Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Χρόνος έκδοσης πίνακα διοριστέων Νέο ειδικό κριτήριο για τον διορισμό επιτυχόντων στον ΑΣΕΠ


Νέο ειδικό κριτήριο για τον διορισμό επιτυχόντων στον ΑΣΕΠ
  (Φωτογραφία:  Intime )

Αθήνα
Καθορίστηκε η διαδικασία αιτήσεων και μοριοδότησης για το διορισμό επιτυχόντων Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) οι οποίοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από την 1.1.2009 και μετά.

Επίσης, προβλέπεται η ίδια διαδικασία για όσους έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα, βάσει διαδικασιών πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) του ΑΣΕΠ ή των φορέων, των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και δεν διορίστηκαν.

Αυτοί μπορούν να διατεθούν για διορισμό βάσει νέας προκήρυξης πλήρωσης τακτικών θέσεων, η οποία εκδίδεται από το ΑΣΕΠ αποκλειστικά για αυτούς - κατόπιν πρότασης των Τριμελών Επιτροπών του άρθρου 16 του νόμου Κατρούγκαλου. Και αυτό εν όψει των σημερινών λειτουργικών αναγκών του Δημοσίου, εφόσον δεν έχουν ήδη διοριστεί βάσει του πίνακα διοριστέων στον οποίο περιλαμβάνονται. Η διαδικασία διεξάγεται από το ΑΣΕΠ.

Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατόπιν μοριοδότησης με αντικειμενικά κριτήρια στα οποία περιλαμβάνεται ο χρόνος έκδοσης του πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ στον οποίο ανήκουν. Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν ιδίως στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, στον προσδιορισμό των κριτηρίων που μοριοδοτούνται, στη διαδικασία μοριοδότησης, στον αριθμό των μορίων που αντιστοιχεί στα επιμέρους κριτήρια, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη οικογενειακά και κοινωνικά κριτήρια, τα οποία προσδιορίζονται με την υπουργική απόφαση. Για τη διαδικασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το αρχείο-μητρώο του ΑΣΕΠ (άρθρο 11 του νόμου Κατρούγκαλου).

Η κατηγορία αυτών των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη νέα προκήρυξη σε διαφορετική κατηγορία / κλάδο / ειδικότητα προσωπικού από αυτή στην οποία περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων ή στην απόφαση του Τμήματος του ΑΣΕΠ με την οποία διατέθηκαν προς διορισμό σε αντικατάσταση αναπλήρωση όσων αρχικά διορίστηκαν.

Προϋπόθεση για την αίτηση συμμετοχής σε ανώτερη κατηγορία είναι ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων ή την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης του Τμήματος του ΑΣΕΠ. Στη ρύθμιση αυτή και με τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγονται και όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση αναπλήρωση όσων αρχικά διορίσθηκαν, σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε μετά την 1.1.2009.

Επιτυχόντες οι οποίοι δεν υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη νέα προκήρυξη, καθώς και οι συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων της νέας προκήρυξης, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με τη βαθμολογία με την οποία είχαν ενταχθεί στον πίνακα διοριστέων, στις αρχικές θέσεις διορισμού τους, μέχρι τις 31.12.2016.

Εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις από αυτούς τους επιτυχόντες, καταλαμβάνονται από επιτυχόντες του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το ΑΣΕΠ με την υπ' άριθμ. 8/1997 προκήρυξή του (ΦΕΚ 45 της 3.11.1997). Οι κενές θέσεις ανακοινώνονται με συμπληρωματική πρόσκληση του ΑΣΕΠ. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία όσοι έχουν διορισθεί στο Δημόσιο ως δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Κριτήρια μοριοδότησης για τους αδιόριστους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ

Οι υποψήφιοι για διορισμό στις θέσεις που προκηρύσσονται, κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τα κριτήρια του Ν. 2190/1994, αλλά και του ειδικού κριτηρίου του χρόνου έκδοσης του πίνακα διοριστέων ΑΣΕΠ, στον οποίο ανήκουν ή της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης του Τμήματος του ΑΣΕΠ, με την οποία διατέθηκαν προς διορισμό σε αντικατάσταση - αναπλήρωση αρχικώς διοριστέων.

Στη νέα υπουργική απόφαση ορίζεται ότι, πέρα από τη βαθμολογία που προκύπτει από τα κριτήρια του Ν.2190/1994, συνυπολογίζεται το ειδικό κριτήριο του χρόνου έκδοσης του πίνακα επιλογής προσωπικού του ΑΣΕΠ. Τα 600 μόρια καθορίστηκαν ως μέγιστο όριο για το ειδικό κριτήριο του χρόνου έκδοσης του πίνακα διοριστέων ΑΣΕΠ, στον οποίο ανήκουν ή της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης του Τμήματος του ΑΣΕΠ, με την οποία διατέθηκαν προς διορισμό σε αντικατάσταση - αναπλήρωση αρχικώς διοριστέων.

Η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων που λαμβάνει ο υποψήφιος.

Όσον αφορά τα μόρια για το ειδικό κριτήριο αυτά, καθορίστηκαν ως εξής:

 • 600 μόρια για οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2009 έως 31.12.2009
 • 500 μόρια για οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2010 έως 31.12.2010
 • 400 μόρια για οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2011 έως 31.12.2011
 • 300 μόρια για οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2012 έως 31.12.2012
 • 200 μόρια για οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2013 έως 31.12.2013
 • 100 μόρια για οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2014 έως 31.12.2014

Τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας

Μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο του χρόνου έκδοσης του πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ στον οποίο ανήκει. Αν συμπίπτουν και αυτές οι μονάδες, προηγείται αυτός που έχει περισσότερους μήνες συνεχόμενης ανεργίας μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία. Ορίζεται ότι άνεργος θεωρείται ο υποψήφιος που έχει 4 τουλάχιστον πλήρεις μήνες συνεχόμενης ανεργίας μέχρι την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία. Λογίζεται επίσης ως χρόνος ανεργίας και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του OAΕΔ από υποψηφίους που ήταν άνεργοι τουλάχιστον επί τετράμηνο κατά το χρόνο ένταξής τους στο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο κριτήριο του τίτλου σπουδών, και ούτω καθεξής.

Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του, και αν αυτός συμπίπτει, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης του. Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται σε δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.
Newsroom ΔΟΛ

Read more...

Αποκλειστικά στο in.gr Η πρόταση των θεσμών για τις περικοπές στο Aσφαλιστικό


Η πρόταση των θεσμών για τις περικοπές στο Aσφαλιστικό
  (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )

Αθήνα
Περικοπές στο Aσφαλιστικό 1% του ΑΕΠ ετησίως για την περίοδο 2016 και 2017 ζήτησαν οι θεσμοί από την Ελλάδα στις συναντήσεις των Βρυξελλών, όπως προκύπτει από το κείμενο που εξασφάλισε και παρουσιάζει το in.gr.

