Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Παππάς: Μπορούμε να κατακτήσουμε αυτοδυναμία...


Óýóêåøç ìåôáîý ôïõ ðñùèõðïõñãïý ÁëÝîç Ôóßðñá, ôïõ áíôéðñïÝäñïõ ôçò êõâÝñíçóçò ÃéÜííç ÄñáãáóÜêç êáé ôïõ õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí ÃéÜíç ÂáñïõöÜêç ôçí Ôñßôç 17 Ìáñôßïõ 2015, óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ. Ç óõíÜíôçóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå ëßãåò þñåò ðñéí áðü ôç óõíÜíôçóç ôïõ ðñùèõðïõñãïý ìå ôç âïçèü õðïõñãü Åîùôåñéêþí ôùí ÇÐÁ, áñìüäéá ãéá åõñùðáúêÜ êáé åõñáóéáôéêÜ èÝìáôá, Âéêôüñéá Íïýëáíô, åí üøåé ôçò Óõíüäïõ ÊïñõöÞò, áëëÜ êáé ôçò óõíÜíôçóçò ôïõ Áë. Ôóßðñá ìå ôçí Ãåñìáíßäá êáãêåëÜñéï, ¶íãêåëá ÌÝñêåë óôï Âåñïëßíï. 
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)Σίγουρος για νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, δήλωσε ο πρώην υπουργός Επικρατείας, Νίκος Παππάς.
«Νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ με καθαρή διαφορά», είπε συγκεκριμένα και πρόσθεσε: «Θέλουμε να είμαστε...
τόσο ισχυροί ούτως ώστε να μην μας έχει κανένας και τα δύο χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη».

Μιλώντας στο MEGA, o Παππάς εκτίμησε ότι είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας του ΣΥΡΙΖΑ. «Αυτός είναι ο στόχος μας. Νομίζω ότι μπορούμε να τον κατακτήσουμε κι αν δεν τον κατακτήσουμε θα είμαστε τόσο κοντά ούτως ώστε κανένας να μη μπορεί να πάρει την ευθύνη να σύρει τη χώρα σε νέες εκλογές», ανέφερε.

Εξέφρασε επίσης την πεποίθησή του ότι οι "Ανεξάρτητοι Έλληνες" θα είναι στη Βουλή και το πιο πιθανό σενάριο είναι η επανάληψη του κυβερνητικού συνασπισμού που υπήρχε και στην προηγούμενη περίοδο.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι σε κάθε περίπτωση η χώρα θα κυβερνηθεί, ενώ επανέλαβε την άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ.

Ερωτηθείς σχετικά με τον ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση είπε ότι θα καταργηθεί. «Είναι σαφές, το έχουμε ζητήσει από την προηγούμενη Δευτέρα», ανέφερε...

Δεν υπάρχουν σχόλια: