Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

Τι θα σας κρατήσουν φέτος από μισθούς και συντάξεις

Εγκύκλιος-μπούσουλας για τις Εφορίες


http://img.protothema.gr/
Έναν μπούσουλα για τα χρήματα που πρέπει να παρακρατήσουν από τους μισθούς και τις συντάξεις μας έχουν πλέον στα χέρια τους οι Εφοριακοί, καθώς ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομικών κ. Δημήτρης Κουσελάς απέστειλε την σχετική εγκύκλιο στις κατά τόπους ΔΟΥ. Με την εγκύκλιο ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι υπολογισμός του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από 1ης Ιανουαρίου 2011, κατά την καταβολή μισθών, ημερομισθίων, συντάξεων και λοιπών παροχών θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 57 και την πιο κάτω φορολογική κλίμακα του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως αυτή θεσπίστηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ Α’58) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». Επιπλέον ρυθμίζονται οι παρακρατήσεις ανάλογα με την φορολογική κλίμακα στην οποία ανήκει ο κάθε φορολογούμενος, υπάρχουν προβλέψεις σχετικά με τα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα κλπ., ενώ αντιμετωπίζονται και ειδικότερες περιπτώσεις όπως οι νέοι εργαζόμενοι, οι υπερωρίες, τα αναδρομικά εισοδήματα κ.α.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2011

Κλιμάκιο

εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός

συντελεστής

%

Φόρος

κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο Εισοδήμα-

τος

(ευρώ)

Σύνολο

Φόρου

(ευρώ)

12.000

0

0

12.000

0

4.000

18

720

16.000

720

6.000

24

1.440

22.000

2.160

4.000

26

1.040

26.000

3.200

6.000

32

1.920

32.000

5.120

8.000

36

2.880

40.000

8.000

20.000

38

7.600

60.000

15.600

40.000

40

16.000

100.000

31.600

Υπερβάλλον

45
2. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας μισθωτών-συνταξιούχων 2011 όπως αυτή θεσπίστηκε με τις διατάξεις του ν.3842/2010 προκειμένου για τον υπολογισμού του φόρου αυξάνεται ως εξής:

Κατά χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει.

Κατά τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν.

Κατά έντεκα χιλιάδες πεντακόσια (11.500) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν.

Το ποσό των έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων (11.500) ευρώ, προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύνουν.

Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί το ποσό του τρίτου κλιμακίου και όποιου επόμενου κλιμακίου απαιτείται.

3. Τονίζεται ότι, για την ορθή εφαρμογή όσων ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ως τέκνα που βαρύνουν το φορολογούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 2238/1994, θεωρούνται:

α) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.

β) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό. Ειδικά, για τα τέκνα αυτά καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

γ) Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

δ) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.

Τα πιο πάνω τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.

Για την εξεύρεση του εισοδήματος των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ ή των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ κατά περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα των περιπτώσεων α, β, γ και δ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2238/1994 (εξωϊδρυματικό επίδομα, προνοιακά επιδόματα κλπ.).

4. Για να τύχουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι των παραπάνω ελαφρύνσεων πρέπει να υποβάλλουν στους εργοδότες τους, το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους και σε μεταγενέστερη μεταβολή, δήλωση οικογενειακής κατάστασης των παιδιών τους που συνοικούν μαζί τους και τους βαρύνουν.

Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟ, ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ (από φορείς κύριας ασφάλισης) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Ή ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας θα προσδιορίσουν, το μηνιαίο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου αφαιρώντας από το ακαθάριστο ποσό του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε καταβαλλόμενης παροχής μόνο τα ποσά των νόμιμων κρατήσεων για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, που για την καταβολή τους βαρύνεται ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος.

Διευκρινίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος δεν εμπίπτει στην έννοια των κρατήσεων που βαρύνουν το δικαιούχο και συνεπώς δεν εκπίπτει από το ακαθάριστο ποσό του μηνιαίου ή του ετήσιου εισοδήματος του μισθωτού ή του συνταξιούχου.

Στην έννοια του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος περιλαμβάνεται η σύνταξη, ο μισθός και οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές της ίδιας περιόδου (υπερωρίες, επίδομα παραγωγής, πριμ παρουσίας, προσαύξηση για απασχόληση νυκτερινή – Κυριακών – αργιών κτλ.), που συνεντέλλονται (δηλαδή συνεκκαθαρίζονται) μαζί, σε μία μισθοδοτική κατάσταση με το μισθό.

Στη συνέχεια οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας κάθε μήνα θα διενεργούν αναγωγή του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος με βάση τις πραγματικές καταβαλλόμενες αποδοχές προκειμένου να προσδιορισθεί το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου.

Στους μισθωτούς-συνταξιούχους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας δεν ισοδυναμεί πλέον με δύο μισθούς ή συντάξεις, ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 12 μηνιαίους μισθούς. Στους λοιπούς μισθωτούς-συνταξιούχους δηλαδή εκείνους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας εξακολουθεί να ισοδυναμεί με δύο μισθούς ή συντάξεις, ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 14 μηνιαίους μισθούς.

Ο ανωτέρω υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος εφαρμόζεται και για νεοδιορισθέντες υπαλλήλους ή νέους συνταξιούχους με βάση τα δεδομένα του μήνα έναρξης της εργασίας ή καταβολής της σύνταξης.

Σημειώνεται ότι, αν στο μισθωτό καταβάλλεται και κάποια άλλη πρόσθετη παροχή (π.χ. ένας μηνιαίος μισθός ως επίδομα ισολογισμού κτλ.) για τον υπολογισμό του ετήσιου συνολικού εισοδήματος θα προστίθεται και η παροχή αυτή.

Διευκρινίζεται ότι, όταν καταβάλλεται στο μισθωτό κάποιο έκτακτο εφάπαξ ποσό με εξαίρεση τις υπερωρίες που καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα (π.χ. πριμ παραγωγικότητας, αναδρομικά προηγούμενων μηνών του ίδιου έτους κτλ.) και συνεντέλλεται με τις μηνιαίες αποδοχές, αυτό το εφάπαξ καταβαλλόμενο ποσό δεν θα συναθροιστεί με τις μηνιαίες αποδοχές, προκειμένου να γίνει αναγωγή των μηνιαίων αποδοχών σε ετήσιο καθαρό εισόδημα, αλλά θα συναθροιστεί με το συνολικό ετήσιο ποσό που προσδιορίζεται με βάση τις μηνιαίες αποδοχές του συγκεκριμένου μήνα. Στην περίπτωση αυτή ο επιπλέον φόρος που θα προκύψει λόγω της προσθήκης αυτού του ποσού θα παρακρατηθεί στο μήνα που καταβλήθηκε αυτό το ποσό.

Το ποσό του φόρου που αναλογεί βάσει της φορολογικής κλίμακας κατά περίπτωση, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου θα μειωθεί κατά ποσοστό 1,5% και το υπόλοιπο αποτελεί το φόρο που πρέπει να παρακρατηθεί σε ετήσια βάση.

Στους μισθωτούς-συνταξιούχους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας εξακολουθεί να ισοδυναμεί με δύο μισθούς ή συντάξεις, όπως έχει αναφερθεί και στην 1124764/2303/ΠΟΛ.1163/Α0012/12.12.2008 εγκύκλιο, το ένα δέκατο τέταρτο (1/14) του ποσού αυτού, αποτελεί το φόρο που παρακρατείται κάθε μήνα από τον υπόχρεο εργοδότη, κατά την καταβολή των μισθών ή των συντάξεων. Το ίδιο ποσό φόρου πρέπει να παρακρατείται και από το ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο, ως δώρο Χριστουγέννων. Το μισό του φόρου που αναλογεί στο μηνιαίο καθαρό εισόδημα, δηλαδή το ένα εικοστό όγδοο (1/28) του ετήσιου φόρου, αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο ως δώρο Πάσχα ή ως επίδομα αδείας.

Στους υπόλοιπους μισθωτούς-συνταξιούχους δηλαδή εκείνους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας δεν ισοδυναμεί πλέον με δύο μισθούς ή συντάξεις, το ένα δωδέκατο (1/12) του ποσού αυτού, αποτελεί το φόρο που παρακρατείται κάθε μήνα από τον υπόχρεο εργοδότη, κατά την καταβολή των μισθών ή των συντάξεων. Ο υπολογισμός του φόρου που αναλογεί στο ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο ως δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επιδόματος αδείας, γίνεται αναλογικά με βάση τα δεδομένα του φόρου που αναλογεί στις αποδοχές του μήνα στον οποίο καταβάλλεται το εκάστοτε δώρο (Χριστουγέννων-Πάσχα) ή επίδομα αδείας.

Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

α) Έστω ότι άγαμος μισθωτός του Δημοσίου λαμβάνει για παράδειγμα καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.850 ευρώ (σταθερές για κάθε μήνα του έτους), καθαρό δώρο Χριστουγέννων 450 ευρώ, δώρο Πάσχα 230 ευρώ και επίδομα αδείας 230 ευρώ.

Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.850=22.200 ευρώ

Ετήσιος φόρος κλίμακας: 2.212 ευρώ

Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 2.212*1,5%=33,18 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα:2.212-33,18=2.178,82/12=181,57 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων:181,57*(450/1.850)=44,16 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα:181,57*(230/1.850)=22,57 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας:181,57*(230/1.850)=22,57 ευρώ

β) Έστω ότι άγαμος μισθωτός του ιδιωτικού τομέα (για τον οποίο το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας ισοδυναμεί με δύο μισθούς) λαμβάνει για παράδειγμα καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.850 ευρώ (σταθερές για κάθε μήνα του έτους).

Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.850=25.900 ευρώ

Ετήσιος φόρος κλίμακας: 3.174 ευρώ

Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 3.174*1,5%=47,61 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα: 3.174-47,61=3.126,39/14=223,31 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων: 3.126,39/14=223,31 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα: 3.126,39/28=111,66 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας: 3.126,39/28=111,66 ευρώ

Σημειώνεται ότι κατά τον υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών, τα ποσά που προκύπτουν θα στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο π.χ. αν προκύψει ποσό 14,3876 ευρώ θα παρακρατείται ποσό 14,39 ευρώ ή αν προκύψει ποσό 14,2237 θα παρακρατείται ποσό 14,22 ευρώ. Δηλαδή, ισχύει ο κανόνας στρογγυλοποίησης του κανονισμού 1103/97 της Ε.Ε.

Β. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου, αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, το ποσό της παρακράτησης υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) στο σύνολο του ημερομισθίου πάνω από το ποσό που ορίζεται από τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 1 άρθρου 57 ν. 2238/1994. Συνεπώς, αν το ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου είναι μικρότερο από το ανωτέρω προβλεπόμενο ποσό δεν θα γίνεται παρακράτηση του φόρου.

Τονίζεται ότι, αν στον ημερομίσθιο εργάτη καταβάλλονται και πρόσθετες αμοιβές (π.χ. υπερωρίες, επίδομα παραγωγής κτλ.), ο ανωτέρω συντελεστής παρακράτησης θα υπολογίζεται με βάση το ποσό του μέσου ημερομισθίου της περιόδου που καταβάλλονται οι πρόσθετες αμοιβές.

Γ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΤΛ.

Στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα, καθώς και στις κάθε άλλου είδους, πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, εφόσον αυτές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20% στο συνολικό καθαρό ποσό, όσο και αν είναι αυτό. Ειδικά, σε περίπτωση που ωρομίσθιοι καθηγητές απασχολούνται ταυτόχρονα σε πολλούς εργοδότες, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, όπως συμβαίνει σε καθηγητές που απασχολούνται ταυτόχρονα σε διάφορα φροντιστήρια, οι εργοδότες εκτός από εκείνον που καταβάλλει τις μεγαλύτερες αποδοχές, θα παρακρατούν φόρο με συντελεστή 10%.

Δ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ.

Στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 46 του ν. 2238/1994, ο φόρος που παρακρατείται υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό.

Ε. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΤΛ.

Ο υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου, στο καθαρό ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχών που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοηθείας, διενεργείται ως ακολούθως:

α) Με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) αν το καθαρό ποσό της παροχής δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ ετησίως.

β) Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ και μέχρι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ ετησίως.

γ) Με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ ετησίως.

ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

1. Ο φόρος που παρακρατείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν. 2238/1994, μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτησή του.

Σημειώνεται ότι, κατά την παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών δεν λαμβάνεται υπόψη η εκπιπτόμενη δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά των 2.400 ευρώ, για τον ίδιο το φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, είναι νεφροπαθείς κτλ. Η έκπτωση αυτής της δαπάνης υπολογίζεται με την εκκαθάριση του φόρου από τις αρμόδιες ΔΟΥ με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των δικαιούχων.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι, κατά την παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών δεν λαμβάνεται υπόψη η μείωση φόρου για μισθωτούς που προσφέρουν υπηρεσίες ή κατοικούν για εννέα (9) τουλάχιστον μήνες μέσα στο έτος στους νομούς που περιγράφονται στο άρθρο 9 του ν. 2238/1994. Η μείωση αυτή του φόρου υπολογίζεται με την εκκαθάριση του φόρου από τις αρμόδιες ΔΟΥ με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

2. Η παρακράτηση η οποία διενεργείται με βάση τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 εφαρμόζεται μόνο για τις αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε εμπορικά πλοία και όχι για τις αμοιβές που αποκτά το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας από την παροχή υπηρεσιών σε αεροσκάφη, καθόσον με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 4 του ν.3842/2010 δεν ισχύει από 1.1.2010 ο ειδικός τρόπος φορολογίας των αμοιβών που αποκτά το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας από την παροχή υπηρεσιών σε αεροσκάφη.

3. Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης ο εργαζόμενος με δήλωσή του στους εργοδότες στους οποίους απασχολείται πρέπει να επιλέγει την κύρια απασχόλησή του με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσό αποδοχών που του καταβάλλεται και η παρακράτηση φόρου που θα διενεργεί ο εργοδότης θα γίνεται με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν. 2238/1994.

Οι εργοδότες που καταβάλλουν τις μικρότερες αποδοχές, θα πρέπει να διενεργούν παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν. 2238/1994, θεωρουμένων των αποδοχών αυτών ως πρόσθετων αμοιβών, δηλαδή με συντελεστή φόρου 20%.

4. Ακόμα, με τις διατάξεις της περ.θ’ της παρ.5 του άρθρου 6 του ν. 2238/1994 απαλλάσσονται από τη φορολογία οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80%.

Συνεπώς, κατά την καταβολή μισθών, συντάξεων και πάγιας αντιμισθίας στους πιο πάνω δικαιούχους, δεν θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος.

5. Επίσης, διευκρινίζεται ότι, για το επιπλέον ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες το οποίο αποκτάται από απασχολούμενους στην επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.γ’ (παροχή κατοικίας σε στελέχη και υπαλλήλους της επιχείρησης) και της περ.στ’ (παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου σε στελέχη της επιχείρησης) της παρ.1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 δεν διενεργείται παρακράτηση Φ.Μ.Υ. καθόσον δεν λαμβάνει χώρα καταβολή εισοδήματος.

6. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν. 2238/1994, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και το εισόδημα που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία για παροχή νομικών υπηρεσιών, καθώς και το εισόδημα που αποκτούν οι ξεναγοί οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1545/1985.

Συνεπώς, κατά την καταβολή στους δικαιούχους των εισοδημάτων αυτής της κατηγορίας έχουν εφαρμογή όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για την παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

7. Ακόμα, διευκρινίζεται ότι όταν το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες καταβάλλεται ελεύθερο φόρου, εισόδημα που υπόκειται σε φόρο είναι εκείνο από το οποίο, αν αφαιρεθεί ο φόρος που του αναλογεί, προκύπτει το χωρίς φόρο ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο.


Read more...

ΕΛΗΞΕ ΜΕ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟ Η ΟΜΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ


Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να αφοπλίσει τον 47χρονο που κρατούσε όμηρο έναν υπάλληλο της εφορίας Βόνιτσας. Ο δράστης πυροβόλησε και τραυμάτισε τον αστυνομικό ελαφρά στο πόδι και στη συνέχεια συνελήφθη. Ο όμηρος απελευθερώθηκε...
και είναι καλά στην υγεία του.
Ο δράστης, που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, εισέβαλε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι στη Δ.Ο.Υ. της Βόνιτσας, όπου παρέμεινε ταμπουρωμένος για περίπου τρεις ώρες, κρατώντας όμηρο έναν υπάλληλο της υπηρεσίας.

Ο 47χρονος κρατούσε πιστόλι και είχε μαζί του ένα μπιτόνι γεμάτο με βενζίνη, απειλώντας ότι θα βάλει φωτιά στην εφορία.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, καθώς και ειδικός διαπραγματευτής. Περίπου στις 3 το μεσημέρι ο διαπραγματευτής μπήκε μέσα στην εφορία και πλησίασε τον δράστη, προσπαθώντας να τον πείσει να παραδοθεί. Κάποια στιγμή επιχείρησε να τον αφοπλίσει. Τότε ο 47χρονος τον πυροβόλησε στο πόδι, τραυματίζοντάς τον ελαφρά. Ο αστυνομικός διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας Βόνιτσας.

Στη συνέχεια, ο δράστης συνελήφθη από τους αστυνομικούς και ο όμηρος απελευθερώθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης πήγε στην εφορία προκειμένου να τακτοποιήσει οικονομικές εκκρεμότητες που είχε. Ακολούθησε διαπληκτισμός του με τον υπάλληλο της ΔΟΥ. Στη συνέχεια έβγαλε έξω όλα τα άτομα που βρίσκονταν στην εφορία, κρατώντας όμηρο μόνο τον συγκεκριμένο εργαζόμενο.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο δράστης -που κατάγεται από την Κανδύλα Αιτωλοακαρνανίας- έχει βεβαρυμένο ποινικό μητρώω και βρισκόταν κρατούμενος σε φυλακή μέχρι πριν από τρία χρόνια.

Μάλιστα, στο παρελθόν είχε κρατήσει ένα ακόμη άτομο όμηρο στο ΚΕΠ Κανδύλας.

Read more...

ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ 'ΠΛΑΦΟΝ' ΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ


Αποσύρθηκε το εισοδηματικό πλαφόν για το πολυτεκνικό επίδομα – ρύθμιση που προβλεπόταν στο πολυνομοσχέδιο «σκούπα» του υπουργείου Υγείας. Όπως ανακοίνωσε χτες το απόγευμα ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος, δεν θα υπάρξουν εισοδηματικά κριτήρια για τους πολύτεκνους...


Υπενθυμίζεται πως η συγκεκριμένη ρύθμιση όριζε πως δικαιούνται το επίδομα εκείνες οι οικογένειες που έχουν ετήσιο εισόδημα έως και 40.000 ευρώ, θέτοντας έτσι εισοδηματικό «ταβάνι».

Ωστόσο ο κ. Λοβέρδος κατά την χτεσινή συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2011, διευκρίνισε πως η συγκεκριμένη ρύθμιση διαγράφεται προσθέτοντας πως θα βρεθούν άλλοι τρόποι περιστολής των επιδομάτων.

Read more...

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟΑπό το newpost.gr
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «ΝΡ» στα Μέγαρο Μαξίμου και σε επιλεγμένα υπουργικά γραφεία έχει φτάσει κρυφή δημοσκόπηση του ΠΑΣΟΚ η οποία προκαλεί έντονη ανησυχία. Στη δημοσκόπηση... αυτή, καταγράφεται για πρώτη φορά αμφισβήτηση του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου από τους ίδιους τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ! Η ανησυχία επιτείνεται γιατί ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν και είναι ακόμα το δυνατό χαρτί του ΠΑΣΟΚ. Έστω και αν το τελευταίο χρονικό διάστημα η δημοσιότητά του είχε καμφθεί, συνέχιζε να εμφανίζεται με τη μικρότερη δυνατή φθορά, σε σχέση με υπουργούς και το σύνολο της Κυβέρνησης, που τα ποσοστά δημοτικότητάς τους βρισκόταν σε κατακόρυφη πτώση.

ΑΞΙΖΕΙ: Ο ίδιος στενός κύκλος συνεργατών, έχει ενημερωθεί ότι ο Γ. Παπανδρέου, για πρώτη φορά πριν από δυο μέρες, αποδοκιμάστηκε από πολίτες ενώ κατευθυνόταν με το αυτοκίνητό του από τη Βουλή στο Μέγαρο Μαξίμου.
Είναι φανερό ότι ενδεχόμενη πτώση της δημοτικότητας και του ίδιου του Πρωθυπουργού, θα επιτείνει τη νευρικότητα και ταυτοχρόνως θα καταστήσει απαραίτητη την αλλαγή πολιτικής σε σχέση με τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Ωστόσο είναι αμφίβολο το κατά πόσο μπορεί να αλλάξει η οικονομική πολιτική, με δεδομένες τις δεσμεύσεις της χώρας μας από την τρόικα των δανειστών.

Read more...

Μετά τις γιορτές κατατίθεται το νομοσχέδιο για τα κλειστά επαγγέλματα

Συζήτηση στο Υπουργικό ΣυμβούλιοΑπό τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου
Από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Φωτογραφία: Eurokinissi )
Αθήνα
Σε δύο φάσεις, που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε βάθος εξαμήνου, αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία για το άνοιγμα περίπου 150 επαγγελμάτων। Το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο συζητείται -μεταξύ άλλων- στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα κατατεθεί μετά τις γιορτές.


Σε πρώτη φάση αναμένεται το «άνοιγμα» των επαγγελμάτων των δικηγόρων, φαρμακοποιών, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, ορκωτών λογιστών, γεωτεχνικών, αρχιτεκτόνων, μηχανικών και οδοντιάτρων.

Στο Υπουργικό Συμβούλιο γίνεται μια πρώτη ενημέρωση από τον υπουργό Οικονομικών για τα όσα προβλέπονται στο νέο νόμο, καθώς η κυβέρνηση επέλεξε να μην έρθει σε ρήξη μέσα στις γιορτές με τους θιγόμενους κλάδους και να προχωρήσει σε περαιτέρω διαβουλεύσεις.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να λειτουργήσει ως γενικό πλαίσιο. Τα εκάστοτε αρμόδια υπουργεία θα ρυθμίζουν το άνοιγμα των επαγγελμάτων που βρίσκονται υπό την εποπτεία τους με προεδρικά διατάγματα.

Οι νόμοι και η εφαρμογή τους

Μιλώντας στην αρχή της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου ο πρωθυπουργός ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες, πως η κυβέρνηση πρέπει να ολοκληρώσει μεγάλο όγκο νομοθετικού έργου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα υπογράμμισε ότι εξίσου μεγάλης σημασίας με την ψήφιση των νόμων, είναι και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

Σημειώνεται ότι η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου είναι μεγάλη, καθώς περιλαμβάνει άλλες δύο ενημερώσεις από τον υπουργό Οικονομικών, πέραν εκείνης για τα κλειστά επαγγέλματα: α) την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και το σχέδιο δράσης αποκρατικοποιήσεων και αναδιαρθρώσεων και β) την ρύθμιση της αγοράς τεχνικών και τυχερών παιγνίων.

Η ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου επίσης περιλαμβάνει την συζήτηση για το σχέδιο νόμου περί ταχυδρομικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το σχέδιο νόμου για την κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα και το σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Ειδικά για το τελευταίο, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, αυτό κατατίθεται σε «πρώτη ανάγνωση» στο υπουργικό συμβούλιο και αποσκοπεί στον εξορθολογισμό του όλου πλαισίου, καθώς όπως χαρακτηριστικά, ανέφερε κυβερνητική πηγή, σήμερα άδεια περιβαλλοντική απαιτείται ακόμα και για την αδειοδότηση λειτουργίας κομμωτηρίου!

Τέλος, στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο θα συζητηθεί και το σχέδιο νόμου για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και το σχέδιο νόμου για την σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ


Read more...

Ανοιχτό το ενδεχόμενο επίταξης στα μέσα μεταφοράς

Δεν απέκλεισε ο γενικός γραμματέας Μεταφορών, Χάρης Τσιόκας, σε δηλώσεις του στο ρ/σ "Radio 9", το ενδεχόμενο ακόμα και επίταξης των εργαζόμενων στις αστικές συγκοινωνίες σε περίπτωση που κλιμακωθούν περαιτέρω οι κινητοποιήσεις τους.

Όπως είπε, μπορεί η επιστράτευση να είναι ένα ακραίο μέτρο, ωστόσο η Πολιτεία έχει τα μέσα να μην επιτρέψει να φτάσει η κατάσταση στα άκρα.

«Δεν νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε στα άκρα. Ελπίζω ότι θα επικρατήσει σύνεση τις επόμενες ώρες», ανέφερε ο κ. Τσιόκας, σημειώνοντας πως δεν χρειάζεται μια «τυφλή σύγκρουση». Κάλεσε τους εργαζόμενους στο διάλογο, τονίζοντας πως είναι παράδοξο να γίνονται κινητοποιήσεις τέτοιας έκτασης την ώρα που δεν έχει δοθεί ακόμη το νομοσχέδιο για δημόσια διαβούλευση.

Σε αλλαγή στάσης προχώρησαν οι εργαζόμενοι στα
Μέσα Μεταφοράς, καθώς μετά τις εκκλήσεις του εμπορικού κόσμου, αλλά και της μεγάλης ταλαιπωρίας του επιβατικού κοινού, έριξαν νερό στο κρασί τους, με αποτέλεσμα να αποκλιμακώσουν προς το παρόν τις κινητοποιήσεις τους.

Έτσι, την προσεχή Πέμπτη τα ΜΜΜ θα κινηθούν τις περισσότερες ώρες της ημέρας, ενώ την Παρασκευή δεν θα υπάρξει πρόβλημα, πλην μίας ολιγόωρης στάσης εργασίας στην ΕΘΕΛ (12.00- 16.00).

Δεν αλλάζει το πρόγραμμα για την Τρίτη- με στάσεις εργασίας 12.00-16.00- και την Τετάρτη, με 24ωρη απεργία.

Αναλυτικά ο "χάρτης" των κινητοποιήσεων

Την Τρίτη, στάση εργασίας 12.00-16.00 σε λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ, ενώ κανένα δρομολόγιο δεν θα εκτελεστεί σε ΗΣΑΠ, Μετρό και Προαστιακό από 11.00 έως 16.00.

Για την Τετάρτη 24ωρη απεργία.

Την Πέμπτη
, στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 22:00 έως τη λήξη της βάρδιας θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι σε μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ, ενώ τα λεωφορεία θα εκτελούν δρομολόγια από τις 09.00 έως τις 21.00

Την Παρασκευή
δεν θα υπάρξει καμία κινητοποίηση σε μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ.
nooz.gr
Read more...

Απέκλεισε επιστροφή στη δραχμή ο Πεταλωτής

Απέρριψε ο Γ.Πεταλωτής ως σενάρια και την επιστροφή στη δραχμή αλλά και τις πρόωρες εκλογές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον Real FΜ, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη «ασυζητητί». «Δεν συζητάμε για επιστροφή στη δραχμή, είναι σενάρια τα οποία δεν μας αγγίζουν, δεν μας αφορούν, δεν είναι ούτε καν στον θεωρητικό σχεδιασμό που κάνουμε, γιατί δεν υπάρχει λόγος να γίνει», υπογράμμισε.

Απέκλεισε επιστροφή στη δραχμή ο Πεταλωτής

«Δεν υπάρχει περίπτωση εξόδου ούτε από την Ευρωζώνη, ούτε από την ΕΕ, γιατί δεν υπάρχει προοπτική, τουλάχιστον τώρα, έξω από την Ευρωζώνη. Οταν μιλάμε για σταθερότητα, ένα σημαντικό μέρος είναι η νομισματική σταθερότητα και από εκεί και πέρα υπάρχει η Ευρωπαϊκή συνοχή και όλοι οι άλλοι παράγοντες», συμπλήρωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε και τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, σε μία περίοδο, που «δίνουμε μάχη επιβίωσης σαν χώρα, που φαίνεται ότι δημιουργεί προοπτική για τη χώρα μας, δεν υπάρχει λόγος αυτή η πορεία να ανακοπεί, ίσα - ίσα, θα πρέπει να γίνουμε ακόμη πιο συνδεδεμένοι μεταξύ μας, πιο αλληλέγγυοι σαν πολίτες, σαν πολιτικές δυνάμεις».


Προανήγγειλε επιστροφή των τυχερών παιγνίων, μέσα από αυστηρούς όρους αδειοδότησης, προκειμένου να παταχθεί ο παράνομος δικτυακός τζόγος.

Οπως είπε ο κ. Πεταλωτής, ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο, έχει να κάνει με το ζήτημα των τυχερών παιγνίων, καθώς, όπως επεσήμανε, από τη μία πληρώνουμε πρόστιμα στην ΕΕ και από την άλλη υπάρχει ο ιντερνετικός τζόγος.

«Θα υπάρξει μελέτη, ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος και να μην γεμίσουν «φρουτάκια» όλες οι γειτονιές», παρατήρησε χαρακτηριστικά.
ethnos.gr
Read more...

Ευάγγελος Παπαχρήστος Ανοικτό το ενδεχόμενο για καταψήφιση του προϋπολογισμού

tovima.gr

Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο να καταψηφίσει τον προϋπολογισμό, ο προσφάτως διαγραφείς από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠαΣοΚ, βουλευτής Πρέβεζας κ. Ευαγ. Παπαχρήστος. Μιλώντας με συναδέλφους του βουλευτές στη Βουλή, ο κ. Παπαχρήστος αποκάλυψε ότι είχε προειδοποιήσει εδώ και μήνες την ηγεσία του ΠαΣοΚ ότι αντίθεται με το μνημόνιο, από τότε που γινόταν λόγος για την τύχη της εταιρίας Δοδώνης για την οποία ο διαγραφείς βουλευτής έδειξε ενδιαφέρον, ζητώντας να μην πωληθεί: «Τους προειδοποίησα, έδωσα ψήφο ανοχής στην αρχή, και περίμενα πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Όλοι γνώριζαν τις θέσεις μου», είπε σε συνομιλία που είχε με «Το Βήμα». Παράλληλα διάψευσε τις φήμες που τον ήθελαν δυσαρεστημένο και ότι δεν ψήφισε το πολυνομοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις επειδή δεν έγινε υπουργός. Όσον αφορά τη στάση που θα κρατήσει στην ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό τα μεσάνυχτα της Τετάρτης ο κ. Παπαχρήστος είπε με νόημα: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι θα πράξω».

Οι άλλοι δύο διαγραφέντες από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠαΣοΚ κκ. Ι. Δημαράς και Β. Οικονόμου παρέστησαν χθες βράδι σε εκδήλωση της Δημοκρατικής Αριστεράς, σε θέατρο της οδού Ιπποκράτους όπου ο κ. Φώτης Κουβέλης παρουσίασε τις θέσεις του κόμματός του για τον προϋπολογισμό: «Κατέθεσα εναλλακτικές προτάσεις για τα ζητήματα της οικονομίας», δήλωσε στο «Βήμα», ο κ. Κουβέλης, ο οποίος είπε ότι τόσο ο κ. Δημαράς όσο και ο κ. Οικονόμου παρέστησαν στην εκδήλωση. Ήταν επίσης παρόντες το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς κ. Λ. Κύρκος ο συγγραφέας κ. Β. Βασιλικός βουλευτές του κόμματος και πολλοί άλλοι.

Read more...

Ο Αντώνης Σαμαράς σε εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ και της οργάνωσης «Χαμόγελο του παιδιού»

Ο Αντώνης Σαμαράς στον πεζόδρομο της Ερμού
Ο Αντώνης Σαμαράς στον πεζόδρομο της Ερμού
Αθήνα
Σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, που συνδιοργανώνουν η ΟΝΝΕΔ και το «Χαμόγελο του παιδιού», στον πεζόδρομο της Ερμού, παρευρέθη ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο πρόεδρος της ΝΔ επισκέφθηκε τα περίπτερα που έχουν στηθεί στο χώρο και ενημερώθηκε για το έργο του «Χαμόγελου του παιδιού», αλλά και την πρωτοβουλία στήριξης του ξενώνα για κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά «Η Φροντίδα», που έχει αναλάβει η γραμματεία γυναικείων θεμάτων του κόμματος.

Ο κ. Σαμαράς, σε δηλώσεις του, τόνισε πως «είναι πολύ ενθαρρυντικό, πολύ ελπιδοφόρο το ότι στις δύσκολες αυτές ημέρες για τον ελληνικό λαό παραμένει ζωντανή η κοινωνική ευαισθησία και η αλληλεγγύη». Γι' αυτό -πρόσθεσε- συγχαίρω το «Χαμόγελο του παιδιού» και τα παιδιά της ΟΝΝΕΔ που δείχνουν την ευαισθησία τους και συνδράμουν σ αυτή την προσπάθεια.

Ο πρόεδρος της ΝΔ αγόρασε κεριά από τη «Φροντίδα» και τετράδια από το «Χαμόγελο του παιδιού».

Η ΟΝΝΕΔ στηρίζει τη δημιουργία του ενδέκατου σπιτιού του «Χαμόγελου του παιδιού» και παρόμοιες πρωτοβουλίες αναμένεται να συνεχιστούν στο μέλλον.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ


Read more...

Aυριο στάση εργασίας...


Από ΑΔΕΔΥ

Μήνυμα αντίστασης στις βάρβαρες πολιτικές της Κυβέρνησης και της Τρόϊκα την Τετάρτη 22/12/2010 από τις 12.00 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 1.00 το μεσημέρι έξω από τη Βουλή!...
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. χαιρετίζει τη μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία της 15ης Δεκέμβρη, καθώς και τη δυναμική παρουσία των εργαζομένων, των άνεργων, των νέων και των συνταξιούχων στις απεργιακές συγκεντρώσεις.
Οι εργαζόμενοι με τη μεγάλη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις στέλνουν μήνυμα αντίστασης στις βάρβαρες πολιτικές της Κυβέρνησης και της Τρόϊκα, που ισοπεδώνουν τα μισθολογικά, εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματά μας.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θέλει ταυτόχρονα να καταγγείλει τον αυταρχισμό και τις...
βάρβαρες επιθέσεις της αστυνομίας που με τη χρήση βίας, χημικών, τις μαζικές συλλήψεις θέλουν να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους και να καταστείλουν τους αγώνες.
Καταδικάζει επίσης την επίθεση σε βάρος Βουλευτή και τονίζει για μια ακόμη φορά, ότι αυτές οι πρακτικές δεν εξυπηρετούν τον αγώνα των εργαζομένων.
Καλεί τους εργαζόμενους να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους ενάντια στα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα.
Στα πλαίσια αυτά προκηρύσσει μαζί με τη Γ.Σ.Ε.Ε. παναττική στάση εργασίας την Τετάρτη 22 Δεκέμβρη, από τις 12.οο έως τις 15.οο ή έως τη λήξη του ωραρίου, ημέρα που θα ψηφίζεται ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός και την πραγματοποίηση συγκέντρωσης στις 1.οο το μεσημέρι, έξω από τη Βουλή.
Ο αγώνας θα συνεχιστεί και θα κλιμακωθεί.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Read more...

Ταμπουρωμένος 47χρονος ένοπλος «Θρίλερ» με την ομηρεία υπαλλήλου στην εφορία της Βόνιτσας


Έναν άντρα κρατά όμηρο στην εφορία της Βόνιτσας ένας 47χρονος ένοπλος.

Ο δράστης, που βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ, εισέβαλε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι στη Δ.Ο.Υ. της Βόνιτσας, όπου παραμένει ταμπουρωμένος μέχρι αυτή την ώρα, κρατώντας όμηρο έναν άντρα -και όχι γυναίκα, όπως είχε αρχικά αναφερθεί- που εργάζεται στην υπηρεσία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 47χρονος κρατά πιστόλι και έχει μαζί του ένα μπιτόνι γεμάτο με βενζίνη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης πήγε στην εφορία προκειμένου να τακτοποιήσει οικονομικές εκκρεμότητες που είχε. Ακολούθησε διαπληκτισμός του με τον υπάλληλο της ΔΟΥ. Στη συνέχεια έβγαλε έξω όλα τα άτομα που βρίσκονταν στην εφορία, κρατώντας όμηρο μόνο τον συγκεκριμένο εργαζόμενο.

Επί τόπου έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας, καθώς και ειδικός διαπραγματευτής.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν υπάρχουν άλλοι πολίτες μέσα στο υποκατάστημα της εφορίας.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο δράστης -που κατάγεται από την Κανδύλα Αιτωλοακαρνανίας- έχει βεβαρυμένο ποινικό μητρώω και βρισκόταν κρατούμενος σε φυλακή μέχρι πριν από τρία χρόνια।

tanea.gr

Read more...

Βάσω Παπανδρέου


Θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό χαρακτηρίζοντάς τον παράλληλα «αναξιόπιστο»tovima.gr«Καμπανάκι» προς την κυβέρνηση κρούουν βουλευτές του ΠαΣοΚ, διαμηνύοντας ότι η στήριξή της από την πλευρά τους «δεν σημαίνει σιωπή και στοίχιση πίσω από μια άποψη». Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση της πρώην υπουργού κυρίας Βάσως Παπανδρέου η οποία αν και δήλωσε ότι θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2011, ωστόσο τον χαρακτήρισε «αναξιόπιστο»: «Είναι αυτονόητο ότι υπερψηφίζω. Αυτό σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός θα εκτελεστεί με ακρίβεια και ότι είναι αξιόπιστος; Η απάντησή μου είναι ΄΄όχι΄΄. Έχει σημαντικά προβλήματα στην στόχευση και στις δυνατότητες εκτέλεσής τους του», υπογράμμισε κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού στην Βουλή. Όπως μάλιστα είπε «ορισμένα ΄΄όχι΄΄ έχουν μεγαλύτερη αξία από στρατευμένα ΄΄ναι΄΄» και ξεκαθάρισε ότι όλες οι κριτικές παρεμβάσεις της για χειρισμούς που έχουν γίνει «έχουν ένα στόχο: Να βοηθήσω την Ελλάδα και την κοινωνία για να βγούμε από τον εφιάλτη της κρίσης». «Έχω κουραστεί να ακούω και να διαβάζω για δήθεν εσωκομματικές ταραχές στο ΠαΣοΚ», συμπλήρωσε για να καταλήξει: «Στηρίζω την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Θα ήταν ασυγχώρητο αν μπροστά στην κατάσταση αυτή προβάλαμε προσωπικές στρατηγικές, θα ήταν μια κωμωδία μέσα σε μια τραγωδία, αλλά στήριξη δεν σημαίνει σιωπή και στοίχιση πίσω από μία άποψη».


Όσον αφορά την οικονομία, η πρώην κοινοτική επίτροπος τόνισε ότι «δύσκολα βγαίνει ο λογαριασμός ακόμα και με την επιμήκυνση της αποπληρωμής του χρέους», διατυπώνοντας έτσι κριτικές αιχμές για τους κυβερνητικούς προσανατολισμούς, ενώ ζήτησε «να διαπραγματευτούμε πολύ πιο σκληρά, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και οι δράσεις που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη, αλλιώς θα βυθιζόμαστε σε μεγαλύτερη ύφεση». Μάλιστα ζήτησε «να βελτιωθεί το μάνατζμεντ της κεντρικής διοίκησης σε καθημερινή βάση». Όσον αφορά τις επιπτώσεις των μέτρων η κυρία Παπανδρέου επισήμανε ότι «η κοινωνία αναγνωρίζει την αναγκαιότητα για τα σκληρά μετρά, αλλά συχνά δεν νιώθει ότι είναι δίκαια, όπως πχ. η οριζόντια περικοπή των μισθών και η μείωση των συντάξεων, οι επιχειρησιακές συμβάσεις που προβλέπουν θυσίες για τις δύσκολες μέρες αλλά δεν προβλέπουν τίποτα για τις καλές μέρες, η φοροδιαφυγή που δεν χτυπιέται». Διερωτήθηκε, τέλος, «γιατί δεν προχωρά ο ουσιαστικός έλεγχος όλων των πόθεν έσχες σε όσους έχουν διατελέσει υπουργοί και υφυπουργοί τα τελευταία δέκα χρόνια» για να καταλήξει: «Θεωρεί κανείς ότι είμαστε Βουλή αγγέλων; Πώς θα δεχτούν οι πολίτες θυσίες όταν οι πολιτικοί κάνουν περαίωση δια κουκουλώματος;».

Αιχμές επιφύλαξε και ο βουλευτής του ΠαΣοΚ κ. Κ. Καρτάλης υπογραμμίζοντας ότι «αν χάσουμε το κοινωνικό κράτος, παραδίδουμε την ψυχή μας στο διάβολο». «Πρέπει να αποδείξουμε στους πολίτες ότι πληρώνουν και οι έχοντες, διότι μέχρι τώρα τα περισσότερα βάρη τα σηκώνουν οι μη έχοντες», πρόσθεσε, ενώ αναφερθείς στον ρόλο των βουλευτών στην παρούσα κρίσιμη συγκυρία, είπε: «Οι βουλευτές πρέπει να είναι ελεύθεροι να λένε τη γνώμη τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπονομεύουν την κυβέρνηση». Ζήτησε δε αλλαγές στον νόμο περί ευθύνης υπουργών και στο «πόθεν έσχες».

Κριτική στάση τήρησε και ο βουλευτής του ΠαΣοΚ κ. Έκτ. Νασιώκας ο οποίος αναφερθείς στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο για τις εργασιακές ρυθμίσεις, τις ΔΕΚΟ κλπ. και ειδικότερα για την διάταξη περί ανείσπρακτων οφειλών, είπε ότι ανήκει σε εκείνους που είχαν διαμηνύσει προς την κυβέρνηση ότι θα την καταψήφιζαν αν δεν αποσύρετο, ενώ ζήτησε να μειωθούν οι αποδοχές των βουλευτών, καθώς και οι επιχορηγήσεις που λαμβάνουν τα κόμματα από το κράτος.

Υπήρξαν και προσωπικές αιχμές όπως από τον βουλευτή του ΠαΣοΚ κ. Θ. Ρομπόπουλο ο οποίος είπε: «Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, έχω ζητήσει ραντεβού με τον πρωθυπουργό κι ακόμη δεν μου έχει απαντήσει. Είναι σα να παίζω ποδόσφαιρο σε μια ομάδα και να μην με αφήνουν να αγγίξω τη μπάλα». Ενώ τόνισε ότι «συνειδησιακά δεν θα μπορούσα να δεχθώ τις αναίτιες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις». Ωστόσο, διευκρίνισε: «Ας δώσουμε μια τελευταία ευκαιρία στην κυβέρνηση και ας υπερψηφίσουμε τον προϋπολογισμό».

Read more...

«Βόμβα» για εξοπλισμούς στη Βουλή

«Δεν λέω ονόματα γιατί δεν έχω βουλευτική ασυλία», δήλωσε ενώπιον της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, ο πρώην γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, Ευάγγελος Βασιλάκος.

«Βόμβα» για εξοπλισμούς στη Βουλή
Απάντησε με αυτό τον τρόπο σε αλλεπάλληλες ερωτήσεις των μελών της επιτροπής με αφορμή δικούς του ισχυρισμούς γα διεφθαρμένες πρακτικές σε συμβάσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων της τελευταίας 15ετίας, που συνεχίζονται ακόμη και σήμερα.

Σημειωτέον ότι την κλήτευση του κ. Βασιλάκου ζήτησε ο ίδιος ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Ευ. Βενιζέλος, ο οποίος, ανεβάζοντας τους τόνους, μίλησε ακόμη και για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, κάτι που δεν έγινε δεκτό από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
ethnos.gr
Read more...

ENTONH KΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2011


Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2011 με την κριτική να προέρχεται πλέον και από βουλευτές της συμπολίτευσης...


«Στήριξη στην κυβέρνηση δεν σημαίνει σιωπή» δήλωσε η Βάσω Παπανδρέου, πρόεδρος της επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου.

Ο Έ.Νασιώκας ζήτησε μείωση αποδοχών των βουλευτών και πάγωμα της κρατικής επιχορήγησης στα κόμματα, δεδομένου ότι το 2011 και το 2012 δεν είναι χρονιές εκλογών.

Ο βουλευτής Θ.Ρομπόπουλος είπε ότι έχει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα ζητήσει να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, χωρίς να έχει λάβει απάντηση.

Ο ίδιος είπε ότι η ψήφος στον προϋπολογισμό είναι η «τελευταία ευκαιρία» που δίνει στην κυβέρνηση.

Από το βήμα της Βουλής, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Δημήτρης Αβραμόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση πως «με το νέο αντιαναπτυξιακό προϋπολογισμό που κατέθεσε επιβεβαιώνει ότι έχει κόψει κάθε γέφυρα εθνικής συνεννόησης για ένα εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση».

Ο κ. Αβραμόπουλος υποστήριξε ότι πολύ σύντομα η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να αναθεωρήσει τον προϋπολογισμό, επιβάλλοντας και άλλα μέτρα εισπρακτικά και πρόσθεσε ότι «η ύφεση αποτελεί πολιτική επιλογή της, αλλά σε καμία περίπτωση δεν λύνει το πρόβλημα του ελλείμματος ή του χρέους».

Read more...

ΩΡΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΓΙΑ 160 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ


Ρεπορτάζ:Ειρήνη Χρυσολωρά
(απο ΤΑ ΝΕΑ)
Αλλαγή σκηνικού για 160 επαγγέλµατα αναµένεται να φέρει η ψήφιση του νοµοσχεδίου για το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων που συζητεί σήµερα το Υπουργικό Συµβούλιο, εφαρµόζοντας µια ακόµη επιταγή του Μνηµονίου...


Εκτός από τους δικηγόρους, τους συµβολαιογράφους, τους µηχανικούς και τους ορκωτούς λογιστές, για τους οποίους το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει ειδικές ρυθµίσεις, θα επηρεστούν επίσης µια σειρά από επαγγελµατίες, των οποίων οι υπηρεσίες διέπονται από υπερβολικές και άχρηστες ρυθµίσεις, σύµφωνα µε τη λογική της τρόικας. Τέτοιες υπηρεσίες είναι, σύµφωνα µε πληροφορίες, ακόµη και η συντήρηση ανελκυστήρων, η λειτουργία ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων, τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόµενα δωµάτια, οι κατασκηνώσεις, η πώληση βιβλίων, ενώ στα εν λόγω επαγγέλµατα περιλαµβάνονται αυτά του αρτοποιού, του πωλητή οπωροκηπευτικών, του φαρµακε µπόρου, της κοµµώτριας, του µεσίτη ακινήτων, του ηλεκτρολόγου και του υδραυλικού, του ταξιδιωτικού πράκτορα, του τεχνικού υπολογιστών, του ιδιοκτήτη ταξί, του ιδιοκτήτη υπεραστικών λεωφορείων και λιµουζινών, του ξεναγού, του µεσίτη ασφαλίσεων, του οδοντοτεχνίτη, του πωλητή λαϊκών αγορών, του διανοµέα Τύπου, του ναυτικού πράκτορα ακτοπλοΐας, του φορτοεκφορτωτή κεντρικών αγορών και λιµανιών κ.ά.

Η έκθεση αξιολόγησης του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου σηµειώνει ότι οι υπερβολικές ρυθµίσεις αφορούν εµπόδια στην πρόσβαση σε ορισµένα επαγγέλµατα και καθορισµένες τιµές και αµοιβές.

Ολα αυτά τα εµπόδια και οι καθορισµένες τιµές θα καταργηθούν, σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, εκτός αν η διατήρησή τους επιβάλλεται για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. Οµως το Μνηµόνιο επισηµαίνει ότι προτεραιότητα θα δίνει στην οικονοµική σκοπιµότητα διατήρησης µιας ρύθµισης, ενώ θα γνωµοδοτεί σε κάθε περίπτωση και η Επιτροπή Ανταγωνισµού. Ο στόχος θα είναι να υιοθετηθεί η καλύτερη πρακτική που εφαρµόζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Συγκεκριµένες διατάξεις θα υπάρχουν µόνο για 4 επαγγέλµατα µε υψηλό οικονοµικό αντίκτυπο, όπως αναφέρεται. Ειδικότερα, ακολουθώντας τους κανόνες του Μνηµονίου, το νοµοσχέδιο θα προβλέπει τα εξής: n Για το νοµικό επάγγελµα, κατάργηση των µη αναγκαίων περιορισµών σε ό,τι αφορά τις καθορισµένες ελάχιστες αµοιβές, την απαγόρευση των διαφηµίσεων, τους γεωγραφικούς περιορισµούς στην άσκηση του επαγγέλµατος.

n Για το συµβολαιογραφικό επάγγελµα, µείωση των καθορισµένων αµοιβών και αύξηση του αριθµού των συµβολαιογραφείων.

n Για τους αρχιτέκτονες και τους µηχανικούς, κατάργηση των ελάχιστων καθορισµένων αµοιβών. n Για τους ορκωτούς λογιστές, κατάργηση των καθορισµένων αµοιβών.

Ξεχωριστή ρύθµιση σε νοµοσχέδιο του υπουργείου Υγείας θα υπάρξει για τους φαρµακοποιούς, για την καθιέρωση µεγαλύτερης ευελιξίας στα ωράρια λειτουργίας τους και τη µείωση του ελάχιστου περιθωρίου κέρδους που εφαρµόζουν σήµερα.

Να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη του ΙΟΒΕ, το άνοιγµα των επαγγελµάτων θα οδηγήσει σε ορίζοντα τετραετίας σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 13,5% ή περίπου κατά 30 δισ. ευρώ, καθώς θα επιφέρει αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων κατά 12,4%, µείωση των τιµών και αύξηση και της κατανάλωσης κατά 15,5%.

Ζητούν συνάντηση
Συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό ενόψει των νοµοθετικών παρεµβάσεων για το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων ζητούν µε επιστολή τους οι ενδιαφερόµενοι επιστηµονικοί φορείς.

Πρόκειται για τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους Ελλάδος, το Τεχνικό Επιµελητήριο, τον Πανελλήνιο ΙατρικόΣύλλογο,την Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία, τον Φαρµακευτικό Σύλλογο Αθηνών, το ΓΕΩΤΕΕ, τοΟικονοµικόΕπιµελητήριο,τον Συµβολαιογραφικό Σύλλογο και την Οµοσπονδία ∆ικαστικών Επιµελητών.

Read more...

ΕΣΤΗΣΕ ΤΟΝ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΝ ΕΚΡΑΞΑΝ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΤΟΥ!!!


Η ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ
Αυτή η αφίσα που κυκλοφόρησαν οι πράσινοι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ στον ΟΤΕ αποτελεί την αιτία (μαζί με την κριτική των κυβερνητικών βουλευτών) που ο Θ. Πάγκαλος δεν πήγε στην εκπομπή του Ν. Χατζηνικολάου στο Alter. Ο απαράδεκτος ως προς την...
συμπεριφορά του αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δεν πήρε ούτε ένα τηλέφωνο τον γνωστό δημοσιογράφο για να του εξηγήσει τι συμβαίνει και να ζητήσει συγνώμη από τους συνομιλητές του στην χθεσινή εκπομπή! Ο άνθρωπος είναι γεννημένος γαϊδούρι। Και μας το έχει αποδείξει πάμπολλες φορές...http://fimotro.blogspot.com/2010/12/blog-post_4524.html
Read more...

Η φοροδιαφυγή στο "μικροσκόπιο" του υπουργικού συμβουλίου


.i-reportergr.

Το πρόγραμμα για τις αποκρατικοποιήσεις και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, το πλαίσιο για την αγορά των τυχερών και τεχνικών παιχνιδιών στην Ελλάδα, καθώς και το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, αναμένεται να παρουσιαστούν, μεταξύ άλλων, στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο, από τον υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου.

Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το πρόγραμμα για τις αποκρατικοποιήσεις, καθώς το υπουργείο προσδοκά να εισπράξει, μέσω αυτού, έσοδα ύψους 7 δις. ευρώ για την περίοδο 2011- 2013 και, ειδικότερα, τουλάχιστον 1 δις. ευρώ μέσα στο 2011. Το όλο πρόγραμμα βασίζεται στις αποφάσεις που έλαβε στις 15 Δεκεμβρίου η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΕΑ) και οι οποίες αφορούν αναλυτικά στα εξής:

Α. Αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας

• Καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. Θα προσληφθεί άμεσα ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων και η καταγραφή θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2011.

• Αξιοποίηση του τέως αεροδρομίου του Ελληνικού. Αποφασίστηκε η συγκρότηση φορέα ειδικού σκοπού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε» και η πρόσληψη χρηματοοικονομικών και τεχνικών συμβούλων.

• Επιλογή και προώθηση αξιοποίησης συγκεκριμένων σημαντικών ακινήτων.

• Θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές για την άσκηση ενιαίας και αποτελεσματικής πολιτικής διαχείρισης δημόσιας περιουσίας. Μεταξύ άλλων, συγκροτείται, στο υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Αξιοποίησης Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας και δημιουργείται φορέας χρηματοοικονομικής διαχείρισης (με τη μορφή Α.Ε.) των ώριμων προς αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου, ο οποίος σε επόμενη φάση θα διαθέσει μειοψηφικό πακέτο μετοχών στο Χρηματιστήριο.

Β. Αποκρατικοποιήσεις και αναδιαρθρώσεις

1) 'Αμεση πρόσληψη χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων για την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και την αξιοποίηση της συμμετοχής του Δημοσίου, την αξιοποίηση της συμμετοχής του Δημοσίου σε ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ, καθώς και την αναζήτηση στρατηγικού εταίρου στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ).

2) Αναζήτηση χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων (η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου 2011) για

• τον διαχωρισμό των λειτουργιών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

• την είσοδο στρατηγικών επενδυτών στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας μέσω συμβάσεων παραχώρησης

• το αεροδρόμιο στο Καστέλι Κρήτης και την αξιοποίηση του αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης»

• την αξιοποίηση της συμμετοχής του Δημοσίου στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ

• την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ομίλου ΟΣΕ

• την επέκταση συμβάσεων παραχώρησης στην Αττική Οδό και την Εγνατία Οδό

• την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στα ΕΛΤΑ

• την αξιοποίηση του Φάσματος Συχνοτήτων και του Ψηφιακού Μερίσματος

• την αξιοποίηση της συμμετοχής του Δημοσίου στο Αττικό Λιμενικό Σύστημα

• τη μελέτη στρατηγικής και συμβάσεων παραχώρησης για τα λιμάνια και ιδιαίτερα για τους 11 περιφερειακούς Οργανισμούς Λιμένων

• τη μελέτη στρατηγικής και συμβάσεων παραχώρησης για 850 περιφερειακούς λιμένες (μαρίνες)

• την αξιοποίηση της συμμετοχής του Δημοσίου στη ΛΑΡΚΟ

• την αξιοποίηση της συμμετοχής του Δημοσίου στην ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ,

• την παράταση της σύμβασης παραχώρησης του ΟΠΑΠ και τη διαχείριση της συμμετοχής του Δημοσίου

• την αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή στον ΟΔΙΕ

• την πώληση της συμμετοχής του Δημοσίου στο καζίνο της Πάρνηθας, και

• τη μετοχοποίηση- είσοδο στρατηγικού επενδυτή στα κρατικά λαχεία (Εθνικό, Λαϊκό).

Read more...

Προβληματισμός Γιώργου για το ευρωομόλογο

Ο κ. Παπανδρέου ανησυχεί γιατί εκτιμά ότι υπάρχουν αντιστάσεις από κάποιες χώρες οι οποίες «μεταθέτουν το πρόβλημα»


tovima.grΑισιόδοξος για το θέμα της επιμήκυνσης αποπληρωμής του δανείου εμφανίστηκε χθες στο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο οκ. Γ. Παπανδρέου. «Θα είναι ένα θετικό γεγονός για τη χώρα μας. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με πολλούς για το θέμα αυτό στη σύνοδο κορυφής και όλοι είναι θετικοί. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα, αλλά τουλάχιστον δεν αναμένουμε σοβαρά προβλήματα» επεσήμανε. Ο Πρωθυπουργός όμως ήταν προβληματισμένος για την έκδοση ευρωομολόγου. «Μερικοί από αυτούς που το υποστήριξαν, όπως ο κ. Γιούνκερ, λένε ότι αυτό νομοτελειακά θα έρθει αργά ή γρήγορα. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί υπάρχουν αντιστάσεις από κάποιες χώρες,οι οποίες θέλουν να μεταθέτουν το πρόβλημα για να μην αναλάβουν τις πολιτικές ευθύνες,αλλά αυτό πιστεύω ότι θα είναι το ζήτημα στο ευρωπαϊκό επίπεδο τους επόμενους μήνες» είπε.

Οσον αφορά το εσωτερικό της χώρας ο κ. Παπανδρέου επεσήμανε πως, μολονότι οι αποφάσεις που έλαβε η κυβέρνηση το 2010 είχαν «επαναστατικό χαρακτήρα», οι αλλαγές που θα γίνουν το 2011 θα έχουν κατ΄ εξοχήν διαρθρωτικό χαρακτήρα, θα είναι πολιτικά πιο θετικές, με την έννοια ότι εμπεδώνουν την ευνομία, την κοινωνική δικαιοσύνη, θα οδηγήσουν σε ποιοτικές υπηρεσίες προς τον πολίτη, στην καλύτερη λειτουργία του κράτους, στην αναπτυξιακή προοπτική. «Διαχειριστικά θα είναι πιο δύσκολες, άρα η ευθύνη πέφτει περισσότερο στις πλάτες των υπουργών και των υπουργείων, αλλά είναι αλλαγές που τις θέλει η κοινωνία» πρόσθεσε. Επιπλέον εξειδίκευσε περισσότερο την πρόταση για την οργάνωση πολιτικής συνδιάσκεψης λέγοντας ότι οι υπουργοί θα παρουσιάσουν τις πολιτικές τους, θα ενημερώσουν τα στελέχη, αλλά θα συμμετάσχει και η κοινωνία, όχι μόνο στενά το κόμμα, στην επίλυση πολλών θεμάτων που απασχολούν τη χώρα και τους πολίτες. Ο Πρωθυπουργός καθόρισε τις πέντε μεγάλες ενότητες που θέτουν το πλαίσιο του διαλόγου κυβέρνησης και κοινωνίας και ζήτησε από τους υπουργούς να οργανωθεί σωστά η διαβούλευση ώστε να διαμορφωθούν οι ευρύτερες δυνατές συναινέσεις. Οι προτεραιότητες αυτές είναι: Κράτος στην υπηρεσία του πολίτη. Ανάπτυξη και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Κοινωνία της συμμετοχής, της ευνομίας και της δικαιοσύνης. Κοινωνικό κράτος. Ελλάδα με ισχυρή φωνή στον κόσμο. Παρέμβαση στο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο έκανε ο κ. Ευ.Βενιζέλος, ο οποίος πρότεινε να αναζητήσει η κυβέρνηση συναίνεση με την κοινωνία και όχι με τα κόμματα. «Αυτού του είδους τις κρίσεις,που είναι μη συμβατικές, δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε με συμβατικά πολιτικά μέσα.Γι΄ αυτό εμείς,όταν μιλάμε για συναίνεση και για εθνική ενότητα και ομοψυχία, δεν μιλάμε για διακομματικές “διευθετήσεις” μέσα σε ένα κομματικό σύστημα το οποίο ο κόσμος θεωρείούτως ή άλλως φθαρμένο. Σημασία λοιπόν έχει το πώς απευθυνόμαστε στην κοινωνία περισσότερο από το πώς απευθυνόμαστε στα κόμματα» επεσήμανε.

Επιχείρηση κατευνασμού των βουλευτών
Σε εξέλιξη βρίσκεται η «επιχείρηση μασάζ» προς τους βουλευτές ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠαΣοΚ. Χθες η κυρία Λούκα Κατσέλη κάλεσε τους βουλευτές του κόμματος που συμμετέχουν στις επιτροπές Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων. Περίπου 25 βουλευτές ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της υπουργού- μεταξύ των οποίων οι Ι. Αμοιρίδης, Σοφία Γιαννακά, Μ. Κατρίνης, Κ. Σπηλιόπουλος, Αλ. Αθανασιάδης, Τόνια Αντωνίου, Π. Κουρουμπλής , Αθ.Οικονόμου, Τ.Αντωνακόπουλος, Νάντια Γιαννακοπούλου κ.ά.- και έθεσαν σκληρά ερωτήματα προς την υπουργό, η οποία περιστοιχιζόταν απ΄ όλη την πολιτική ιεραρχία του υπουργείου ( Γ. Κουτρουμάνης, Β. Κεγκέρογλου, Αννα Νταλάρα ) και από τους διοικητές του ΟΑΕΔ και των ασφαλιστικών ταμείων. Η κυρία Κατσέλη βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσει στους βουλευτές του ΠαΣοΚ την απάντηση της Κομισιόν, στην οποία επισημαίνεται ότι ο νόμος για τις επιχειρησιακές συμβάσεις περιλαμβάνεται στο μνημόνιο, και να πει ότι δεν πρόκειται να ζητηθούν νέες ρυθμίσεις.

Σήμερα θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, για την τελική έγκριση του επενδυτικού νόμου, για το σχέδιο αποκρατικοποιήσεων (αναμένεται να συζητηθεί, μεταξύ άλλων, η συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών στον Ιππόδρομο και στον Οργανισμό Κρατικών Λαχείων), και για το νομοσχέδιο για τα κλειστά επαγγέλματα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου δεν θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο το νομοσχέδιο αλλά μόνο τους βασικούς άξονές του με σκοπό να το καταθέσει αμέσως μετά τις γιορτές.

Read more...

Εγκλώβισαν το μέλλον της χώρας – Την επιστρέφουν στο Μεσαίωνα


Του Νίκου Κοτζιά
Η πολιτική μετρά εκ του αποτελέσματος. Η πολιτική της κυβέρνησης έχει τουλάχιστον προς το παρόν τα εξής αποτελέσματα:
Πρώτον, μια άγρια ανακατανομή πλούτου και εισοδήματος υπέρ των δυνάμεων που οδήγησαν την χώρα στην κρίση. Χαμένα είναι τα χαμηλά εισοδήματα που προέρχονται από μισθούς και συντάξεις, καθώς και μεσαία εισοδήματα μισθωτών και μικρομεσαίων επιχειρηματιών.
Δεύτερον, μια συνεχή ύβρη στην ίδια τη ύπαρξη των μισθωτών, ιδιαίτερα του δημοσίου.
Αντί να απαξιώσει η κυβέρνηση την φοροκλοπή και φοροδιαφυγή, το μαύρο χρήμα, τις παράνομες συμφωνίες, το αεριτζίδικο κεφάλαιο και τη λαμογιά επιτέθηκε κύρια στους δημόσιους υπάλληλους. Το έπραξε τόσο με τα μέτρα που έλαβε, όσο και με την καμπάνια ηθικής απαξίωσής σε βάρος τους. Καμπάνια που διεξήγαγε μαζί με εκείνα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που επιβιώνουν χάρη στην στήριξη του δημοσίου (ακόμα και με φορονομικό τρόπο) και των τραπεζών. Μέσα από τις καμπάνιες της, η κυβέρνηση έδειξε ποιόν ήθελε να πλήξει. Ενάντια σε ποιόν επιλέγει να κάνει πολιτική.
Tρίτον, μια πολύπλευρη στήριξη εκ μέρους της κυβέρνησης, με όλα τα μέτρα που έλαβε, των τραπεζιτών φίλων της. Τους διασφάλισε φθηνό ευρωπαϊκό χρήμα με επιτόκιο 1% προκειμένου να δανείζεται το ελληνικό δημόσιο από αυτές με επιτόκιο 6%. Το καλοκαίρι τους κατέστησε κράτος εν κράτει.
Τους προσκάλεσε και τους κατέστησε συνδιαπραγματευτές στο τραπέζιο εκπόνησης του δεύτερου μνημονίου, ή αλλιώς του «μνημονίου της κόλασης». Εκείνο που μπροστά του η πρώτη συμφωνία δίνει την εικόνα αγίας βίβλου. Τους εξασφάλισε ακόμα και νομοθεσία περί των εργασιακών σχέσεων με τη δυνατότητα να σπάσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων στις τράπεζες. Μέσα, Τραπεζίτες, Κυβέρνηση, χαρακτηρίζουν τις κατακτήσεις των τραπεζοϋπαλλήλων ως «προνόμια». Ενώ τα προνόμια των ελληνικών τραπεζών τα ανάγουν σε κάποια «οικονομική αναγκαιότητα». Τέλος, δεν προχωρά ακόμα η κυβέρνηση στην άμεση και έγκαιρη δημιουργία ενός δημόσιου τραπεζικού πυλώνα με τον οποίο θα μπορούσε να κάνει πραγματική πολιτική στην αγορά.
Τέταρτο, την απόσυρση από την ίδια την κυβέρνηση μέτρων που είχε αναγγείλει ως εξισοροποιιτικά ισορροπία έναντι των μέτρων καταστολής που εφαρμόζει για τους μισθωτούς, όπως είναι η κατάργηση της πρόβλεψης για φορολόγηση με 20% των καναλιών. Η απόσυρση αυτή διέγραψε και την καλύτερη στιγμή του Υπουργού Οικονομικών ο οποίος τα είχε ανακοινώσει ο ίδιος. Για την απόσυρση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε τουμπεκί ψιλοκομμένο όπως αυτό περιγράφεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Πέτρου Πικρού. Ταυτόχρονα έδωσε σε μεγάλα συγκροτήματα τη δυνατότητα αγορών και δανεισμού με επιτόκια και όρους που ακόμα ονειρεύονται οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Τα έκανε αυτά, τόσο γιατί είναι δέσμια της λογικής της υποταγής στα μεγάλα συμφέροντα, όσο και διότι μπαίνει όλο και πιο βαθιά στον κόσμο της αυταπάτης ότι θα την γλυτώσουν τα συγκροτήματα από την οργή που ήδη σκάει μύτη. Δεν έμαθε τίποτα από τα παθήματα του Κ.Καραμανλή.
Πέμπτο, έδωσε χωρίς διαγωνισμούς δουλειές στη διαπλοκή μακριά από τον δημόσιο έλεγχο. Απέδειξε ότι η λεγόμενη «ανοικτή διακυβέρνηση» αποτελεί ένα φύλο συκής για να κοροϊδεύει ο κυβερνητικός μηχανισμός τους απλούς πολίτες, πίσω από το οποίο κρύβονται τα πιο άθλια κόλπα της αγοράς. Είτε αυτό αφορά τον κόσμο του Ιντερνετ, είτε των υποδομών.
Έκτο, η κυβέρνηση διέγραψε το μεγαλύτερο τμήμα από τα χρέη προς το δημόσιο που συνυπολόγιζε στα μελλοντικά έσοδα. Πρόκειται για μια πολιτική που βρίσκεται στην ίδια ευθεία με την Περαίωση. Την τελευταία την εφάρμοσε και για πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, κάνοντας την πιο άδικα από ποτέ. Είναι, βέβαια, άξιον απορία πώς η λεγόμενη Τρόικα το επέτρεψε. Διότι αν είναι κάτι που θα έπρεπε να μην επιτρέψει η Τρόικα είναι η περαίωση. Από τη σκοπιά του κοινοτικού δικαίου η περαίωση αποτελεί σαφή καταστρατήγηση των κανόνων του ανταγωνισμού. Άλλο κόστος έχει ο επιχειρηματίας που πληρώνει κανονικά τους φόρους του, και άλλο εκείνος που περιμένει την περαίωση και πληρώνει λιγότερο και από έναν φτωχό μισθωτό.
Έβδομο, η κυβέρνηση θέλει να ρίξει το φόρο των επιχειρήσεων στο 20%, ακόμα και πιο κάτω. Μπορεί, αν θέλει να το πάει και στο 10% που βρισκόταν η Ιρλανδία της επίσης βαθιάς κρίσης. Η λογική της είναι βαθιά δεξιόστροφη και δεν μπορεί πια –πολύ φοβάμαι- να αλλάξει.Έχει καταλήξει στο δόγμα ότι οι μισθωτοί δεν πολυχρειάζονται σε αυτό τον τόπο (αν μάλιστα αρχίσουν να πεθαίνουν νεότεροι δεν θα υπάρχει και ζήτημα στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό σύστημα! Αγαπημένοι μου λογιστές μια σκέψη έκανα…). Η κυβέρνηση είναι δέσμια του δόγματος ότι αποκλειστικός παράγοντας που συμβάλλει στην ανάπτυξη είναι οι επιχειρηματίες και ότι από τα δικά τους κέρδη εξαρτώνται όλα. Πρόκειται για μια χυδαία αντίληψη που είχε λόγο ύπαρξης στις θεωρίες που διακινούνταν στον 16ο και 17ο αιώνα, τότε που οι ανερχόμενοι βιοτέχνες-μανουφακτούρα και ο υπό γέννηση καπιταλισμός προσπαθούσαν να αποδείξουν την ανωτερότητά τους έναντι της φεουδαρχίας. Όμως, ως γνωρίζουμε, στη συνέχεια, εμφανίστηκαν από τους φυσιοκράτες μέχρι τον μαρξισμό θεωρίες που απέδειξαν τον παραγωγικό χαρακτήρα της απελευθερωμένης από τσιφλικάδες αγροτικής οικονομίας και την ιδιαιτερότητα της παραγωγικής ικανότητας της μισθωτής εργασίας. Κανείς σοβαρός οικονομολόγος στον κόσμο δεν πιστεύει πια ότι όλα αρχίζουν και τελειώνουν στους επιχειρηματίες και στα «Επιχειρηματικά δαιμόνιά τους». Αφήνω δε στο παρόν κείμενο ασχολίαστο το γεγονός ότι αυτό το δαιμόνιο δεν φαίνεται να δόθηκε απλόχερα σε πολλούς Έλληνες μεγαλοεπιχειρηματίες.
Όγδοο, δεν στηρίζει η κυβέρνηση τους τομείς της παραγωγής στην ίδια τη χώρα και τις ατμομηχανές της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η οικοδομή και ο ορυκτός πλούτος. Επανήλθε στην ίδια πολιτική με εκείνη της ΝΔ. Επιδοτήσεις και απαλλαγές για εισαγόμενα προϊόντα, όπως είναι τα αυτοκίνητα, έλλειψη ανάλογων μέτρων για την ελληνική παραγωγική βάση. Με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα της κρίσης στηρίζει αλλότριες οικονομίες, κλάδους στους οποίους δεν έχει προστιθέμενη αξία, αλλά ούτε και προοπτικές. Αυξάνει, όμως, και τα ελλείμματά της. Οι κυβερνητικοί θα μου απαντήσουν ότι οι κλάδοι εισαγωγών απασχολούν πολλούς εργαζομένους και η ύφεση που υπάρχει σε αυτούς δημιουργεί προβλήματα. Από μια σκοπιά το επιχείρημα έχει την λογική του. Αλλά από ποια σκοπιά; Αν υπάρχουν στην οικονομία χρήματα για κατανάλωση, εάν γίνονται επαρκείς εξαγωγές και υπάρχει διαθέσιμο συνάλλαγμα. Αλλά όταν η χώρα πεινά προκειμένου να περιορίσει, έτσι μας λένε, τα ελλείμματα, τότε προηγείται η υποστήριξη στην εγχώρια παραγωγή και αν είναι δυνατό στην παραγωγή που είναι προσανατολισμένη στις εξαγωγές και όχι στις εισαγωγές.Ένατο, η κυβέρνηση προχώρησε στην κατάργηση δικαιωμάτων των εργαζομένων. Την επίθεση ηθικής απαξίωσης των εργαζομένων, την συνόδευσε η επίθεση στο εισόδημά τους. Τώρα η επίθεση αυτή βρίσκεται στην τρίτη φάση της, στην φάση υπονόμευσης κατακτήσεων και κοινωνικών δικαιωμάτων που χρειάστηκαν δεκαετίες αγώνων, κόπων και θυσιών. Μέσα σε μια ψηφοφορία η κυβέρνηση εγκλώβισε το μέλλον της χώρας και επέστρεψε στον Μεσαίωνα. Ακόμα και για αυτή την επιστροφή έχουν βρεθεί απολογητές και υπηρέτες.
Δέκατο, όλα τα πιο πάνω μέτρα η κυβέρνηση τα έλαβε με τρόπο που υπονομεύει τη δημοκρατία, τους δημοκρατικούς θεσμούς και διαδικασίες. Αντί να προστατεύσει τη δημοκρατία στις δύσκολες στιγμές που περνά η Πατρίδα, αντί να στηριχθεί στη συλλογικότητα των πολιτών αυτού του τόπου, επέλεξε τον αυταρχισμό. Επέλεξε τις αποφάσεις στα παρασκήνια. Επέλεξε να διαπραγματεύεται με τους μεγαλοεργοδότες και την διαπλοκή, παρά με τον κόσμο της εργασίας και τα συνδικάτα. Έφτιαξε ειδική κατασκευή ώστε ο υπουργός οικονομικών να κάνει ότι θέλει. Αντί τα ουσιαστικά ζητήματα να συζητούνται δημόσια και στη βουλή συζητούνται στις παρακάμερες της πολιτικής. Αντί να αποτελούν αντικείμενο συλλογικής απόφασης γίνονται νεοφιλελεύθερες ενοράσεις.Τέλος, οι κυβερνητικοί και κρατικοί παράγοντες λειτουργούν ως να είναι ιδιοκτήτες της δημόσιας ζωής και της δημόσιας περιουσίας. Προκλητικά πρόεδρος δημόσιας επιχείρησης ομιλεί με το «εγώ προτιμώ να πουλήσω παρά να νοικιάσω δημόσια περιουσία», λες και ομιλεί για τα μαχαιροπήρουνα της μάνας του και την προίκα της γυναίκας του. Οι έννοιες του δημόσιου συμφέροντος και των δημόσιων αγαθών έχουν εξαφανιστεί και σταλεί στην έρημο της εξορίας.
Η χώρα γίνεται προσπάθεια να πειστεί ότι δεν πληρώνει φόρους για να διασφαλίσει τα δημόσια αγαθά, αλλά προκειμένου να ικανοποιήσει τους διεθνείς τοκογλύφους. Και οι τελευταίοι αφού διασφάλισαν τα κέρδη τους από την τοκογλυφία , τώρα χαϊδολογούν τους πολιτικούς εγγυητές των κερδών τους που καμαρώνουν σαν τα παγώνια για κάθε καλό λόγο και βραβείο των τοκογλύφων.

Read more...