   Μπορεί σήμερα κατά την ενημέρωση Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Μαργαρίτης Σχοινάς, εκπρόσωπος του προέδρου Γιούνκερ και η Άνικα Μπράιντχαρτ, εκπρόσωπος του Επιτρόπου Πιέρ Μοσκοβισί να χαρακτήρισαν ως «παραπληροφόρηση και ανακρίβειες» τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης πως ζητήθηκε μείωση των συντάξεων, ωστόσο το κείμενο που παρουσιάζει το in.gr δείχνει ξεκάθαρα πως ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ ζήτησαν από την ελληνική διαπραγματευτική ομάδα εξοικονομήσεις, αλλά και συγκεκριμένες παρεμβάσεις που οδηγούν σε μεγάλες μειώσεις συντάξεων.

   Σύμφωνα με το κείμενο «μεταρρυθμίσεων για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και παραπέρα» (reforms for the completion of the current programm and beyond), oι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να προχωρήσουν με τις μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό.
   Όπως αναφέρεται, ένα πρώτο πακέτο μέτρων θα υιοθετηθεί άμεσα στοχεύοντας σε εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ για την περίοδο 2016 και 2017. Αυτό θα πρέπει να επιτευχτεί μέσα από μέτρα που θα καταργήσουν τις εξαιρέσεις και θα περιορίσουν σημαντικά τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, αυξάνοντας τις εισφορές υγείας των συνταξιούχων και εξαλείφοντας (phasing out) σταδιακά το ΕΚΑΣ έως το Δεκέμβριο 2018.Για να ολοκληρωθεί αυτό το πακέτο οι αρχές θα πρέπει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015 να νομοθετήσουν περαιτέρω, προκειμένου να συνδέσουν τις ασφαλιστικές εισφορές με τα προνόμια
   -Με αυτό το σκοπό η Κυβέρνηση καλείται να εφαρμόσει πλήρως τον ασφαλιστικό νόμο 3863/2010.
   -Οι αρχές θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τους παράγοντες βιωσιμότητας για εφάπαξ και συμπληρωματικές συντάξεις  από τη μεταρρύθμιση του 2012 , αναμένοντας την πρόταση για ένα εναλλακτικό πλαίσιο που θα επιτυγχάνει ισοδύναμες εξοικονομήσεις.
   -Θα εισαγάγει νομοθεσία που θα θέτει αντικίνητρα στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, για οποιοδήποτε συνταξιοδοτείται μετά τις 30 Ιουνίου 2015.
   Θανάσης Κουκάκης

   Newsroom ΔΟΛ

   Read more...

   Διάγγελμα Μήτσου...


   Ο Επίτροπος μίλησε. Και τι είπε? Συμφωνία (ΒΙΝΤΕΟ)....
   Εχασε την Προεδρία παρά τρίχα (Λαφαζάνη), αλλά αυτό δεν του στερεί το δικαίωμα να απευθύνει ως Επιτροπος διάγγελμα προς τον Ελληνικό λαό. 
   Ο...
   αγαπητός Μήτσος, μας είπε:

   Να συνεχισθούν οι διαπραγματεύσεις και να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια «για μια έντιμη, δίκαιη και αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία».
   Τη στιγμή αυτή αμφισβητείται η θέση της Ελλάδας στην ενωμένη Ευρώπη, τονίζει, ενώ προσθέτει πως η Ελλάδα μπορεί να αισθάνεται ασφαλής και σίγουρη, μόνο όταν βρίσκεται στον κεντρικό πυρήνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. «Και ο λαός της να βρει εκεί και πάλι το δρόμο της ανάπτυξης και της ευημερίας».
   «Είναι αλήθεια, ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Δεν υπάρχουν ανώδυνες αποφάσεις. Επίσης, δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε, ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο υποχρεώσεις. Είναι και ευθύνη. Είναι ανάπτυξη και ευημερία. Είναι σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι συμμετοχή σε μία γεωπολιτική ζώνη, προόδου, σταθερότητας και ασφάλειας. Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων» υπογραμμίζει, καλώντας όλους να αρθούν στο ύψος των ευθυνών τους και των περιστάσεων.
   Ο  Αβραμόπουλος ζητεί από τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να αναλάβουν μαζί το κόστος των δύσκολων αποφάσεων, αλλά και τη μεγάλη ευθύνη ανασυγκρότησης της χώρας, σε πνεύμα εθνικής συνεννόησης και συναίνεσης.
    «Μόνο έτσι μπορεί η η Ελλάδα ενωμένη να πατήσει σε στέρεο έδαφος και πάλι, κοιτώντας και προχωρώντας μόνο μπροστά».
   «Ενώπιον αυτών των ευθυνών και της εθνικής προσπάθειας, κανένας δεν περισσεύει. Και κάτι ακόμα. Να μην χωριζόμαστε σε νικητές και ηττημένους. Διότι δεν θα υπάρχουν ούτε οι μεν, ούτε οι δε. Από αυτήν την περιπέτεια, νικήτρια πρέπει να βγει μόνο η χώρα», καταλήγει.
   Δείτε το Βιντεο, ΕΔΩ...

   Read more...

   Σχέδιο για Σύνοδο Κορυφής και capital controls...   Σύμφωνα με την γερμανική Suddeutsche Zeitung...
   Σε σχέδιο έκτακτης ανάγκης της Ευρωζώνης εάν δεν υπάρξει συμφωνία για την Ελλάδα στο Eurogroup αναφέρεται η γερμανική εφημερίδα Sueddeutsche Zeitung, επικαλούμενη πηγές σε Βρυξέλλες και Βερολίνο. 
   Σύμφωνα με...
   τα όσα αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα άμεσα θα συγκληθεί Σύνοδος Κορυφής ενώ στο έκτακτο σχέδιο προβλέπεται επιβολή ελέγχων κεφαλαίου στην Ελλάδα. Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να συμφωνήσει η ελληνική πλευρά. 


   Η εφημερίδα επικαλείται σε δημοσίευμά της τη Δευτέρα πληροφορίες από το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει συνεννόηση για σχέδιο έκτακτης ανάγκης. «Σύμφωνα με το αυτό, οι πιστωτές θέλουν να δώσουν στην Ελλάδα άλλη μία ευκαιρία και να περιμένουν εάν θα υπάρξει συμφωνία μέχρι το τέλος της εβδομάδας» αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα. 

   «Εάν περάσει και αυτό το ραντεβού χωρίς συμφωνία, φέρεται να πρόκειται να συγκληθεί άμεσα στις Βρυξέλλες έκτακτη Σύνοδος των αρχηγών των κυβερνήσεων» τονίζει και σημειώνει ότι σε αυτή την περίπτωση «στην έκτακτη Σύνοδο θα επιδιωχθεί μια πολιτική λύση». 


   Η Suddeutsche Zeitung υποστηρίζει ότι το σχέδιο «προβλέπει προετοιμασία το Σαββατοκύριακο για επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Προς αυτό, θα έπρεπε οι τράπεζες να μείνουν κλειστές για μερικές ημέρες και όταν ανοίξουν θα μπορούσαν να επιβληθούν ημερήσιοι περιορισμοί στις εσωτερικές συναλλαγές και αποκλεισμός εκείνων προς το εξωτερικό». Στόχος των περιορισμών, τονίζει η εφημερίδα, θα ήταν η πρόληψη bank run. 


   Επειδή όμως νομικά η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων είναι μεταξύ των θεμέλιων λίθων της ΕΕ, θα χρειαστεί, η Αθήνα να περάσει έκτακτη νομοθεσία για την επιβολή των περιορισμών. «Εάν αρνηθεί η Αθήνα, στους Ευρωπαίους εταίρους δεν θα έχει μείνει άλλη δυνατότητα παρά να απομονώσουν την Ελλάδα από το σύστημα πληρωμών» καταλήγει η Suddeutsche Zeitung.

   Read more...

   Γιώργος Παπανδρέου «Κυβέρνηση και πιστωτές να εγκαταλείψουν εμμονές και αδιέξοδες κόκκινες γραμμές»


   Για την ανάγκη άρσης του αδιεξόδου, κάνει λόγο ο πρόεδρος των Δημοκρατών Σοσιαλιστών Γιώργος Παπανδρέου σε γραπτή δήλωσή του και καλεί κυβέρνηση και πιστωτές «να εγκαταλείψουν εμμονές και αδιέξοδες κόκκινες γραμμές και να αποδεχτούν τα αυτονόητα».
   gap
   Ολόκληρη η δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου:
   Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια από τις κρισιμότερες στιγμές της πορείας της από τη Μεταπολίτευση.
   Ελληνική Κυβέρνηση και εταίροι - πιστωτές, οφείλουν να εγκαταλείψουν εμμονές και αδιέξοδες κόκκινες γραμμές και να αποδεχτούν τα αυτονόητα.
   Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, να κατανοήσουν ότι οι θυσίες των Ελλήνων είναι χωρίς ιστορικό προηγούμενο και η προσαρμογή που έχει επιτευχθεί και μάλιστα , σε αυτό το σύντομο διάστημα, είναι τόση όσο σε καμία άλλη χώρα.
   Η Κυβέρνηση από την άλλη πλευρά, οφείλει να δεσμευτεί σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων, που να είναι απολύτως σαφές ότι απαντούν στις αιτίες των προβλημάτων που μας οδήγησαν στην κρίση και ένα βήμα πριν από μια εθνική καταστροφή.
   Απαιτείται άρση του αδιεξόδου σήμερα, πριν να είναι αργά.
   Και βεβαίως, αυτές τις κρίσιμες ώρες, θα έπρεπε να υπάρξουν πρωτοβουλίες, όπως και πνεύμα συλλογικής εθνικής αντιμετώπισης της δύσκολης συγκυρίας. Να επιδιωχθούν ευρύτατες συναινέσεις για την στήριξη κρίσιμων αποφάσεων που θα
   καθορίσουν το μέλλον του τόπου.
   Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, γίνεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο φανερό, ότι από το δημόσιο διάλογο απουσιάζει ο υπεύθυνος λόγος των πραγματικά προοδευτικών δυνάμεων του τόπου, του δημοκρατικού σοσιαλισμού, της μεταρρυθμιστικής αριστεράς, του πολιτικού φιλελευθερισμού, της πολιτικής οικολογίας.
   Οι ευθύνες βαραίνουν πρωτίστως, δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, που με την ασυλλόγιστη και ανεύθυνη στάση τους, ανέτρεψαν μια προοδευτική κυβέρνηση και στη συνέχεια συναγελάστηκαν με τη σκληρή δεξιά, επιφέροντας βαρύ πλήγμα
   στην Προοδευτική Παράταξη.
   Συνυπεύθυνες, δυνάμεις που δεν μίλησαν, δεν αντέδρασαν ως όφειλαν, σε επιβλαβείς επιλογές των πρώτων.
   Ελπίζω να κατανοούν το μέγεθος της ευθύνης τους, τουλάχιστον οι δεύτερες.
   Τις τελευταίες ημέρες, δύο πολιτικά κόμματα που κινούνται στον προοδευτικό χώρο, εξέλεξαν νέες ηγεσίες.
   Εύχομαι ειλικρινώς στην κυρία Φώφη Γεννηματά και στον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο, καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνουν.
   Ωστόσο, είναι προφανές ότι, ο χώρος μας, κατακερματισμένος και χωρίς τη δυνατότητα μιας δυναμικής παρέμβασης, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, εμφανίζεται ως μεγάλος απών των εξελίξεων και δεν μπορεί να συνδιαμορφώσει τις προοπτικές της επόμενης ημέρας για τη χώρα και τον Ελληνικό λαό.
   Άλλο τόσο προφανές είναι όμως, ότι καμιά κίνηση ηγεσιών και μόνο, δεν μπορεί να αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. Αυτό, θα αποτελέσει ένα ακόμη εμπόδιο στην όποια προσπάθεια.
   Το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών, αλλά και προσωπικά, με τη διακριτή ιδεολογική και πολιτική ταυτότητα που καταθέσαμε με την Ίδρυση του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ , εκφράσαμε την αποφασιστικότητά μας να συμβάλλουμε στην ενότητα των
   προοδευτικών δυνάμεων.
   Τονίσαμε εξ' αρχής ότι, το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών επιδιώκει να αποτελέσει τον καταλύτη της ενότητας του προοδευτικού χώρου.
   Πριν από λίγες ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη και την απολύτως δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται η χώρα, απηύθυνα από το Πουατιέ της Γαλλίας, όπου συμμετείχα στο Συνέδριο του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, μήνυμα προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου, για έναν ειλικρινή αδιαμεσολάβητο διάλογο, με μια και μόνη προϋπόθεση: πρόταγμα και εγγύηση να αποτελέσουν οι αρχές και οι αξίες μας.
   Ο ουσιαστικός διάλογος για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, δεν επιτρέπει συμφωνίες κορυφής, τεχνητές συγκολλήσεις ή συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι ερήμην των προοδευτικών Ελλήνων.
   Με αυτά τα δεδομένα καλώ όλους τους προοδευτικούς πολίτες, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τους νέους μας, να πάρουν στα χέρια τους το ιστορικό χρέος που έχουμε καθήκον να αναλάβουμε και να ανοίξουμε το δρόμο για τη συγκρότηση μιας προοδευτικής κοινωνικής και πολιτικής συμμαχίας ικανής να διαμορφώσει και να καταθέσει μια νέα, προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης που τόσο έχει ανάγκη η Ελλάδα και η Ευρώπη.
   Μια πρόταση, που θα ανατρέπει τις παθογένειες του πελατειακού πολιτικο-οικονομικού συστήματος και θα βάζει φραγμό στις υπόγειες διαδρομές και στις εξαρτήσεις με τα κατεστημένα συμφέροντα.
   Σήμερα, προοδευτικοί πολίτες που έχουν στόχο ζωής να αλλάξουν την Ελλάδα, αποτρέποντας τη χρεοκοπία και διασφαλίζοντας την πορεία της εντός της ΕΕ και της Ευρωζώνης, εκτός από το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσιαλιστών, βρίσκονται και στο ΠΑΣΟΚ και στη ΔΗΜΑΡ και στο ΠΟΤΑΜΙ και στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πολλοί παραμένουν πολιτικά άστεγοι.
   Κανείς από όλους αυτούς τους προοδευτικούς Έλληνες δεν πρέπει να μείνει αμέτοχος στον αναγκαίο αυτό διάλογο.
   Προσωπικά, δεσμεύομαι να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις προς αυτήν την κατεύθυνση και να εγγυηθώ, όπως έκανα πάντα, ότι οι δημοκρατικές διαδικασίες θα τηρηθούν.
   Είναι γνωστές εξ' άλλου, οι θέσεις και οι προτάσεις μου, όπως τις διατύπωσα στις 6 Ιουνίου 2015, οι οποίες και διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο - πρόταση, προς συζήτηση.
   http://www.matrix24.gr/

   Read more...

   Μεγάλη φωτιά στο Άλσος Βεΐκου...


   Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (15/6) στο Γαλάτσι και συγκεκριμένα στο Άλσος Βεΐκου.

   Η φωτιά καίει χόρτα και πεύκα σε κατοικημένη περιοχή στην...
   αρχή του Άλσους από την πλευρά του Γαλατσίου.

   Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα κι ένα ελικόπτερο.

   Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενημερώθηκε στις 15:25 το απόγευμα, για φωτιά που έκαιγε στη διασταύρωση των οδών Γεωργίου Σουρή και Ακτημόνων...
   left.gr

   Read more...

   «Αναμένουμε την πρόσκληση των θεσμών» Μαξίμου: Επιστρέφουμε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης ανά πάσα στιγμή


   Μαξίμου: Επιστρέφουμε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης ανά πάσα στιγμή
     (Φωτογραφία:  Eurokinissi )

   Αθήνα
   Η ελληνική πλευρά αναμένει την πρόσκληση των θεσμών και ανά πάσα στιγμή θα ανταποκριθούμε για τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης, αναφέρουν πηγές του Μεγάρου Μαξίμου τη Δευτέρα, μετά την εμπλοκή που παρουσιάστηκε την Κυριακή στις Βρυξέλλες και την αποχώρηση της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας από τη συζήτηση.
   Αναφορικά με το τι έγινε χθες στις Βρυξέλλες οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι «η ελληνική πλευρά προσήλθε στις Βρυξέλλες με συγκροτημένες αντιπροτάσεις, ανταποκρινόμενη στη συνεννόηση του έλληνα πρωθυπουργού με άλλους ευρωπαίους ηγέτες, προκειμένου να υπάρξει ένας ακόμα γύρος διαπραγμάτευσης. Διαπραγμάτευσης, μεταξύ των απεσταλμένων του έλληνα πρωθυπουργού και των αντίστοιχων των επικεφαλής των τριών θεσμών, με στόχο τη γεφύρωση των διαφορών που απομένουν και τη συμφωνία».
   Όμως, προσθέτουν οι ίδιες πηγές, ο γύρος αυτός της διαπραγμάτευσης δεν έγινε ποτέ, καθώς οι εκπρόσωποι των τεχνικών ομάδων των θεσμών «δήλωσαν αναρμόδιοι».
   «Οι εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης κατέθεσαν προτάσεις σύγκλισης, σε αντίθεση με τους αντίστοιχους των θεσμών, οι οποίοι κατέθεσαν κείμενο που περιείχε μέτρα που απέρριψε η Ελληνική Βουλή» σημειώνουν οι κύκλοι του Μεγάρου Μαξίμου και καταλήγουν:
   «Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, από τις Βρυξέλλες, σε χθεσινή του δήλωση κατέστησε σαφές ότι η ελληνική πλευρά παραμένει σε ετοιμότητα για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Αναμένουμε την πρόσκληση των θεσμών και ανά πάσα στιγμή θα ανταποκριθούμε για την συνέχιση της διαπραγμάτευσης».
   Newsroom ΔΟΛ

   Read more...

   Νέες έρευνες για υδρογονάνθρακες στον Κόλπο της Καβάλας...   Έρευνες για την ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων πετρελαίου στον Κόλπο της Καβάλας, πέρα από τις ποσότητες που έχουν ήδη ανακαλυφθεί και σε μεγαλύτερα βάθη ξεκινά η Energean Oil που...
   εκμεταλλεύεται τα υφιστάμενα αποθέματα.

   Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, Μαθιός Ρήγας από μεθαύριο Τετάρτη ξεκινούν τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες σε έκταση 400 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην περιοχή μεταξύ Θάσου και Καβάλας, όπου βρίσκεται ήδη το πλοίο της Νορβηγικής εταιρίας Dolphin που θα κάνει τις έρευνες.

   Με τα δεδομένα που θα προκύψουν θα υπάρξει αφενός καλύτερη εικόνα για τα κοιτάσματα που έχουν ήδη ανακαλυφθεί και αφετέρου θα επιδιωχθεί να εντοπιστούν νέα. Οι νέες σεισμικές έρευνες θα δώσουν εικόνα του υπεδάφους σε βάθος μέχρι και 6 χλμ. ενώ μέχρι τώρα η εικόνα από παλιότερες έρευνες φθάνει μέχρι 4 χλμ. Οι έρευνες θα ολοκληρωθούν στις αρχές Ιουλίου αλλά η ερμηνεία των δεδομένων θα ολοκληρωθεί το 2016.

   Οι σεισμικές έρευνες περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο επενδυτικό πρόγραμμα της Energean συνολικού ύψους 200 εκατ. δολαρίων, επρόκειτο να γίνουν το 2016 αλλά επισπεύδονται κατά ένα χρόνο καθώς η συγκυρία (χαμηλές τιμές πετρελαίου) έχει οδηγήσει διεθνώς σε αναστολή των ερευνητικών εργασιών με αποτέλεσμα ο σχετικός εξοπλισμός να διατίθεται σε πολύ χαμηλότερες τιμές.

   Συνοπτικά, στον κόλπο της Καβάλας και στα βάθη που έχουν διερευνηθεί μέχρι στιγμής, υπάρχουν 300 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα οποία ως τώρα έχουν παραχθεί τα 110 εκατ., άλλα 30 εκατ. είναι βεβαιωμένα και θα αντληθούν στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος που είναι σε εξέλιξη και έχουν βρεθεί άλλα 30 εκατ. είναι τα δυνητικά αποθέματα για τα οποία δεν έχει καταρτισθεί ακόμη πρόγραμμα άντλησης. 

   Ο στόχος των νέων σεισμικών εκτείνεται πέραν των 300 εκατ. που υπάρχουν στα μικρότερα βάθη. Στα ενθαρρυντικά στοιχεία για την περιοχή περιλαμβάνονται και οι ανακαλύψεις στις περιοχές 'Άθω και Καλλιράχης όπου έχει ανακαλυφθεί πετρέλαιο σε μη εμπορικά εκμεταλλεύσιμες ποιότητες, αλλά διαφορετικής (ανώτερης) ποιότητας σε σχέση με αυτό του Πρίνου, με πολύ χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδρόθειο.

   Ο κ. Ρήγας ανέφερε ότι η Energean δεν θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό για την παραχώρηση των 20 θαλάσσιων "οικοπέδων" στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης ενώ μετέφερε εικόνα χαμηλού ενδιαφέροντος από τη διεθνή πετρελαϊκή αγορά λόγω αφενός των χαμηλών τιμών του πετρελαίου και αφετέρου της συγκυρίας για την ελληνική οικονομία.

   Τόνισε ότι θα ήταν καλύτερο να δοθεί μία ακόμη αναβολή (η προθεσμία λήγει στις 14 Ιουλίου) παρά να υπάρξει ελάχιστο ή καθόλου ενδιαφέρον ενώ εξέφρασε το φόβο οι περιοχές να δεσμευτούν από εταιρίες που δεν θα έχουν σκοπό να κάνουν έρευνες αλλά να τις μεταβιβάσουν αργότερα.

   Η Energean έχει αναλάβει τις έρευνες στα Ιωάννινα και το Κατάκολο ενώ εκκρεμεί η αξιολόγηση των προσφορών για τις περιοχές 'Αρτας - Πρέβεζας και Αιτωλοακαρνανίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο.

   Ο κ. Ρήγας έθεσε τέλος γενικότερα θέμα αξιοποίησης των υδρογονανθράκων της χώρας, τονίζοντας ότι γεωλογικά ανάλογες περιοχές με τον Πρίνο υπάρχουν στον Θερμαϊκό και τον κόλπο του Ορφανού (για τις οποίες έχει υποβάλει προτάσεις) ενώ αναξιοποίητες λόγω (όπως ο ίδιος εκτίμησε) των εκκρεμοτήτων με την οριοθέτηση των θαλασσών ζωνών παραμένουν και οι περιοχές ανατολικά της Θάσου που έχουν παραχωρηθεί από 30ετίας σε Κοινοπραξία με συμμετοχή των ΜΕΛΠΕ.

    ΑΠΕ-ΜΠΕ

   Read more...

   Τι έδινε η εταιρία σε γιατρούς για να συνταγογραφούν δικά της σκευάσματα Ποινική δίωξη σε τέσσερις εκπροσώπους της Μπάγιερ ΕΛΛΑΣ για δωροδοκία


   Ποινική δίωξη σε βάρος 4 εκπροσώπων της Μπάγιερ ΕΛΛΑΣ για ενεργητική δωροδοκία από κοινού με το νόμο περί καταχραστών του δημοσίου ασκήθηκε από την Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς ενώ για άμεση συνέργεια στο ίδιο αδίκημα διώκονται ένας ακόμα υπάλληλος της ίδιας εταιρίας και οι νόμιμοι εκπρόσωποι δυο άλλων ελληνικών εταιριών.
   bayer
   Η δίωξη ασκήθηκε μετά από προκαταρκτική εξέταση που διενεργήθηκε με εντολή της εισαγγελέως κατά της Διαφθοράς Ελένης Ράικου μετά από καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η Μπάγιερ ΕΛΛΑΣ με υπάλληλους της αλλά και με τη συνδρομή άλλων εταιριών δωροδοκούσε Έλληνες γιατρούς του ΕΣΥ προκειμένου να συνταγογραφούν τα δικά της σκευάσματα με αντάλλαγμα είτε χρηματικά ποσά είτε άλλους είδους δώρα, όπως ταξίδια κλπ.
   Στην υπόθεση εμπλέκονται και περισσότεροι από 800 γιατροί σε διάφορα νοσοκομεία ανά την Ελλάδα καθώς και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Ωστόσο, όλοι τους μένουν στο απυρόβλητο καθώς τα ποσά που
   προέκυψαν να έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό τους είναι μικρά ,με αποτέλεσμα η δωροδοκία για τους γιατρούς λόγω του πλημμεληματικού
   της χαρακτήρα να έχει παραγραφεί και ουσιαστικά οι γιατροί να παραμένουν ατιμώρητοι.
   Την έρευνα διενήργησαν οι επίκουροι εισαγγελείς κατά της Διαφθοράς Αγγελική Τριανταφύλλου και Γιάννης Σέβης. Αντίστοιχη έρευνα γινόταν και στην εισαγγελία διαφθοράς της Κολωνίας στη Γερμανία όπου εκεί εμφανίστηκε Έλληνας υπήκοος καταγγέλλοντας ότι από το 2005 ως το 2008 ως εντολοδόχος της Μπαγιερ ΕΛΛΑΣ είχε εκδώσει εικονικά τιμολόγια ύψους δυο εκατ. ευρώ ισχυριζόμενος ότι δωροδοκήθηκαν στην Ελλάδα περίπου 800 γιατροί. Παράλληλα έγινε έρευνα και από το ΣΔΟΕ, ανοίχτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, έγιναν
   έρευνες στα γραφεία της εταιρίας και επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες.
   Η... ταρίφα ξεκινούσε από 1000 ευρώ και έφτανε ως τις 20.000 ευρώ. Τα χρήματα τα έδιναν προκειμένου να κατευθύνουν τη συνταγογράφηση των φαρμάκων δηλαδή να παραγγέλλουν ποσότητες φαρμάκων για τα νοσοκομεία από την εταιρία.
   http://www.matrix24.gr/

   Read more...

   "Spiegel" προς Μέρκελ: Βγάλε τον Σόιμπλε από τη διαπραγμάτευση...   Το γερμανικό περιοδικό Spiegel καλεί τη Δευτέρα μέσω δημοσιεύματός του τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ να απομακρύνει τον υπουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε από τις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι με αυτό τον τρόπο «η ίδια θα...
   αναδειχθεί σε μεγάλη οραματίστρια της Ευρώπης»

   Ο συντάκτης του άρθρου αφήνει σαφείς αιχμές ως προς τη στάση που είχε τηρήσει ο κ. Σόιμπλε κατά τη διάρκεια υπογραφής της συνθήκης για την επανένωση του Βερολίνου το 1990 και επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Θα ήταν θετικό εάν ο κ. Σόιμπλε μπορούσε να ανακαλέσει στη μνήμη του τις πράξεις του πριν από 25 χρόνια. Ο υπουργός Οικονομικών λειτουργεί αυτή την στιγμή προς τη διάσπαση της Ευρώπης, με την ίδια ζωντάνια, με την οποία αγωνίστηκε για τη γερμανική ενοποίηση 25 χρόνια πριν».

   Και υπογραμμίζει το Spiegel: «Εκείνη την εποχή, το κόστος δεν είχε σημασία, σήμερα όμως συμπεριφέρεται σαν αφεντικό».

   Read more...

   Γραφείο τελετών: Παρέλαβε το πτώμα από τον Βενιζέλο για την ταφή


   psalsdamfn1-656x410
   Ως νέα επικεφαλής του γρφείου τελετών που θα ενταφιάσει οριστικά το πτώμα του ΠΑΣΟΚ, εμφνίστηκε στη Χριλάου Τρικούπη, η νικήτρια των χθεσισινών εσωκομματικών εκλογών Φώφη Γεννηματά.
   Για συνάντηση με τον απερχόμενο πρόεδρο (παραλαβή-παράδοση) Ευάγγελο Βενιζέλο αλλά και τους αντιπάλους στις κάλπες Ανδρέα Λοβέδο και Οδυσσέα Κωνστντινόπουλο.
   «Ευχαριστώ τους χιλιάδες πολίτες που με τη συμμετοχή τους σήμερα έδωσαν καθαρή εντολή για μια νέα αρχή. Θέλω να ζητήσω παράλληλα συγγνώμη από όλους όσοι ήρθαν να ψηφίσουν αλλά αυτό δεν έγινε δυνατό», είπε η κ. Γεννηματά μετά τα αποτελέσματα της Κυριακής.
   Ευχαρίστησε και τον απερχόμενο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ «για την προσφορά του», όπως είπε, «στη χώρα και την παράταξη», αλλά και τους συνυποψήφιούς της.
   http://lykavitos.gr/

   Read more...

   ΝΔ: Εκτακτο Πολιτικό Συμβούλιο αύριο για τις εξελίξεις στην διαπραγμάτευση


   gre1543194_23368609-thumb-large
   Ο πρόεδρος της ΝΔ, Αντώνης Σαμαράς, συγκάλεσε εκτάκτως το άτυπο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μετά τις εξελίξεις στο θέμα της διαπραγμάτευσης. Το συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 2 το μεσημέρι, στα Κεντρικά γραφεία του κόμματος στην λεωφόρο Συγγρού.
   http://lykavitos.gr/

   Read more...

   "Αριστερή Πλατφόρμα": Καμία υποχώρηση στις απαιτήσεις για «γη και ύδωρ»...


   Καμία υποχώρηση «παρά τις προσωρινές σοβαρές δυσκολίες», είναι η προτροπή νέου άρθρου στον ιστότοπο Iskra.gr που απηχεί τις απόψεις της Αριστερής Πλατφόρμας. 
   «Παρά τις απειλές που εκτοξεύουν προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, στην πραγματικότητα τρέμουν μπροστά στις... τελευταίες εξελίξεις», αναφέρει το κείμενο. 

    
   «Ξέρουν πολύ καλά ότι η αποτυχία των διαπραγματεύσεων για συμφωνία θα τους στοιχίσει πανάκριβα και οικονομικά και κυρίως γεωπολιτικά, όπως ήδη προεξοφλούσαν από χτες και πολλά γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης».

   «Η Ελλάδα διαθέτει πολλές εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες παρά τις προσωρινές σοβαρές δυσκολίες, μπορούν να δώσουν ελπίδα και προοπτική στον ελληνικό λαό και να οδηγήσουν τη χώρα σε ανορθωτική πορεία ανάπτυξης».

   Ολόκληρο το άρθρο που υπογράφει ο Νίκος Πέρπερας:

   Με την αποχώρηση της ελληνικής αντιπροσωπείας από το τραπέζι των συνομιλιών με τους «θεσμούς» έληξε η σημερινή διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες, καθώς οι θεσμοί κράτησαν μέχρι τέλους ανυποχώρητη στάση, αξιώνοντας μέτρα «φωτιά» εξόντωσης του ελληνικού λαού και κηδεμονίας της χώρας.

   Είναι χαρακτηριστική η ανακοίνωση της Κομισιόν από την οποία όχι μόνο γίνεται φανερό το τελεσίγραφο που είχαν θέσει οι δανειστές για να σημειωθεί μια επώδυνη συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά και το μέγεθος των απαιτήσεών τους, αφού ούτε λίγο ούτε πολύ αξιώνουν σκληρά δημοσιονομικά μέτρα ύψους 2 δις. ευρώ σε ετήσια βάση!

   Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν: "O Πρόεδρος Γιούνκερ έκανε μια τελευταία απόπειρα αυτό το Σαββατοκύριακο να βρεθεί μέσω των προσωπικών του εκπροσώπων και σε στενή συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ, μια λύση με τον Πρωθυπουργό Τσίπρα που θα επιτρέψει τη θετική ολοκλήρωση της αξιολόγησης εγκαίρως για το Eurogroup της Πέμπτης 18 Ιουνίου.

   Ενώ έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, οι συνομιλίες δεν έχουν καταφέρει το στόχο τους καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των σχεδίων των ελληνικών αρχών και των κοινών απαιτήσεων της Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ της τάξης του 0,5-1% του ΑΕΠ, που ισοδυναμεί με 2 δισ. ευρώ μόνιμων δημοσιονομικών μέτρων σε ετήσια βάση. Επιπλέον, οι ελληνικές προτάσεις παραμένουν ημιτελείς. Σε αυτή τη βάση, περαιτέρω συζήτηση θα πρέπει τώρα να λάβει χώρα στο πλαίσιο του Eurogroup.

   O Πρόεδρος Γιούνκερ παραμένει πεπεισμένος ότι με την ενίσχυση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών από την ελληνική πλευρά και την πολιτική βούληση από όλες τις πλευρές, η λύση μπορεί ακόμα να βρεθεί πριν από το τέλος του μήνα".

   Οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν χτες και ολοκληρώθηκαν σήμερα πραγματοποιήθηκαν εν μέσω νέων ασφυκτικών πιέσεων και τελεσιγράφων από πλευράς των δανειστών, με πιο χαρακτηριστική τη στάση του ΔΝΤ που απαίτησε νέο πακέτο δημοσιονομικών μέτρων συνολικού ύψους 3,6 δις. ευρώ!

   Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσαν κυβερνητικές πηγές αναφέροντας ότι το ΔΝΤ επιμένει να ζητά περικοπές συντάξεων ύψους 1% του ΑΕΠ, δηλαδή 1,8 δισ. ευρώ το χρόνο! Και άλλο ένα 1% (ακόμα, δηλαδή, 1,8 δισ. ευρώ) από την αύξηση του ΦΠΑ! Μέτρα που αφορούν τα λαϊκά στρώματα και τους εργαζόμενους και αποδεδειγμένα οδηγούν σε νέο κύκλο ύφεσης. 

   Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει, σε όλους τους τόνους, ότι δεν θα δεχτεί ποτέ καμία μείωση σε συντάξεις και μισθούς ή αυξήσεις, μέσω του ΦΠΑ, σε προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως για παράδειγμα το ηλεκτρικό ρεύμα. Κανένα υφεσιακό μέτρο που θα υπονομεύει την ανάπτυξη –το πείραμα αρκετά κράτησε.   

   Η πορεία των διαπραγματεύσεων συνοδεύτηκε και από νέες προκλητικές δηλώσεις αξιωματούχων της ΕΕ, αλλά και από κινδυνολογικά δημοσιεύματα που επιχειρούσαν να τρομοκρατήσουν τον ελληνικό λαό με τις υποτιθέμενες καταστροφές που θα επέλθουν από τη διακοπή αποπληρωμής του χρέους ή και ένα Grexit.

   Πρωταθλητής σε προκλητικότητα αναδείχτηκε σήμερα ο Γερμανός αντικαγκελάριος Ζίγκμαρ Γκάμπριελ που δήλωσε στην εφημερίδα Bild πως «Αν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, η υπομονή πολλών στην Ευρώπη μπορεί να εξαντληθεί». Ο ίδιος γυρίζοντας το χρόνο στις πιο μαύρες ψυχροπολεμικές περιόδους της νεότερης γερμανικής ιστορίας δεν δίστασε να προσθέσει: «Δεν θα αφήσουμε τους Γερμανούς εργάτες και τις οικογένειές τους να πληρώσουν για τις υπερβολικές προεκλογικές υποσχέσεις μιας εν μέρει κομμουνιστικής κυβέρνησης»!!

   Παρά την υποκριτική «ψυχραιμία» που επιδεικνύουν οι εκπρόσωποι του ευρωατλαντικού κατεστημένου, και τις απειλές που εκτοξεύουν προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, στην πραγματικότητα τρέμουν μπροστά στις τελευταίες εξελίξεις.

   Ξέρουν πολύ καλά ότι η αποτυχία των διαπραγματεύσεων για συμφωνία θα τους στοιχίσει πανάκριβα και οικονομικά και κυρίως γεωπολιτικά, όπως ήδη προεξοφλούσαν από χτες και πολλά γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

   Η Ελλάδα διαθέτει πολλές εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες παρά τις προσωρινές σοβαρές δυσκολίες, μπορούν να δώσουν ελπίδα και προοπτική στον ελληνικό λαό και να οδηγήσουν τη χώρα σε ανορθωτική πορεία ανάπτυξης.

   Read more...

   Γ. Παπανδρέου: «Και οι δυο πλευρές να κατέβουν απ' το καλάμι»...


   Παπανδρέου στο CNBC: Είμαστε στο χείλος της καταστροφής -Να υπάρξει έντιμος συμβιβασμός Και η Ελλάδα, αλλά και οι πιστωτές, πρέπει να δουλέψουν πραγματικά για έναν έντιμο συμβιβασμό, να κάνουν υποχωρήσεις και να καταλήξουν σε συμφωνία, δηλωσε στο CNBC, ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου.
    Η Ελλάδα βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής και...
   τόσο οι πολιτικοί της χώρας όσο και οι πιστωτές της πρέπει να «κατεβούν απ' το καλάμι» και να καταλήξουν σε συμφωνία, ειπε ο Παπανδρέου. Και πρόσθεσε, πως, «φαίνεται (πως βρισκόμαστε) και πάλι πολύ κοντά στο χείλος της καταστροφής και θα είναι πραγματικά κρίμα (αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις».

   Όπως τόνισε, ο ελληνικός λαός έχει θυσιάσει πολλά τα τελευταία πέντε χρόνια και έχει παλέψει με την ανεργία προκειμένου να «παραμείνει στην ευρωζώνη και κάποια στιγμή να μπορέσει να έχει πρόσβαση στις αγορές και στη συνέχεια να μπει στον δρόμο της ανάπτυξης».

   «Έτσι νομίζω ότι πραγματικά χρειαζόμαστε και οι δυο πλευρές να κατέβουν απ' το καλάμι και να δουλέψουν πραγματικά για έναν συμβιβασμό, για έναν έντιμο συμβιβασμό, να βρουν μια λύση και να προχωρήσουν με βιώσιμο τρόπο», πρόσθεσε.

   Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, τώρα και οι δυο πλευρές πρέπει να δείξουν περισσότερη ευελιξία. «Θα πρέπει να έχουμε την πλευρά των πιστωτών να λέει: 'εν τάξει, έχετε κάνει την δημοσιονομική σας προσαρμογή, άρα δεν θα ζητήσουμε περισσότερες περικοπές'... όμως από την άλλη (η ελληνική κυβέρνηση) πρέπει να πει: 'είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε βαθιές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να καταστεί βιώσιμη η Ελλάδα'», είπε.

   Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη, ο κ. Παπανδρέου δήλωσε πως ένα Grexit θα ήταν ένα μεγάλο λάθος, τονίζοντας πως θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία.

   «Πάνω από το 70% (του ελληνικού λαού) τάσσεται υπέρ της παραμονής στο ευρώ. δεν έδωσαν εντολή σ' αυτή την κυβέρνηση να φύγει από το ευρώ ή να χρεοκοπήσει. Ορισμένες φορές έχουν επευφημήσει την ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση (έναντι των πιστωτών), όμως στο τέλος θέλουν συμφωνία».

   «Έτσι, πιστεύω πως είναι προς το συμφέρον τόσο της χώρας μας όσο και του πρωθυπουργού, να πάει πέρα από τα στενά όρια του κόμματός του και να κινηθεί προς την εξεύρεση ενός έντιμου συμβιβασμού. Και ελπίζω πως θα συμβεί».

   Read more...

   Αυτή είναι η πρόταση της Αθήνας προς τους δανειστές...


   Γιάννης Δραγασάκης

   Ολόκληρο το κείμενο με τα μέτρα...
   Η πρόταση που κατέθεσαν οι τρεις υπουργοί στις Βρυξέλλες έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Πρόκειται για...
   έναν πίνακα με μέτρα που ήταν η πρόταση των Ελλήνων προς τους δανειστές το απόγευμα του Σαββάτου και ένα ανανεωμένο πίνακα που κατατέθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Την Κυριακή η ελληνική πλευρά έστειλε ένα οκτασέλιδο επεξηγηματικό κείμενο για τις προτάσεις της πριν καταλήξει στο ναυάγιο.

   Η ελληνική πλευρά - σύμφωνα με την "Καθημερινή"- δέχεται πρωτογενές πλεόνασμα 1% για το 2015 και 2% για το 2016 με δημοσιονομικό κενό να προκύπτει 1,1% του ΑΕΠ για το 2015  (1,995 δισ) και 2% του ΑΕΠ για το 2016 (3,583 δισ.). Το μεγαλύτερο κομμάτι από το οποίο θα καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό προκύπτει από το αναμορφωμένο ΦΠΑ το οποίο αναμένεται να φέρει έσοδα 1,4 δισ. τον χρόνο.

   Συγκεκριμένα τα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση είναι:

   ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ 2015 1195 εκ (1.1% του ΑΕΠ ) και για το 2016 3.583 ( 2% το ΑΕΠ)

   1. Έκτακτη εισφορά 12% σε εταιρείες που έχουν κέρδη πάνω από 1 εκ. Υπολογίζονται έσοδα για το 2015 600 εκ και 600 εκ για το 2016

   2. Αύξηση του συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων  από 26% στο 29% που θα φέρει έσοδα το 2016 450 εκ.

   3. Αύξηση στο φόρο  αλληλεγγύης με κέρδη για το 2015 220 εκ. και για το 2016 250 εκ.

   4. Περικοπές στις αμυντικές δαπάνες για το 2016 200 εκ.

   5. Φόρος στην τηλεοπτική διαφήμιση με κέρδη για το 2015 100 εκ. και για το 2016 100 εκ.

   6. Φόρος στον ηλεκτρονικό τζόγο (e- gaming) υπολογίζοντας κέρδη για το 2015 35 εκ. και για το 2016 225 εκ.

   7. Διοικητική επίλυση των διαφορών σχετικά με τη φορολογία ακινήτων των τελευταίων χρόνων υπολογίζοντας κέρδη. για το 2015 50 εκ. και για το 2016 50 εκ. Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας και φόρος ακίνητης περιουσίας.

   8. Τεχνικός έλεγχος οχημάτων ( ΚΤΕΟ) υπολογίζονται έσοδα για to 2015 72 εκ. και για το 2016 50 εκ.

   9. Ανασφάλιστα οχήματα υπολογίζονται έσοδα για το 2015 51 εκ. και για το 2016 40 εκ.

   10. Αύξηση του φόρου πολυτελείας συμπεριλαμβάνοντας σκάφη αναψυχής υπολογίζοντας έσοδα για το 2015 47 εκ και για το 2016 47 εκ.

   11. Μεταρρύθμιση του ΦΠΑ  υπολογίζονται έσοδα για το 2015 680 εκ και για το 2016 1360 εκ.

   12. Περιορισμός στην πρόωρη συνταξιοδότηση υπολογίζονται έσοδα για το 2016 71 εκ.

   13. Επιστροφή από την φαρμακευτική δαπάνη (rebate) υπολογίζονται έσοδα  για το 2015 140 εκ και για το 2016 140 εκ.

   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 2015 1625 εκ. ( 0.91% του ΑΕΠ ) και για το 2016 2.361 εκ. ( 1.31% του ΑΕΠ)

   1. Πάταξη λαθρεμπορίου καυσίμων υπολογίζονται έσοδα για το 2015 75 εκ. και για το 2016 300 εκ.

   2. Έλεγχοι σε τραπεζικούς λογαριασμούς υπολογίζονται έσοδα για το 2015 200 εκ. και για το 2016 500 εκ.

   3. Πάταξη φοροδιαφυγής στο  ΦΠΑ υπολογίζονται έσοδα για το 2015 50 εκ και για το 2016 700 εκ.

   4. Έσοδα από ηλεκτρονικό τζόγο ( e-gaming) υπολογίζονται έσοδα για το 2015 160 και για το 2016 361 εκ.

   5. Εφαρμογή κανόνων της ΕΕ για το περιβάλλον και την γεωργία υπολογίζονται έσοδα για το 2015 276 εκ.

   6. Τριγωνικές συναλλαγές  υπολογίζονται έσοδα για το 2015  24 εκ.

   7. Προμήθειες και τηλεοπτικές άδειες υπολογίζονται έσοδα για το 2015 340 εκ.

   8. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε δόσεις υπολογίζονται έσοδα για το 2015 500 εκ. και για το 2016 500 εκ.

   Δειτε ΕΔΩ  ολόκληρο το κείμενο που κατέθεσε η Αθήνα... 

   Read more...

   Κομισιόν: Οι θεσμοί δεν ζήτησαν περικοπές σε μισθούς και συντάξεις...


   Κομισιόν: Οι θεσμοί δεν ζήτησαν περικοπές σε μισθούς και συντάξεις
   Aς επιστρέψει η Ελλάδα με νέες προτάσεις στις διαπραγματεύσεις, λέει ο Σχοινάς...
   Εάν η Ελλάδα επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με νέες προτάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να τις συζητήσει, δήλωσε το μεσημέρι της Δευτέρας, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς.
   Ο...
   Σχοινάς επεσήμανε πως κατά την «τελευταία προσπάθεια του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ» το περασμένο Σαββατοκύριακο για συμφωνία με την Ελλάδα, σημειώθηκε κάποια πρόοδος, αν και ακολούθως οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν. 

   Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις δηλώσεις του Γερμανού Επιτρόπου Έτινγκερ πως η Κομισιόν πρέπει να προετοιμαστεί για το Grexit, ο κύριος Σχοινάς σχολίασε πως «είμαστε πολύ απασχολημένοι για να διαπραγματευόμαστε συμφωνία».


   Ακολούθως την ενημέρωση των δημοσιογράφων ανέλαβε η εκπρόσωπος του Επιτρόπου Οικονομικών, Ανίκα Μπρέιτχαρντ, η οποία εστίασε στο ζήτημα του ασφαλιστικού και επεσήμανε πως οι Θεσμοί δεν ζήτησαν περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. 


   Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα είναι από τα πιο ακριβά στην Ευρώπη, τόνισε η κυρία Μπρέιντχαρντ και πρόσθεσε πως η πρόταση των θεσμών προς την Ελλάδα είναι απολύτως βιώσιμη και «βγάζει οικονομικώς νόημα».


   protothema.gr


   Read more...

   Νέα ημέρα για το ΠΑΣΟΚ...


   Φ. Γεννηματά, Ευ. Βενιζέλος, Οδ. Κωνσταντινόπουλος, Αν. Λοβέρδος
   Στο γραφείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε η Φώφη Γεννηματά που συναντήθηκε τόσο με τον Ευάγγελο Βενιζέλο όσο και με τους συνυποψηφίους της, Ανδρέα Λοβέρδο και Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

   Λίγο πριν...
   αναλάβει τα ηνία του Κινήματος η Φώφη Γεννηματά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε νέα επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις διαπραγματεύσεις.

   «Φάνηκαν τα ψέμματα και οι μύθοι του χαμένου πενταμήνου και οι κούφιες δημαγωγίες της κυβέρνησης» δήλωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, κατά τη διάρκεια της παράδοσης της προεδρίας του ΠΑΣΟΚ στη Φώφη Γεννηματά, στη Χαριλάου Τρικούπη.

   Ο κ. Βενιζέλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι σκόπιμα ροκάνισε, όπως είπε, τον χρόνο εις βάρος της χώρας, μένοντας με το μοναδικό επιχείρημα της αυτοκτονίας της, που δεν οδηγεί στην προστασία των συμφερόντων της. «Ελπίζω να συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και ότι ο κ. Τσίπρας έχει κάτι υπόψιν του. Φαντάζομαι ότι ενεργεί υπέρ των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Δεν είναι μία νέα Ζαν ντ' Άρκ που ακούει φωνές, είναι Έλληνας πρωθυπουργός» τόνισε.

   Η Φώφη Γεννηματά με τη σειρά της, επεσήμανε την ιστορική ευθύνη και υποχρέωση του πρωθυπουργού να διασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή και παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. «Η διαπραγμάτευση είναι εθνική υπόθεση που ξεπερνά τον πρωθυπουργό κι ένα κόμμα» σημείωσε και πρόσθεσε ότι είναι ώρα ευθύνης και ομοψυχίας, ενώ επανέλαβε την ανάγκη να συγκροτηθεί εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, όπως έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ από το 2012.

   Τηλεφωνική επικοινωνία με τη νέα πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά προκειμένου να τη συγχαρούν για την εκλογή της είχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Θανάσης Θεοχαρόπουλος. 

   Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τη νέα πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και την κάλεσε να την ενημερώσει για την πορεία των διαπραγματεύσεων. 

   efsyn.gr

   Read more...