Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

AΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


Τίθενται σήμερα σε ισχύ οι νέες μειώσεις στους μισθούς και τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα και υπογράφεται από τον υφυπουργό Οικονομικών Φ. Σαχινίδη παρέχει αναλυτικές οδηγίες για την υλοποίηση...
μισθολογικών ρυθμίσεων.

Σύμφωνα με αυτές, τα πάσης φύσεως επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές των λειτουργών και υπαλλήλων των φορέων, καθώς και τα έξοδα παράστασης που είχαν μειωθεί κατά 12% από την αρχή του χρόνου μειώνονται πρόσθετα από σήμερα κατά 8%. Η ανωτέρω μείωση θα υπολογισθεί στα μειωμένα ποσά, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31η Μαΐου 2010. Στο ίδιο πλαίσιο σε όσους υπαλλήλους προβλεπόταν μείωση των αποδοχών τους κατά 7%, θα πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2010 περαιτέρω μείωση κατά 3%.
Στις ανωτέρω προβλεπόμενες μειώσεις υπόκεινται και οι αποζημιώσεις, επιμίσθια ή αμοιβές που καταβάλλονται σε λειτουργούς ή υπαλλήλους του Δημοσίου για τη παροχή πρόσθετου διδακτικού έργου. Εξαιρούνται τα επιδόματα α) Οικογενειακής παροχής β) Χρόνου υπηρεσίας γ) Εφημεριών δ) Ραδιενέργειας ε) Ειδικής απασχόλησης στ) Ειδικών συνθηκών εργασίας ζ) Επικίνδυνης εργασίας η) Καταδυτικού θ) Αναπηρίας και κινδύνου ι) Μεταπτυχιακών σπουδών ια) Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ιβ) Κινήτρου απόδοσης.

Οι υπάλληλοι του Δημοσίου, των οποίων οι Υπηρεσίες μεταφέρθηκαν σε άλλο υπουργείο, εξακολουθούν να δικαιούνται τα ειδικά επιδόματα – παροχές της θέσης προέλευσής τους, που προέρχονται από πρώην ειδικούς λογαριασμούς ή άλλες διατάξεις, στο ύψος που αυτά είχαν διαμορφωθεί, κατά την ημερομηνία μεταφοράς τους, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3833/2010 (μείωση κατά 12% από 1-1-2010 και επιπλέον μείωση κατά 8% από 1η Ιουνίου 2010).
Ακόμη, η εγκύκλιος ορίζει πως το ανώτατο όριο αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, στις οποίες εμπίπτουν οι πάσης φύσεως μεικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές εν γένει, καθώς και η οικογενειακή παροχή και τα επιδόματα ανέρχονται από σήμερα σε 5.856,08 ευρώ. Αντίστοιχα το ανώτατο όριο για τους δικαστικούς λειτουργούς διαμορφώνεται σε 8.436 ευρώ, ενώ το όριο για τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. διαμορφώνεται στα 6.069,21 ευρώ.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς, καθορίζονται ως εξής : α) το επίδομα εορτών Χριστουγέννων σε 500 ευρώ, β) το επίδομα εορτών Πάσχα σε 250 ευρώ και γ) το επίδομα αδείας σε 250 ευρώ.
Τα επιδόματα καταβάλλονται στο ακέραιο, εφόσον οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές (πλην υπερωριών και αποζημιώσεων από συμμετοχή σε συλλογικά όργανα) συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων του προηγούμενου εδαφίου, δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, το ποσό των 3.000 ευρώ μεικτά. Στην περίπτωση που υπερβαίνουν το ποσό αυτό (3.000 ευρώ) και μέχρι του ποσού των 3.083 ευρώ, καταβάλλεται αναλογία των επιδομάτων αυτών, μέχρι του ορίου των 3.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: