Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Ελληνική Ακτοφυλακή Αλλάζει ο χαρακτήρας του Λιμενικού Σώματος

Το νομοσχέδιο για τη σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής κατέθεσε την Τετάρτη στη Βουλή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρ. Παπουτσής.

Παρά το διαρκές αίτημα της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για επανασύνδεση του Λιμενικού Σώματος με το υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, στα πρότυπα του παλαιού υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, η κυβέρνηση αποσύνδεσε το Λιμενικό με τη ποντοπόρο ναυτιλία, δίνοντας του πρόσθετες αρμοδιότητες στο σκέλος της ακτοφυλακής.

Με τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία:

Μετονομάζεται το Λιμενικό Σώμα σε Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και καθορίζεται η επίσημη διεθνής ονομασία του ως Hellenic Coast Guard στο εξωτερικό.

Καθορίζεται η αποστολή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, στο πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνονται, ιδίως, η δίωξη του εγκλήματος και η προστασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των πολιτών, η διαφύλαξη των θαλασσίων συνόρων της χώρας, ο έλεγχος εφαρμογής των όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης της χώρας και η εξασφάλιση της ομαλούς λειτουργίας των εμπορικών πλοίων.

Η αποστολή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής είναι στενά συνδεδεμένη με άσκηση δημόσιας εξουσίας, που έχει ως αντικείμενο αφενός την προστασία των θεσμών και της έννομης τάξης στη θάλασσα, αφετέρου η εξουσία της επεκτείνεται επί παντός υπό ελληνική σημαία πλοίου, όπου κι αν αυτό βρίσκεται, στα υπό ξένη σημαία πλοία εφόσον διαπλέουν ελληνικά χωρικά ύδατα ή βρίσκονται εντός των ελληνικών λιμένων, καθώς βεβαίως και όλους τους ελληνικούς λιμένες και εγκαταστάσεις αυτών, καθώς και σε εγκαταστάσεις ναυτικού ενδιαφέροντος.

Ορίζεται ότι το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή αποτελεί ένοπλο σώμα ασφαλείας, στρατιωτικώς οργανωμένο, λειτουργεί με τους οργανικούς και ασφαλιστικούς νόμους που ισχύουν στο Λιμενικό Σώμα, εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό, χρησιμοποιεί επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους διερεύνησης των εγκλημάτων, συνεργάζεται με αντίστοιχες αρχές, υπηρεσίες και φορείς του εσωτερικού ή άλλων χωρών και συμμετέχει στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών και φορέων στο πλαίσιο της αποστολής της.

Τα επιχειρησιακά μέσα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ουσιαστικά αποτελούν στρατιωτικά συντεταγμένο σχηματισμό και επιχειρούν όχι μόνον εντός χωρικών υδάτων, αλλά και σε διεθνείς αποστολές και ύδατα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις διεθνείς συμβάσεις, ενώ μεταξύ άλλων, συμμετέχουν στην πολεμική και επιχειρησιακή σχεδίαση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το ένστολο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έχει την ιδιότητα του στρατιωτικού, σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα και τις λοιπές ισχύουσες συναφείς διατάξεις και φέρει κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατάλληλο οπλισμό, εφόδια και μέσα, για τη χρήση των οποίων υπόκειται σε κατάλληλη εκπαίδευση.

Συστήνεται Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως ανώτατη επιτελική υπηρεσία, με την οποία ο αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του σώματος. Με την απολύτως αναγκαία αυτή ρύθμιση εξασφαλίζεται η αυτόνομη επιχειρησιακή δράση Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, δεδομένου ότι ο χαρακτήρας της ως ένοπλου στρατιωτικού σώματος και η ιδιαιτερότητα και η «ευαισθησία» της αποστολής της επιβάλλουν υψηλά επίπεδα συνοχής, ενιαία κατεύθυνση και συνεχή εποπτεία συντονισμό και έλεγχο.

Θεσπίζεται Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων. Έτσι εξασφαλίζεται η αμεσότητα αντίδρασης και η αποτελεσματικότητα στο χειρισμό κρίσιμων.

Προβλέπεται η υπαγωγή των υφιστάμενων, βάσει των διατάξεων του ν. 3079/2002, οργανικών θέσεων του στρατιωτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή κατά βαθμό, θέση και ειδικότητα. Εξασφαλίζεται έτσι η αξιοποίηση της τεχνικής και επιστημονικής επάρκειας έμπειρων στελεχών, τα οποία απαλλαγμένα από αμιγώς διοικητικού χαρακτήρα αρμοδιότητες θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στην εκπλήρωση της αποστολής τους.

Παρέχεται η δυνατότητα να ενισχύονται συγκεκριμένες διευθύνσεις και υπηρεσίες του υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων με στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς. Η ενίσχυση αυτή υλοποιείται με το καθεστώς των αποσπάσεων κατά παρέκκλιση των ήδη ισχυουσών χρονικών περιορισμών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διετία.

Προβλέπεται η εξαίρεση από τις γενικές διατάξεις περί προμηθειών που αφορούν σε επισκευές και συντήρηση των επιχειρησιακών μέσων και συστημάτων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία λόγω της ιδιαιτερότητας και τις πολυπλοκότητάς τους δεν είναι εύκολο να επισκευάζονται και να συντηρούνται με τις χρονοβόρες διαδικασίες των μαζικών προμηθειών, με αποτέλεσμα να παραμένουν αδρανή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με δυσμενείς συνέπειες στη λειτουργία, την επιχειρησιακή ικανότητα και την εκπλήρωση της αποστολής των Υπηρεσιών του Σώματος.

Προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών ελέγχου αποστολών λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου από το Λιμενικό Σώμα και την Πολεμική Αεροπορία μέσω του Κέντρου Ελέγχου Αποστολών λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου με στόχο την υποβοήθηση του έργου έρευνας και διάσωσης και την αναβάθμιση της συνεργασίας των εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων.

Παρέχεται η εξουσιοδότηση στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη να ρυθμίζει με Προεδρικά Διατάγματα ζητήματα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, τις οργανικές θέσεις του προσωπικού της, καθώς και το σύνολο των συναφών με την πρόσληψή του ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων.

Ανακαθορίζεται κατά τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων του ν. 3079/2002 η διαδικασία πρόσληψης των Λιμενοφυλάκων και Αρχικελευστών με σύστημα μορίων.

Ρυθμίζονται θέματα προαγωγών καθώς και βαθμολογικής εξέλιξης των στελεχών του λιμενικού Σώματος।

tanea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: