Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Η απάντηση της εταιρίας για τον Φλαμπουράρη...


«Συκοφαντικό» χαρακτηρίζει η τεχνική εταιρία ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕ το δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο, ο πρώην υπουργός Επικρατείας συμμετείχε στην εταιρία που πήρε έργο από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ύψους 3,9 εκατ. ευρώ. 

Σε...
ανακοίνωσή της η εταιρία αναφέρει ότι «στο διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 23-9-2014, συμμετείχαν 13 διαγωνιζόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις» και «η εταιρία μας ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου και της κατακυρώθηκε η εκτέλεσή του στις 24-11-2014, όταν ο κύριος Φλαμπουράρης Αλέκος δεν είχε υπουργικό αξίωμα». 

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι ότι ο κ. Φλαμπουράρης έχει αποχωρήσει πλήρως από την εταιρία, από 26-1-2015, μια ημέρα μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρίας ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕ:

Απαντώντας στο συκοφαντικό, για την εταιρία μας, δημοσίευμα που αναπαράγεται από όλα τα μέσα ενημέρωσης, αναφέρουμε τα εξής: 

Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την από Αυγούστου 2014 διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας, κάλεσε τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που πληρούσαν τις τασσόμενες από το νόμο και τη διακήρυξη τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής, να υποβάλουν φάκελο προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συμπληρωματικά έργα στο αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου», προϋπολογισμού 3.900.000 ευρώ. 

Στο διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 23-9-2014, συμμετείχαν 13 διαγωνιζόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις. Η επιτροπή του διαγωνισμού, με το σχετικό πρακτικό της, αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής των διαγωνιζόμενων, ανακήρυξε προσωρινή μειοδότρια προσφορά την προσφορά της εταιρίας μας, με ποσοστό έκπτωσης 38,05%. Κατά του άνω πρακτικού ασκήθηκαν ενστάσεις από τους καταταγέντες στη 2η και 3η θέση μειοδοσίας διαγωνιζόμενους, οι οποίες και απερρίφθησαν στις 27-11-2014 με την υπ’ αριθ. 2152/14 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρία μας. 

Ακολούθως, με το από 7-1-2015 και με αριθ. Πρωτοκόλλου 48/2015 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, κληθήκαμε να προσκομίσουμε τα προβλεπό-μενα από τη νομοθεσία περί εκτελέσεως δημόσιων έργων επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο που διενεργήθηκε και την αναγνώριση διοικητικά και δικαστικά της νομιμότητας της προσφοράς μας, με το υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 1321/4-5-2015 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, κληθήκαμε να προσκομίσουμε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για να υπογραφεί το αποδεικτικού χαρακτήρα έγγραφο της συμβάσεως. 

Στο σχέδιο της συμβάσεως που μας απεστάλη για να λάβουμε γνώση, διαπιστώσαμε ότι η αναθέτουσα αρχή ανεπιτρέπτως είχε καθορίσει ως χρόνο ολοκλήρωσης του έργου την 30-9-2015 αντί της προβλεπόμενης από τα συμβατικά τεύχη προθεσμίας των 12 μηνών. 

Με την από 18-5-2015 και με αριθ. Πρωτοκόλλου 1564/20-5-2015 αίτησή μας, δια-τυπώσαμε την επιφύλαξή μας για την ανεπίτρεπτη τροποποίηση των όρων της δι-αγωνιστικής διαδικασίας και ενημερώναμε ότι η ολοκλήρωση του έργου εντός της προθεσμίας των δύο (2) ουσιαστικά μηνών, δεδομένου ότι από την 1-7 έως και την 30-8 απαγορευόταν η εκτέλεση εργασιών, είναι ανέφικτος και ότι θα απαιτηθεί η χορήγηση παράτασης. 

Η εταιρία μας, μολονότι εδικαιούτο να αρνηθεί την υπογραφή της συμβάσεως για τον άνω λόγο, εντούτοις στις 20-5-2015 υπέγραψε με την Περιφέρεια Πελοποννήσου την από 20-5-2015 εργολαβική σύμβαση ποσού 2.416.054,02 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Με την υπογραφή της συμβάσεως, η εταιρία μας υπέβαλε χρονοδιάγραμμα εκτέ-λεσης του έργου το οποίο και καθόριζε ως χρόνο ολοκλήρωσης την 30-3-2016. Το χρονοδιάγραμμα δεν έγινε δεκτό και επεστράφη με το υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 1906/19-6-2015 έγγραφο για διόρθωση και επανυποβολή...

Δεν υπάρχουν σχόλια: