Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Οι νέοι που θα υποβάλουν υποχρεωτικά δήλωση κινδυνεύουν να φορολογηθούν αν έχουν περιουσιακά στοιχεία Πώς θα δηλωθούν φέτος τα παιδιά και πώς θα αποφύγουν τα τεκμήρια οι άνω των 18 χωρίς εισόδημα


Τελευταία χρονιά κατά την οποία ισχύουν τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια για τα προστατευόμενα τέκνα είναι η φετινή. Αλλά είναι και η πρώτη κατά την οποία όσοι έχουν κλείσει τα 18 και δεν είναι προστατευόμενα μέλη πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν από την τσιμπίδα των τεκμηρίων.
Όσοι είστε γονείς ανηλίκων τέκνων ή έχετε ενήλικα προστατευόμενα τέκνα θα πρέπει να αναγράψετε τα στοιχεία τους στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλετε αυτές τις μέρες για το έτος 2012, προκειμένου να κατοχυρώσετε τα πρόσθετα αυτά αφορολόγητα ποσά και να γλιτώσετε από την καταβολή υπέρογκων φόρων.
Το money-money.gr σάς παρουσιάζει αναλυτικά το τι ακριβώς προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και τι χρειάζεται να κάνετε κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, για να εκμεταλλευτείτε τις σημαντικές μειώσεις φόρων που προκύπτουν από τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια των τέκνων.

Δείτε με μια ματιά τι πρέπει να γίνει με τα παιδιά αν είναι:

* Ανήλικα: Πρέπει να αναγραφούν τα στοιχεία τους (όνομα, έτος γέννησης και ΑΜΚΑ) στον πίνακα 9 στη σελ. 4 της δήλωσης. Το αφορολόγητο θα υπολογισθεί αυτόματα.
* Άνω των 18 ετών και είναι προστατευόμενα μέλη (φοιτητές, στρατιώτες, άνεργοι κ.ά): Πρέπει να αναγραφούν τα στοιχεία τους στον πίνακα 9 στη σελ. 4. Τα παιδιά πρέπει να λάβουν Α.Φ.Μ. και να δηλωθούν στη φορολογική δήλωση του προστάτη της οικογενείας με ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.
* Άνω των 18 ετών και δεν είναι προστατευόμενα μέλη, ακόμα κι αν δεν έχουν δικό τους εισόδημα: Πρέπει να υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση.

Φόρος λόγω τεκμηρίων ακόμα και χωρίς εισόδημα

Προσέξτε: Εάν τα παιδιά κάνουν δική τους φορολογική δήλωση και δεν έχουν εισόδημα, αλλά διαθέτουν δικό τους σπίτι ή αυτοκίνητο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο θα "φορτωθούν" με τεκμήρια διαβίωσης και θα φορολογηθούν για το τεκμαρτό εισόδημα.
Εάν τα τεκμήρια των παιδιών καλυφθούν με χρηματικές δωρεές από τον προστάτη της οικογένειας, θα πρέπει αυτός να δικαιολογήσει με δικά του εισοδήματα τις δωρεές, οι οποίες θα θεωρηθούν γι' αυτόν ως τεκμήρια.
Δικαιολογητικά για τη δήλωση των παιδιών δεν χρειάζονται παρά μόνο για τις περιπτώσεις παιδιών που γεννήθηκαν μέσα στο 2012. Για τα νεογέννητα αυτά παιδιά απαιτείται απλώς ένα πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο ο φορολογούμενος γονέας δεν χρειάζεται να το συνυποβάλει με τη δήλωση αλλά πρέπει να το διαφυλάξει στο σπίτι του.

Ποια θεωρούνται "προστατευόμενα τέκνα"

Πρέπει να γνωρίζετε ότι, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, «προστατευόμενα τέκνα» θεωρούνται:
α) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.
β) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό.
Ειδικά για τα τέκνα του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
γ) Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
δ) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω.

Τα αφορολόγητα

Αν έχετε, λοιπόν, προστατευόμενα τέκνα, τότε το βασικό αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ, το οποίο – ούτως ή άλλως – δικαιούστε, προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα σας και κατά 3.000 ευρώ για το τρίτο και κάθε ένα από τα επόμενα. Συγκεκριμένα:
- Αν έχετε ένα προστατευόμενο τέκνο δικαιούστε συνολικό αφορολόγητο όριο 7.000 ευρώ (5.000 ευρώ το βασικό αφορολόγητο + 2.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 1ο παιδί σας).
- Αν έχετε δύο τέκνα δικαιούστε συνολικό αφορολόγητο 9.000 ευρώ (5.000 ευρώ το βασικό αφορολόγητο + 2.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 1ο παιδί σας + 2.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 2ο παιδί σας).
- Αν έχετε τρία προστατευόμενα τέκνα δικαιούστε συνολικό αφορολόγητο 12.000 ευρώ (5.000 ευρώ το βασικό αφορολόγητο + 2.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 1ο παιδί σας + 2.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 2ο παιδί σας + 3.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 3ο παιδί σας).
- Αν έχετε τέσσερα προστατευόμενα τέκνα δικαιούστε συνολικό αφορολόγητο 15.000 ευρώ (5.000 ευρώ το βασικό αφορολόγητο + 2.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 1ο παιδί σας + 2.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 2ο παιδί σας + 3.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 3ο παιδί σας + 3.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 4ο παιδί σας).
- Αν έχετε πέντε προστατευόμενα τέκνα δικαιούστε συνολικό αφορολόγητο 18.000 ευρώ (5.000 ευρώ το βασικό αφορολόγητο + 2.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 1ο παιδί σας + 2.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 2ο παιδί σας + 3.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 3ο παιδί σας + 3.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 4ο παιδί σας + 3.000 ευρώ πρόσθετο αφορολόγητο για το 5ο παιδί σας).
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για προστατευόμενα τέκνα:
 
Για τη δήλωση των παιδιών που γεννήθηκαν μέσα στο 2012 και γράφονται για πρώτη φορά στον πίνακα 9 ο φορολογούμενος απαιτείται να έχει ως αποδεικτικό στοιχείο τη σχετική ληξιαρχική πράξη γέννησης ή βεβαίωση.
Για τα προστατευόμενα ενήλικα παιδιά που σπουδάζουν απαιτείται βεβαίωση της σχολής. Στις βεβαιώσεις των αναγνωρισμένων σχολών εσωτερικού πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός της άδειας που χορήγησε το υπουργείο Παιδείας και το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η άδεια αυτή.
Για τα άγαμα ενήλικα τέκνα που είναι άνεργα, απαιτείται βεβαίωση του ΟΑΕΔότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του.
Για τα στρατευμένα παιδιά, απαιτείται σχετική βεβαίωση της στρατιωτικής υπηρεσίας.

Πού πρέπει να γράψετε τα στοιχεία

Για να κατοχυρώσετε τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια των τέκνων σας,  πρέπει απλά να αναγράψετε τα στοιχεία τους στον πίνακα 9, στην 4η σελίδα της φορολογικής δήλωσης, την οποία θα υποβάλλετε φέτος ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί ήδη από το υπουργείο Οικονομικών στις ιστοσελίδες www.gsis.grκαι www.taxisnet.gr.
Για κάθε ανήλικο τέκνο, πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά το όνομα, το έτος γέννησης και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), τον οποίο ήδη εδώ και πολύ καιρό όλοι έχετε λάβει για κάθε μέλος της οικογενείας σας.

Α.Φ.Μ. για όλους τους 18άρηδες και άνω

Για κάθε ενήλικο προστατευόμενο τέκνο σας, δηλαδή για κάθε παιδί σας που έχει κλείσει τα 18 έτη ηλικίας, πρέπει φέτος να δηλώσετε υποχρεωτικά καί τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
Αυτό σημαίνει ότι αν ο γιος ή η κόρη σας έχει κλείσει την ηλικία των 18 ετών και δεν έχει Α.Φ.Μ. θα  πρέπει να προσέλθει άμεσα στην αρμόδια Εφορία για να λάβει Α.Φ.Μ. και μετά να συμπληρώσετε τη δήλωση!
4) Με τη συμπλήρωση των στοιχείων των παιδιών σας στον πίνακα 9 της 4ης σελίδας της ηλεκτρονικής δήλωσής σας θα συμπληρωθεί αυτόματα από το σύστημα ΤΑΧΙSNET και ο αριθμός των προστατευομένων τέκνων σας στον κωδικό 003 ή 004 του πίνακα 3 στην πρώτη σελίδα της δήλωσής σας.
money-money.gr

Read more...

Πώς θα χρησιμοποιήσετε τους τόκους, τις δωρεές και έσοδα από άλλες πηγές για να μειώσετε το τεκμαρτό εισόδημα 14 τρόποι για να καλύψετε τα τεκμήρια και να πληρώσετε λιγότερο φόρο


Με 14 διαφορετικούς τρόπους μπορείτε να δικαιολογήσετε στη δήλωση που θα υποβάλετε φέτος, για τα εισοδήματα του 2012, τυχόν πρόσθετη διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματός σας και υψηλότερου τεκμαρτού εισοδήματος που ενδέχεται να προκύπτει με βάση το άθροισμα των «αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης» και των «τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων», που σας βαρύνουν.
Εάν δικαιολογήσετε τη διαφορά αυτή, τότε δεν θα φορολογηθείτε με βάση το υψηλότερο ποσό του τεκμαρτού εισοδήματος, αλλά με βάση το χαμηλότερο, του δηλωθέντος εισοδήματός σας.
Επιπλέον, θα γλιτώσετε κι από άλλες πρόσθετες επιβαρύνσεις που μπορεί να προκύψουν από την επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης επί του τεκμαρτού εισοδήματος καθώς επίσης και από την ενδεχόμενη μη κάλυψη του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων.
Διότι φέτος οι αποδείξεις υπολογίζονται επί του τεκμαρτού και όχι του δηλωθέντος εισοδήματος.
Oι 14 τρόποι για να αποφύγετε τις παγίδες των τεκμηρίων είναι, αναλυτικά, οι ακόλουθοι:
1) Εισόδημα από πώληση περιουσιακών στοιχείων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρηματικά ποσά τα οποία εισπράξατε μέσα στο 2012 από την πώληση περιουσιακών σας στοιχείων, δηλαδή από πωλήσεις I.X. ακινήτων, σκαφών αναψυχής κλπ. Από τα ποσά αυτά ωστόσο θα πρέπει να αφαιρέσετε τις δαπάνες που πραγματοποιήσατε για την απόκτηση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων. Ουσιαστικά, το δικαίωμα που σας δίδει το υπουργείο Οικονομικών είναι να επικαλεστείτε τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της αξίας στην οποία αποκτήσατε ένα περιουσιακό στοιχείο και της αξίας στην οποία το πωλήσατε!
Στις περιπτώσεις που θα επικαλεστείτε ποσά από την πώληση περιουσιακών στοιχείων πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου από τα οποία προκύπτουν τα χρηματικά ποσά που εισπράξατε. Για αγοραπωλησία αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από τους δύο συναλλασσόμενους. Tα ποσά από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 που βρίσκεται στην τρίτη σελίδα της φορολογικής δήλωσης (του εντύπου Ε1).
2) Tα κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια.
Για τις μετοχές, αυτό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την κάλυψη τεκμηρίων είναι η υπεραξία από την πώλησή τους σε τιμή υψηλότερη από την τιμή κτήσης. Εφόσον η υπεραξία προέκυψε από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο πρέπει να επισυνάψετε με τη δήλωσή σας τα σχετικά πινακίδια συναλλαγών. Μπορείτε επίσης να επικαλεστείτε για την κάλυψη τεκμηρίων την υπεραξία που προέκυψε από την πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων σε τιμή υψηλότερη από την τιμή αγοράς. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας σχετική βεβαίωση την οποία οφείλει να σας έχει χορηγήσει η εταιρία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων. Όλα τα ποσά των υπεραξιών από πωλήσεις μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων πρέπει να τα αναγράψετε στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6 της δήλωσης.
3) Oι τόκοι από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.
Εάν είχατε επενδύσει χρηματικά ποσά σε ομόλογα μπορείτε να επικαλεστείτε τους τόκους που τυχόν εισπράξατε το 2012 από τις επενδύσεις αυτές, για να δικαιολογήσετε δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή τεκμήρια διαβίωσης. Τους τόκους αυτούς πρέπει να τους δηλώσετε στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να έχετε κανονικά στη διάθεσή σας βεβαίωση της τράπεζας από την οποία να προκύπτει η είσπραξη των τόκων. Φέτος τα ποσά των τόκων από ομόλογα η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών θα τα προεκτυπώσει στους κωδικούς 659-660 των «ηλεκτρονικών» δηλώσεων που θα υποβάλετε, οπότε δεν θα χρειαστεί να μεταβείτε στις τράπεζες για να λάβετε τις βεβαιώσεις. Αυτό θα γίνει εντός των προσεχών ημερών.
4) Oι τόκοι από REPOS, έντοκα γραμμάτια και καταθέσεις.
Tα ποσά των τόκων που τυχόν αποκτήσατε το 2012 από τοποθετήσεις σας σε REPOS, έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και καταθέσεις πρέπει επίσης να τα δηλώσετε στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6, εφόσον θέλετε να δικαιολογήσετε τεκμήρια. Για να αναγνωρισθούν τα ποσά αυτά από την Εφορία πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας βεβαιώσεις για την είσπραξή τους, τις οποίες εκδίδουν οι τράπεζες. Ειδικά τα ποσά των τόκων από καταθέσεις, εντός των προσεχών ημερών η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών θα τα προεκτυπώσει στους κωδικούς 659-660 των «ηλεκτρονικών» δηλώσεων που θα υποβάλετε, οπότε δεν θα χρειαστεί να μεταβείτε στις τράπεζες για να λάβετε τις βεβαιώσεις.
5) H εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων ή συναλλάγματος.
Για την κάλυψη τεκμηρίων λαμβάνονται υπόψη και τα χρηματικά ποσά που εισήχθησαν στη χώρα από το εξωτερικό το 2012 και δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρητέα στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον η απόκτησή τους στο εξωτερικό δικαιολογείται. Για την απόδειξη των ποσών αυτών απαιτείται το πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει κάθε τράπεζα όταν εισάγονται χρηματικά κεφάλαια από το εξωτερικό. Μεταξύ των παραστατικών περιλαμβάνεται και η μοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος. Σε κάθε περίπτωση το παραστατικό πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, το ύψος του εισαγόμενου ποσού, το νόμισμα και τη χώρα προέλευσης. Τα χρηματικά ποσά που εισαγάγατε στη χώρα από το εξωτερικό πρέπει να τα αναγράψετε στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 της δήλωσης.
6) Τα δάνεια από τράπεζες-συγγενείς.
Η σύναψη δανείου αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί και έχει βέβαιη ημερομηνία για τη συνομολόγηση του δανείου. Από την ημερομηνία πρέπει να προκύπτει ότι το δάνειο ελήφθη εντός του 2012 και πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης. Tα ποσά των δανείων θα τα αναγράψετε στους κωδικούς 781-782.
7) Οι δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών.
Tα ποσά που εισπράξατε το 2012 είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές καλύπτουν τα τεκμήρια. Μπορείτε να τα αποδείξετε εφόσον έχετε στη διάθεσή σας σχετικό πιστοποιητικό του αρμοδίου προϊσταμένου ΔOY από το οποίο θα προκύπτει ότι η δωρεά ή η γονική παροχή έγινε πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2012. Οι δωρεές ή οι γονικές παροχές χρηματικών ποσών πρέπει να δηλωθούν στους κωδικούς 781-782.
8) Οι αποζημιώσεις απολύσεων και τα εφάπαξ των ασφαλιστικών ταμείων.
Οι αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακών σχέσεων και τα ποσά των εφάπαξ παροχών που καταβλήθηκαν από ταμεία πρόνοιας και άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς μπορούν να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη τεκμηρίων. Τα ποσά αυτά αποδεικνύεται ότι εισπράχθηκαν με βάση τις βεβαιώσεις που πρέπει να έχουν εκδώσει οι εργοδότες, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι λοιποί φορείς που τα κατέβαλαν. Δηλώνονται στους κωδικούς 657-658 του πίνακα 6.
9) Tα ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα.
Tέτοια ποσά είναι π.χ. η αποζημίωση για ατύχημα. Tα ποσά αυτά αποδεικνύεται ότι εισπράχθηκαν με βάση τις βεβαιώσεις που πρέπει να εκδίδουν οι φορείς που τα κατέβαλαν. Δηλώνονται στους κωδικούς 781-782.
10) Τα κέρδη από λαχεία, ΠPOΠO, ΛOTTO, TZΟKEP και Προκαθορισμένο Στοίχημα.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης τα κέρδη από λαχεία και τυχερά παιχνίδια του Ο.Π.Α.Π. (ΛOTTO, Προ-Πο κλπ) εφόσον υπάρχει στη διάθεση του φορολογούμενου η σχετική βεβαίωση από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων ή τον O.Π.A.Π. Tα ποσά των κερδών αυτών πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 781-782.
11) Οι αποταμιεύσεις από προηγούμενα έτη.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κεφάλαιά σας από αποταμιεύσεις προηγούμενων συνεχόμενων χρόνων, τα οποία ξοδέψατε το 2012. Ως αναλωθέντα κεφάλαια λαμβάνονται υπόψη από την Eφορία τα ποσά τα οποία προκύπτουν αφού αφαιρεθούν, από το σύνολο των φορολογηθέντων ή νόμιμα απαλλαχθέντων εισοδημάτων καθώς και των λοιπών εσόδων που συμπεριλάβατε στις δηλώσεις των παρελθόντων ετών:
* τα ποσά των πάσης φύσεως δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που είχατε συμπεριλάβει στις ίδιες δηλώσεις
* τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης, που προκύπτουν από τα περιουσιακά στοιχεία που επίσης είχατε συμπεριλάβει στις ίδιες δηλώσεις, ακόμη κι αν είχατε απαλλαγεί από τα τεκμήρια αυτά. Ειδικά από τα εισοδήματα και τα έσοδα των ετών 2008 και 2009 δεν αφαιρούνται τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης που αντιστοιχούν σε περιουσιακά στοιχεία για τα οποία ισχύει απαλλαγή από τα τεκμήρια.
Για να σχηματίσετε τα κεφάλαια προηγούμενων ετών που αναλώσατε το 2012, πρέπει να καταρτίσετε μια αναλυτική κατάσταση με τα ποσά των εσόδων και των τεκμαρτών δαπανών των προηγουμένων ετών, και να έχετε στη διάθεσή σας τα αντίτυπα των σχετικών φορολογικών δηλώσεων και των αντιστοίχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Tα ποσά των αποταμιεύσεων που ξοδέψατε το 2012 πρέπει να τα δηλώσετε στους κωδικούς 787-788 του πίνακα 6.
12) Το επίδομα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.
Τα ποσά του επιδόματος αυτού που τυχόν εισπράξατε εντός του 2012, εφόσον δηλωθούν στους κωδικούς 661-662, που βρίσκονται στον πίνακα 6, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τυχόν πρόσθετης διαφοράς μεταξύ δηλωθέντος εισοδήματος και αθροίσματος αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
13) Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.).
Αν είστε χαμηλοσυνταξιούχος και κατά τη διάρκεια του 2012 λαμβάνατε το Ε.Κ.Α.Σ., δικαιούστε να  χρησιμοποιήσετε και το ποσό του επιδόματος αυτού για την κάλυψη τεκμηρίων. Το ποσό του Ε.Κ.Α.Σ. δηλώνεται στους κωδικούς 305-306 του πίνακα 6, στην 3η σελίδα της φορολογικής δήλωσης.
14) Τα «επαναπατρισθέντα κεφάλαια».
Τα ποσά που επανεισήχθησαν στην Ελλάδα και φορολογήθηκαν με 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3842/2010 για τα κίνητρα επαναπατρισμού κεφαλαίων του εξωτερικού μπορούν να χρησιμεύσουν στο φορολογούμενο για την κάλυψη τυχόν πρόσθετης διαφοράς μεταξύ δηλωθέντος εισοδήματος και αθροίσματος αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Τα συγκεκριμένα ποσά αναγράφονται στους κωδικούς 783 και 784 που βρίσκονται στον πίνακα 6 δίπλα από την φράση: «Επαναπατριζόμενα κεφάλαια (άρθρ. 18 ν. 3842/2010)».
money-money.gr

Read more...

Μανιτάκης: Μέχρι το τέλος Ιουνίου η μετακίνηση 12.500 υπαλλήλωνΤι δήλωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τη μετακίνηση 12.500 δημοσίων υπαλλήλων

Έως το τέλος του μήνα Ιουνίου θα έχουν μετακινηθεί 12.500 δημόσιοι υπάλληλοι τόνισε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Α. Μανιτάκης.
O ίδιος, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Mega, τόνισε ότι μέχρι το τέλος του 2013 θα έχουν κλείσει Οργανισμοί του Δημοσίου.
Για τις αποχωρήσεις των επίορκων τόνισε ότι  "έχουν καθυστερήσει επειδή δεν λειτουργούσαν τα πειθαρχικά συμβούλια, με το άλλοθι των ποινικών δικαστηρίων".
Στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο καθίσταται σαφές ότι ο στόχος είναι 12.500 υπάλληλοι να έχουν υπαχθεί στο σχέδιο κινητικότητας μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2013 και διευκρινίζεται ρητά με ποιον τρόπο θεωρεί η τρόικα πως στο πλαίσιο της αξιολόγησής της θα προσδιορίζεται η επίτευξη του στόχου.
"Υπαγωγή στο σχέδιο κινητικότητας υπάρχει όταν οι αποδοχές του υπαλλήλου μειώνονται στο 75% του μισθού του στην περίπτωση της "διαθεσιμότητας" ή στο 1/3 του μισθού στην περίπτωση της "αυτοδίκαιης αργίας". Δεν περιλαμβάνει υπαλλήλους που απασχολούνται σε φορείς υπό ιδιωτικοποίηση ή σε εκείνους οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης ενόψει ιδιωτικοποίησης" αναφέρεται στο κείμενο.
Ωστόσο από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης δίνουν άλλο στίγμα. "Η δέσμευση αφορά το να έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για τη διαθεσιμότητα 12.500 υπαλλήλων και όχι κατ' ανάγκη να έχουν τεθεί αυτοί στο καθεστώς διαθεσιμότητας" αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου.

Read more...

Νέος χάρτης για τους εκπαιδευτικούς...Με 13.000 λιγότερους δασκάλους και καθηγητές θα λειτουργήσουν από τον Σεπτέμβριο τα δημόσια σχολεία. Οι 6.000 εκπαιδευτικοί που συνταξιοδοτούνται δεν θα αντικατασταθούν, όπως δεν θα...
προσληφθούν και 7.000 αναπληρωτές. Το υπουργείο Παιδείας θα καλύψει τα κενά.

Κατά περίπου 13.000 άτομα θα μειωθεί φέτος το εκπαιδευτικό προσωπικό των δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξαιτίας της μεγάλης περικοπής στον αριθμό πρόσληψης αναπληρωτών και λόγω των χιλιάδων συνταξιοδοτήσεων.

Από αυτούς οι περίπου 6.000 (3.500 στη δευτεροβάθμια και 2.500 στην πρωτοβάθμια) θα συνταξιοδοτηθούν. Οι υπόλοιποι είναι αναπληρωτές που φέτος δεν θα προσληφθούν και υπολογίζονται κοντά στους 7.000.

Εκτός από τους εκπαιδευτικούς που θα μείνουν εκτός σχολείου, θα υπάρξουν και αρκετοί μόνιμοι, οι οποίοι θα μετατεθούν υποχρεωτικά -σύμφωνα με τον νέο νόμο- είτε σε σχολεία της ίδιας περιφέρειας είτε σε άλλες περιοχές της χώρας, όπου θα υπάρχει ανάγκη.

Σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο τοπίο που διαμορφώνεται εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς, θα πρέπει να προστεθούν και οι μηδαμινές προσλήψεις σε μόνιμο προσωπικό...
Λεπτομέρειες στην έντυπη έκδοση του «Εθνους»

Read more...

Φάμπρικα φοροδιαφυγής από επώνυμους σε κοσμοπολίτικα νησιά των Κυκλάδων!..


Λαβράκι τσίμπησαν οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ, καθώς οι συνήθεις καλοκαιρινοί έλεγχοι ενδεχομένως να αποδειχθούν  χρυσοφόροι αυτή τη φορά. Πρόκειται για τη "φάμπρικα" εκμίσθωσης πολυτελών κατοικιών σε κοσμοπολίτικα νησιά των...
Κυκλάδων έναντι χιλιάδων ευρώ, των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν δηλώνουν, όμως, ούτε μισό ευρώ στην εφορία, εμφανίζοντας τους μισθωτές ως προσκεκλημένους φιλοξενούμενους!

"Πόσοι δεν έχουν δει σε περιοδικά μόδας ή... κοινωνικού σχολιασμού, φωτογραφίες γνωστών Ελλήνων και ξένων επώνυμων επιχειρηματιών, ηθοποιών, τραγουδιστών σε κυκλαδίτικες πολυτελείς βίλες, υποτίθεται φιλοξενούμενοι γνωστών Ελλήνων;" λένε στελέχη του ΣΔΟΕ.

Οι έρευνες έχουν ξεκινήσει από ειδικά περιοδικά και σχετικές καταχωρήσεις σε ειδικά site και οι ενδείξεις φοροδιαφυγής είναι πραγματικά εντυπωσιακές, καθώς πέρα από τις κρυφές εκμισθώσεις των πολυτελών κατοικιών, η φάμπρικα επεκτείνεται κατά περίπτωση και στην εκμίσθωση πολυτελών σκαφών αναψυχής.

Έμπειρα στελέχη του ΣΔΟΕ δηλώνουν ότι οι έρευνες θα ξεκινήσουν από τα... ρολόγια κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και θα φτάσουν έως το άνοιγμα λογαριασμών στο εξωτερικό, όπου εκτιμάται ότι φυγαδεύονται τα αποκρυβέντα εισοδήματα.

Υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών δεν αποκλείουν, μάλιστα, το ενδεχόμενο να... συναντηθούν αυτές οι έρευνες, με τις έρευνες που συνεχίζονται για τα εμβάσματα αλλά και τις αγορές κατοικιών στο Λονδίνο, στο Μιλάνο, στο Παρίσι, στη Ρώμη, από Έλληνες τη τριετία της κρίσης....
iefimerida.gr 

Read more...

Πειραιάς: Συγκέντρωση συμπαράστασης στους συλληφθέντες ναυτεργάτες...


Συγκέντρωση συμπαράστασης έξω απο τα δικαστήρια Πειραιά, διοργανώνει στις 12 το μεσημέρι ο ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά, με αφορμή τη σύλληψη των ναυτεργατών Νίκου Κροκίδη και Απόστολου Μπανάσιου, γραμματέα και...
ταμία της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) από το Λιμεναρχείο Ραφήνας.

Οι δύο ναυτεργάτες συνελήφθησαν την Παρασκευή απο λιμενικούς του κεντρικού λιμεναρχείου Ραφήνας μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα έξω απο το πλοίο «Πηνελόπη» με την κατηγορία της παρακώλυσης συγκοινωνιών, καθώς είχαν τοποθετήσει τα αυτοκίνητά τους στον καταπέλτη εμποδίζοντας την αναχώρηση του πλοίου.

«Η απόφαση των επί μήνες απλήρωτων ναυτεργατών να διεκδικήσουν τις αποδοχές που τους οφείλονται αντιμετωπίζονται με απειλές, τρομοκρατία και συλλήψεις παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε νόμιμη επίσχεση εργασίας» τονίζεται σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ επισημαίνεται ότι «για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες που καταστρατηγούν την εργατική νομοθεσία δεν λαμβάνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο παρά τις δεκάδες καταγγελίες».

Στα δικαστήρια του Πειραιά αναμένεται να προσαχθεί και ο εκπρόσωπος της εταιρείας του Ε/Γ - Ο/Γ «Πηνελόπη» με την κατηγορία της μη καταβολής δεδουλευμένων.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Read more...

Οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι...
Δεν κατεβήκαμε όλοι μαζί με την ίδια ταχύτητα τα σκαλοπάτια προς τη φτώχεια στη μαύρη τριετία της κρίσης. Όπως δείχνουν τα επιστημονικά στοιχεία, ορισμένοι κατέβαιναν γρηγορότερα και δυστυχώς αυτοί ήταν οι ...
φτωχότεροι.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα μιας προς δημοσίευσης εργασίας των οικονομολόγων Μάνου Ματσαγγάνη, αναπληρωτή καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και Χρύσας Λεβέντη της Ομάδας Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ το 2009 το 20% των πλουσιότερων Ελλήνων είχε εισόδημα 6,1 φορές μεγαλύτερο από το 20% των φτωχότερων Ελλήνων, το 2012 ο "λόγος" αυτός ανέβηκε στο 7,8.
Με άλλα λόγια, το 20% των πλουσιότερων έχει πλέον 7,8 φορές μεγαλύτερο εισόδημα από το 20% των φτωχότερων. Με δεδομένο ότι η αλλαγή έγινε μέσα σε μόνο μία τριετία, η αύξηση είναι εξαιρετικά εντυπωσιακή και επιβεβαιώνει πέραν πάσης αμφιβολίας το ότι στην κρίση οι ανισότητες μεγαλώνουν και οι φτωχότεροι την πληρώνουν πιο ακριβά.

TA NEA

Read more...

Νομοσχέδιο τη Δευτέρα στη Βουλή Mε διαδικασίες-εξπρές η κατάσχεση καταθέσεων για χρέη προς το Δημόσιο


  (Φωτογραφία:  Reuters )

Αθήνα
Διαδικασίες-εξπρές όσον αφορά την κατάσχεση καταθέσεων από τις τράπεζες για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, αλλά και τη δημιουργία Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών στη ΓΓΠΣ, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο κατατίθεται τη Δευτέρα στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο, το οποίο παρουσιάζουν «Τα Νέα Σαββατοκύριακο», προβλέπει ακόμα:

  • Νέο πλαίσιο για τους ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης εσόδων
  • Υποχρέωση δήλωσης των τόκων εφόσον το συνολικό καθαρό εισόδημα από αυτούς είναι άνω των 250 ευρώ
  • Η έγκριση επιχορηγήσεων προς ΜΚΟ θα δίνεται από τον αρμόδιο υπουργό και όχι από τον υπουργό Οικονομικών
  • Τα αδιάθετα ποσά των κερδών από το αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα θα αποδίδονται στο Δημόσιο
  • Ρυθμίζονται χρέη των επιχειρήσεων των ΟΤΑ
  • Ρυθμίζεται η φορολογική μεταχείριση αναφορά με την επιβολή φόρου 2‰ από τις πωλήσεις μετοχών
  • Επέρχεται αλλαγή στον χρόνο απόδοσης του ΦΜΥ με την υποβολή Ενιαίας Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ και ασφαλιστικών εισφορών
  • Ενισχύεται η φορολογική συνεργασία με κράτη-μέλη της ΕΕ στο θέμα της άρσης του τραπεζικού απορρήτου
*Διαβάστε αναλυτικά στα «Νέα Σαββατοκύριακο»

Newsroom ΔΟΛ

Read more...