άνεργοι σιτίζονται από τους κάδους σκουπιδιών, τους δήμους και τις εκκλησίες, το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να διαθέσει ένα μέρος του κρατικού προϋπολογισμού για να νοικιάσει στους Θρακομακεδόνες εργοστασιακή μονάδα εκτύπωσης, στην διπλάσια τιμή από την ήδη υπάρχουσα στον Κολωνό!

Ταυτόχρονα, στο... έγγραφο που αποκαλύπτει το newsbomb.gr, ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Κουσελάς, με απόφαση «εξαιρετικά επείγουσα» που υπέγραψε στις 19/01/2011, αναθέτει σε ιδιώτη τις εργασίες της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών Δημοσίου του υπουργείου Οικονομικών (ΥΕΕΑΔ). Μάλιστα, προβαίνει στη σύσταση δυο εξαμελών επιτροπών, η πρώτη για να διενεργήσει τον σχετικό διαγωνισμό και η δεύτερη για την αξιολογήσει τις ενστάσεις και τις προσφυγές!

Ο Προϊστάμενος της εκτυπωτικής μονάδας, στην οδό Κλεομήδους 8 στον Κολωνό, Κ. Κοπίτας μάς επιβεβαίωσε ότι το νέο εργοστάσιο στους Θρακομακεδόνες έχει νοικιαστεί και μάλιστα τόνισε πως το κόστος όλης αυτής της διαδικασίας θα είναι μεγάλο. «Βεβαίως κι έχει νοικιαστεί η νέα μονάδα, όπως νοικιασμένη είναι κι αυτή, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Ούτε εάν θα μετακομίσουμε εκεί, ούτε εάν αυτή η μονάδα θα κλείσει. Δεν μας λένε τίποτα και οι μόνοι που γνωρίζουν είναι οι αρμόδιοι διευθυντές και προϊστάμενοι του υπουργείου Οικονομικών», τόνισε.
Ωστόσο, ούτε ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικής Υποστήριξης του υπουργείου, Γιώργος Χατζάκης, αλλά ούτε και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού, Καλλιόπη Χριστοδούλου, μπήκαν στον κόπο να δώσουν μια απάντηση στα σοβαρά ερωτήματα που προκύπτουν και τα οποία επιχειρήσαμε να τους θέσουμε. Επικαλέστηκαν φόρτο εργασίας…

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, πριν από λίγες μέρες μετέφεραν το χαρτί για την εκτύπωση των νέων φορολογικών δηλώσεων στις νέες εγκαταστάσεις και όχι στις άδειες της λειτουργούσας υπηρεσίας. Όμως, δεν υπολόγισαν σωστά τα έξοδα για καύσιμα κι έτσι τα φορτηγά μεταφοράς της υπηρεσίας έμειναν ακινητοποιημένα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χαρτί στις εκτυπωτικές μηχανές και να σταματήσει η εκτύπωση των δηλώσεων!

Εύλογα, λοιπόν, τίθενται τα ερωτήματα:
-Ποια είναι η επείγουσα ανάγκη ενοικίασης της νέας εργοστασιακής μονάδας και με τι κόστος που τελικά θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι;
- Πώς είναι δυνατόν οι υπεύθυνοι και οι εργαζόμενοι της μονάδας του Κολωνού να μην γνωρίζουν τίποτα άλλο πέρα από το ότι νοικιάστηκε το νέο κτίριο;
- Και γιατί ξαφνικά ενοικιάζεται ένας άλλος χώρος από το υπουργείο, όταν από τον Ιανουάριο έχει αποφασιστεί η ανάθεση των εργασιών της ΥΕΕΑΔ σε ιδιώτη;

www.newsbomb.gr/


Read more...

N. Κοτζιάς: Αυταπάτες τέρμα.


Του ΝΙΚΟΥ ΚΟΤΖΙΑ Συγγραφέα, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς nkotzias@otenet.gr.

Δεν υπάρχει έστω και μία ανάλυση που να δικαιώνει τις επιλογές της κυβέρνησης.

Η οικονομία έχει μπει σε μεγάλη ύφεση, που συνδυάζεται με πληθωρισμό. Η ανεργία καλπάζει. Το χρέος αυξάνει. Η παραγωγική βάση συρρικνώνεται. Ο κοινωνικός ιστός αποδιοργανώνεται. Η χώρα βρίσκεται ενώπιον μιας συνολικής κρίσης. Πολιτικής, ηθικής, πνευματικής, πολιτισμικής και οικονομικής. Κινδυνεύει δε να βρεθεί ενώπιον μιας πολύπλευρης εθνικής κρίσης με ιστορικών διαστάσεων απώλειες. Συνολικά η κυβερνητική πολιτική έχει αποτύχει παταγωδώς. Δεν φτάνει που βαδίζει σε λάθος δρόμο, αλλά, επιπλέον, δεν είναι σε θέση να τον περπατήσει. Ολο μπερδεύεται και πέφτει.

Οι δυνάμεις που αντιτίθενται στο δρόμο που είχε πάρει η κυβέρνηση έχουν από καιρό προαναγγείλει ότι η πολιτική της κυβέρνησης θα οδηγήσει τη χώρα σε κατήφορο. Πολλοί φοβισμένοι ήλπιζαν ότι ίσως να υπήρχε κάποιο «κρυφό μαγικό σχέδιο» που θα οδηγούσε τη χώρα κάποια στιγμή σε καλύτερες μέρες. Τώρα γνωρίζουν: Αυταπάτες τέρμα. Οι δυνάμεις που στήριξαν την κυβέρνηση τής κάνουν κριτική διότι δεν δείχνει επάρκεια σταθερότητας στις επιλογές της και αρκετή σκληρότητα έναντι των μεσαίων και φτωχών εισοδημάτων. Βιάζονται να παραλάβουν σε τιμές ευκαιρίας τον δημόσιο εθνικό πλούτο. Οι δύο αυτές οπτικές είναι δύο ριζικά διαφορετικές κριτικές. Εκφράζουν διαφορετικές ανάγκες και συμφέροντα. Οι μεν θέλουν να σταματήσει η κατηφόρα της χώρας. Οι δε θέλουν να επιταχυνθεί αυτή η πορεία, διότι έχουν στήσει στην κατηφόρα «ακριβά διόδια».

Εκείνοι που μας έφεραν στην κρίση και επιθυμούν να βγάλουν κέρδη από την αντιμετώπισή της πιστεύουν ότι διαθέτουν το σωστό και ορθό συνταγολόγιο και επιθυμούν τη «συνεπή» και αταλάντευτη εφαρμογή του. Επιθυμούν να βγάλουν και άλλα κέρδη, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και ιδεολογικά, ηθικά, πολιτικά και κοινωνικά. Διαθέτουν τις «ναυαρχίδες» τους και τα δημόσια πιστόλια τους. Προκειμένου να γίνουν πειστικοί εμφανίζουν τα δικά τους συμφέροντα, εξαιτίας των οποίων βρέθηκε η χώρα εδώ που βρέθηκε, ως συμφέροντα της χώρας. Εμφανίζουν τις πολιτικές, με τις οποίες δεν πληρώνουν για σκάνδαλα, για λανθασμένες επιλογές, με τις οποίες οδήγησαν στην αποδιοργάνωση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας, ως το μονόδρομο για τη χώρα.

Εκείνοι που αντιστρατεύονται αυτό το δρόμο δεν έχουν καταφέρει ακόμα να βρουν έναν κοινό παρονομαστή προάσπισης της χώρας. Δεν έχουν επεξεργαστεί πειστικές λύσεις. Σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν κατανοήσει τι έχει συμβεί στη χώρα και ποια είναι η διέξοδος.

Με εξαίρεση την ενδιαφέρουσα πρόταση της Σοφίας Σακοράφα για το χρέος, χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από δύο λανθασμένες επιλογές: Η μία είναι τα πολλά «εγώ» και οι συνεχείς περιχαρακώσεις έναντι των άλλων। Αυτή η στάση είναι προϊόν της βαθιά λανθασμένης αντίληψης αυτοματισμού στην πολιτική. Οτι όταν έρχεται η κρίση, οι κοινωνικές δυνάμεις που υφίστανται τις αρνητικές συνέπειές της θα προσχωρήσουν άμεσα και χωρίς χρονοτριβή στις όποιες αναλύσεις και ελλιπείς προτάσεις τους. Το δεύτερο, που είναι και το σημαντικότερο, είναι ότι σε μεγάλο βαθμό οι προτάσεις αυτές δεν αναλύουν επαρκώς τις εσωτερικές διαδικασίες και τις δυνάμεις στην Ελλάδα που συγκροτούν, στηρίζουν και προωθούν το μνημόνιο. Το οπλοστάσιό τους προέρχεται κυρίως από τις συζητήσεις στο εξωτερικό. Συζητήσεις από τις οποίες οφείλουμε όλοι να μαθαίνουμε, αλλά να μην εξαντλούμαστε σε αυτές.

papaioannou.


Read more...

Η Ελλάδα είναι η Υπατία της Ευρώπης

Ο Γιώργος Παπανδρέου συναντήθηκε με τους πολιτικούς αρχηγούς και τους ενημέρωσε, γιατί αυτοί δεν ξέρουν τι συμβαίνει – από τον Παπανδρέου περίμεναν να μάθουν τα νέα. Τώρα ο Παπανδρέου ετοιμάζεται να δώσει τη μάχη για τη σωτηρία της Ελλάδας, της Ευρώπης αλλά και του πλανήτη.Όσο περνάει ο καιρός, η κατάσταση στη χώρα μας γίνεται όλο και πιο αστεία. Η χώρα έχει χρεοκοπήσει, αυτοί που την χρεοκόπησαν παραμένουν στις θέσεις τους και τώρα έχουν αναλάβει ρόλο σωτήρα,

κανείς δεν έχει τιμωρηθεί,

κανείς δεν φταίει,

οι νταβατζήδες της διαπλοκής συνεχίζουν το πάρτι,

τα παπαγαλάκια είναι όλα στη θέση τους και καθοδηγούν,

ο λαός συνεχίζει να αποβλακώνεται, και στην ουσία –πέρα από κάτι μισθούς, κάτι συντάξεις και κάτι εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους-

τίποτα δεν έχει αλλάξει.

Μια αλλαγή που αξίζει να σημειωθεί είναι πως οι αστυνομικοί είναι πια ήρωες. Οι σύγχρονοι ήρωες της Ελλάδας είναι οι αστυνομικοί. Με το ζόρι. Επειδή έτσι αποφάσισαν οι διαπλεκόμενοι καναλάρχες.

Αυτή η βεβαιότητα πως η χώρα μας θα αλλάξει χωρίς να αλλάξει ούτε ένα από τα πρόσωπα που την έφεραν στη σημερινή της κατάντια δεν ξέρω πού ακριβώς βασίζεται.

Ίσως και να μην έχει καμιά σημασία. Άλλωστε, πάντα πίστευα πως η Ελλάδα δεν υπάρχει. Η Ελλάδα είναι κάτι το φανταστικό. Υπάρχει μόνο στη φαντασία μας. Το μόνο που δεν είναι φανταστικό στην Ελλάδα είναι το χρέος της και το έλλειμμά της – αυτά είναι πραγματικά.

Αυτό που κάπως με εντυπωσιάζει είναι η παθητικότητα του λαού μας. Δεν θα με εντυπωσίαζε, αν οι Έλληνες δεν είχαν τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους. Αλλά, από τη μία όλη αυτή η έπαρση και όλος αυτός ο μεγαλοϊδεατισμός, και από την άλλη τόσο προσκύνημα και τόσος ραγιαδισμός είναι οπωσδήποτε ένα θέμα. Βέβαια, είναι θέμα για τους ψυχολόγους – δεν είναι δικό μου.

Παρατηρώ το τελευταίο διάστημα τη στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες απεργούς πείνας που βρίσκονται στο κτίριο Υπατία και διεκδικούν κάποια δικαιώματα. Όλοι έχουμε κάτι να πούμε επί του θέματος και –βέβαια- όλοι έχουμε δίκιο. Αλίμονο.

Αυτό που δεν φαίνεται να έχει αντιληφθεί κανείς είναι πως -σε μια πιο ανοιχτή θεώρηση του ελληνικού ζητήματος στο σύγχρονο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι- στη θέση των μεταναστών της Υπατίας είμαστε όλοι εμείς.

Οι μετανάστες κάνουν διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση, με την ελπίδα να λύσουν κάποια από τα προβλήματά τους.

Η Ελλάδα κάνει διαπραγματεύσεις για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

Η Ελλάδα -όπως και οι μετανάστες- έχει να διαλέξει ανάμεσα στον εξευτελισμό και την “απέλαση”.

Για τους μετανάστες της Υπατίας δεν υπάρχει ιδιαίτερη αλληλεγγύη από το λαό μας. Νομίζω πως η πλειοψηφία των Ελλήνων τους θεωρεί λαθραίους, ανεπιθύμητους, βρομερούς και τρισάθλιους.

Τους έχω άσχημα νέα: Και η πλειοψηφία των Ευρωπαίων αυτό πιστεύει για εμάς.

Η Ελλάδα είναι η Υπατία της Ευρώπης.

(Διάβασα πρόσφατα ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο της κυρίας Ντίνας Δασκαλοπούλου. Οι Έλληνες ξυπνάνε ένα πρωί και στη χώρα δεν υπάρχει ούτε ένας μετανάστης – αυτό δεν ονειρεύονται πολλοί συμπατριώτες μας; Αν θέλετε να μάθετε τι θα συνέβαινε στην περίπτωση που θα εξαφανίζονταν μονομιάς όλοι οι μετανάστες από την Ελλάδα, διαβάστε οπωσδήποτε αυτό το κείμενο: «Κι αν φύγουν».)papaioannou.

Read more...

ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΟΡΙΟ...


Ρεπορτάζ : Γιώργος Φιντικάκης
(από ΤΑ ΝΕΑ)
Τις αποδείξεις για τις δαπάνες που πρέπει να συγκεντρώσει ο φορολογούµενος προκειµένου να «κτίσει» το αφορολόγητο όριο, καθώς και εκείνες που δεν λαµβάνονται υπόψη, περιγράφει αναλυτικά ο οδηγός του υπουργείου Οικονοµικών. Κατ’ αρχάς...
οι φορολογούµενοι πρέπει να γνωρίζουν πως για ατοµικό εισόδηµα µέχρι 6.000 ευρώ δεν απαιτείται η προσκόµιση αποδείξεων. Αν το εισόδηµα είναι έως 12.000 ευρώ, τοελάχιστο ποσό αποδείξεων που χρειάζεται να συγκεντρώσει κάποιος πρέπει να ισούται µε το 10%του εισοδήµατός του. Αν το εισόδηµαξεπερνά τα 12.000 ευρώ, το ελάχιστο ποσό αποδείξεων πρέπει να ανέρχεται στο 30% του εισοδήµατος για το τµήµα άνω των 12.000 ευρώ. Οσο για το ανώτερο όριο αποδείξεων που µπορεί κάποιος να προσκοµίσει, είναι αξίας 15.000 ευρώ για ατοµικό εισόδηµα και 30.000 ευρώ για οικογενειακό εισόδηµα.

Για τον σχηµατισµό του αφορολογήτου λαµβάνεται υπόψηκάθε είδους απόδειξη για την αγορά προϊόντος ή την παροχή υπηρεσίας στην Ελλάδα (όπως από εστιατόρια, φαστφουντ, σούπερ µάρκετ, εµπορικά καταστήµατα, κέντρα διασκέδασης, ωδεία, σχολές χορού, κολυµβητήρια, κοµµωτήρια, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους κ.ά.).

Λαµβάνονται επίσης υπόψη αποδείξεις για δαπάνησυµβολαιογράφου για τη σύνταξη απόκτησης ακινήτου, εφόσον δεν εµπίπτει στις δαπάνες των τεκµηρίων (π.χ. για γονική παροχή ή δωρεά), αποδείξειςαπό ΕΛΤΑ και εταιρείες κούριερ,από διόδια, από αγορά υλικών και παροχή υπηρεσιών για κοινόχρηστους χώρους, εκτός από τους λογαριασµούς που αφορούν την ύδρευση, την αποχέτευση και την ηλεκτροδότησή τους.

∆εν λαµβάνονται υπόψη για το αφορολόγητο αποδείξεις για τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

n Λογαριασµοί παροχής κοινωφελών υπηρεσιών (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισµού, τηλεπικοινωνιών), εισιτήρια σε κάθε είδους µεταφορικό µέσο. n ∆απάνες τεκµηρίων, όπως για αγορά ακινήτου, πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων κ.λπ.οχηµάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κ.λπ.

n ∆απάνες που εκπίπτουν από το εισόδηµα ή µειώνουν τον φόρο (π.χ. ασφάλιστρα, εισφορές σε Ταµεία, τόκοι στεγαστικών, έξοδα ιατρικής περίθαλψης, ενοίκιο κύριας κατοικίας κ.λπ.).

n Το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη συµµετοχή σε τυχερά παιχνίδια (π.χ.

ΚΙΝΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ κ.λπ.) και η δαπάνη εισόδου σε καζίνο).

∆ηµόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό, υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, του ΕΟΤ, της Μόνιµης Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., στρατιωτικοί που υπηρετούν εκτός Ελλάδος δεν απαιτείται να προσκοµίσουν αποδείξεις.

ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ
Οι αποδείξεις για την κατοχύρωση του αφορολόγητου θα παραδίδονται σε κλειστό φάκελο, πάνω στον οποίο ο φορολογούµενος θα αναγράφει τον συνολικό αριθµό τους αλλά και τη συνολική αξία τους. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης, ο φορολογούµενος θα κρατά τις αποδείξεις σε φάκελο και θα τις παραδίδει στην Εφορία αν και εφόσον του ζητηθούν σε περίπτωση ελέγχου.
Read more...

ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ


Οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής των τουρκικών εκλογών από το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο της χώρας για τις 12 Ιουνίου του 2011 με την επίσημη εκλογική διαδικασία να ενεργοποιείται στις 14 Μαρτίου...
Η τελική κατάρτιση της λίστας των υποψηφίων θα έχει ολοκληρωθεί στις 29 Απριλίου, ενώ στις απομακρυσμένες περιοχές, η διεξαγωγή των εκλογών θα αρχίσει από τις 10 Μαΐου.

Η επίσημη προεκλογική περίοδος θα αρχίσει την 5η Ιουνίου και θα τερματιστεί στις 11 Ιουνίου.

Read more...

«Άμεσα» ιδιωτικοποιήσεις και μεταρρυθμίσεις, ώστε να μειωθεί περαιτέρω το έλλειμμα ζητά ο Όλι Ρεν

Απάντηση σε ερώτηση ευρωβουλευτή

O Φινλανδός επίτροπος επανήλθε στο θέμα της άντλησης 50 δισ, ευρώ
O Φινλανδός επίτροπος επανήλθε στο θέμα της άντλησης 50 δισ, ευρώ (Φωτογραφία: Associated Press )
Αθήνα
Την ανάγκη μαζικών και άμεσων ιδιωτικοποιήσεων και προώθησης των μεταρρυθμίσεων, ώστε να υποχωρήσει το έλλειμμα ακόμα πιο κάτω και από το στόχο του 8% που ορίζει το επικαιροποιημένο μνημόνιο έκανε λόγο ο Όλι Ρεν, απαντώντας σε ερώτηση του Έλληνα ευρωβουλευτή κ. Παπανικολάου.

Παράλληλα, σημείωσε πως εν όψει των Συνόδων του Συμβουλίου Κορυφής του Μαρτίου είναι κρίσιμο να αποφασιστεί τόσο η επιμήκυνση αποπληρωμής του δανείου που χορηγείται από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης στην Ελλάδα όσο και η επανεξέταση των επιτοκίων.

Στην ερώτησή του ο κ. Παπανικολάου θέλησε να πληροφορηθεί την θέση της Επιτροπής για την πρόσφατη δήλωση του επικεφαλής του ΟΟΣΑ Ανχελ Γκουρία σχετικά με την πιθανότητα αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους.

Ο Φινλανδός Επίτροπος συνέδεσε την δήλωση του ΟΟΣΑ με το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων και έκανε λόγο για καθυστερήσεις σε πολλές σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα για την εξυγίανση και την βιωσιμότητα του τραπεζικού τομέα και της ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα χαρακτήρισε καμπή το 2011 για την Ελλάδα και επανέλαβε την ανάγκη εξεύρεσης 50 δισ. ευρώ μέχρι το 2015, αλλά και την σημασία που οφείλει να προσδώσει η χώρα στην προσέλκυση επενδύσεων και στις εξαγωγές.

«Η αναφορά του Επιτρόπου σε κατεστημένα και η ιδιαίτερα εμφατική επιμονή του σε ιδιωτικοποιήσεις και άλλες μεταρρυθμίσεις προλειαίνουν το έδαφος για νέα μέτρα. Στον απόηχο της απαράδεκτης από τον οίκο Moody's μείωσης της ελληνικής χρηματοπιστωτικής ικανότητας στα επίπεδα της Αγκόλας αλλά και εν όψει της αυξανόμενης πίεσης της αγοράς στις χώρες της ευρωζώνης είναι προφανές ότι η απλή συζήτηση και οι γενικές διαπιστώσεις επί του ελληνικού προβλήματος στα επερχόμενα Συμβούλια Κορυφής δεν αποτελούν λύσεις. Η Ευρώπη καλείται, έστω και αργοπορημένα, να καταρτίσει έναν συγκεκριμένο σχεδιασμό, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την οριστική αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων των κρατών-μελών» τόνισε ο ευρωβουλευτής.

Newsroom ΔΟΛ


Read more...

«Όχι» σε αναδιάρθρωση χρέους, «ναι» υπό όρους σε βοήθεια στην Ελλάδα λέει μέλος της ΕΚΤ «Εύλογη η ενίσχυση των αδύναμων»

Κατά της αναδιάρθρωσης αλλά υπέρ της πρόσθετης βοήθειας προς τις αδύναμες χώρες της ευρωζώνης υπό προϋποθέσεις τάχθηκε ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστρίας και μέλος της ΕΚΤ Έβαλντ Νοβότνι.

Ο Αυστριακός τραπεζίτης σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας του κάλεσε τους ευρωπαίους ηγέτες να εγκρίνουν το «Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας» που προτείνει η γερμανική κυβέρνηση και έχει ήδη γίνει δεκτό και από το Παρίσι.

Σε ερώτημα σχετικά με το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους ο Νοβότνι απάντησε ότι η ΕΚΤ δεν είναι υπέρ αυτής της λύσης.

Αντίθετα τόνισε ότι είναι εύλογο να ενισχυθούν επιπλέον (εφόσον χρειαστεί) χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιρλανδία που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα.

«Αν υπάρχει η αίσθηση ότι αυτές οι χώρες πραγματικά προσπαθούν, ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές εφαρμόζονται και ότι αυτά τα προβλήματα δεν θα επανέλθουν στην επιφάνεια σε δύο χρόνια, τότε είναι εύλογο να υπάρξει βελτίωση (της βοήθειας).

Αν δεν ισχύει αυτό, δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει οτιδήποτε» δήλωσε χαρακτηριστικά।
tanea.gr
Read more...

Μπαράζ επαφών πριν τη Σύνοδο Κορυφής Συνάντηση Παπανδρέου - Χέρμαν Βαν Ρόµπαϊ

Μπαράζ σημαντικών επαφών ενόψει της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα γίνει την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΕ Χέρµαν βαν Ρόµπαϊ στις Βρυξέλλες, αύριο θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί στο Παρίσι και την Παρασκευή θα επιστρέψει στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Παπανδρέου αναμένεται να ξαθαρίσει στον κ. Ρόμπαϊ πως μοναδική διέξοδος στην κρίση που περνάει η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι άλλη παρά η λύση - πακέτο για την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης.

Ο πρωθυπουργός θα καταστήσει σαφές στον πρόεδρο της ΕΕ πως για την Ελλάδα, της οποίας το πρόβλημα αποτελεί μέρος του συνολικού προβλήματος χρέους που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, είναι μονόδρομος η προώθηση μιας τέτοιας λύσης.

Ο κ. Παπανδρέου αναμένεται να υπογραμμίσει πως οι πολιτικοί θα πρέπει να δείξουν ότι ελέγχουν το παιχνίδι σε όφλεος των κοινωνιών τους και ότι δεν είναι έρμαια του κεφαλαίου και των οίκων αξιολόγησης.
Read more...

Ποινικές διώξεις στις δύο συνοδούς μεταναστών απεργών πείνας

Με απόφαση εισαγγελέα

Οι δύο φοιτήτριες-συνοδοί απεργών πείνας συνελήφθησαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός ύστερα από μήνυση του διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής του νοσοκομείου
Οι δύο φοιτήτριες-συνοδοί απεργών πείνας συνελήφθησαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός ύστερα από μήνυση του διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής του νοσοκομείου (Φωτογραφία: ΑΠΕ )
Αθήνα
Ποινικές διώξεις για δύο πλημμελήματα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο συνοδών απεργών πείνας, που φέρονται να εμπόδισαν μετανάστες που είχαν εισαχθεί στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» να σιτιστούν.

Οι δύο αλληλέγγυες στους μετανάστες απεργούς καταγγέλθηκαν από γιατρούς και ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για απόπειρα τέλεσης επικίνδυνων σωματικών βλαβών με ενδεχόμενο δόλο και παράνομη βία.

Οι δύο κατηγορούμενες παραπέμφθηκαν στο αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Η Επιτροπή Αλληλεγγύης των μεταναστών με ανακοίνωσή της αρνείται ότι συνέβησαν έτσι τα πράγματα και υποστηρίζει ότι οι απεργοί πείνας επέλεξαν μόνοι τους να μην φάνε.

Newsroom ΔΟΛ, ΑΠΕ-ΜΠΕ


Read more...