Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

Ρύθµιση για οφειλές στα Ταµεία Ανάσα για χιλιάδες ασφαλισµένους καθώς αναστέλλονται οι πλειστηριασµοί έως 31 ∆εκεµβρίου 2012

Ρύθµιση - ανάσα – για δύο χρόνια – για χιλιάδεςοφειλέτες προς τα ασφαλιστικά ταµεία (οι οφειλές υπολογίζονται περίτα 10 δισ. ευρώ) µαζί µε την αναστολή των µέτρων αναγκαστικής είσπραξης µέχρι 31 ∆εκεµβρίου του 2012 για όσους χρωστούν περιλαµβάνει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή. Προϋπόθεση είναι ναπληρώνουν κανονικά τις οφειλέςτους από το 2011 και µέρος των χρωστούµενων. Συγκεκριµένα, ταασφαλιστικά ταµείαδεν θα εφαρµόζουν ταµέτρααπό τη δηµοσίευση του φορολογικού νόµου, στον οποίο θαπεριληφθεί η παραπάνω ρύθµιση και µέχρι 31/12/2012, εφόσον οι οφειλέτες:

n υποβάλλουν αίτηση στις αρµόδιες υπηρεσίες των Ταµείων n καταβάλλουν ανελλιπώς τις τρέχουσες εισφορές από 1/1/2011 και µετά n καταβάλλουν ανά µήνα παράλληλα ποσό που αντιστοιχεί στο 20% των τρεχουσώνεισφορών έναντι της µέχρι 31/12/2010 κεφαλαιοποιηµένης οφειλής Στο ΙΚΑ η µηνιαία καταβολή θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του µέσου όρου των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριµήνου του έτους 2010. Το ποσό δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 1,25% των συνολικών οφειλών ή κάτω από 150 ευρώ. Σε περίπτωση που το τελευταίο τρίµηνο δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής εισφορών, το ποσό αντιστοιχεί στο 1,25% τηςσυνολικής οφειλής ή σε 150 ευρώ(το µεγαλύτερο εκ των δύο).

ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ η καταβολή θα γίνεται κάθε δίµηνο µε βάση την εισφορά που ισχύει κατά την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος υπαγωγής στον διακανονισµό, µε κατώτατο ποσό τα 150 ευρώ. Σε περίπτωση που έχουν διακόψει την ασφάλισή τους υπολογίζεται η εισφορά της κατηγορίας όπου βρίσκονταν κατά τον χρόνο διακοπής της ασφάλισης.

Οσον αφορά τους αυτοαπασχολούµενους σε λοιπά Ταµείαπλην ΟΑΕΕ ισχύει ό,τι και για τους ασφαλισµένους στον ΟΑΕΕ, µε εξαίρεση όσους πληρώνουν µηνιαίες εισφορές και η δόση τους έχει κατώτατο ποσό τα 100 ευρώ.

Στη ρύθµιση µπορούν να ενταχθούν και όσοι χρωστούν εισφορέςτου 2011, αρκεί να τις πληρώσουν ή να τις ρυθµίσουν ή όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούµενες ρυθµίσεις, καθώς και οφειλέτες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜπου θα απασχολήσουν προσωπικόµέχρι το 2012.

Για προκαταβολή εισφορών στον ΟΑΕΕ, η έκπτωση για τον πρώτο µήνα προπληρωµής ορίζεται σε 1%, προσαυξανόµενο κατά 1% για κάθε επόµενο µήνα προπληρωµής και µέχρι 12 συνεχείς µήνες.

Μεγάλοι οφειλέτες µπορούν να υπαχθούν στην Ειδική Επιτροπή Ρύθµισης Εσόδων του Νόµου 3863/2010 και να διαπραγµατευτούνπερισσότερες ευκολίες πληρωµής µε κατώτατο όριο το 0,80% του συνόλου των οφειλών, το ποσότης συνολικής οφειλής των οποίων υπερβαίνει: n για το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ n για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς το ποσό των ογδόντα χιλιάδων ευρώ και n για τον ΟΓΑ το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ Οσοι υπαχθούν στη ρύθµιση θα µπορούν να παίρνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας διάρκειας δύο µηνών, υπό την προϋπόθεση ότι ο διακανονισµόςτηρείται. Σεκάθε περίπτωση τα Ταµεία θα µπορούν: 1. Να δίνουν εντολές παρακράτησης µέρους ή του συνόλου της χρηµατικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων, γιατην είσπραξη της οποίας ζητείται βεβαίωση ασφαλιστικήςενηµερότητας (περιπτώσεις είσπραξης χρηµάτων από ∆ηµόσιο).

2. Να προβαίνουν σεσυµψηφισµό των χρηµατικώναπαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Ταµείου και µέχρι του ύψους των ληξιπρόθεσµων οφειλών του. Το παρακρατούµενο ή συµψηφιζόµενο ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της προβλεπόµενης δόσης.

Ολη η τροπολογίαγια τη ρύθµιση των οφειλών στα Ταµεία στο http://assets.tanea.gr/files/eo.doc
Προϋπόθεση για ένταξη στη ρύθµιση η καταβολή οφειλών από το 2011
Οσοι χρωστούν και το 2011
Στη ρύθµιση µπορούν να ενταχθούν και όσοι χρωστούν εισφορές του 2011, αρκεί να τις πληρώσουν ή να τις ρυθµίσουν, ή όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούµενες ρυθµίσεις.

«∆ιευκολύνουµε τις επιχειρήσεις»

Οπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας Γ। Κουτρουµάνης, «η σχετική ρύθµιση κρίθηκε αναγκαία, προκειµένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις στην πληρωµή των τρεχουσών υποχρεώσεών τους, αλλά και παλαιότερων οφειλών. Αξιοποίηση της συγκεκριµένης διάταξης µπορούν να κάνουν όσοι από τους οφειλέτες δεν έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους, αλλά και όσοι έχουν εκπέσει λόγω καθυστέρησης των δόσεων. Για όσους δεν υπαχθούν στον συγκεκριµένο διακανονισµό θα συνεχιστεί η διαδικασία εφαρµογής των αναγκαστικών µέτρων», κατέληξε ο κ. Κουτρουµάνης.
.tanea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: